Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розслідування та облік нещасних випадківПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної

прикордонної служби України

11.04.2006 № 282

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків та аварій у Державній прикордонній службі України

 

Загальні положення

 

Ця Інструкція визначає порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, які сталися з військовослужбовцями Адміністрації Державної прикордонної служби України, регіональних управлінь, Морської охорони, органів охорони державного кордону, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України, навчальних закладів, науково-дослідних установ та органів забезпечення Державної прикордонної служби України (далі – органи Держприкордонслужби України) у період проходження ними військової служби, та аварій на об’єктах органів Держприкордонслужби України.

Дія цієї Інструкції не поширюється на осіб, які працюють за трудовими договорами в органах Держприкордонслужби України. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з цими особами, проводяться згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112.

Розслідування та облік нещасних випадків

 

2.1. Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров’я військовослужбовця, одержання ним поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень унаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати військовослужбовцем працездатності на один робочий день чи більше, а також у разі смерті військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби (далі – нещасні випадки).

2.2. Про кожний нещасний випадок потерпілий або особа, яка його виявила, чи свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу (начальника підрозділу, служби, відділу) органу Держприкордонслужби України (далі – начальник підрозділу органу Держприкордонслужби України) і вжити заходів для надання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку начальник підрозділу органу Держприкордонслужби України зобов’язаний:

терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

доповісти про те, що сталося, начальнику органу Держприкордонслужби України;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії зі спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на місці нещасного випадку та устаткування у такому стані, у якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших осіб і не призведе до більш тяжких наслідків), а також ужити заходів до недопущення подібних випадків.

2.3. Начальник органу Держприкордонслужби України, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 3.2 цієї Інструкції), зобов’язаний негайно:

2.3.1. Повідомити про нещасний випадок:

керівництво вищого органу Держприкордонслужби України;

керівництво іншого органу Держприкордонслужби України, якщо потерпілий є військовослужбовцем іншого органу Держприкордонслужби України;

службу технічного нагляду та охорони праці Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Держприкордонслужби України;

службу пожежної безпеки Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Держприкордонслужби України – у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі.

2.3.2. Призначити письмовим наказом комісію з розслідування нещасного випадку (далі – комісія) у складі не менше ніж три особи та забезпечити проведення розслідування.

2.4. До складу комісії включаються спеціаліст служби технічного нагляду та охорони праці або посадова особа, на яку покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці, начальник підрозділу органу Держприкордонслужби України, де стався нещасний випадок, та залежно від того, з чим пов’язаний нещасний випадок, фахівець відповідної служби (пожежної, автобронетанкової, охорони здоров’я тощо).

До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок.

Головою комісії призначається посадова особа за рішенням начальника органу Держприкордонслужби України.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від посадових осіб та інших військовослужбовців органу Держприкордонслужби України, а також проводити опитування потерпілих та свідків нещасного випадку.

2.5. Під час розслідування нещасного випадку, яке проводиться протягом трьох діб, комісія зобов’язана:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

з’ясувати обставини та причини нещасного випадку;

визначити, чи пов’язаний цей випадок з виконанням обов’язків військової служби;

установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) за формою Нвс-5 згідно з додатком 1 у трьох примірниках (далі – акт форми Нвс-5), а також акт про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби, за формою Нвс-1 згідно з додатком 2 у шести примірниках (далі – акт форми Нвс-1), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби, або акт про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби, за формою НПвс згідно з додатком 3, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби (далі – акт форми НПвс), і передати їх на затвердження начальнику органу Держприкордонслужби України.Акти форми Нвс-5 і форми Нвс-1 (або форми НПвс) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди зі змістом зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта форми Нвс-5 і є його невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті форми

Нвс-5.

У разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з вищим органом Держприкордонслужби України, але не більш ніж на місяць, про що начальник органу Держприкордонслужби України видає наказ.

2.6. Визнаються пов’язаними з виконанням обов’язків військової служби нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями під час виконання обов’язків військової служби, у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися у період:

перебування на території органу Держприкордонслужби України або в іншому місці, пов’язаному з виконанням обов’язків військової служби або виконання завдань начальника органу Держприкордонслужби України в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

виконання дій в інтересах органу Держприкордонслужби України, тобто дій, що не належать до службових обов’язків військовослужбовця (надання необхідної допомоги іншому військовослужбовцю, дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна органу Держприкордонслужби України, інших дій за розпорядженням або дорученням начальника органу Держприкордонслужби України);

ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на об’єктах і транспортних засобах органу Держприкордонслужби України;

прямування військовослужбовця до/чи з об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням начальника органу Держприкордонслужби України;

прямування до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням.

2.7. Нещасні випадки, пов’язані із завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство військовослужбовця під час виконання службових (посадових) обов’язків чи дій в інтересах органу Держприкордонслужби України незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до цієї Інструкції. Такі випадки визнаються пов’язаними з виконанням обов’язків військової служби (крім випадків, що сталися з особистих мотивів).

2.8. Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров’я військовослужбовця під час виконання ним службових (посадових) обов’язків (у разі відсутності умов, зазначених у пункті 2.9 цієї Інструкції), визнаються пов’язаними з виконанням обов’язків військової служби за умови, що погіршення стану здоров’я військовослужбовця сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров’я.

Медичний висновок щодо зв’язку погіршення стану здоров’я військовослужбовця з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров’я військовослужбовця виконувати зазначену роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування потерпілого на запит начальника органу Держприкордонслужби України.

2.9. Не визнаються пов’язаними з виконанням обов’язків військової служби нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями:

під час виконання дій, що не входять до обов’язків військової служби;

під час використання ними з особистою метою транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або використовуються органом Держприкордонслужби України або належать потерпілим чи іншим особам;

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин у службовій діяльності чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, був відсторонений від служби до настання нещасного випадку;

у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;

під час скоєння ними злочину чи адміністративного правопорушення, що встановлено рішенням суду;

у разі навмисного завдання шкоди своєму здоров’ю;

у разі природної смерті або самогубства.

2.10. Начальник органу Держприкордонслужби України, який призначив комісію, повинен розглянути і затвердити примірники актів форми Нвс-5 і форми Нвс-1 (або форми НПвс) протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи (далі – матеріали розслідування).

До першого примірника акта форми Нвс-5 додаються примірник акта форми Нвс-1 (або форми НПвс), пояснення свідків та потерпілого (у разі їх наявності), витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця (машини, механізму, устаткування, апаратури тощо), а в разі потреби – також висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп’яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова комісії зобов’язаний ознайомити його з документами, що містяться в матеріалах розслідування.

За результатами розслідування начальник органу Держприкордонслужби видає наказ.

2.11. Нещасні випадки реєструються у журналі реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків, за формою згідно з додатком 4.

2.12. Примірник затвердженого акта форми Нвс-5 разом з примірником затвердженого акта форми Нвс-1 (або форми НПвс) і примірником матеріалів розслідування протягом трьох діб передаються до служби технічного нагляду та охорони праці цього органу.

2.13. Примірник затвердженого акта форми Нвс-5 разом з примірником затвердженого акта форми Нвс-1 (або форми НПвс) протягом трьох діб надсилаються начальником органу Держприкордонслужби України потерпілому або особі, яка представляє його інтереси.

2.14. Примірник затвердженого акта форми Нвс-1 (або форми НПвс) протягом трьох діб передається начальнику структурного підрозділу органу Держприкордонслужби України, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам.

2.15. Копія акта форми Нвс-1 протягом трьох діб надсилається службі технічного нагляду та охорони праці вищого органу Держприкордонслужби України.

2.16. Примірник акта форми Нвс-5 разом з примірником акта форми Нвс-1 (або форми НПвс), матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років, з них 3 роки в органі Держприкордонслужби України, далі – в Центральному архіві Держприкордонслужби України.

У разі реорганізації органу Держприкордонслужби України вищезазначені матеріали передаються правонаступникові, який бере на облік цей нещасний випадок, а в разі ліквідації органу Держприкордонслужби України – Центральному архіву Держприкордонслужби України.

2.17. По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або в разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, начальник органу Держприкордонслужби України, який бере на облік нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався, за формою Нвс-2 згідно з додатком 5 і в десятиденний строк надсилає його особам, яким надсилався акт форми Нвс-1 (або форми НПвс). Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов’язково додається до акта форми Нвс-1 або форми НПвс і зберігається разом з ним відповідно до цієї Інструкції.

2.18. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього начальника потерпілого чи начальника органу Держприкордонслужби України або внаслідок якого втрата працездатності настала не відразу, розслідується і береться на облік згідно з цією Інструкцією протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси (незалежно від часу, коли він стався). У разі реорганізації органу Держприкордонслужби України, у якому стався такий випадок, розслідування проводиться його правонаступником, а в разі ліквідації органу Держприкордонслужби України встановлення факту нещасного випадку розглядається в судовому порядку.

2.19. Нещасний випадок, що стався з військовослужбовцем на території органу Держприкордонслужби України або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, а також під час перебування на території органу Держприкордонслужби України у зв’язку з проведенням службової наради, одержанням грошового утримання, проходженням медичного огляду або проведенням з дозволу чи з ініціативи начальника органу Держприкордонслужби України конкурсів, спортивних змагань, розслідується та береться на облік згідно з вимогами цієї Інструкції.

2.20. Нещасний випадок, що стався в органі Держприкордонслужби України з військовослужбовцем іншого органу Держприкордонслужби України під час виконання ним службового завдання, розслідується комісією органу Держприкордонслужби України, у якому стався нещасний випадок, за участю (у разі необхідності) представників органу Держприкордонслужби України, військовослужбовцем якого є потерпілий. Такий випадок береться на облік органом Держприкордонслужби України, військовослужбовцем якого є потерпілий. Орган Держприкордонслужби України, у якому стався нещасний випадок, зберігає примірник акта форми Нвс-1 протягом періоду, необхідного для виконання передбачених актом профілактичних заходів щодо запобігання подібним випадкам, але не менше ніж один рік.

2.21. Нещасні випадки зі слухачами і курсантами навчальних закладів Держприкордонслужби України, які сталися під час проходження ними навчання, навчальної практики та стажування в органі Держприкордонслужби України, розслідуються і беруться на облік тим органом Держприкордонслужби України, у якому вони проходили навчання, практику чи стажування. У разі необхідності участь у розслідуванні бере представник навчального закладу Держприкордонслужби України. Копія матеріалів розслідування надсилається навчальному закладу Держприкордонслужби України.

2.22. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями – водіями транспортних засобів органу Держприкордонслужби України під час перебування в рейсі, розслідуються відповідно до цієї Інструкції з обов’язковим використанням матеріалів розслідування відповідних органів з нагляду за безпекою руху. Притягнення до адміністративної відповідальності водія за порушення вимог безпеки руху, унаслідок якого стався нещасний випадок, не може бути підставою для відмови у складанні акта за формою Нвс-1 та взяття на облік цього нещасного випадку.

2.23. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями, які були залучені для виконання робіт на об’єктах підприємств та організацій інших міністерств та центральних органів виконавчої влади за договором між органом Держприкордонслужби України та підприємством (організацією), розслідуються органом Держприкордонслужби України за участю представника підприємства (організації) і беруться на облік органом Держприкордонслужби України.

2.24. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють спеціалісти служби технічного нагляду та охорони праці вищого органу Держприкордонслужби України, які мають право вимагати проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, перегляду затвердженого акта форми Нвс-5, акта форми Нвс-1 (або форми НПвс), визнання нещасного випадку пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби і складення акта форми Нвс-1, якщо ними виявлено порушення вимог цієї Інструкції чи інших нормативно-правових актів з охорони праці.

2.25. Посадова особа служби технічного нагляду та охорони праці вищого органу Держприкордонслужби України в разі відмови начальника органу Держприкордонслужби України скласти або затвердити акт форми Нвс-5, акт форми Нвс-1 (або форми НПвс) чи незгоди потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, зі змістом акта форми Нвс-5, акта форми Нвс-1 (або форми НПвс), надходження скарги або незгоди з висновками розслідування про обставини та причини нещасного випадку чи приховування нещасного випадку має право видавати обов’язкові для виконання начальником органу Держприкордонслужби України приписи за формою Нвс-9 згідно з додатком 6 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта форми Нвс-5, акта форми Нвс-1 (або форми НПвс), визнання чи невизнання нещасного випадку пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби і складення акта форми Нвс-1 (або форми НПвс).

Рішення посадової особи служби технічного нагляду та охорони праці вищого органу Держприкордонслужби України може бути оскаржено в судовому порядку. На час розгляду справи в суді дія припису призупиняється.

2.26. Начальник органу Держприкордонслужби України зобов’язаний у п’ятиденний строк після одержання припису за формою Нвс-9 видати наказ про виконання запропонованих у приписі заходів, а також притягнути до відповідальності осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці. Про виконання цих заходів начальник органу Держприкордонслужби України повідомляє письмово службу технічного нагляду та охорони праці вищого органу Держприкордонслужби України, посадова особа якої видала припис, у встановлений у ньому строк.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 567

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!