Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Философия, дін, ғылым және қарапайым сананың арасындағы жерді иеленген деген неопозитивисті атаңызA) Б.Рассел;

B) А.Камю;

C) О.Конт;

D) Ж.Деррида;

E) Ж.Маритен.

$$$ 40

Мен неге христианин емеспін?», «Ақикаттың мәнін зерттеу» еңбектерінің авторын атаңыз

A) Б.Рассел;

B) А.Камю;

C) О.Конт;

D) Ж.Деррида;

E) Ж.Маритен.

$$$ 41

М. Фуконың "Сөздер және заттар" атты еңбегінің негізгі ұғымы...

A) конструкция;

B) деконструкция;

C) маргиналдык;

D) эпистема;

E) нышан.

$$$ 42

Андай бағыт бойынша «бейсаналык» - негізгі категория?

A) психоаналитикалык;

B) марксистік;

C) кантиантстволык;

D) прагматикалык;

E) позитивистік.

$$$ 43

«Философиялык ұнтақтар», «Немесе-немесе» т.б. еңбектердің авторы:

A) Сёрен Кьеркегор;

B) Артур Джон Пассмор;

C) Ханс Айзенк;

D) Герберт Спенсер;

E) Пьер Лаплас.

$$$ 44

Адам «еркіндікке тәуелді» ұғымының авторы.

A) Ж.П.Сартр;

B) М.Хайдеггер;

C) К.Ясперс;

D) А.Камю;

E) С.Кьеркегор.

$$$ 45

Тарихтың мәні және мақсаты», «Ақыл және экзистенция» еңбектердің авторы

A) Ж.П.Сартр;

B) Д.Мур;

C) К.Ясперс;

D) С.Тулмин;

E) Д.Остин.

$$$ 46

«Білім археологиясы», «Сөз және зат», «Клиниканың пайда болуы» - бұл шығармалар қазіргі заман философының еңбектері. Оның есімін көрсетіңіз:

A) Делез;

B) Деррида;

C) Фуко;

D) Лиотар;

E) Бодрийяр.

$$$ 47

Постмодерн шарттары» жұмысының авторын атаңыз

A) Лиотар;

B) Беньямин;

C) Делез;

D) Фуко;

E) Деррида.

$$$ 48

«Симулякр» - бұл терминнің авторы:

A) Делез;

B) Фуко;

C) Кристев;

D) Барт;

E) Деррида.

$$$ 49

«Логикалык-философиялық трактат», «Философиялык зерттеулер» еңбектерінің авторы:

A) Д.Остин;

B) А.Айер;

C) Р.Карнап;

D) Б.Рассел;

E) Л.Витгенштейн.

$$$ 50

XX ғ. 60-70 ж. батыс философиясындағы структурализмнің өкілі:

A) К.Леви-Строс;

B) Ж.Лакан;

C) М.П.Фуко;

D) К.Поппер;

E) а+Ь+с

$$$ 51

Ғылыми - зерттеу бағдарламасы кағидасының авторын атаңыз.:

A) М.Полани;

B) С.Тулмин;

C) И.Лакатос;

D) Т.Кун;

E) К.Поппер.

$$$ 52

Парадигма - бұл:

A) ғылыми коғамның ұстанған көзкарасы;

B) ғылыми тілдің логикалық талдауы;

C) гипотеза;

D) ойлау;

E) кұндылықты бағалау.

$$$ 53

Синергетика - бұл:

A) табиғат туралы ғылым;

B) өзіндік ұйымдастыру туралы ғылым;

C) желдің багыты туралы ғылым;

D) кристаллдың пайда болуы туралы ғылым;

E) социум туралы ғылым.

$$$ 54

Деконструкциянын авторы:

A) Франк;

B) Деррида;

C) Франкл;

D) Рассел;

E) Фромм.

$$$ 55

Ғылыми-техникалық ойдың өрістерінің нәтижесінде зат пен сана сезімінен баска «үшінші әлем» пайда болады деп қорытынды жасаған:

A) Ч.Моррис;

B) Ч.Куайн;

C) К.Поппер;

D)О.Нейрат;

E) О.Карнап.

$$$ 56

Витгенштейн өзінің «Философиялық зерттеулер» шығармасында философияны калай түсіндіреді?

A) табиғат туралы ілім ретінде;

B) құдай туралы көзқарас ретінде;

C) тілдегі сөйлемдердің мағынасын айқындауға бағытталған белсенділік ретінде;

D)болмыс туралы ілім ретінде;

E) таным туралы ілім ретінде.

$$$ 57

Экзистенциализм бойынша адам өмірдегі дағдарысты жағдайлар қалай аталады?

A) шекаралық;

B) конфликті;

C) жатсынған;

D) шешілмейтін;

E) қиын.

$$$ 58

Философиялық зерттеулер» еңбегінде тіл туралы идеяны тілдік ойын ретінде дайындаған кім?

A) Фуко;

B) Кун;

C) Поппер;

D) Деррида;

E) Витгенштейн.

$$$ 59

Постиндустриалды қоғам» терминінің авторы

A) Поппер;

B) Белл;

C) Фуко;

D) Фромм;

E) Вебер.

$$$ 60

Гадамер - ... өкілі

A) экзистенциализмнің;

B) модернизмнің;

C) герменевтиканың;

D) феноменологияның;

E) структурализмнің.

$$$ 61

Интерпретация арқылы бұрынғы мәдениет әлемін түсіну қалай аталады?

A) патристика;

B) схоластика;

C) онтология;

D) гносеология;

E) герменевтика.

$$$ 62

Психоанализдің негізін енгізген, австриялық дәрігер-психиатр:

A) Юнг;

B) Фромм;

C) Юм;

D) Фрейд;

E) Пирс.

$$$ 63

Бейсаналық процестің негізгі түрлерін көрсетіңіз:

A) білу;

B) сезу;

C) таң қалу;

D) түс көру;

E) қуану.

$$$ 64

Андай кұбылысты зерттеу З.Фрейдтің психоанализінің пайда болуына мүмкіндік туғызды?

A) өнегелі сананың өзгешелігі;

B) санасыздықтың ерекшелігі – (бейсаналықтын);

C) діни сананың ерекшеліктері;

D) рационалдық ойлаудың өзгешелігі;

E) әдемділікті айыра білушіліктің ерекшеліктері.

 

Тесттердін дұрыс жауаптары


1 B

2 D

3 D

4 B

5 C

6 E

7 C

8 C

9 E

10 C

11 E

12 A

13 D

14 B

15 E

16 E

17 B

18 C

19 C

20 B

21 E

22 A

23 D

24 D

25 A

26 E

27 A

28 B

29 E

30 C

31 E

32 D

33 A

34 B

35 B

36 A

37 A

38 D

39 A

40 A

41 D

42 A

43 A

44 A

45 C

46 C

47 A

48 A

49 E

50 E

51 C

52 A

53 B

54 B

55 C

56 C

57 A

58 E

59 B

60 C

61 E

62 D

63 D

64 B


Дебиеттер

1 Абдильдин Ж.М. Диалектика Канта. – Алма – Ата, 1974. – 32 б.

2 Әбішев Қ. Философия. – Алматы: «Жеті жарғы» 2001. – 29 б.

3 Гуннар Скирбекк. Нилс Гилье. История философии. М., 2001. – 135 б.

4 Есім Ғ. Фалсафа тарихы. – Алматы: «Рауан» 2004. – 62 б.

5 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. – М., 1987. – 133 б.

6 Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990. – 71 б.

7 Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977. – 112 б.

8 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 1990. – 62 б.

9 Новейший философский словарь. – М., 2005. – 296 б.

10 Рассел Б. История западной философии. – М., 1969. – 97 б.

11 Современная западная философия. Словарь. – М., 1991. – 328 б.

12 Философия. Оқу құралы. – Алматы: «Ақыл кітабы», 1991. – 76 б.

13 Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – 233 б.

14 Философский энциклопедический словарь. – М., 1994. – 57 б.

 


Мазмұны

 

 

Кіріспе .....................................................................................3

1 Сциентистік бағыт...................................................................4

1.1 Позитивизм ..............................................................................4

2 Іс-әрекеттік бағыт...................................................................11

2.1 Прагматизм .............................................................................11

2.2 Марксизм философиясы.........................................................17

3 Антропологиялық бағыт.........................................................18

3.1 Өмір философиясы..................................................................18

3.2 Философиялық антропология................................................21

3.3 Экзистенциализм.....................................................................22

4 Діни философиялық бағыт.....................................................25

4.1 Неотомизм................................................................................25

4.2 Персонализм............................................................................27

5 Әлеуметтік сыни бағыт...........................................................27

5.1 Герменевтика және «постструктуралистік-постмодернистік

кешен»......................................................................................30

Сөздік.......................................................................................34

«ХІХ-ХХ ғасырлардағы классикалық емес Еуропа

философия» тақырып бойынша ұсынылатын

тест тапсырмалары.................................................................36

Әдебиеттер..............................................................................49

 


Просмотров 1704

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!