Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Іригаційний і осушний тип водного режимуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Номенклатура вологомісткості ґрунту.

В питанні про номенклатуру вологомісткості грунту нема єдиної думки. П.С. Косович на основі дослідів з колоною піску виділив3 зони зволоження: 1)«найбільшої волого місткості грунту»-найглибший рівень, межує з РГВ, всі капіляри заповнені; 2) «відносної ,або капілярної волого місткості»-віддаленіша від РГВ, капілярів заповнених водою менше; 3) «плівкової або найменшої вологомісткості»-не досягає капілярна вода. З цих термінів найбільше часто для характеристики вологомісткості застосовували «найменша вологомісткість», що позначає максимальну кількість води (%), яку може утримувати в собі грунт після стікання з горизонтів вільної гравітаційної води.Цим терміном користуються Роде, Мельникова, Абрамова.

Розов і Астанов дану характеристику називають граничною вологомісткістю ґрунту. Ряд авторів називають її капілярною вологомісткістю. Бленей, Тейлор пропонують називати її польовою вологомісткістю.

Річардс вважає, що даний термін не містить всобі певного фізичного змісту.Так само вважає й Качинський. Вони стверджують, шо «польова волого місткість» постійно зменшується, навіть без випаровування. Качинський пропонує називати її загальною вологомісткістю.

 

Транспірація вологи рослинами: суть процесу і значення.

Транспірація-це процес випаровування вологи з поверхні рослин через продихи.Основним органом транспірації є лист.Процесвідбувається тоді, коли вологість повітря є нижчою за вологість повітря в порах рослин.Таким чином рослина викачує вологу з грунту.Тому транспірація має великий вплив на запаси вологи в грунті.А роль води в ґрунті значна. По-перше, вода — це фізико-хімічна активна система, що забезпечує розвиток фізичних, хімічних і біохімічних процесів у природі, по-друге, вода — це потужна транспортна геохімічна система, що забезпечує міграцію (пересування) речовин у просторі. Тільки за участю води відбуваються процеси вивітрювання та новоутворення мінералів, життєдіяльність живих організмів та гуміфікація. З водою пов’язане формування генетичних горизонтів ґрунтового профілю. Вода значною мірою визначає температурний режим ґрунту та його тепловий баланс, впливає на родючість, забезпечує оптимальні умови розвитку рослин.

 

Фізичні властивості грунтів і їх трансформація в процесі осушних меліорацій.

Загальними фізичними властивостями ґрунту є щільність твердої фази, щільність непорушеного ґрунту і його пористість.Щільність твердої фази - інтегрована щільність всіх компонентів твердої фази ґрунту (уламки гірських порід, новоутворені мінерали, органічні частки). Верхні горизонти ґрунту мають меншу щільність, ніж нижні тому, що щільність гумусу становить 1.4-1.8, а щільність мінеральних компонентів - 2.3-3.3.Щільність ґрунту - маса одиниці об'єму ґрунту в непорушеному і сухому стані. Завдяки наявності пор, виповнених повітрям, щільність ґрунту значно менша, ніж щільність його твердої фази. Так, щільність ґрунту верхніх горизонтів становить 0.8-1.2 г/см3, а нижніх - 1.3-1.6 г/см3, щільність твердої фази відповідно 2.4-2.6 і 2.6-2.7.Пористість ґрунту - сумарний об'єм всіх пор між частками твердої фази одиниці об’єму..Загальні фізичні властивості ґрунту залежать від мінерального, механічного і структурного складу.Так, гумусний горизонт структурного ґрунту (наприклад, чорнозему) має високу пористість (до 70%), а безструктурного глинистого ґрунту значно меншу (<50%) ґрунт тепловий водний повітряний.

Гранулометричний склад – важлива генетична й агрономічна характеристика ґрунту, тісно пов’язана з властивостями ґрунтотворних порід. Він відображає їхню трансформацію в процесі ґрунтотворення, є одним з індикаторів змін, що відбуваються у ґрунті внаслідок антропогенного впливу (осушення, зрошення, рекультивація тощо) та різних умов сільськогосподарського використання ґрунтів. Осушувальні меліорації належать до факторів швидкої і глибокої трансформації просторової структури, ґрунтових режимів і процесів, які спричинюють зміни властивостей ґрунтів, у тому числі й гранулометричного складу.

 

Тепловий баланс ґрунту.

Тепловий баланс ґрунту - сукупність всіх видів надходження та витрат тепла в г. за певний проміжок часу. Є кількісною характеристикою теплового режиму г. До теплових властивостей ґрунту належать: поглинання теплової енергії; теплоємність; теплопровідність; температуропровідність; тепловипромінювання. Теплові властивості ґрунту залежать насамперед від співвідношення в ньому води, повітря та твердої частини, а також хімічного і гранулометричного складу, кольору, ступеня затінення та інших умов. У той час температура змінює показники теплових властивостей ґрунту протягом року на 20, щільність - на 50%, вологість здатна змінити їх в окремих випадках у 10-15 разів. Тепловий режим ґрунту визначається сукупністю явищ теплообміну в системі"приґрунтовий шар повітря - рослина - ґрунт - материнська порода" ірегулюється низкою прийомів: зміною рослинного покриву (затінення);зміною співвідношення в ґрунті вода-повітря за рахунок обробітку ґрунту,поливів та осушення; мульчуванням поверхні ґрунту: світле - соломою,тирсою, листям і темне - торфом, чорними плівками; cнігозатриманням длязахисту від низьких температур; ущільненням снігу за його випадання нанезамерзлий ґрунт для кращого його проморожування та інших заходів.

 

Іригаційний і осушний тип водного режиму.

Водний режим грунту - це сукупність явищ надходження води в грунт, її переміщення, змін фізичного стану, втрати з грунту. Виділяють 14 типів водного режиму.Одними із типів водного режимує іригаційний і осушний.

Іригаційний водний режим характерний для штучно зрошуваних ґрунтів. Іригаційний водний режим з одного боку, пов'язаний з інтенсивним промиванням ґрунтової товщі низхідними потоками води, а з другого, безперервним підняттям рівня ґрунтових вод.

Осушний характерний для осушених болотних і заболочених ґрунтів.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 562

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!