Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Практична частина індивідуальної роботиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Максимальна оцінка за це завдання – 30 балів, з яких:

l за запропонований правильний хід вирішення індивідуального завдання – 9 балів.

l за наявність змістовних висновків до задач – 9 балів.

l за отримані правильні результати розрахунку – 9 балів.

l за акуратне оформлення тексту, таблиць, формул, схем та графіків – 3 бали.

Бальна оцінка зменшується:

l за не правильний хід вирішення індивідуального завдання – на 7 бал;

l за відсутність змістовних висновків до виконаної роботи – 4 бали;

l за не відповідне оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на джерела інформації – 2 бал.

l за отримані правильні результати розрахунку – 4 бали.

№ - відповідний порядковий номер студента у журналі групи.

Задачі:

1. Власник векселя номіналом 100+№ тис.грн. з періодом обігу 2,5 років звернувся у банк для обліку векселя. Банк здійснив облік векселя за обліковою ставкою, що дорівнює 15 річних. Проведіть розрахунки за простими та складними відсотками, зробіть висновки.

2. На основі приведених даних необхідно визначити виручку від реалізації продукції методом прямого рахунку. Вихідні дані представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Виріб Залишок нереалізованої продукції на початок планового періоду, шт Випуск товарної продукції у плановому періоді, шт Залишок нереалізованої продукції на кінець планового періоду, шт Повна собівартість одиниці реалізованої продукції, грн Рента-бельність одиниці виробу, % Прибу-ток на одиницю продук-ції, грн ПДВ Відпускна ціна виробу, грн
А 40*№      
Б 30*№      
В 50*№      

3. Підприємство 1 червня поточного року отримало кредит на суму 120+№ тис грн строком на 4 місяці під 40% річних. У кредитному договорі передбачається щомісячне погашення кредиту рівними частинами та пеня за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 0,5% від простроченої суми кредиту за кожний день прострочки. Залишок кредиту у сумі 30 тис грн було повернено комерційному банку 15 жовтня поточного року. Необхідно визначити суму коштів, яку поверне підприємство банку по закінченню строку кредитування.

4. Заповнити фінансову звітність підприємства «А». На основі даних про діяльність підприємства «А» (Баланс підприємства «А» за 2008-2010р., Звіт про фінансові результати підприємства «А») провести горизонтальний та вертикальний аналіз наведених форм звітності та зробити висновки. Також провести фінансовий аналіз стану діяльності підприємства «А» використовуючи наступні показники: коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт зносу,%, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, період погашення дебіторської заборгованості, в днях, рентабельність власного капіталу, %, рентабельність реалізованої продукції, %, головний показник прибутковості.

 


Баланс підприємства «А» за 2008-2010р.

Стаття Періоди  
2008р. 2009р. 2010р.  
 
АКТИВ        
I.Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
залишкова вартість 2,1 1,7 1,3  
первісна вартість 4,7 4,7 4,8  
Знос 2,6 3,5  
Незавершене будівництво        
Основні засоби:        
залишкова вартість 71,9 71,1 70,7  
первісна вартість 258,9 265,9 273,8  
Знос 194,8 203,1  
Довгострокові фінансові інвестиції:        
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        
інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Відстрочені податкові активи        
Інші необоротні активи        
Усього за розділом I 72,8  
II.Оборотні активи        
Запаси:        
виробничі запаси 48,5+№ 29,8+№ 32,7+№  
тварини на вирощуванні та відгодівлі        
Незавершене виробництво        
готова продукція        
Товари        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги:        
чиста реалізаційна вартість 98,6 82,3  
первісна вартість 98,6 82,3  
резерв сумнівних боргів        
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
з бюджетом 0,3 6,5  
за виданими авансами 67,7  
з нарахованих доходів        
із внутрішніх розрахунків        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Поточні фінансові інвестицї        
Грошові кошти та їх еквіваленти:        
в національній валюті 27,6 100,8 75,9  
в іноземній валюті        
Інші оборотні активи 0,4 2,3  
Усього за розділом II ? ? ?  
Баланс ? ? ?  
ПАСИВ        
I.Власний капітал        
Статутний капітал  
Пайовий капітал        
Додатковий вкладений капітал        
Інший додатковий капітал        
Резервний капітал 5,6 7,6 10,3  
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 107,4 135,7 176,5  
Неоплачений капітал        
Вилучений капітал        
Усього за розділом I 233,3 276,8  
II.Забезпечення подальших витрат і платежів        
Забезпечення виплат персоналу        
Цільове фінансування        
Усього за розділом II  
III.Довгострокові зобов"язання        
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов"язання    
Відстрочені податкові зобов"язання      
Інші довгострокові зобов"язання        
Усього за розділом III  
IV.Поточні зобов"язання        
Короткострокові кредити банків 0+№ 26+№ 100+№  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями      
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги 23,4 34,1 0,6  
Поточні зобов"язання за розрахунками:        
з одержаних авансів 5,8 19,6 1,8  
з бюджетом 11,7 25,6 23,1  
з позабюджетних платежів      
зі страхування  
з оплати праці 14,8  
з учасниками  
із внутрішніх розрахунків 2,1 2,3 2,7  
Інші поточні зобов"язання 3,4 11,3 0,8  
Усього за розділом IV ? ? ?  
V.Доходи майбутніх періодів        
Баланс ? ? ?  

 
Звіт про фінансові результати підприємства «А»

Стаття Періоди
2 008р. 2 009р. 2 010р.
Виручка від реалізації продукції 783,7+№ 1292,4+№ 1241+№
Податок на додану вартість ? ? ?
Акцизний збір      
Інші вирахування з доходу      
Чистий дохід від реалізації продукції ? ? ?
Собівартість реалізованої продукції 892,8 711,2
Валовий:      
прибуток ? ? ?
збиток      
Інші операційні доходи 5,7
Адміністративні витрати 59,8 120,5 189,9
Витрати на збут 0,3  
Інші операційні витрати 15,3 15,2 4,3
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток ? ? ?
збиток      
Дохід від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Фінансові витрати 10,8
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати 1,3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток ? ? ?
збиток      
Податок на прибуток від звичайної діяльності ? ? ?
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток ? ? ?
збиток      
Надзвичайні:      
доходи      
витрати      
Податки з надзичайного прибутку      
Чистий :      
прибуток ? ? ?
збиток      

 

 

4. Контрольні питання для підготовки до заліку

 

1. В чому полягає комерційний розрахунок підприємств.

2.Розкрийте загальні і специфічні ознаки фінансів підприємств.

3.Назвіть умови, за яких грошові відносини можуть перетворюватися на фінансові.

4.Сформулюйте визначення фінансів підприємств.

5.Дайте характеристику функцій фінансів.

6.Охарактеризуйте поняття грошових коштів, грошових фондів і фінансових ресурсів.

7.Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

8.Назвіть джерела та склад фінансових ресурсів підприємств.

9.Що включається в поняття "організація фінансів підприємства" та "фінансова діяльність"?

10.Як галузева специфіка та форми власності впливають на особливості організації фінансів підприємств?

11.Розкрийте зміст фінансової роботи на підприємстві.

12.Розкрийте зміст і завдання управління фінансами підприємства.

13.Розкрийте зміст фінансового механізму та його структуру на підприємстві.

 1. Характеристика грошових надходжень підприємств.
 2. Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг.
 3. Доходи від інвестиційної діяльності.
 4. Доходи від фінансової діяльності.
 5. Які методи визначення виручки від реалізації продукції.
 6. Які фактори впливають на визначення виручки.
 7. В чому полягає укрупнений метод визначення виручки.
 8. В чому полягає прямий метод розрахунку виручки.
 9. В чому полягає комбінований метод визначення виручки.
 10. Що таке валовий дохід.
 11. Що таке чистий дохід.

25.Суть грошових розрахунків.

26.Форми грошових розрахунків.

27.Сутність векселя.

28.Сутність акредитивної форми розрахунків.

29.Сутність чекової форми розрахунків.

30.Сутність платіжного доручення.

31.Чим відрізняється платіжне доручення від платіжної вимоги-доручення.

32.Сутність платіжної дисципліни.

33.Сутність розрахункової дисципліни.

34.Які є види штрафних санкцій.

35.Сутність прибутку.

36.Сутність чистого прибутку.

37.Сутність рентабельності.

38.Які ви знаєте методи обчислення прибутку від реалізації продукції.

39.Які ви знаєте методи обчислення виручки від реалізації продукції.

40.Як обчислюється прибуток прямим методом.

41.Методи обчислення рентабельності.

42.Які є джерела формування прибутку.

 1. Що таке основні засоби.
 2. Які є групи основних засобів.
 3. Що таке амортизація.
 4. Які є амортизаційні відрахування для кожних з цих груп.
 5. Що таке знос.
 6. Які показники характеризують основні засоби підприємства.
 7. Що таке необоротні активи.
 8. Що відноситься до необоротних активів.
 9. Як обчислюється знос основних засобів.
 10. Як обчислюється коефіцієнт оновлення основних засобів.
 11. Як обчислюється коефіцієнт вибуття основних засобів.

54.Що таке оборотні кошти.

55.Що відноситься до виробничих фондів.

56.Що відноситься до фондів обігу.

57.За якими характеристиками поділяються оборотні кошти.

58.Які джерела формування оборотних коштів.

59.Що відноситься до власних джерел формування оборотних коштів.

60.Які ви знаєте залучені джерела формування оборотних коштів.

61.Які методи планування оборотних коштів.

62.В чому полягає прямий метод планування О.К.

63.В чому полягає економічний метод планування оборотних коштів.

64.Які показники характеризують ефективне використання оборотних коштів на підприємстві.

 1. Сутність податків.
 2. Сутність непрямих податків.
 3. Які є види непрямих податків.
 4. Скільки становить податок на прибуток підприємств.
 5. Які ставки податку для суб’єктів малого підприємництва.
 6. Що таке ПДВ.
 7. Ставки ПДВ.
 8. Що таке мито.
 9. Що таке акцизний збір.
 10. На які товари встановлюється акцизний збір.

75.Що таке кредит.

76.Які є види кредиту.

77.Які є форми кредиту.

78.Що таке державний кредит.

79.Що таке комерційний кредит.

80.Що таке бланковий кредит.

81.Як визначається необхідна сума кредиту.

82.Які є види банківського кредитування.

83.Які є принципи надання кредиту.

84.Що таке кредитна лінія.

85.Що таке факторинг.

86.Як визначаються проценти на кредит.

87.значення фінансового аналізу для суб'єктів господарювання,

88.інформаційне забезпечення для здійснення фінансового аналізу,

89.сутність фінансового стану підприємства,

90.показники оцінювання фінансового стану підприємства

91.показники ліквідності та платоспроможності

92.показники фінансової стійкості,

93.показники майнового стану підприємства,

94.показники ділової активності та рентабельності підприємства.

 1. значення фінансового планування на підприємстві,
 2. зміст фінансового плану підприємства,
 3. зміст оперативного плану
 4. сутність фінансової санації, порядок проведення,
 5. поняття санаційного аудиту,

100.внутрішні фінансові джерела санації підприємства,

101.сутність санації реорганізацією (реструктуризацією),

102.види реструктуризації підприємства.


Література до самостійної роботи

 

1. Конституція України.- К.: Преса України, 1997.

2. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 р. № 2542-14.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003.р. № 436-ІV.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 25.

6. Гриньова В.М., Коюда .О. Фінанси підприємств. – К.: Знання-Пресс, 2004. - 424

7. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2002.-268

8. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств. К.: Знання, 2006. - 379

9. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. –К.: ЦУЛ, 2002.-460с.

10. Фінанси підприємств: Підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер авт А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 546с.

11. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: Навч. Посібник. – Львів: В-во НУ «ЛП»,2009.-296с.

12. Фінанси підприємств: навч. посібник / О.М. Рудницька, О.Й. Вівчар, Р.Й. Желізняк, І.Я. Цигиль. – Львів: Вид-во НУ «ЛП»,2007.-384с.

13. Фінансова діяльність підприємства: Підручник ­/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орло П.І., Петрова К.Я. – 2-ге ид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

14. Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання – Прес, 2006. – 287 с

15. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.– 3-тє вид., випр. та доп.– К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 587 с.

16. Щоквартальний журнал: «Регіональна економіка», - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua.

17. Журнал «Фінанси України». - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua.

18. Журнал «Економіст». - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua.

19. Бабаєв В.Ю. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / В.Ю. Бабаєв, І.О. Гальченко // Теорія та практика державного управління. - 2011. - №2(33). - С. 203-209.

20. Єдинак Т.С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи // Т.С. Єдинак. - Держава та регіони. - [Електронне фахове видання]. - 2009. - №3. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_3/files/ECON_03_2009_Edinak_T.pdf.

21. Телін С.В. Управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання / С. В. Телін. - Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності′ 2011. - [Електронне фахове видання]. - 2011. - №3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_3/77.pdf

 

Додаток 1

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 397

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!