Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


До обігу готівкою та її вивезення2.1. Для своєчасного забезпечення банків, клієнтів готівкою в територіальних управліннях створюються запаси банкнот і монет. Керівники територіальних управлінь зобов`язані контролювати наявність у запасах готівкибанкнот і монет усіх номіналів, необхідних для потреб грошового обігу, та вчасно вживати заходів щодо їх поповнення.

 

2.2. Підкріплення запасів готівки територіальних управлінь здійснюється з Центрального сховища або з інших територіальних управлінь. Придатні до обігу банкноти і монети у запасах готівки у разі потреби територіальні управління передають до Центрального сховища або до інших територіальних управлінь, (попередньо погодивши між собою в установленому порядку термін вивезення та територіальне управління, яке здійснюватиме доставку). Підкріплення запасів придатної до обігу готівки та їївивезення здійснюються в кожному окремому випадку за емісійним дозволом, наданим Департаментом готівково-грошового обігу.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

З метою прискорення доставки готівки до територіальних управлінь за окремим розпорядженням заступника Голови Національного банку може застосовуватися регіональний метод підкріплення запасів готівки територіальних управлінь, який здійснюється в порядку, встановленому главою 13 розділу ІІІ цієї Інструкції.

 

(пункт доповнено абзацом постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

2.3. Відділи (управління) готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь на підставі даних прогнозів касових оборотів та підсистеми “Емісійний день банкупроводять аналіз динаміки надходжень готівки від банків, видач готівки в підкріплення банкам, випуску готівки в обіг, структури готівки в обігу тощо і, враховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки, складають заявку на підкріплення запасів готівки (додаток 3) або заявку на вивезення готівки (додаток 4) на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами та зазначенням кількості касет, що використовуватимуться для перевезення банкнот. Заявка засвідчується підписом начальника територіального управління або його заступника і подається Департаменту готівково-грошового обігу за допомогою підсистеми “Емісійний день банку”. Заявка на підкріплення (вивезення) придатної до обігу готівки (у тому числі на перерахування з відповідним обґрунтуванням), а також пам’ятними та ювілейними монетами (пам’ятних та ювілейних монет) на наступний місяць подається до 10 числа (включно) поточного місяця. Як виняток і з відповідним обґрунтуванням заявка на підкріплення готівкою та її вивезення (у тому числі на перерахування) може подаватися в інші терміни. Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області заявка на вивезення готівки подається в разі потребиЯкщо немає потреби в підкріпленні готівкою, то територіальні управління повідомляють про це Департамент готівково-грошового обігу в терміни, установлені для подання заявок.

 

(пункт із змінами, внесеними постановами Правління

Національного банку України від 29.09.2005 № 347,

реєстр. № 1147 від 29.09.2005;

від 05.07.2006 № 247, реєстр. №1215 від 06.07.2006)

2.4. Департамент готівково-грошового обігу розглядає заявки на підкріплення запасів готівки (вивезення) та на підставі даних підсистеми “Емісійний день банку” аналізує структуру готівки в обігу, потребу територіальних управлінь у банкнотах і монетах і, враховуючи фактичні залишки банкнот і монет у запасах територіальних управлінь та в резервних фондах, визначає обсяги готівки, що можуть бути надані територіальним управлінням, та надає одержувачам і відправникам відповідні емісійні дозволи у розрізі номіналів за кожним індексом окремо (додаток 5). Емісійні дозволи на підкріплення пам`ятними та ювілейними монетами і їх вивезення можутьнадаватися на підставі розпоряджень Національного банку або заявок територіальних управлінь.

 

(із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

У разі надходження заявки на вивезення неперерахованої готівки Департамент готівково-грошового обігу розглядає можливість її перевезення для перерахування до іншого територіального управління і надає відповідні емісійні дозволи (додаток 6) із зазначенням кількості касет, що використовуватимуться для перевезення банкнот.

 

Емісійні дозволи засвідчуються підписом директора Департаменту готівково-грошового обігу або його заступника і надсилаються територіальним управлінням та Центральному сховищу за допомогою підсистеми “Емісійний день банку”.

 

2.5. Департамент готівково-грошового обігу подає Центральному сховищу заявку на перевезення готівки.

 

(пункт 2.5 змінено постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

(пункт 2.6 виключено постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005.

У зв’язку з цим пункти 2.7-2.12 вважати відповідно пунктами 2.6-2.11)

2.6. Доставлену готівку (до її зарахування до запасів готівки) перевіряють матеріально відповідальні особи за кількістю місць, цілісністю мішків, наявністю і цілісністю ярликів та пломб, їх відповідністю даним опису цінностей.

 

Після цього банкноти в мішках приймаються в установленому порядку за пачками, корінцями та написами на верхніх накладках, а монети – за ярликами. Готівка в пошкодженій упаковці (пачці – для банкнот, мішечку – для монет) підлягає суцільному перерахуванню. У разі виявлення фактів недостач, надлишків або сумнівних банкнот (монет) складається акт про розбіжності (додаток 7) за підписами касира і контролера каси перерахування та всіх інкасаторів.

 

Виявлені надлишки готівки незалежно від їх розміру приймаються та зараховуються в оборотну касу. Сума надлишків, виявлених в упаковці банку або іншого територіального управління, перераховується відправникам для подальшого перерахування банку або іншому територіальному управлінню, який формував готівку. На суму надлишків, виявлених в упаковці Банкнотно-монетного двору, збільшується сума випущеної в обіг готівки.

 

Суми виявленої недостачі готівки, а також сумнівних банкнот (монет), поповнюються з оборотної каси на підставі акта про розбіжності та мають відшкодовуватися банком або іншим територіальним управлінням, що формував готівку. 

Порядок приймання готівки в спеціалізованих касетах для транспортування і зберігання банкнот визначено в главі 11 розділу ІІІ цієї Інструкції.

 

У разі неможливості прийняття в установленому порядку доставленої готівки (у тому числі пам’ятних та ювілейних монет) протягом поточного операційного дня на перевірені за наявною кількістю місць цінності оформляється прибутковий позабалансовий ордер (додаток 8) на відповідну суму за підписами матеріально відповідальних осіб, старшого бригади інкасаторів та працівника, який здійснює бухгалтерський облік (далі – бухгалтер), і працівника, який здійснює контроль (далі – контролер). Після прийняття зазначеної готівки в установленому порядку на відповідну суму (окремо за кожним емісійним дозволом або описом цінностей) оформляється видатковий позабалансовий ордер (додаток 9) за підписами матеріально відповідальних осіб, бухгалтера і контролера. У цьому разі не заповнюються такі реквізити: “прізвище, ініціали особи, яка отримує документи (цінності)” та не ставиться підпис отримувача документів (цінностей).

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

2.7. Одержані в підкріплення банкноти і монети зараховуються до запасів готівки територіального управління повністю в сумах, зазначених у описах цінностей.

 

2.8. Зарахування банкнот і монет до запасів готівки територіального управління оформляється прибутковим ордером (додатки 10, 11) у двох примірниках, що засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб, бухгалтера і контролера. Перший примірник призначається для зарахування готівки до запасів готівки, другий – для проведення операції в підсистемі “Емісійний день банку”.

 

2.9. У разі вивезення банкнот і монет із запасів готівки до Центрального сховища або до інших територіальних управлінь відділ (управління) готівкового обігу і касових операцій територіального управління готує і надає матеріально відповідальним особам і структурному підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління (у разі вивезення власними силами) розпорядження про вивезення готівки на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами. Розпорядження засвідчується підписами начальника територіального управління і начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій або їх заступників.

 

2.10. Видача банкнот і монет із запасів готівки територіального управління оформляється видатковим ордером (додатки 12, 13) та описом цінностей. Два примірники видаткового ордера засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб, бухгалтера, контролера та інкасаторів. Перший примірник видаткового ордера призначається для видачі банкнот і монет із запасів готівки, другий – для проведення операції у підсистемі “Емісійний день банку”.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

2.11. У день зарахування банкнот і монет до запасів готівки (відправлення готівки) одержувач (відправник) надсилає одночасно відправнику (одержувачу) і Департаменту готівково-грошового обігу відповідне підтвердження (повідомлення) (додаток 2), у якому зазначаються дата і номер виконаного емісійного дозволу, відправник (одержувач), сума одержаних (відправлених) банкнот і монет із розподілом за індексами і номіналами, для пам`ятних та ювілейних монет – додатково за назвою монет та їх кількістю. Підтвердження (повідомлення) засвідчується підписом начальника територіального управління або його заступника. Підтвердження надсилається одержувачем до 17 години (у п`ятницю та передсвяткові дні до 16 години), повідомлення – відправником протягом робочого дня за допомогою підсистеми “Емісійний день банку”.

 

(пункт із змінами, внесеними постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)


Просмотров 481

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!