Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перелік тем курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства” в 2014-2015 н.р 

1. Правові та організаційні основи створення і функціонування підприємств в Україні на прикладі…..

2. Особливості підприємницької діяльності приватних підприємств на сучасному етапі на прикладі…..

3. Розвиток малого і середнього бізнесу в контексті євроінтеграції Україні

4. Економічні особливості та перспективи розвитку господарських товариств в Україні на прикладі…..

5. Особливості створення та функціонування акціонерних товариств в Україні на сучасному етапі на прикладі…..

6. Зовнішнє середовище діяльності підприємства та оцінка його впливу на функціонування суб’єкта господарювання на прикладі…...

7. Особливість діяльності державних підприємств на прикладі…..

8. Сучасний стан та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні на прикладі…..

9. Особливості функціонування офшорних підприємств

10. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу на прикладі…..

11. Спільні підприємства в Україні та заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування на прикладі…..

12. Вдосконалення організаційної структури управління підприємством на прикладі…..

13. Особливості управління акціонерним товариством в Україні на прикладі…..

14. Вдосконалення управління персоналом підприємства на прикладі…..

15. Вдосконалення корпоративного управління на вітчизняних підприємствах на прикладі…..

16. Обґрунтування чисельності працівників підприємства та витрат на їх утримання на прикладі…..

17. Організація оплати праці та шляхи її удосконалення на прикладі…..

18. Нові тенденції в стимулюванні працівників та заробітній платі на прикладі…...

19. Участь працівників у прибутках підприємства: застосування зарубіжного досвіду і вітчизняні перспективи

20. Формування та використання основних засобів підприємства на прикладі…..

21. Особливості амортизаційної політики сучасних вітчизняних підприємств на прикладі…..

22. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємства на прикладі…..

23. Нематеріальні активи як фактор формування ринкової вартості підприємства на прикладі…..

24. Роль та ефективність використання нематеріальних ресурсів підприємства на прикладі…..

25. Особливості амортизації нематеріальних активів сучасних підприємств

26. Оптимізація структури оборотних активів підприємства на прикладі…..

27. Економічне обґрунтування формування і ефективного використання оборотних активів

28. Напрями вдосконалення використання оборотних активів підприємства на прикладі…..29. Нормування оборотних активів та його значення в підвищенні ефективності їх використання

30. Управління інвестиціями на підприємстві в умовах глобальної нестабільності

31. Основні підходи економічного обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання

32. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності капіталовкладень на прикладі…...

33. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства в міжнародному бізнесі на прикладі (галузь на вибір).

34. Вдосконалення інвестиційної діяльності підприємства на прикладі…..

35. Джерела інвестування господарської діяльності підприємства на прикладі…..

36. Інноваційні процеси в господарській діяльності підприємств

37. Науково-технічний і організаційний прогрес та їх роль в господарській діяльності

38. Інноваційна діяльність підприємств: реальність і перспективи

39. Оцінка ефективності інноваційних процесів на підприємстві на прикладі…...

40. Формування та використання виробничої потужності підприємства на прикладі…..

41. Економічне обґрунтування доцільності розвитку лізингових послуг на прикладі…..

42. Вдосконалення організації виробничого процесу на підприємстві на прикладі…..

43. Шляхи підвищення використання виробничої потужності підприємств на прикладі…..

44. Економічне обґрунтування розвитку виробничої інфраструктури підприємства на прикладі…..

45. Вплив державного регулювання на ефективність діяльності підприємств

46. Планування господарської діяльності підприємств на прикладі…..

47. Оптимізація витрат підприємства та собівартості продукції на прикладі…..

48. Обґрунтування раціональної структури витрат і рівня собівартості виробництва сільськогосподарської продукції на прикладі…..49. Формування цінової політики підприємства на зовнішніх ринках на прикладі…..

50. Шляхи вдосконалення ціноутворення на підприємствах на прикладі…..

51. Прибуток та рентабельність як основні фінансові показники діяльності підприємства

52. Вдосконалення політики розподілу прибутку підприємства на прикладі…..

53. Особливості оподаткування підприємств в Україні

54. Податкова політика підприємства та шляхи її удосконалення на прикладі…..

55. Оцінка ефективності діяльності підприємств

56. Вдосконалення діагностики фінансового стану підприємства на прикладі…..

57. Механізм реструктуризації підприємства на прикладі…..

58. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

59. Проблеми банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання на прикладі…..

60. Якість продукції та особливості сучасних систем управління якістю

61. Проблема підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та шляхи вдосконалення сертифікації і стандартизації в умовах членства в СОТ

62. Проблеми оцінки бізнесу і майна підприємств в Україні на сучасному етапі та шляхи їх вирішення

63. Підвищення економічної безпеки підприємств в Україні.

64. Розвиток сучасної інтернет торгівлі та її ефективність.

65. Ефективність і проблеми діяльності іноземних компаній на українському ринку.

66. Конкурентоспроможність національних підприємств на світовому ринку на прикладі ….

67. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств на прикладі….

 

 


Додаток Б

рекомендована література

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV

2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VІ

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV.

4. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI

5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст.440

6. Закон України «Про господарські товариства» вiд 19.09.1991 № 1576-XII

7. Закон України «Про оплату праці» // Галицькі контракти. – 1995. –№21.

8. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23.

9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV

10. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. /Штангрет А.М., Копилюк О.І. – К.: Знання, 2007. –335 с.

11. Бізнес-планування фірми: Навч. пос. /Кучеренко В.Р., Карпов В.А. – К: Знання, 2006. – 423 с.

12. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

13. Гой І. В. Підприємництво: навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

14. Економіка підприємств: Підручник. Затверджено МОН / Горбонос Ф.В., Черевко Г.В. — К.: Знання, 2010. — 463 с.

15. Економіка підприємства //О.О. Гетьман, В.М. Шаповал – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

16. Економіка підприємства /за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

17. Економіка підприємства /ред. Покропивний (2-ге вид.).– К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

18. Економіка підприємства. Навч. – метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 248с.

19. Економіка підприємства: Навчальний посібник для ВНЗ /Харів П.С. – Тернопіль, 2002. – 450 с.

20. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник /за ред. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.

21. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч.посібник. К.: Знання-Прес, 2006.–261с.

22. Касьянова Н.В. Потенціал підприємства: формування та використання. Підручник 2-ге вид. К.:ЦУЛ, 2013.– 292с.

23. Ковалев Д.В. Прибыль. Введение в технологи обращения с прибылью. Учебное пособие. К: ЦУЛ, 2013.– 292с.

24. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. – К.: Знання. – 2004. – 638 с.

25. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 480 с.

26. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч.посібник. К.: Знання-Прес, 2006. – 580 с.

27. Мойсеєнко І.П. Інвестування. – К.: Знання-Прес, 2006. – 490 с.

28. Національні положення (стандарти) бух. обліку. Норм. база. К., 2004. – 232 с.

29. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності. Навч.пос. К: ЦУЛ, 2013.– 384с.

30. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 262 с.

31. Цал-Цалко Ю. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІП, 2000. – 388с

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!