Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТАЗАНЯТТЯ 26

Інструкція до практичного заняття № 26

 

Тема: « Кумарини і хромони.

Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Макроскопічний аналіз одного з видів ЛРС. Якісна реакція на кумарини. Відбір середньої проби одного з видів ЛРС.»

 

Дисципліна: «Фармакогнозія»

Кількість годин: 4 години

Спеціальність: 5.12020101«Фармація.»

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:Кумарини — це природні сполуки, в основі яких лежить бензо-a-пірон (лактон цис-орто-оксикоричної кислоти). Хромни, на відміну від кумаринів, є похідними бензо-g-пірону. У природі вони зустрічаються переважно у вигляді похідних окси-, метоксикумаринів та хромонів, а також фурохромонів у вільному стані, рідше — у формі глікозидів. Кумарини поширені в рослинах родин селерові, бобові, рутові. Вони проявляють антикоагулянтну, фотодинамічну, спазмолітичну та судинорозширювальну дію. Знання та вміння, отримані студентами при вивченні цієї теми, будуть корисними призасвоєнні деяких розділів фармакології, фітотерапії, а також в їх професійній діяльності.

 

Фізико-хімічні властивості. Кумарини, фурокумарини і хромони — це кристалічні, безбарвні запашні речовини, роз­чинні в органічних розчинниках і нерозчинні у воді.

Глікози­ди, навпаки, розчиняються у воді і практично не розчиняють­ся в органічних розчинниках. Кумарини і хромони флюорее-ціюють в УФ-світлі. їх легко відрізнити за допомогою діазоре-акції: хромони не утворюють забарвлених сполук, які харак­терні для кумаринів.

Якісне визначення кумаринів і хромонів описано у главі Біологічні властивості.

Кумарини і хромони мають ши­рокий спектр фармакологічної дії. Вони спричиняють спазмо­літичну, антикоагулювальну, коронарнорозширювальну, ан­тибактеріальну, Р-вітамінну й протипухлинну активність.

 

 

кумарини – природні сполуки, в основі яких лежить бензо-a-пірон (лактон цис-о-оксикоричної кислоти). Хромони, на відміну від кумаринів, є похідними бензо-g-пірону. В природі вони частіше зустрічаються у вигляді похідних окси-, метоксикумаринів та хромонів, а також фурокумаринів і фурохромонів у вільному стані, рідше у формі глікозидів.

Актуалізація опорних знань

• Дайте визначення поняття «кумарини» і «хромони» як груп біологічно активних речовин. Наведіть фізико-хімічні властивості.

• Назвіть ЛРС, що містить кумарини і хромони.

• Напишіть українською і латинською мовами назву ЛРС, ЛР і родин з теми.

• Дайте характеристику рослин, сировини, хімічного скла­ду та застосування сировини, що містить кумарини і хромони.

• Яку роль відіграють кумарини і хромони для рослин?

• Назвіть ботанічні назви родини, що містять кумарини.

• Як класифікують кумарини і хромони?

• При яких захворюваннях застосовують препарати, що містять кумарини?

• У чому полягають особливості заготівлі, сушіння та збе­рігання сировини, що містить кумарини і хромони?

• Наведіть приклади різних домішок у сировині буркуну жовтого, аммі зубної (віснаги морквоподібної).

Назвіть ознаки, які мають діагностичне значення при мікроскопії листків буркуну жовтого.

• Назвіть способи використання сировини, що містить ку­марини і хромони.

 

Організація практичної роботи студентів

Студент повинен знати: загальну характеритику кума­ринів і хромонів, характеристику рослин і ЛРС, що містить ку­марини і хромони; назву ЛРС, ЛР і родини українською та ла­тинською мовами; методику проведення макроскопічного, мікроскопічного і товарознавчого аналізів.

Студент повинен уміти:

— визначати ідентичність ЛР на живих зразках, гербарі­ях, таблицях і відрізняти їх від морфологічно подібних видів;

— визначати ідентичність ЛРС, що містить кумарини і хро­мони за макрооознаками;

— готувати тимчасові мікропрепарати й проводити мікрос­копічний аналіз на підтвердження ідентичності ЛРС;

— виявляти в ЛРС кумарини за допомогою якісних ре­акцій;

— проводити ТА.

 

 


Оснащення практичних занять:

— гербарії, таблиці, зразки ЛРС: буркуну жовтого, гірко­каштану звичайного, кропу запашного, пастернака посівного, смоковниці звичайної, віснаги морквоподібної (аммі зубної); лікарські препарати;

— мікроскопи, лупи, пінцети, препарувальні голки, пред­метні і покривні скельця, серветки, смужки фільтрувального паперу, колби або пробірки, пробіркотримачі;

— реактиви: 3—5 % розчин натрію гідроксиду, розчин гліцерину, 95 % спирт,

— 10 % розчин калію гідроксиду;

— зразки ЛРС для проведення ТА (сировина в поліетиле­нових пакетах або паперових мішках);

— ваги, рівноваги, клейонка, лінійки.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Особливості хімічної будови кумаринів та хромонів, їх класифікація.

2. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості кумаринів та хромонів.

3. Методи виділення кумаринів з рослинної сировини.

4. Основні якісні реакції виявлення кумаринів.

5. Методи кількісного визначення кумаринів і хромонів у ЛРС згідно НТД, основні етапи, їх суть.

6. Зв'язок хімічної будови кумаринів та фурохромонів з їх біологічною активністю.

7. Хімічна структура кумарину, фурокумарину, піранокумарину, хромону, фуранохромону та їх похідних: умбелліферону, бергаптену, келіну, ескулетину, віснагіну, дигідросамідину.

8. Лікарські препарати, що вміщують кумарини і хромони.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

Виконати лабораторні роботи:

ЗАВДАННЯ 1. Визначити тотожність та доброякісність ЛРС, що вміщує кумарини та фурохромони за зовнішніми ознаками.

Об'єкти аналізу: насіння каштану кінського, плоди пастернаку посівного, амі велика; трава буркуну лікарського, листя смоківниці звичайної.

Методичні вказівки: проведіть вивчення зовнішніх ознак ЛРС, опишіть їх в протоколі, визначте тотожність ЛРС за визначником. У висновку напишіть латинські назви ЛРС, рослини та родини. Відмітьте відповідність сировини вимогам АНД.

ЗАВДАННЯ 2. Приготувати витяжку з рослинної сировини та провести якісні реакціі виявлення кумаринів та хромонів на зразках сировини .

Приготування витяжки з ЛРС, що вміщує кумарини:

Наважку подрібненої сировини (3,0) поміщають в колбу зі шліфом на 100 мл, заливають 15 мл 95% спирту, колбу з'єднують зі зворотнім холодильником і кип'ятять на водяному огрівнику протягом 20 хв. Після охолодження витяжку профільтровують. Одержана витяжка використовують для проведення реакцій та хроматографічних досліджень на наявність кумаринів.Якісні реакції: до 3-5 мл спиртової витяжки додають 5 крапель 5% розчину натрію гідроксиду і нагрівають на водяному огрівнику 5-7 хв. Відмічають зміну забарвлення (при наявності кумаринів розчин жовтіє).

а) лактонна проба: 1 мл підлужненої витяжки розводять чотирикратною кількістю води, суміш нейтралізують 20% розчином кислоти сульфатної. Який продукт утворюється при наявності кумаринів? Що відбувається в ході реакції? Напишіть схему реакції.

б) реакції утворення азобарвників:

1. до 1 мл підлужненої витяжки додають 3-5 крапель свіжоприготованого розчину п-нітроаніліну (до 1 мл 0,1н. хлористоводневої кислоти додають 1 мл 5% розчину натрію нітриту і 0,5 мл цього розчину змішують з 1 мл 0,5% розчину п-нітроаніліну). Що спостерігають в результаті реакції? Напишіть схему реакції.

2. до 1 мл підлужненої витяжки додають 3-5 крапель свіжоприготованого розчину діазотованої кислоти сульфанілової (до 1 мл 0,1н хлористоводневої кислоти додають 1 мл 5% розчину натрію нітриту і 0,5 мл цього розчину змішують з 10 мл 0,1% розчину кислоти сульфанілової. Відмічають зміну забарвлення.

в) реакція з калію гідроксидом на ЛРС, що вміщує хромони:

до 1,0 г подрібненої сировини додають 15 мл очищеної води і кип'ятять на водяному огрівнику 15 хв. Одержану витяжку фільтрують через вату у фарфорову чашку і випарюють. До сухого залишку додають кристалик калію гідроксиду. Відмічають результат реакції, наводять хімізм.

ЗАВДАННЯ 3. Ознайомитися із методикою виявлення кумаринів в ЛРС методом хроматографії на папері чи в тонкому шарі сорбенту.

Залишок спиртової витяжки (3-5 мл) випарюють до об'єму 0,5 мл і капіляром наносять на лінію старту хроматографічної пластинки "Силуфол" або на хроматографічний папір. Паралельно на лінію старту наносять зразки відомих кумаринів та хромонів ("свідки").

Пластинку висушують і помістіть в камеру з системою розчинників бензол-етилацетат (2:1), гексан-метанол-бензол (5:1:4) або ацетон-гексан (2:8). Після хроматографування пластинку висушують в сушильній шафі при температурі 110-1200С протягом 2-3 хв, оприскують 5% розчином натрію гідроксиду.

Хроматограму вивчають при денному та УФ-світлі до і після обробки діазотованою кислотою сульфаніловою. Відмічають характер забарвлення і флюоресценсії плям, розраховують величини Rf кумаринів і хромонів. Замальовують хроматограми, нумерують плями кумаринів. Порівнюють величини Rf, характер забарвлення і флюоресценсії плям досліджуваного витягу та "свідків". Ідентифікують компоненти досліджуваної витяжки і роблять висновок про якісний склад кумаринів.

Примітка. Кумарини в УФ-світлі мають блакитну, синю, фіолетову, зелену флюоресценсію, яка після обробки лугом підсилюється. Після оприскування хроматограм діазореактивом плями набувають забарвлення від цегляно-червоного до фіолетового, яке можна побачити при денному світлі.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Ковальов В.М., Павлій О.I., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підручник для студ. вищих фармац. закладів освіти та фармац. факультетів вищих мед. закладів освіти ІІІ- Іv рівнів акредитації / За ред. В.М. Ковальова. – Х.: Прапор; Вид-во НФаУ, 2000,—С 190 – 212.

2. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа Лекарственное растительное сырье/ МЗ СССР. — XI изд., доп. — М.: Медицина, — 1989. — С 280 – 281.

3. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид. –Х.: РІРЕГ, 2001. – С 13 -14.

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид.– Доповнення 1. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2004. – 493 с.

5. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид.– Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – С. 408-409, 414-417, 443-445, 490-492, 544-546, 548-550.

6. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». — 1-е вид. — Доповнення 3. — Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. - 280 с

7. Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособие для студ. вузов / В.Н. Ковалев, Н.В. Попова, В.С. Кисличенко и др.; Под общ. ред. В.Н. Ковалева. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы: МТК-книга, 2004. – С. 97 - 114.

8. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує фенольні сполуки. Навчально-методичний посібник з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету / А.Р. Грицик, М.В. Мельник, Л.М. Грицик. – Львів: ДП МВС України «Львів-Інформ-Ресурси», 2010. – 52 с.

Додаткова:

9. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред. академіка АН УССР А.М. Гродзінського. – К.: Голов. ред. укр. рад. енциклопедії ім. М.П. Бажана, 1992. – 544 с.

10. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Медицина, 1986. - Т. 1. - 624 с; Т. 2. - 576 с.

11. Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнозии. – Л.: Медицина, 1967. – 702 с.

12. Павлий А.И., Ковалев В.Н., Ковалева А.М., Попова Н.В., Журавель И.А., Ильина Т.В. Фармакогнозия : Учебное пособие. - Харьков, 1994. - 268 с.

 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Вивчити теоретичний матеріал до теми:

Назвіть (по хімічних групах) на латинській та українській мові ЛРС, рослини та їх родини, що вміщують кумарини та фурохромони. Опишіть фенофази і методи збору ЛРС: плоди амі зубної, амі великої, пастернаку посівного, псоралеї кістянкової, кропу запашного і моркви дикої; насіння каштану, трава буркуну лікарського; плоди та листя смоковниці; кореневища та корені дягелю, здутоплідника сибірського. Вкажіть способи сушіння, первинної обробки та правила зберігання ЛРС.

Охарактеризуйте зовнішні ознаки ЛРС: плоди амі зубної, амі великої, пастернаку посівного, кропу запашного і моркви дикої; насіння каштану, трава буркуну лікарського; кореневища та корені дягелю, здутоплідника сибірського.

Вкажіть способи використання та застосування ЛРС в медицині та фармації.

 


Просмотров 482

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!