Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ І. Загальні положенняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Глава 1. Основні положення та терміни

 

1.1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій Національного банку України з фінансовими інвестиціями та цінними паперами власної емісії (далі – Інструкція) визначає бухгалтерський облік операцій з борговими цінними паперами інших емітентів, з інвестиціями до статутних капіталів компаній (у тому числі з такими, що не оформлені цінними паперами), а також з борговими цінними паперами власної емісії, які здійснюються Національним банком України (далі – Національний банк) відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

1.2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

амортизація дисконту (премії) – поступове перенесення суми дисконту (премії) на доходи (витрати) Національного банку;

амортизована собівартість– сума первісного визнання придбаного (фінансовий актив) або емітованого (фінансове зобов’язання) боргового цінного папера, яка:

зменшена на суму погашення номіналу, якщо умовами емісії передбачено періодичне часткове погашення,

збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації різниці між сумою первісного визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання та сумою погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка (за купонними цінними паперами до цієї різниці належить крім дисконту або премії також нарахований купон),

зменшена на суму визнаного зменшення корисності (для фінансових активів);

асоційована компанія (підприємство) – це компанія, у якій інвестор має суттєвий вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора. Суттєвий вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більше голосів об’єкта інвестування. Суттєвий вплив є, якщо інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж 20% голосів об’єкта інвестування, але виконуються щонайменше дві з таких умов:

інвестор (банк) має представників у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії;

інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії та операцій компанії;

здійснюється обмін управлінським персоналом між інвестором (банком) та компанією;

інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну інформацію;

балансова вартість фінансової інвестиції – сума, за якою фінансова інвестиція відображена в балансі Національного банку і яка складається з:

номіналу боргових цінних паперів або собівартості інструментів капіталу на продаж та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії,

неамортизованого дисконту або неамортизованої премії за борговими цінними паперами,

нарахованих доходів за фінансовими інвестиціями,

результату переоцінки боргових цінних паперів до справедливої вартості або суми визнаного зменшення корисності фінансових інвестицій на продаж та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії (суми резерву);

дата операції – дата укладення договору, з якої Національний банк бере на себе зобов`язання купити чи продати цінні папери або частку участі в капіталі підприємства, організації, установи, що не оформлена цінними паперами;

дата оплати – дата отримання або перерахування Національним банком коштів за операцією з купівлі (продажу) цінних паперів або частки участі в капіталі підприємства, організації, установи, що не оформлена цінними паперами;

дата розрахунку (валютування) – визначена умовами договору дата переходу права власності на цінні папери або частку участі в капіталі компанії, що не оформлена цінними паперами;

дисконт – сума перевищення номіналу боргового цінного папера над:

собівартістю – для дисконтних цінних паперів,

собівартістю, зменшеною на суму нарахованого купона, – для купонних цінних паперів;

дисконтний цінний папір – борговий цінний папір без визначеної процентної ставки доходу (папір з нульовим купоном), який продається з дисконтом, тобто за ціною нижчою, ніж його номінальна вартість;

дочірня компанія (підприємство) – компанія, що контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє більше ніж 50% голосів об’єкта інвестування. Контроль є, якщо материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж 50% голосів об’єкта інвестування, але має:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50% завдяки договорам з іншими інвесторами;

право визначати фінансову та операційну політику підприємства згідно з установчими документами;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;

право визначального голосу в раді директорів або аналогічному керівному органі компанії;

ефективна ставка відсотка – ставка, яка точно дисконтує суму майбутніх платежів за борговим цінним папером до його амортизованої собівартості;

зменшення корисності (знецінення) фінансової інвестиції – втрата Національним банком економічної вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, що мають вплив на суму очікуваних платежів за фінансовою інвестицією;

інструмент капіталу (на продаж) – інвестиції до статутних капіталів компаній, які не є асоційованими або дочірніми компаніями Національного банку: акції, сертифікати акцій тощо, а також частки участі в капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами;

купон – процентний дохід за купонним цінним папером, який отримує Національний банк на відповідну дату від емітента за встановленою останнім процентною ставкою (номінальною ставкою);

купонний цінний папір – борговий цінний папір, за яким емітент сплачує купон;

метод ефективної ставки відсотка – метод обчислення амортизованої собівартості боргового цінного папера та розподілу процентних доходів (витрат) за ним протягом відповідного періоду часу;

нараховані доходи (нарахований купон, нараховані дивіденди) –

за борговими цінними паперами – купон, що нарахований за період між датою випуску купонних цінних паперів або датою останньої сплати купона та визначеною датою (датою розрахунку (валютування) за операціями купівлі або продажу цінних паперів, датою переоцінки цінних паперів, датою сплати купона, звітною датою тощо),

за інструментами капіталу на продаж та інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії – дивіденди, які оголошені, але ще не сплачені компанією – об’єктом інвестування;

неамортизований дисконт (премія) – сума дисконту (премії), яку на визначену дату ще не визнано доходами (витратами) Національного банку;номінал цінного папера – вартість цінного папера, що визначена умовами емісії та/або зазначена на цінному папері, якщо його випуск здійснений у документарній формі;

премія– сума перевищення собівартості купонного цінного папера, зменшеної на суму нарахованого купона, над його номіналом;

ринкова вартість– сума коштів, яку можна отримати від продажу цінних паперів на активному ринку;

собівартість фінансової інвестиції для боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, – справедлива вартість на дату первісного визнання, для фінансових інвестицій на продаж та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії – справедлива вартість на дату первісного визнання, збільшена на суму витрат, що безпосередньо пов’язані з придбанням цінних паперів або часток участі в капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами (комісії, мито, податки тощо);

справедлива вартість фінансових інвестицій – сума, за якою може бути куплена (продана) фінансова інвестиція в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

фінансові інвестиції – придбані Національним банком дисконтні та купонні цінні папери, інструменти капіталу (на продаж), інвестиції в асоційовані та дочірні компанії;

частка участі в капіталі компанії (інвестиція), що не оформлена цінними паперами – внесок до статутного капіталу компанії, що не оформлений цінними паперами (акціями, сертифікатами акцій тощо), а сплачений Національним банком на підставі укладеної угоди.

Інші терміни в цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про Національний банк України”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про цінні папери і фондову біржу”, інших законах та законодавчих актах України, Міжнародних стандартах та національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актах Національного банку.

1.3. Порядок обліку прав власності на державні цінні папери, що здійснює депозитарій Національного банку, визначений окремим нормативно-правовим актом Національного банку.

1.4. Фінансові інвестиції Національного банку з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікуються таким чином:

а) боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах.

До цієї категорії належать боргові цінні папери, справедливу вартість яких можна достовірно визначити і за якими прийнято рішення про визнання результату їх переоцінки до справедливої вартості доходами чи витратами Національного банку;

б) інвестиції на продаж.

До цієї категорії належать боргові цінні папери, які Національний банк має намір продати, та інструменти капіталу.

Боргові цінні папери цієї категорії обліковуються за амортизованою собівартістю, інструменти капіталу – за собівартістю (з урахуванням у разі наявності нарахованого доходу та визнаного зменшення корисності);

в) боргові цінні папери до погашення.

До цієї категорії належать боргові цінні папери, які Національний банк має намір утримувати до терміну їх погашення.

Цінні папери цієї категорії обліковуються за амортизованою собівартістю;

г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

До цієї категорії належать інвестиції до статутних капіталів компаній, які відповідають критеріям асоційованої або дочірньої компанії, що наведені у пункті 1.2 цієї глави. До таких інвестицій включаються як цінні папери – акції, сертифікати акцій тощо, так і частки участі в капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії обліковуються за собівартістю (з урахуванням у разі наявності нарахованого доходу та визнаного зменшення корисності).

1.5. За фінансовими інвестиціями, крім тих, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, проводиться аналіз щодо зменшення їх корисності (знецінення).

Визнання зменшення корисності (знецінення) фінансових інвестицій здійснюється шляхом створення резервів з віднесенням відповідної суми на витрати Національного банку. Порядок створення резервів у зв’язку із зменшенням корисності (знеціненням) фінансових інвестицій визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку.

1.6. Цінні папери, які перебувають у довірчому управлінні, обліковуються аналогічно до того, як обліковуються цінні папери, якими управляє Національний банк, за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків, що призначені для обліку тієї категорії, до якої належать цінні папери, що перебувають у довірчому управлінні.

1.7. Доходи та витрати в іноземній валюті за операціями з фінансовими інвестиціями відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за поточним офіційним курсом з використанням в автоматизованому режимі меморандного рахунку 8000 „Позиція Національного банку України за іноземною валютою та банківськими металами”.

1.8. Переоцінка залишків в іноземній валюті за рахунками обліку операцій з фінансовими інвестиціями у зв`язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют здійснюється в загальному порядку переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті.

1.9. Операції з обміну фінансових інвестицій Національного банку на інші фінансові інвестиції (у тому числі інвестицій, що виражені в одній іноземній валюті, на інвестиції, що виражені в іншій іноземній валюті) класифікуються як операції з купівлі цінних паперів або часток участі в капіталі компаній, що надходять у власність Національного банку, та операції з продажу фінансових інвестицій, що вибувають з його власності.

1.10. У разі потреби відображення в обліку не передбачених цією Інструкцією операцій з фінансовими інвестиціями бухгалтерські проводки здійснюються згідно з економічною суттю цих операцій.

 

Глава 2. Рахунки, що використовуються для обліку операцій

з цінними паперами та інвестиціями, що не оформлені цінними паперами

 

2.1. Для обліку операцій Національного банку з цінними паперами та інвестиціями, що не оформлені цінними паперами, використовуються такі рахунки:

А „Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
АП „Результат переоцінки боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
КА „Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
А „Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
АП „Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
А „Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
А „Боргові цінні папери на продаж”;
КА „Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами на продаж”;
А „Неамортизована премія за борговими цінними паперами на продаж”;
А „Нараховані доходи за борговими цінними паперами на продаж”;
А „Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами на продаж”;
А „Інструменти капіталу на продаж”;
А „Нараховані доходи за інструментами капіталу на продаж”;
А „ Боргові цінні папери до погашення”;
КА „Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами до погашення”;
А „Неамортизована премія за борговими цінними паперами до погашення”;
А „Нараховані доходи за борговими цінними паперами до погашення”;
А „Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами до погашення”;
КА „Резерви за фінансовими інвестиціями на продаж”;
КА „Резерви за борговими цінними паперами до погашення”;
А „Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами”;
А „Інвестиції в асоційовані компанії”;
А „Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії”;
А „Інвестиції в дочірні компанії”;
А „Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії”;
КА „Резерви за інвестиціями в асоційовані компанії”;
КА „Резерви за інвестиціями в дочірні компанії”;
А „Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інвестиціями”;
А „Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами”;
КА „Резерви за іншими активами”;
П „Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України”;
КП „Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України”;
П „Неамортизована премія за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України”;
П „Нараховані витрати за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України”;
П „Інші цінні папери, що емітовані Національним банком України”;
КП „Неамортизований дисконт за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України”;
П „Неамортизована премія за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України”;
  П   АП „Нараховані витрати за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України”; „Результат переоцінки активів і зобов’язань за фінансовими інструментами, за якими не настала дата розрахунку (валютування);
АП „Транзитний рахунок за операціями з фінансовими інвестиціями”;
П „Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу цінних паперів за дорученням клієнтів”;
П „Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інвестиціями”;
АП „Процентні доходи за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
АП „Процентні доходи за борговими цінними паперами на продаж”;
АП „Процентні доходи за борговими цінними паперами до погашення”;
П „Комісійні доходи за операціями з цінними паперами”;
АП „Результат від продажу фінансових інвестицій”;
АП „Результат переоцінки боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах”;
П „Дивідендні доходи”;
П „Надходження за списаними активами”;
А „Процентні витрати за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України”;
  А   А „Процентні витрати за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України”; „Комісійні витрати за операціями з фінансовими інвестиціями”;
АП „Відрахування в резерви за активами”;
АП „Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти та банківських металів”;
А „Цінні папери та частки участі у капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами, які придбані, але не отримані”;
А „Інші активи до отримання”;
П „Цінні папери та частки участі у капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами, які продані, але не передані”;
П „Інші активи до постачання”;
А „Списана за рахунок резервів заборгованість за активами”;
А „Неотримані нараховані доходи”;
А „Цінні папери на зберіганні”;
А „Погашені цінні папери”;
А „Бланки цінних паперів”;
А „Бланки цінних паперів у підзвіті”;
А „Бланки цінних паперів у дорозі”;
  „Технічний рахунок для подвійного запису за рахунками класу 9”.


2.2. Під час відображення в бухгалтерському обліку визначених цією Інструкцією операцій за потреби (вимоги програмного забезпечення операційного дня банку, системи електронних платежів тощо) може застосовуватися інша, ніж наведена в цій Інструкції кореспонденція рахунків, яка відповідає суті операцій (з використанням чи без використання транзитних рахунків).

 

Розділ ІІ. Облік операцій з борговими цінними паперами

 

Глава 1. Загальні правила

1.1. Боргові цінні папери поділяються на дисконтні та купонні.

Купонні цінні папери можуть бути придбані за номіналом, з премією або з дисконтом.

 

 

1.2. За дисконтними цінними паперами купон емітентом не сплачується, процентний дохід за такими цінними паперами складає дисконт.

За купонними цінними паперами купон сплачується у порядку, установленому емітентом, який визначає, кому сплачується сума купона:

утримувачу, який є власником цінного папера на дату сплати купона,

або утримувачу, право власності якого на цінний папір було зафіксовано на визначену емітентом дату, яка передує даті сплати купона, незалежно від того, чи є він власником цього цінного папера на дату сплати купона.

Під час купівлі-продажу купонних цінних паперів продавцеві або покупцеві відшкодовується частина купона, яка є його доходом, але не буде отримана від емітента відповідно до встановленого ним порядку сплати купона.

1.3. Витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, визнаються витратами Національного банку під час первісного визнання придбаних цінних паперів.

Витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням боргових цінних паперів на продаж чи до погашення зменшують дисконт або збільшують премію за придбаними цінними паперами

 

Глава 2. Придбання боргових цінних паперів

 

2.1. Придбані боргові цінні папери в період між датою операції і датою розрахунку (валютування) обліковуються за позабалансовими рахунками.

У цьому разі здійснюються такі проводки:

 

Дебет Кредит Сума
справедлива вартість цінних паперів
кошти до сплати


 

2.2. Переоцінка придбаних цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю, у період між датою операції і датою розрахунку (валютування) відображається в бухгалтерському обліку відповідно до глави 3 розділу ІІ цієї Інструкції.

2.3. На дату розрахунку (валютування) здійснюється така зворотна проводка:

 

Дебет Кредит Сума
справедлива вартість цінних паперів


 

На дату оплати здійснюється така зворотна проводка:

 

Дебет Кредит Сума
кошти до сплати


 

2.4. За балансовими рахунками придбані боргові цінні папери відображаються за такими складовими їх вартості: номінал, дисконт або премія, нарахований купон (для купонних боргових цінних паперів).

2.5. Якщо дата оплати цінних паперів і дата розрахунку (валютування) за операцією не збігаються, то платежі здійснюються до або після переходу права власності на цінні папери. Операції з купівлі цінних паперів відображаються за балансовими рахунками на дату, що настає першою (дата оплати чи дата розрахунку (валютування).

2.6. Операції з придбання боргових цінних паперів відображаються за балансовими рахунками такими проводками:

а) якщо дата розрахунку (валютування) і дата оплати цінних паперів збігаються:

 

Дебет Кредит Сума
рахунок продавця, кореспондент-ський рахунок Національного банку справедлива вартість придбаних цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж і до погашення
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує продавець цінного папера
витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1326, 1346 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання дисконтних цінних паперів та купонних цінних паперів з дисконтом)
1327, 1347 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання купонних цінних паперів з премією)
  б) якщо дата оплати цінних паперів передує даті розрахунку (валютування):
 
Дебет Кредит Сума
якщо витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, сплачуються на дату оплати:
на дату оплати:
рахунок продавця, кореспондент-ський рахунок Національного банку справедлива вартість придбаних цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів
на дату розрахунку (валютування):
на продаждебіторська заборгованість з придбання цінних паперів і до погашення
щосправедлива вартість придбаних цінних паперів обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує продавець цінного папера
витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1326, 1346 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання дисконтних цінних паперів та купонних цінних паперів з дисконтом)
1327, 1347 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання купонних цінних паперів з премією)
якщо витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, сплачуються на дату розрахунку (валютування):
на дату оплати:
рахунок продавця, кореспондент-ський рахунок Національного банку справедлива вартість придбаних цінних паперів
на дату розрахунку (валютування):
справедлива вартість придбаних цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж і до погашення
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує продавець цінного папера
витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1326, 1346 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання дисконтних цінних паперів та купонних цінних паперів з дисконтом)
1327, 1347 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання купонних цінних паперів з премією)
  в) якщо дата розрахунку (валютування) передує даті оплати цінних паперів:  
Дебет Кредит Сума
якщо витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, сплачуються на дату розрахунку (валютування):
на дату розрахунку (валютування):
справедлива вартість придбаних цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж і до погашення
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує продавець цінного папера
витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1326, 1346 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання дисконтних цінних паперів та купонних цінних паперів з дисконтом)
1327, 1347 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання купонних цінних паперів з премією)
на дату оплати:
рахунок продавця, кореспондент-ський рахунок Національного банку справедлива вартість придбаних цінних паперів
якщо витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, сплачуються на дату оплати:
на дату розрахунку (валютування):
справедлива вартість придбаних цінних паперів
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
1308, 1328, 1348 нарахований купон у разі придбання купонних цінних паперів, за якими купон отримує продавець цінного папера
на дату оплати:
рахунок продавця, кореспондент-ський рахунок Національного банку справедлива вартість придбаних цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж і до погашення
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів, що обліковуватимуться за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1326, 1346 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання дисконтних цінних паперів та купонних цінних паперів з дисконтом)
1327, 1347 витрати, пов`язані з придбанням цінних паперів на продаж чи до погашення (у разі придбання купонних цінних паперів з премією)
         


 

2.7. Якщо після дати розрахунку (валютування) Національному банку не передані куплені документарні боргові цінні папери або документи, що підтверджують право власності на бездокументарні боргові цінні папери, і не повернені сплачені кошти, то списання та погашення дебіторської заборгованості за операціями з придбання боргових цінних паперів відображається в бухгалтерському обліку згідно з главою 1 розділу V цієї Інструкції.

 

Глава 3. Переоцінка боргових цінних паперів до справедливої вартості

 

3.1. Переоцінка боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю, здійснюється щоденно.

3.2. Зміна справедливої вартості цінних паперів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

у період між датою операції і датою розрахунку (валютування):

 

Дебет Кредит Сума
збільшення справедливої вартості цінних паперів
зменшення справедливої вартості цінних паперів


 

на дату розрахунку (валютування) під час списання придбаних цінних паперів з позабалансового рахунку 9201 „Цінні папери та частки участі у капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами, які куплені, але не отримані” здійснюється зворотна проводка на суму результату переоцінки;

після дати розрахунку (валютування)

 

Дебет Кредит Сума
збільшення справедливої вартості цінних паперів
зменшення справедливої вартості цінних паперів


 

Глава 4. Визнання та отримання доходів за борговими

цінними паперами

 

4.1. Купон нараховується протягом строку володіння цінними паперами відповідно до умов нарахування, що визначені емітентом під час емісії цінних паперів (номінальна процентна ставка, кількість днів у місяці, кількість днів у році тощо).

4.2. За цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, купон нараховується щоденно.

За цінними паперами на продаж і до погашення купон нараховується на дату його сплати емітентом, на звітну дату та на дату продажу або погашення.

Бухгалтерські проводки з нарахування купона:

 

Дебет Кредит Сума
1308, 1328, 6030, 6031, нарахований купон


 

Бухгалтерські проводки з отримання купона:

 

Дебет Кредит Сума
Рахунок емітента, кореспондент-ський рахунок Національного банку отриманий купон
1308, 1328, отриманий купон
рахунок емітента, кореспондент-ський рахунок Національного банку купон за проданими цінними паперами, за якими купон отримує Національний банк


 

4.3. У разі неотримання купона у термін, передбачений умовами емісії цінних паперів, нарахована і неотримана сума обліковується як прострочені нараховані доходи.

У цьому разі здійснюються такі проводки:

 

Дебет Кредит Сума
1309, 1329, 1349 1308, 1328, 1348 прострочені нараховані доходи


 

4.4. Амортизація дисконту і премії не здійснюється за цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах.

4.5. Амортизація дисконту і премії за цінними паперами на продаж і до погашення здійснюється одночасно з нарахуванням купона.

4.6. За цінними паперами, за якими можна достовірно визначити майбутні грошові потоки (дисконтні цінні папери та купонні цінні папери з фіксованою або визначеною ставкою купона), амортизація дисконту (премії) здійснюється за методом ефективної ставки відсотка.

4.7. За цінними паперами, за якими не можливо достовірно визначити майбутні грошові потоки (купонні цінні папери з невизначеною ставкою купона), амортизація дисконту або премії здійснюється за рівномірним методом.

 

Бухгалтерські проводки з амортизації дисконту (премії):

 

Дебет Кредит Сума
1326, 1346 6031, 6032 амортизації дисконту
6031, 6032 1327, 1347 амортизації премії


 

4.8. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено періодичне часткове погашення їх номіналу, то нарахування купона та розрахунок ефективної ставки відсотка за цими цінними паперами здійснюється з урахуванням такого погашення.

 

Глава 5. Продаж боргових цінних паперів

 

5.1. Операції з продажу боргових цінних паперів відображаються в період між датою операції (датою угоди) і датою розрахунку (валютування) за позабалансовими рахунками. На дату операції здійснюються такі проводки:

 

Дебет Кредит Сума
балансова вартість проданих цінних паперів
кошти до отримання за операцією з продажу цінних паперів


 

На дату розрахунку (валютування) здійснюється така зворотна проводка:

 

Дебет Кредит Сума
балансова вартість проданих цінних паперів


 

На дату оплати здійснюється така зворотна проводка:

 

Дебет Кредит Сума
кошти до отримання за операцією з продажу цінних паперів


 

5.2. Якщо дата оплати цінних паперів і дата розрахунку (валютування) за операцією не збігаються, то платежі здійснюються до або після переходу права власності на цінні папери. Операції з продажу цінних паперів відображаються за балансовими рахунками на дату, що настає першою (дата оплати чи дата розрахунку (валютування).

5.3. Операції з продажу боргових цінних паперів відображаються за балансовими рахунками такими проводками:

 

а) якщо дата розрахунку (валютування) і дата оплати цінних паперів збігаються:

 

Дебет Кредит Сума
рахунок покупця, кореспондент-ський рахунок Національного банку кошти, що отримані від продажу цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, неамортизований дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, неамортизована премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує покупець
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
частина купона, що відшкодовується покупцю, у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
позитивний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
від`ємний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
1391, 1392 резерв (у разі наявності)
позитивний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
від`ємний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
  б) якщо дата оплати цінних паперів передує даті розрахунку (валютування):  
Дебет Кредит Сума
якщо витрати, пов`язані з продажем цінних паперів, сплачуються на дату оплати:
на дату оплати:
рахунок покупця, кореспондент-ський рахунок Національного банку кошти, що отримані від продажу цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
на дату розрахунку (валютування):
кошти, що отримані від продажу цінних паперів
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, неамортизований дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, неамортизована премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує покупець
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
частина купона, що відшкодовується покупцю, у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
позитивний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
від`ємний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
1391, 1392 резерв (у разі наявності)
позитивний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
від`ємний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
якщо витрати, пов`язані з продажем цінних паперів, сплачуються на дату розрахунку (валютування):
на дату оплати:
рахунок покупця, кореспондент-ський рахунок Національного банку кошти, що отримані від продажу цінних паперів
на дату розрахунку (валютування):
кошти, що отримані від продажу цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, неамортизований дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, неамортизована премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує покупець
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
частина купона, що відшкодовується покупцю, у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
позитивний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
від`ємний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
1391, 1392 резерв (у разі наявності) за цінними паперами на продаж і до погашення
позитивний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
від`ємний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
  в) якщо дата розрахунку (валютування) передує даті оплати цінних паперів:  
Дебет Кредит Сума
якщо витрати, пов`язані з продажем цінних паперів, сплачуються на дату розрахунку (валютування):
на дату розрахунку (валютування):
кошти до отримання за операцією з продажу цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, неамортизований дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, неамортизована премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує покупець
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
частина купона, що відшкодовується покупцю, у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
позитивний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
від`ємний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
1391, 1392 резерв (у разі наявності)
позитивний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
від`ємний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
на дату оплати:
рахунок покупця, кореспондент-ський рахунок Національного банку кошти, що отримані від продажу цінних паперів
якщо витрати, пов`язані з продажем цінних паперів, сплачуються на дату оплати:
на дату розрахунку (валютування):
кошти до отримання за операцією з продажу цінних паперів
1302, 1320, номінал цінних паперів
1306, 1326, неамортизований дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, неамортизована премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує покупець
1308, 1328, нарахований купон у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
частина купона, що відшкодовується покупцю, у разі продажу цінних паперів, за якими купон отримує Національний банк
позитивний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
від`ємний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
1391, 1392 резерв (у разі наявності)
позитивний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
від`ємний торговельний результат (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
на дату оплати:
рахунок покупця, кореспондент-ський рахунок Національного банку кошти, що отримані від продажу цінних паперів
рахунок одержувача, кореспондент-ський рахунок Національного банку витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
витрати, пов`язані з продажем цінних паперів
           


 

Глава 6. Погашення боргових цінних паперів

 

6.1. Погашення боргових цінних паперів здійснюється шляхом сплати емітентом суми номіналу цінних паперів. Під час погашення купонних цінних паперів емітент сплачує також купон за період між датою останнього купонного платежу і датою погашення.

6.2. У разі погашення цінних паперів здійснюються такі проводки:

 

Дебет Кредит Сума
рахунок емітента, кореспондент-ський рахунок Національного банку номінал цінних паперів та нарахований купон за купонними цінними паперами
1302, 1320, номінал цінних паперів
1308,1328, нарахований купон (у разі наявності)
позитивний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
від`ємний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
позитивний торговельний результат від погашення цінних паперів (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)
від`ємний торговельний результат від погашення цінних паперів (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)


 

6.3. Якщо під час погашення цінних паперів емітент сплачує суму меншу, ніж передбачено умовами емісії (у разі дострокового погашення або зменшення корисності цінних паперів), то здійснюються такі проводки:

 

Дебет Кредит Сума
рахунок емітента, кореспон-дентський рахунок Національ-ного банку частка номіналу цінних паперів та купона, що погашаються
1302, 1320, номінал цінних паперів, що погашаються
1306, 1326, 1346 неамортизований дисконт (за дисконтними цінними паперами та купонними цінними паперами, придбаними з дисконтом)
1307, 1327, 1347 неамортизована премія (за купонними цінними паперами, придбаними з премією)
1308, 1328, 1348 нарахований купон (у разі погашення купонних цінних паперів)
позитивний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
від`ємний результат переоцінки цінних паперів до справедливої вартості
1391, 1392 резерв за цінними паперами на продаж та до погашення (у разі погашення цінних паперів, за якими було визнано зменшення корисності)  
позитивний торговельний результат від погашення цінних паперів (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)  
від`ємний торговельний результат від погашення цінних паперів (сальдо рахунку 4621 за цією операцією)  


6.4. У разі непогашення боргових цінних паперів у визначений емітентом термін виникає прострочена заборгованість за цінними паперами, яка обліковується за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків з обліку цінних паперів.

 

Глава 7. Перекласифікація боргових цінних паперів до погашення у цінні папери на продаж

7.1. Перекласифікація боргових цінних паперів, які первісно класифікувалися як такі, що утримуються до терміну погашення, у цінні папери на продаж здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Якщо значну частину цінних паперів до погашення було продано або перекласифіковано в цінні папери на продаж, то решта цінних паперів, які класифікувалися як утримувані до терміну погашення, мають бути перекласифіковані у цінні папери на продаж. У цьому разі Національний банк не повинен створювати протягом двох наступних років категорію цінних паперів до погашення.

Національний банк має право продовжувати утримувати цінні папери до погашення, якщо:

продаж або перекласифікацію цінних паперів було здійснено не більше ніж за 3 місяці до дати їх погашення;

продаж або перекласифікацію було здійснено після того, як отримана практично вся сума за цінними паперами;

продаж або перекласифікація пов’язані з подією, яка не підлягає контролю з боку Національного банку і щодо якої є докази, що Національний банк не мав можливості її спрогнозувати.

7.2. У разі перекласифікації цінних паперів до погашення у цінні папери на продаж здійснюються такі проводки:

 

 

Дебет Кредит Сума
номінал цінних паперів
неамортизований дисконт за цінними паперами, що придбані з дисконтом
неамортизована премія за цінними паперами, що придбані з премією
1348, 1349 нарахований купон (прострочений нарахований купон)
резерв (у разі наявності)
номінал цінних паперів
неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом
неамортизована премія за борговими цінними паперами, що придбані з премією
1328, 1329 нарахований купон (прострочений нарахований купон)
резерв (у разі наявності)


 

Глава 8. Перекласифікація боргових цінних паперів на продаж у цінні папери до погашення

 

Боргові цінні папе

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 505

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!