Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 10. Організація і порядок роботи з банкоматами10.1. Банкомати залежно від рівня їх захищеності можуть встановлюватися як у службових приміщеннях територіальних управлінь, так і за їх межами.

 

10.2. Доступ до банкомата для виконання операцій здійснюється із застосуванням платіжних карток та ПІН-кодів клієнтів.

 

10.3. Для виконання операцій з розвантаження та завантаження банкомата (банкоматів) письмовим розпорядженням територіального управління визначається перелік відповідальних осіб, до обов`язків яких належить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов`язків, виконання яких регламентується внутрішніми положеннями територіального управління, що розробляються на підставі цієї Інструкції. Для доступу до банкоматів за зазначеними особами закріплюються індивідуальні персоналізовані картки доступу.

 

10.4. Для кожного банкомата, зважаючи на його рівень захищеності та необхідність забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, які можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Визначена величина ліміту затверджується керівником територіального управління або його заступником.

 

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів (додаток 34). Відповідальним за ведення такої книги є завідувач каси або інша визначена начальником територіального управління особа (далі – завідувач каси).

 

10.5. За завідувачем каси закріплюється один комплект ключів від сейфа та ключі від модуля управління банкомата. Ключі від сейфа та ключі від модуля управління банкомата, картки доступу працівників до банкомата, а також книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів зберігаються в сейфі завідувача каси. Усі ключі мають бути зареєстровані в установленому порядку. Порядок передавання ключів між працівниками встановлюється внутрішнім положенням територіального управління.

 

10.6. Підкріплення банкомата готівкою виконується залежно від потреби в ній. Якщо банкомат установлено в приміщенні установи Національного банку або територіального управління, то його завантаження та розвантаження може здійснювати касир під наглядом завідувача каси або визначеної ним особи.

 

На сумупідкріплення готівкою для завантаження банкомата бухгалтер оформляє видатковий касовий ордер на кожний банкомат.

 

Доставку опломбованих касет, а також їх завантаження і розвантаження в банкомати здійснюють інкасатори структурного підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації або спеціально призначений касовий працівник (далі – інкасатор) у супроводі озброєної охорони.

 

Завантаження та розвантаження касет банкомата банкнотами здійснюються касиром у приміщенні касового вузла під контролем завідувача каси або іншого призначеного працівника (далі – контролер). Потрібну суму банкнот у межах затвердженого ліміту касир, призначений для завантаження касет, отримує у завідувача каси під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей. Прийняту суму банкнот касир перераховує поаркушно, вкладає їх в касети, замикає касети на ключ, прикріплює ярлик, опломбовує і повертає їх завідувачу каси. На ярлику до касети зазначається номер банкомата, номінал, кількість банкнот, сума вкладеної готівки, дата, підпис та іменний штамп касира.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

10.7. У разі розташування банкомата за межами територіального управління оформляється маршрутний лист. Перед видачею інкасатору касет для завантаження банкоматів, які розташовані за межами територіального управління, завідувач каси оформляє маршрутний лист (додаток 35) із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, які мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу, номерів касет, які мають бути встановлені в банкомат, та іншої інформації, яка потрібна для його ініціалізації та роботи. На суму готівки, яку вкладено в касети, оформляється видатковий касовий ордер на кожний банкомат. Інкасатору під підпис у видатковому касовому ордері та в книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів передаються касети, ключі від сейфа банкомата і від його модуля управління та картка доступу.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

10.8. На касети з готівкою, які виносяться за межі територіального управління для завантаження банкоматів, виписується перепустка в установленому порядку.

 

10.9. Після доставки касет інкасатор із застосуванням картки доступу входить у режим обслуговування банкомата, роздруковує чек про залишок готівки в касетах банкомата, вилучає зазначені в маршрутному листі касети із залишками готівки, установлює нові касети і з використанням даних маршрутного листа вводить у модуль управління банкомата інформацію про номінали та кількість банкнот установлених касет. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерований чек із зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції із завантаження ірозвантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків готівки у вилучених касетах та суми готівки завантажених касет.

 

Після закінчення операції із завантаження банкомата виконується його ініціалізація і запуск у роботу. У цьому разі інформація про вміст касет передається в систему управління банкоматами.

 

10.10. Вилучені касети, ключі, картки доступу та чеки банкомата про залишки вилучених і завантажених касет інкасаторздає завідувачу каси під підпис у книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів. Завідувач каси перевіряє цілісність доставлених касет, наявність ярликів і пломб та доручає одному із касирів перерахувати залишки готівки в касетах. Передавання касиру касет для перерахування готівки здійснює завідувач каси під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

10.11.Вилучені з доставлених касет банкноти суцільно перераховуються касиром під контролем контролера, їх сума звіряється з даними чека банкомата.

 

У разі виявлення розбіжності між фактичним залишком банкнот у касетах, вилучених із банкомата, і даними чека банкомата складається акт про розбіжності, який підписується касиром, контролером та затверджується завідувачем сектору (відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей). 

За фактом виявлених розбіжностей проводиться службове розслідування, визначаються їх причини і в разі підтвердження недостачі готівки сума відшкодовується винними особами в установленому порядку. З використанням даних, наданих системою управління банкоматами, та даних із книги обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів аналізуються причини невідповідності залишків.

 

10.12. Вилучену з банкомата готівку разом з касетами та чеком банкомата касир здає завідувачу каси під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей. На підставі чека банкомата бухгалтер оформляє прибутковий касовий ордер,відповідно до якого здійснюється списання цієї суми з балансового рахунку банкомата та її зарахування на рахунок оборотної каси. Завідувач каси оформляє довідку про рух готівки за операціями із завантаження та розвантаження банкоматів, який разом із чеком банкомата підшивається в документи дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

На суму готівки, завантаженої в банкомат, на підставі чека банкомата оформляється прибутковий касовий ордер.

 

10.13. Періодично (не рідше одного разу на місяць) виконується повне розвантаження банкомата. Разом із касетами інкасатор доставляє паперову стрічку із журнального друкувального пристрою банкомата.

 

10.14. Технічне обслуговування банкоматів виконують фахівці відповідних структурних підрозділів територіального управління з періодичністю, в обсязі та в порядку, визначених у відповідних інструкціях. Технічне обслуговування та поточний ремонт, пов`язані із заміною витратних матеріалів, проводяться у визначений час між початком та закінченням операційного періоду роботи банкомата. Технічне обслуговування та ремонт модулів, розташованих у сейфі банкомата, здійснюються після його повного розвантаження. Усі порушення в роботі банкомата та способи їх ліквідації фіксуються у формулярі або у відповідному журналі обліку неполадок банкомата та методів їх ліквідації.

 


Просмотров 819

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!