Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Регістри журнальної форми облікуНомери Найменування та призначення регістрів Формат бланка
журналів відомостей
1 2 3 4
    Облік грошових коштів та грошових документів  
Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33 на 4 сторінках формат А4 ´ 1,5
1.1 Відомість за дебетом рахунка 30
1.2 Відомість за дебетом рахунка 31
1.3 Відомість за дебетом рахунка 33
2 Облік довгострокових та короткострокових позик Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60 на 4 сторінках формат А4
    Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань  
  Розділ 1 Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68) на 1 сторінці формат А4 ´ 1,5
    Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов’язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)
  3.1 Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками А4 ´ 1,5
  3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків із різними дебіторами
  3.3 Відомість аналітичного обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками
  3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів
  3.5 Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями
  3.6 Відомість аналітичного обліку розрахунків із бюджетом

Продовження табл. 5.5

Номери Найменування та призначення регістрів Формат бланка
журналів відомостей
1 2 3 4
    Облік необоротних активів та фінансових інвестицій  
Розділ 1 Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, не­матеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19) на 1 сторінці формат А4
  Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необорот­них активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35)
  4.1 Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій
  4.2 Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій
  4.3 Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів
    Облік витрат  
5, 5А Розділ 1 Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і Журналу 5А за кредитом рахунків із журналів 1,2,3,4,6 на 1 сторінці формат А4 ´ 1,5
  Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91 на 2 сторінках формат А4 ´ 1,5
  Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91
  Розділ III Б Журналу 5А за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66
  Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5А Аналітичні дані до рахунка 28 «Товари» на 1 сторінці формат А4 ´ 1,5
  5.1 Відомість аналітичного обліку запасів на розвороті двох сторінок формат А4

Продовження табл. 5.5Номери Найменування та призначення регістрів Формат бланка
журналів відомостей
1 2 3 4
  Облік доходів і результатів діяльності  
  Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 на 2 сторінках формат А4
  Розділ II «Аналітичні дані про доходи»
    Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 на 1 сторінці формат А4
  7.1 Відомість аналітичних даних рахунка 42 «Додатковий капітал»
  7.2 Відомість аналітичних даних рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
  7.3 Відомість аналітичних даних рахунка 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
Відомість позабалансового обліку на 1 сторінці формат А4
  Головна книга аркуш формат А4
  Реєстр депонованої заробітної плати аркуш формат А5
  Бухгалтерська довідка на 1 сторінці формат А6
  Аркуш-розшифровка на 1 сторінці формат А5

 Невеликі підприємства України також можуть використовувати спрощену форму ведення бухгалтерського обліку, яка може застосовуватися:

— за простою формою бухгалтерського обліку без використання регістрів обліку майна малого підприємства;

— за формою обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

Рис. 5.3. Схема журнальної форми бухгалтерського обліку

За простою формою обліку реєстрація первинних документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості про­дукції та фінансового результату здійснюється в єдиному бухгалтерському регістрі «Книга обліку господарських операцій» — форма № К-1 (ця форма раніше досить широко застосовувалась під назвою «Журнал-Головна»), в якому поєднується журнал реєстрації операцій і Головна книга. Кожна господарська операція одночасно реєструється і відображається на відповідних синтетич­них рахунках, для кожного з яких відводять два стовпчики — для запису дебетових і кредитових оборотів. Поряд із книгою обліку господарських операцій для обліку розрахунків з оплати праці з працівниками підприємство веде відомість обліку заробітної плати.Малі підприємства, на балансі яких є власні необоротні активи, виробничі запаси, товари і готова продукція, ведуть бухгалтерський облік із використанням облікових регістрів, затверджених МФУ, погоджених із Держкомстатом України (табл. 5.6). Схеми простої та спрощеної форм обліку наведені на рис. 5.4 та 5.5

Сучасна комп’ютерна (автоматизована) форма бухгалтерського обліку базується на комплексному використанні персональних комп’ютерів та обчислювальних мереж. Практичне її застосування залежить від набору технічних засобів і вибору організаційних форм їх використання.

Таблиця 5.6


Просмотров 368

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!