Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право».

2. Плани практичних занять із навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право».

Рекомендована література

Базова

 

Закони України та міжнародно-правові документи:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131 (з наступними змінами та доповненнями).

3. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року// Урядовий кур'єр від 06.06.2012 № 99

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984 року // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984 1984 р., № 51, стаття 1122 (з наступними змінами та доповненнями).

5. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

6. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20 .

7. Про оперативно-розшукову діяльність // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

8. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 35. – Ст. 358 (з наступними змінами та доповненнями).

9. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).

10. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

11. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, №30, ст.409.

12. Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими (1957 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

13. Декларація про захист всіх осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1975 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

14. Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання (1984р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

15. Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку (1979 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

16. Принципи медичної етики, що визначають роль працівників охорони здоров'я, особливо лікарів, у захисті ув'язнених чи затриманих осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання (1982 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

17. Заходи, що гарантують захист прав тих, хто засуджений до страти (1984 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua

18. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

19. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню та ув'язненню в будь-якій формі (1989 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua

20. Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням (Токійські правила, 1990 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

21. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

22. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками від ЗО листопада 1964 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

23. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини 1950р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

24. Європейська конвенція з попередження катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання 1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

25. Європейські тюремні правила, оголошені рекомендацією № К (87) З Комітету міністрів Ради Європи від 12 лютого 1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

26. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи від 9 березня 1976 р. «Про деякі міри покарання, альтернативні позбавленню волі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

27. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи стосовно виборчих, громадянських та соціальних прав ув'язнених від 1 лютого 1962 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

28. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи про працю ув'язнених від 18 вересня 1975 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

29. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи про освіту в тюрмах від 13 жовтня 1989р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

30. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи стосовно системи ув'язнення та поводження з небезпечними злочинцями від 24 вересня 1982р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

31. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи стосовно надання короткотермінових відпусток ув'язненим від 24 вересня 1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

32. Європейські правила щодо громадських санкцій та заходів, оголошені рекомендацією № К. (92) 16 Комітету міністрів Ради Європи[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua..

33. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

34. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.ХІ.1950), ратифікована Законом України № 475/ 97-ВР від 17.07.97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

35. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. Безпалюк О., Гель А. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі / Безпалюк О., Гель А // Вісник прокуратури. – 2006. – №12. – С. 56-65.с.

36. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.230

37. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451

38. Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст.215.

39. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня 2011 року // Голос України вiд 14.04.2011 - № 68

40. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань» від 21.01.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 12, ст.114

41. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.455.

42. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк». – офіційний веб-сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua

 

Підзаконні нормативно-правові акти:

 

1. Положення про Державну пенітенціарну службу України. Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №394/2011. Електронний ресурс. Джерело – офіційний веб-сайт Верховної Ради України www.rаda.gov.ua

2. Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1511-р

3. Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань. Наказ Мін'юсту України від 22.11.2011 № 3361/5[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

4. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України. Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 30.07.2008 № 208

5. Про затвердження Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Наказ Мін'юсту України від 08.06.2012 № 847/5[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

6. Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги засудженим. Наказ Мін'юсту України, МОЗ України від 10.05.2012 № 710/5/343

7. Про Громадську раду з питань дотримання прав людини в установах виконання покарань Наказ Мін'юсту України від 05.06.2006 № 46/5

8. Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. від 08.02.2012 № 222/5

9. Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. Наказ Мін'юсту України від 08.02.2012 № 222/5

10. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі Наказ Мін'юсту України від 08.02.2012 № 222/5

11. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – №13. – Ст. 905.

12. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 N 275. Зареєстровані у Міністерстві юстиції України 31.12.2003 за N 1277/8598 (наступними змінами та доповненнями).

13. Про затвердження Інструкції про охорону та нагляд за засудженими у виховно-трудових колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань: Наказ Держдепартаменту вик.покарань вiд 03.10.1999 № 140. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.11.1999 № 790/4083 (з наступними змінами та доповненнями).

14. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби: Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 04.04.2005 N 61. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 р. за N 553/10833 (з наступними змінами та доповненнями).

15. Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 25.01.2006 N 13. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2006 р. за N 258/12132 (з наступними змінами та доповненнями).

16. Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: Наказ Держдепартаменту вик. покарань від 05.04.2006 N 72. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 р. за N 495/12369 (з наступними змінами та доповненнями).

Спеціальна література:


Просмотров 851

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!