Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 5. Порядок видачі готівки з видаткової касиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

5.1. Видача готівки з видаткової каси здійснюється за такими видатковими касовими документами:

 

за видатковим касовим ордером (додаток 28) – банкам, Банкнотно-монетного двору, структурним одиницям Національного банку на підставі довіреності типової форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, працівникам територіального управління за внутрішньобанківськими операціями та фізичним особам з поточних рахунків;

 

(абзац доповнено постановою Правління Національного банку України

від 03.04.2006 № 129, реєстр. № 1199 від 04.04.2006)

(абзац змінено постановою Правління Національного банку Українивід

від 05.07.2006 №247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

за грошовими чеками встановленої форми (додаток 29) – клієнтам-юридичним особам;

 

за квитанціями на скуплені в населення дорогоцінні метали у виробах і брухті – фізичним особам-продавцям цінностей.

Видача готівки з видаткової каси здійснюється за чеком банківського термінала в разі застосування платіжних карток НСМЕП.

 

Видаткові касові документи оформляються відповідно до вимог Інструкції про касові операції та інших нормативно-правових актів.

 

Видача готівки фізичній особі за дорученням іншої фізичної особи-власника рахунку здійснюється за довіренністю, оформленою згідно з вимогами чинного законодавства.

 

5.2. Для здійснення видаткових операцій завідувач каси видає касирам потрібну суму готівки під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей із записом загальної суми (без розподілу за номіналами).

 

Касир приймає готівку:

 

повними і неповними пачками з позначками на накладках – перевіркою за корінцями;

 

неповними корінцями – з поаркушним перерахуванням.

 

Перерахування готівки проводиться під наглядом одного з касових працівників, якого призначає завідувач каси. Якщо видача неповних корінців проводиться тим касиром, який формував їх, то поаркушне перерахування попередньо проводить завідувач каси; обігові та розмінні монети – за надписами на ярликах, пакетах (роликах), а вкладені в лотки – за кружками.

 

У разі здійснення завідувачем каси видаткових операцій перерахування готівки здійснюється під контролем матеріально відповідальних осіб.

 

5.3. Після видачі касирам потрібної суми готівки завідувач каси зобов`язаний перевірити наявність готівки, що залишилася в нього, і переконатися в тому, що її залишок з урахуванням виданих сум відповідає даним книги обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей. За потреби готівка для здійснення видаткових операцій може видаватися завідувачу каси протягом операційного часу кілька разів із відображенням кожної суми окремо в книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

5.4. Касир видаткової каси щоразу записує в книгу обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей одержані від завідувача каси суми готівки, а в кінці операційного дня – кількість і суму сплачених касових документів і залишок сум, які він здає під підпис завідувачу каси.

 

5.5. Для одержання готівки особа-одержувач пред`являє в касу контрольну марку від грошового чека та паспорт, а працівник територіального управління – посвідчення або перепустку, або картку НСМЕП.

 

5.6. Отримавши видаткові документи (видатковий касовий ордер, грошовий чек, квитанцію на скуплені цінності), касир зобов`язаний перевірити:

 

дату проведення операції;

 

наявність підписів посадових осіб територіального управління, яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;

 

звірити номер контрольної марки з номером грошового чека і наклеїти контрольну марку на чек;

 

належність пред`явленого паспорта або документа, що його замінює (для працівників територіального управління – посвідчення або перепустки), отримувачу і тим даним, що зазначені в касовому документі;

 

наявність підпису отримувача на видатковому документі.

 

5.7. Видачу готівки касир проводить повними пачками і корінцями банкнот за зазначеними на накладках і бандеролях сумами без поаркушного перерахування за умови збереження непошкодженої упаковки. Готівка з неповних корінців, а також з пачок із пошкодженою упаковкою видається касиром лише після поаркушного перерахування. Монети, що розфасовані в мішечки, пакети і ролики, видаються відповідно до їх суми, зазначеної на написах на ярликах, пакетах і роликах.

 

Під час розкривання корінців банкнот для видачі окремих банкнот касир видаткової каси зобов`язаний їх попередньо перерахувати.

 

Касирам забороняється під час видачі клієнтам готівки проводити за вимогою останніх обмін готівки одного номіналу на інший. Видану з каси готівку одержувач має, не відходячи від каси, перевірити за пачками та корінцями, а окремі банкноти перерахувати поаркушно в присутності касира, який видав готівку.

 

5.8. Якщо одержувач отримує готівку за кількома видатковими документами з різних рахунків, то касир видає готівку за кожним касовим документом окремо.

 

5.9. Якщо одержувач готівки виявив бажання перерахувати в приміщенні територіального управління банкноти поаркушно, а монети за кружками, то перерахування готівки здійснюється у відведеному для цього приміщенні під наглядом призначеного працівника.

 

5.10. Під час здійснення візуального контролю за перерахуванням готівки призначений працівник одночасно стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки, упаковка пачки, бандеролі з корінців, а також ярлики і обв`язка з пломбою від мішечка з монетою зберігалися до закінчення перерахування.

 

5.11. У разі виявлення під час перерахування клієнтом готівки в територіальному управлінні недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках з монетами в непошкодженій упаковці викликається завідувач сектору (відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей). Після повторного перерахування готівки та підтвердження касового прорахунку складається акт про розбіжності в двох примірниках, який засвідчується підписами касира, контролера, клієнта та затверджується завідувачем сектору (відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей). Перший примірник цього акта разом з упаковкою пачки та з бандероллю від корінця або ярлика з пломбою від мішечка, у якому виявлена невідповідність вкладення, пред`являється для відшкодування відповідним територіальним управлінням, Центральним сховищем, Банкнотно-монетним двором. 

5.12. Сума недостачі відшкодовується одержувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з оборотної каси на підставі акта про розбіжності.

 

5.13. Претензії одержувача готівки щодо недостачі банкнот чи монет не приймаються, якщо готівка не була перерахована ним, не відходячи від каси або у відведеному для перерахування приміщенні територіального управління під наглядом призначеного працівника. Про це на видному місці біля видаткових кас повинно бути розміщено відповідне оголошення.

 

5.14. Після закінчення операційного часу касир на підставі касових документів та чеків банківських терміналів НСМЕП, за якими проведені касові операції, складає довідку про рух готівки в розрізі відповідальних виконавців, які ведуть журнали обліку видатків готівки, звіряє її дані із залишком готівки та підписує. Зазначені в довідці про рух готівки суми касових оборотів звіряються із підсумками журналів обліку видатків готівки відповідальних виконавців, що ведуть їх, а також засвідчуються підписами касира в журналах та відповідальних виконавців – у довідці касира.

 

Залишок готівки, сформований у встановленому порядку, і видаткові касові документи за день разом із довідкою про рух готівки касир здає під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей завідувачу каси, який, перевіривши довідку, підписує її, а також розписується в книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

5.15. Окремі корінці банкнот в упаковці інших касирів, що залишились у касира видаткової каси, повинні бути до передавання завідувачу каси поаркушно перераховані та упаковані касиром згідно з установленим порядком, а окремі пакети (ролики) з монетами, сформовані іншими касирами, без перерахування за кружками – ,упаковані в мішечки з монетами різних номіналів. Монети, укладені на лотках, передаються із перерахуванням за кружками.

 

5.16. Територіальні управління можуть проводити попередню підготовку готівки на підставі розпорядження відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій про підкріплення готівкою банків і заявок клієнтів для її видачі.

 

5.17. Попередню підготовку і пакування готівки здійснює касир, на якого покладено обов`язки щодо попередньої підготовки готівки, під наглядом контролера, таким чином:

 

касир перевіряє правильність оформлення прийнятих ним видаткових касових документів та одержує потрібну суму в завідувача каси під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей;

 

підготовлена окремо за кожним касовим документом готівка (повні й неповні пачки, мішечки з монетами, корінці банкнот) вкладається в мішок без зовнішніх швів. Горловина мішка прошивається і щільно зав`язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику зазначається дата пакування і загальна сума вкладеної готівки, а також проставляються підпис та іменний штамп касира. Кінці шпагату зав’язуються глухим вузлом і пломбуються касиром і контролером. До ярлика прикріплюються видаткові касові документи;

 

підготовлені до видачі мішки можуть бути вкладені в загальний мішок або візок, який замикається на ключ, пломбується касиром, споряджається ярликом із зазначенням на ньому загальної суми вкладеної готівки. На ярлику проставляються дата, підпис та іменний штамп касира. У цьому разі всі видаткові касові документи прикріплюються до загального ярлика;

 

готівку, що підготовлена до видачі, разом із видатковими касовими документами приймає завідувач каси під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей касира;

 

завідувач каси на суму підготовленої до видачі в мішках готівки здійснює відповідний запис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей без розподілу за номіналами, ця сума засвідчується підписом касира.

 

5.18. Приймання готівки проводиться за написами на ярликах, прикріплених до мішків (візків), із перевіркою їх цілісності, правильності пакування і чіткості відбитків пломбірів.

 

У такому самому порядку завідувач каси передає мішки (візки) матеріально відповідальним особам у грошове сховище на зберігання.

 

5.19. Аналогічно проводиться видача касирам завчасно підготовлених мішків (візків) уранці наступного робочого дня з підписом у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

Видачу клієнтам мішків із готівкою касир видаткової каси здійснює відповідно до порядку видачі готівки. Пломби з мішків, що видаються, не знімаються.

 

5.20. Розкриття мішків клієнтами проводиться у відведеному для цього приміщенні під наглядом призначеного працівника, який, якщо клієнт не здійснює поаркушного перерахування, зрізає пломби з мішків.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 686

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!