Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Під час отримання актів про розбіжності або в разі виявлення касових прорахунківПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.1. За кожним фактом недостач (сумнівних банкнот і монет) або надлишків, виявлених територіальним управлінням під час приймання, перерахування та ревізії готівки, складається акт про розбіжності (додаток 7) за підписами осіб, які перераховували готівку та здійснювали контроль за перерахуванням, який затверджується підписом завідувача сектору (відділу) касових операцій (касових операцій та зберігання цінностей).

 

3.2. Сума недостачі, а також сума сумнівних банкнот (монет), які визначені підробленими, відшкодовуються банком або територіальним управлінням, що формував готівку.

 

Сума надлишку (у тому числі за рахунок вкладення іншого номіналу) зараховується банку або територіальному управлінню, що формував готівку.

 

Сума надлишків готівки, що виявлена в упаковці Банкнотно-монетного двору, оприбутковується до оборотної каси з відображенням суми надлишку на рахунку “Емітовані банкноти Національного банку України”, “Емітовані монети Національного банку України”.

 

3.3. Територіальні управління приймають акти про розбіжності лише від тих банків, яким було безпосередньо видано підкріплення готівкою через службу інкасації територіального управління або інкасаторів банку, від інших територіальних управлінь і Центрального сховища.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.4. У територіальних управліннях і Центральному сховищі створюється постійно діюча комісія з контролю за забезпеченням схоронності цінностей, до функцій якої належить розгляд актів про розбіжності та проведення службового розслідування причин, що сприяли виникненню недостач (надлишків), виявлених в упаковці територіальних управлінь. Склад та кількість постійно діючої комісії визначає керівник територіального управління (або особа, яка виконує його обов`язки).

 

3.5. У разі отримання від банків актів про розбіжності, у яких зазначається про недостачі, виявлені в упаковці іншого територіального управління, Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору, постійно діюча комісія після їх розгляду має надіслати до територіального управління, в упаковці якого встановлено недостачу, або до Центрального сховища (в упаковці Центрального сховища або Банкнотно-монетного двору) відповідні матеріали (акт про розбіжності, складений банком, упаковочні матеріали) та за наявності висновок щодо стану організації касової роботи і дотримання встановлених процедур оброблення готівки в банку, від якого надійшов акт.

 

За актами про розбіжності, у яких зазначається недостача готівки, сформованої одним касиром або бригадою (у кількості більше двох випадків на касира або бригаду протягом кварталу), територіальне управління (Центральне сховище) проводить вибірку в грошовому сховищі та суцільне поаркушне перерахування готівки, яка сформована цим касиром або бригадою.

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.6. Центральне сховище перевіряє правомірність оформлення актів про розбіжності, у яких зазначається про недостачі готівки в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору, і щомісяця складає реєстр актів про недостачі, надлишки. Реєстр разом з актами на суму недостач та пакувальним матеріалом пачки (мішечка), що надійшли за місяць, Центральне сховище протягом п`яти робочих днів надсилає до Банкнотно-монетного двору.

 

3.7. Суми недостач, що виявлені в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору, підлягають обов`язковому відшкодуванню Банкнотно-монетним двором за номінальною вартістю протягом п`яти робочих днів на підставі відповідно оформлених актів, що передані Центральним сховищем, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Центрального сховища.

 

3.8. Одночасно Банкнотно-монетний двір проводить службове розслідування за виявленими фактами недостач, установлює винних осіб і розмір збитків, що підлягають відшкодуванню.

 

3.9. Протягом трьох робочих днів після одержання від Банкнотно-монетного двору коштів Центральне сховище перераховує їх відповідним територіальним управлінням для відшкодування недостач.

 

3.10. Щомісяця Центральне сховище надає Департаменту готівково-грошового обігу довідку про недостачі та надлишки готівки, виявлені в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору (у розрізі територіальних управлінь, у тому числі банків), і про відшкодування недостач Банкнотно-монетним двором.

 

3.11. Виявлені та відсортовані банкноти (монети) з дефектом виробника територіальні управління надсилають до Центрального сховища. Центральне сховище направляє Банкнотно-монетному двору (виробнику) претензію на кількість банкнот (монет) з дефектом виробника, яка має відшкодовуватися останнім за вартістю їх виготовлення протягом п`яти робочих днів шляхом безготівкового розрахунку через Центральне сховище із зазначенням у супровідних документах номера акта, номіналу та кількості банкнот (монет). Після здійснення Центральним сховищем перевірки правильності відшкодування зазначена сума перераховується Операційному управлінню, а дефектні банкноти (монети) утилізуються.

 

3.12. У разі отримання територіальним управлінням від банку акта про розбіжності, у якому зазначається про недостачу (надлишок), виявлену в упаковці територіального управління, постійно діюча комісія має провести службове розслідування.

 

Територіальні управління та Центральне сховище реєструють у журналі всі отримані акти про розбіжності. Записи в журналі здійснюються в розрізі працівників (бригад), в упаковці яких виявлено касові прорахунки, із зазначенням установ, від яких отримані акти про розбіжності (територіальні управління, банки, Центральне сховище тощо), та результатів їх розгляду.

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.13. Під час службового розслідування необхідно з`ясувати наявність умов, які б забезпечили схоронність цінностей і безпечну роботу з ними та належне виконання касовим працівником його обов`язків, а також провести перегляд записів відеоінформації системи технологічного телебачення, здійснити вибіркове контрольне перерахування (у разі виявлення в пачках, сформованих одним касиром або бригадою, більше двох випадків недостач протягом кварталу – суцільне перерахування) готівки в разі встановлення недостачі в упаковці, що сформована касиром територіального управління вручну. 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.14. У разі виявлення розбіжностей у пачках, що сформовані на автоматизованих системах (за результатами контрольних перевірок або під час надходження актів), постійно діюча комісія здійснює докладний аналіз машинних протоколів автоматизованої системи тієї зміни, під час роботи якої була сформована ця пачка, та даних системи відеоспостереження (за її наявності) за діями персоналу, а також дотримання персоналом вимог технологічного процесу та відповідних нормативних документів.

 

Обґрунтовані висновки постійно діючої комісії щодо визначення причини розбіжностей оформляються протоколом, на підставі якого територіальне управління вживає відповідних заходів щодо відшкодування установам Національного банку збитків винними особами. Відшкодування збитків винними особами має здійснюватися в установленому порядку відповідно до договору про матеріальну відповідальність з урахуванням висновків комісії щодо визначення причини розбіжностей. У разі достовірного і аргументованого встановлення відсутності вини касира збитки відшкодовує територіальне управління, у якому сформована пачка. Сформовані на автоматизованій системі архівні дані про результати роботи системи за цю зміну (в електронному вигляді) надаються разом з копіями протоколу з висновками комісії, акта і всіх десяти бандеролей цієї пачки Департаменту готівково-грошового обігу для контролю.

 

3.15. Постійно діюча комісія аналізує динаміку надходжень претензій до касира (бригади), в упаковці якого банками встановлено розбіжності, кількість актів про розбіжності, що було надіслано за певний період, у т.ч. від банку, а також враховує матеріали перевірок банку (у разі наявності), який виявив розбіжності, з питань стану організації касової роботи та дотримання встановлених процедур оброблення готівки, а в разі розташування банку в іншій області – матеріали із зазначених питань, які були отримані від відповідного територіального управління разом із актом про розбіжності.

 

3.16. На підставі результатів розслідування постійно діюча комісія приймає рішення щодо відшкодування недостачі або надання банку повідомлення про відмову у відшкодуванні з відповідним обґрунтуванням. Рішення затверджує керівник територіального управління або особа, яка виконує його обов`язки.

 

3.17. Постійно діюча комісія на підставі акта про розбіжності за виявленими надлишками приймає рішення щодо повернення коштів касовим працівникам, в упаковці яких виявлено надлишки, або зарахування їх сум в доходи територіального управління.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 601

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!