Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ 

Всі виконані студентами курсові роботи здаються викладачу – керівнику. До надання курсової роботи у деканат бажано ознайомити з її змістом керівника практики від підприємства та отримати відгук, у якому повинно бути відображено наступне: актуальність теми для підприємства, правильність оцінки стану показника, що аналізується, правильність та цінність пропозицій, які розроблені студентом у результаті виконання аналітичної частини (практичної частини) курсової роботи.

Викладач, у строк не більше 7 днів, перевіряє роботи і разом з письмовою рецензією повертає студентам для ознайомлення (доопрацювання у разі необхідності) та підготовки до захисту: відкритого (у групі) або індивідуального.

На відкритий захист доцільно виносити курсові роботи, що включають якісно відпрацьований практичний матеріал, нестандартні прийоми аналізу та планування, економічно обгрунтовані висновки та пропозиції. В усній відповіді на захисті студент повинен на протязі 7 – 10 хвилин обгрунтувати актуальність теми, викласти результати аналізу та ознайомити з пропозиціями з удосконалення фінансово – господарського механізму суб’єкта господарювання, відповісти на зауваження, що вказані рецензентом, відповісти на запитання, що задаються у процесі захисту.

Індивідуальний захист проподиться у формі співбесіди викладача з кожним студентом.

При виставлені оцінки за роботу беруться до уваги глибина узагальнення, точність та повнота відповідей на запитання під час захисту, загальний рівень курсової роботи, якість її оформлення.

Після захисту та виставлення оцінок доцільно провести заключну бесіду з аналізом результатів робіт в цілому по групі, вказати на переваги та недоліки робіт окремих студентів. Викладач – керівник курсових робіт повинен зробити доповідь на засіданні кафедри про результати захисту робіт, узагальнити недоліки, що найбільш часто повторюються у курсових роботах, труднощі, з якими стикаються студенти під час виконання курсових робіт, з метою врахування їх у подальшій індивідуальній роботі зі студентами з виконання курсових робіт.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Аналіз майна підприємства за даними фінансової звітності.

2. Аналіз капіталу та особливості його формування.

3. Аналіз оборотних активів та ефективність їх використання.

4. Аналіз та оптимізація виробничого і фінансового циклів підприємства.

5. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства.

6. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

7. Аналіз необоротних активів та шляхи росту ефективності їх використання.

8. Аналіз капіталу та фінансової стійкості підприємства.

9. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

10.Аналіз фінансових результатів та шляхи їх росту.

11.Аналіз платоспроможності підприємства.

12.Аналіз та шляхи прискорення оборотності активів.

13.Аналіз ділової активності підприємства.

14.Аналіз рентабельності та фактори її росту.

15.Аналіз прибутку та рентабельності.

 

Приклади планів курсових робіт наведено у додатку Б.


ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]./ О. Я. Базілінська. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 328 с.

2. Білик М.Д., Павловська О.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник./ М.Д. Білик, О.В. Павловська. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

3. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. / Р.О. Костирко. – Х.: Фактор, 2007. – 784 с.

4. Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 354 с.

5. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: Підручник для вузів./ Ю. С. Цал-Цалко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.

6. Шeрeмeт О.О. Фінaнcовий aнaліз: Нaвч. поcіб./ О.О. Шeрeмeт. - К.: ЦУЛ, 2005. - 196 c.

7. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К.: Видавництво А.С.К., 2003 – 240 с.

8. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник./ Н.П. Шморгун, І.В. Головко. – К.: ЦНП, 2006. – 528 с.

 

Додаткова

9. Зарубинский В. М. К вопросу об управлении финансовым состоянием предприятия. / В. М. Зарубинский. // Финансовый менеджмент. – 2004. – №3. – C 8-10.

10. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / В.В. Іванієнко. – Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 168 с.

11. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності./ О. Кононенко, О. Маханько. – Х.: Фактор, 2006. – 200 с.

12. Котляр М. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансової стійкості підприємства. / М. Котляр // Вісник ТНЕУ. – 2008. – №4. – С. 120-124.

13. Кромаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування./ Г.О. Кромаренко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

14. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія./ Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с.

15. Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу «Фінансовий аналіз»./ В.І. Торкатюк, Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. - Харків: ХНАМГ, 2008.- 90 с.

16. Фролова Т. О. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення і практичних знань / Т. О. Фролова. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 253 с.


 

 

ДОДАТКИ

 


ДОДАТОК А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

 

 


Просмотров 396

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!