Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Задача для самостійного опрацювання студентамиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет "Львівська політехніка"

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра фінансів

 

"Фінанси підприємств"

Методичні вказівки до

САМОСТІЙНої (в т.ч. індивідуальної) РОБОТи

для студентів спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік”

(освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст)

 

Львів – 2012


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів розроблено ст. викл. Фаринович І.В., Химич О.В.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол №1 від __________________2012 р.

 

Завідувач кафедри фінансів Гориславець П.А.


1. Загальні засади самостійної роботи студента

 

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь.

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Розрізняють види (самостійна робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань; пошуково-аналітична робота; науково-дослідна робота; практика на підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах) та форми (самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю; письмове оформлення звітів з лабораторних робіт; підготовка до модульних та семестрових контролів; підготовка рефератів тощо) самостійної роботи студента.

Самостійна робота з дисципліни „Фінанси підприємств" передбачена навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” базового напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”.

Завдання самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" полягає в наступному:

Ø Опрацювання прослуханого теоретичного матеріалу студентом, а також самостійне опрацювання окремих тем по даній дисципліні, які не розглядались під час аудиторних занять;

Ø Опрацювання та засвоєння практичного матеріалу, а саме: самостійне опрацювання тестових завдань по вибіркових темах з дисципліни та самостійне виконання задач по цій дисципліні.

СРС спрямована на досягнення поставленої мети через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені далі.

Самостійна робота студентів

 

Зміст роботи К-сть годин
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Самостійне опрацювання практичного матеріалу (виконання задач)
Виконання індивідуальної (розрахункової) роботи
  Разом

 

Питання для підготовки до практичних занять

та задачі для виконання самостійної роботи студентами.

Тема практичного заняття 1.Зміст і організації фінансів підприємств.

1. Підготовка до поточних аудиторних занять по лекційній темі №1 та за окремими питаннями теми №1 (див п.2 самостійної роботи - тема1).

1.Розкрийте загальні і специфічні ознаки фінансів підприємств.
2. Назвіть умови, за яких грошові відносини можуть перетворюватися на фінансові.
3. Сформулюйте визначення фінансів підприємств.
4. Дайте характеристику функцій фінансів.
5. Охарактеризуйте поняття грошових коштів, грошових фондів і фінансових ресурсів.
6. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
7. Назвіть джерела та склад фінансових ресурсів підприємств.
8. Що включається в поняття "організація фінансів підприємства" та "фінансова діяльність"?
9. Як галузева специфіка та форми власності впливають на особливості організації фінансів підприємств?
10. Розкрийте зміст фінансової роботи на підприємстві.
11. Розкрийте зміст і завдання управління фінансами підприємства.
12. Розкрийте зміст фінансового механізму та його структуру на підприємстві.

Тема практичного заняття 2.Грошові розрахунки підприємств.

1. Підготовка до поточних аудиторних занять по лекційній темі №2 та за окремими питаннями теми №2 (див п.2 самостійної роботи – тема2).

 

1. Суть грошових розрахунків.

2. Форми грошових розрахунків.

3. Сутність векселя.

4. Сутність акредитивної форми розрахунків.

5. Сутність чекової форми розрахунків.

6. Сутність платіжного доручення.

7. Чим відрізняється платіжне доручення від платіжної вимоги-доручення.

8. Сутність платіжної дисципліни.

9. Сутність розрахункової дисципліни.

10. Які є види штрафних санкцій.

Тема практичного заняття 3.Розрахунок показників стану та ефективності використання оборотних коштів підприємств. Нормування обігових коштів.

1Підготовка до поточних аудиторних занять по лекційній темі №6 та за окремими питаннями теми №3 (див п.2 самостійної роботи – тема6).

Виконання домашніх завдань

 

1. Що таке оборотні кошти.

2. Що відноситься до виробничих фондів.

3. Що відноситься до фондів обігу.

4. За якими характеристиками поділяються оборотні кошти.

5. Які джерела формування оборотних коштів.

6. Що відноситься до власних джерел формування оборотних коштів.

7. Які ви знаєте залучені джерела формування оборотних коштів.

8. Які методи планування оборотних коштів.

9. В чому полягає прямий метод планування О.К.

10. В чому полягає економічний метод планування оборотних коштів.

11. Які показники характеризують ефективне використання оборотних коштів на підприємстві.

 

Задача для самостійного опрацювання студентами

На основі наведених даних необхідно визначити норматив оборотних коштів аналітичним методом:

- сукупний норматив оборотних коштів на початок планового періоду – 165 тис грн, у тому числі – норматив, що безпосередньо залежить від обсягу виробництва – 132 тис грн;

- випуск товарної продукції за повною собівартістю у звітному періоді – 6200 тис грн;

- у плановому періоді передбачається випуск товарної продукції у сумі – 6820 тис грн;- у плановому періоді передбачається прискор. оборотності оборотних коштів – 3%.

Тема практичного заняття 4.Розрахунок показників прибутковості підприємства.

1. Підготовка до поточних аудиторних занять по лекційній темі №4 та за окремими питаннями теми №4 (див п.2 самостійної роботи – тема4).

Виконання домашніх завдань

 

1. Сутність прибутку.

2. Сутність чистого прибутку.

3. Сутність рентабельності.

4. Які ви знаєте методи обчислення прибутку від реалізації продукції.

5. Які ви знаєте методи обчислення виручки від реалізації продукції.

6. Як обчислюється прибуток прямим методом.

7. Методи обчислення рентабельності.

8. Які є джерела формування прибутку.


Просмотров 362

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!