Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рецензування і захист курсової роботиВиконана курсова робота у встановлений термін здається студентом на кафедру . Після реєстрації курсова робота передається науковому керівнику для перевірки та рецензування. У рецензії наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту та зазначається попередня оцінка (“відмінно”, “добре”, “задовільно” або “незадовільно”). Якщо курсова робота отримує оцінку “незадовільно”, вона повертається студентові для опрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається попередня рецензія. Всі доповнення і зміни до початкового варіанту курсової роботи додаються на аркушах паперу відповідного формату і розміщуються після додатків з відміткою параграфу, до якого вони належать.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив, курсова робота допускається до захисту у терміни встановлені кафедрою. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з рецензією та своєчасно підготуватися до захисту.

Курсова робота оцінюється комісією, до складу якої входять викладачі кафедри (не менше 2 чоловік). При оцінюванні курсової роботи враховується її зміст, глибина дослідження, зміст доповіді студента, правильність відповідей на запитання членів комісії, вміння обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, оформлення роботи.

При глибокому теоретичному і практичному дослідженні тема курсової роботи може становити основу для написання дипломної роботи.

Комісія перевіряє якість курсової роботи та знання студента. Курсова робота оцінюється за оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" за традиційною шкалою оцінювання чи за стобальною шкалою, остаточний бал буде виставлено на підставі такого.

оцінка за написання роботи – максимально 60 балів;

оцінка за захист (за доповідь і за відповіді на запитання) – 40 балів.

 

Оцінка за курсову роботу визначається:

- відповідністю змісту курсової роботи поставленій меті і завданню;

- позитивними сторонами та недоліками роботи;

- оригінальністю та новизною роботи;

- повнотою, глибиною та обґрунтуванням виконання поставлених завдань;

- використанням у роботі економіко-статистичних методів та програм ЕОМ;

- грамотністю викладення питань та стилем написання роботи;

- якістю таблиць, графіків, ілюстрацій.

Оцінка "відмінно" – 55-60 балів виставляється, коли зміст роботи повністю відповідає завданню, поставлені завдання вирішені повно і глибоко, у роботі відчутна практична спрямованість, для розробки та написання роботи використовувалась ЕОМ, робота написана грамотно, якісно і логічно.Оцінка "добре" – 45-55 балів виставляється, коли мають місце помилки стилістичного характеру.

Оцінка "задовільно" – 36-44 бали виставляється, коли зміст роботи в основному відповідає темі, але не відпрацьовані її деякі питання, у роботі мають місце помилки, поставлені завдання недостатньо вирішені, є помилки стилістичного характеру.

Оцінка "незадовільно" 21-35 балів ставиться, коли зміст роботи не відповідає завданню, допущені помилки у розв'язанні поставлених завдань, робота не має практичної спрямованості, але може бути доопрацьована і допущена до повторного захисту.

Результати захисту звіту оцінюються за такими критеріями:

- якість виконаної роботи;

- рівень теоретичної та практичної підготовки студента;

- уміння творчо застосовувати отримані знання;

- уміння робити грамотні висновки;

- теоретичний рівень і практична цінність роботи;

- уміння студентом викласти суть своєї роботи;

- вільність відповідей на запитання, здатність відстоювати свою позицію;

- уміння вести наукову дискусію й визнавати свої помилки.

Оцінка за захист звіту ставиться;

"відмінно" – 36-40 балів, коли студент демонструє високий рівень теоретичної підготовки та практичних вмінь, чітко викладає суть своєї роботи, точно формулює висновки по роботі, вільно відповідає на запитання, здатен відстоювати свою позицію, вести наукову дискусію;

"добре" – 30-35 балів, коли студент у процесі доповіді допустив деякі дрібні неточності, обмовки;

"задовільно" – 24-29 балів, коли студент в основному виклав суть своє роботи під час практики, допустив неточності й обмовки, невпевнено сформулював висновки по роботі, не вклався в установлений час."незадовільно" – 14-23 балів, коли студент не зміг доповісти основні ідеї та висновки роботи, але має можливість повторно її захистити.

Сумарна оцінка за практику заноситься до відомості і переводиться в семестрову оцінку відповідно до рекомендованої шкали переведення

 


Додаток В

Зразок титульного аркуша

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

Кафедра світового господарства і міжнародної економічної інтеграції

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни “Економіка підприємства”

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ст.викладач Цесаренко С.І._____

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____

 

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. КИЇВ - 20__ рік

 

 

Додаток С

Зразок оформлення змісту роботи:

Зміст

курсової роботи:

«___________________________________________»

 

Стор.

ВСТУП .................................... 3

РОЗДІЛ 1. .... .............................. 4

1.1. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 4

1.2. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 11

1.3. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 17

Висновки до розділу 1. ............... . . . . . . . . . . . 21

 

РОЗДІЛ 2. .... .............................. 22

2.1. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 22

2.2. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 29

2.3. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 35

Висновки до розділу 2. ............... . . . . . . . . . . . 42

 

РОЗДІЛ 3. .... .............................. 44

3.1. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 44

3.2. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 54

3.3. ... . . ..................... . . . . . . . . . . . 61

Висновки до розділу 3. ............... . . . . . . . . . . . 67

 

Висновки ............................... 71

 

Список ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............. 76

 

Додатки . . ......... .................... 83

 

Додаток А

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!