Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Теоретична частина індивідуальної роботиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Обсяг реферату – 10друкованих сторінок. В роботі студенти повинні розкрити зміст питань, показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів. Відповідь на теоретичне питання повинна бути повною, точною і базуватись на останніх за часом виданням літературних джерелах та законодавстві України. У ході написання роботи слід показати вміння порівнювати різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі здобутих знань. Обов’язково необхідно при написанні реферату сформувати свасні рисунки та таблиці, які б відображали викладений теоретичний матеріал (3-5 рисунків або таблиць). Тему реферату студент обирає відповідно до свого порядкового номера у журналі обліку та успішності групи.

Структури реферату:

Титульна сторінка (Додаток А).

Зміст.

Вступ.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Список використаної літератури.

На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч – не менше 25 мм, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм. Текст роботи повинен бути написаний від руки, ручкою чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою, не менше 25 рядків на сторінку. Усі сторінки реферату нумеруються у правому нижньому кутку, крім першої сторінки.

У роботі необхідно робити посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які використовуються при написанні індивідуальної роботи. Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад “ …у працях [7-8, 12]…” чи [6, с. 63-64]. У роботі мають бути посилання на статті та монографічні джерела за період 2009-2011р.р., які відповідають темі реферату (використати не менше 2 джерела).

Максимальна оцінка за це завдання – 30 балів, з яких:

l за повноту розкриття теми, логічність та послідовність викладу матеріалу та використання сучасних концепцій і джерел інформації, наявність посилань на джерела інформації – 6 балів;

l за наявність змістовних висновків до виконаної роботи – 2 бали.

l за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань – 1 бал.

l за акуратне оформлення тексту, таблиць, формул, схем та графіків – 1 бал.

Бальна оцінка зменшується:

l за недостатнє розкриття теми – на 4 балів;

l за відсутність змістовних висновків до виконаної роботи – 4 бали;

l за не відповідне оформлення роботи згідно з вимогами і відсутність посилань на джерела інформації – 2 бали.


Варіанти тем рефератів

1. Сутність, місце фінансів підприємств у фінансовій системі країни

2. Фінансові ресурси підприємств

3. Організація фінансової санації підприємств

4. Обігові кошти підприємства

5. Фінансові аспекти використання основних засобів та інших необоротних активів підприємств.

6. Фінансове планування на підприємствах

7. Капітальні інвестиції підприємства

8. Оподаткування підприємств.

9. Формування і розподіл прибутку підприємств

10.Страхування активів і діяльності підприємств

11.Фінансові інвестиції підприємств

12.Доходи і грошові надходження підприємств

13.Організація грошових розрахунків підприємств

14.Організація банківського кредитування підприємств

15.Оцінка фінансового стану підприємства

16.Фінансові ресурси комерційного банку

17.Фінансовий механізм підприємства.

18.Фінансові взаємовідносини підприємств з державними цільовими фондами.

19.Фінанси некомерційних установ і організацій

20.Фінанси акціонерних товариств

21.Застосування векселів у господарській діяльності підприємств

22.Організація факторингових і форфейтингових операцій

23.Фінансові аспекти здійснення орендних (лізингових) операцій підприємств

24.Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств

25.Фінанси суб’єктів малого підприємництва.

26.Статутний капітал – як первинне джерело формування власних фінансових ресурсів підприємств

27.Фінансові взаємовідносини підприємств з банківськими установами

28.Амортизаційна політика та її вплив на фінансові результати діяльності підприємств

29.Фінанси державних підприємств

30.Управління витратами, доходами і фінансовими резульатами діяльності суб’єкта підприємництва (підприємства або банку)

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 342

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!