Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІІ. Практична робота студента під керівництвом викладачаПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

До практичного заняття № 5

Тема: «психічні процеси в нормі та патології.

пізнавальна діяльність»

Спеціальність: лікувальна справа

Обладнання: - роздатковий матеріал,

- стимульний матеріал до психодіагностичних методик,

- презентація

Джерела інформації:

Вітенко І.С., Чабан О.С. Основи загальної та медичної психології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003

www.psi-look.in.ua

Мета: - сформувати наукове уявлення про пізнавальні психічні процеси та її характеристики;

- навчитися визначати основні характеристики пізнавальних процесів;

- наголосити на особливостях роботи з хворими з розладами пізнавальної сфери;

Студент повинен знати:

- відчуття, їх зв'язок зі скаргами хворих; характеристики сприйняття.

- види, типи пам’яті, операції мислення, його функції.

- мова, її функції, види; уява, її значення при хворобі.

Студент повинен уміти:

- Провести дослідження видів пам’яті

- Вивчати увагу та швидкість її переключення

- Досліджувати мислення, інтелект

- Визначати та інтерпретувати індивідуальну хвилину.

Перелік практичних навичок:

- Діагностики IQ.

- Діагностики сприймання часу, пам’яті, уваги.

Хід роботи

І. Теоретична конкретизація знань

Тестове опитування

1. Психічний процес, що полягає в цілісному відображенні предметів і явищ об’єктивної реальності як результат синтезу інформації, що надходить внаслідок подразнень аналізаторів, це

а) відчуття;

б) сприймання;

в) мислення;

г) пам'ять.

2. Процес відображення окремих властивостей предметів і явищ об’єктивної реальності при їх безпосередній дії на аналізатор, це:

а) відчуття;

б) сприймання;

в) мислення;

г) пам'ять.

3. Процес опосередкованого і узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивного світу в їх суттєвих зв’язках і відношеннях, це:

а) відчуття;

б) сприймання;

в) мислення;

г) пам'ять.

4. Підвищення діяльності одних аналізаторів при втраті або відсутності інших:

а) компенсація;

б) контраст;

в) синестезія;

г) сенсибілізація.

5. Залежність сприйняття від попереднього досвіду:

а) апперцепція;

б) вибірковість сприйняття;

в) константність сприйняття;

г) цілісність сприйняття.

6. Яке з наведених понять не є видом мислення?

а) наочно-дійове;

б) наочно-образне;

в) словесно-логічне;

г) абстрактно-дійове.

7. Автор першого тесту для оцінки відносно стійкої структури розумових здібностей людини?

а) Біне;

б) Равен;

в) Векслер;

г) Айзенк.

 

8. Що не є формою олігофренії?

а) дебільність;

б) імбецильність;

в) ідіотія;

г) деменція.

9. Здатність індивідуума зафіксовувати, зберігати і відтворювати дані колишнього досвіду, це:

а) пам'ять;

б) увага;

в) уява;

г) мовлення.

10. Процес створення нових образів, ідей в емоційному стані на основі попереднього досвіду, це:

а) пам'ять;

б) увага;

в) уява;

г) мовлення.

11. Спрямованість і зосередженість свідомості на певному предметі чи явищі, що становить інтерес, в результаті чого вони відбиваються найбільш чітко, повно і ясно, це:

а) пам'ять;

б) увага;

в) уява;

г) мовлення.

12. Система знаків, що є засобом людського спілкування, мисленої діяльності, способом вираження самосвідомості особистості, передачі і зберігання інформації, це:

а) пам'ять;

б) увага;

в) уява;

г) мовлення.

13. Об’єм короткочасної пам’яті, що не залежить від об’єктів, від способу їх пред’явлення (магічне число Міллера)?

а) 7 ± 2;

б) 5 ± 1;

в) 9 ± 2;

г) 10 ± 3.

14. Обсяг уваги (якщо матеріал знайомий):

а) 7 ± 2;

б) 5 ± 1;

в) 9 ± 2;

г) 10 ± 3.

15. Встановіть вид пам’яті за наступними характеристиками: цілеспрямоване, стимулюється волею, стійке, створюється на рівні ІІ сигнальної системи, залежить від інтересів, установки на час, повторювання, стану людини та сили подразника, це

а) мимовільна;

б) довільна;

в) короткочасна;

г) довготривала.

16. Визначте тип уваги за наступними характеристиками: зникає потреба у вольовому спрямуванні, увага свідома, доцільна, без напруження, підтримує активну діяльність:

а) мимовільна;

б) довільна;

в) післядовільна;

г) довготривала.

17. Спосіб створення образів уявою, що полягає в об’єднанні в ціле елементів дійсності, які існують окремо:

а) аглютинація;

б) доповнення;

в) акцентування;

г) схематизація.

18. Асоціативне запам’ятовування не здійснюється:

а) за суміжністю;

б) за схожістю;

в) за контрастом;

г) за схематизацією.

19. Міцне і точне збереження в короткочасній пам’яті образів в результаті короткочасного одноразового пред'явлення матеріалу:

а) ейдетичне;

б) образне;

в) емоційне;

г) асоціативне.

20. Афазією є порушення:

а) мовлення;

б) мислення;

в) пам’яті;

г) уваги.

 

 

ІІ. Практична робота студента під керівництвом викладача

  1. Інтелект. Визначення коефіцієнта IQ.

1.1. Робота з методикою Прогресивні матриці Равена.

1.2. Підрахунок результатів за ключем.

1.3. Інтерпретація результатів.

1.4. Поради щодо покращення результатів.

  1. Пізнавальні психічні процеси.

2.1. Відчуття . Сприймання. «Індивідуальна хвилина» Халберга

2.2. Пам'ять. Тест Крепеліна Тест 10 слів.

2.2. Увага. Червоно-чорні таблиці Шульте-Горбова

3. Психологія роботи з хворими з розладами пізнавальних психічних процесів.

ІІІ. Контрольні питання до закріплення знань з теми «Особистість. Психічні якості особистості»

- Відчуття і скарги хворого. Розлади відчуттів.

- Характеристика сприймання, класифікація розладів сприймання і тактика роботи медичного працівника з хворим

- Пам’ять, її фізіологічний механізм, види, типи. Розлади.

- Методи дослідження, оцінка, самооцінка і тренування пам’яті.

- Фізіологічні основи уваги, значення її в житті людини. Види розладів уваги, засоби їх усунення

- Мислення, його функції, види і розлади мислення.

- Уява. Способи творення образів уявою. Фантазії, мрії. Місце уяви в лікувальному процесі.

- Мова та її функція, зв’язок із мисленням та інтелектом.

- Види мовлення (усне монологічне, усне діалогічне, писемне, внутрішнє мовлення).

- Поведінка медичного працівника по відношенню до пацієнтів при розладах пізнавальної діяльності.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 645

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!