Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рей метафизикасын» пайымдауға тырысқан алғашқы философA) Кант;

B) Аристотель;

C) Шопенгауэр;

D) Ницше;

E) Фрейд.

$$$ 6

Біздің адам сүйгіштігіміздің бірінші өсиеті - «Әлсіздер мен ұсқынсыздар өле берсін. Тіпті өлуге оларға көмектесу керек» деген өсиеттің авторы.

A) Бергсон;

B) Шопенгауэр;

C) Фрейд;

D) Спенсер;

E) Ницше.

$$$ 7

«Билікке кұштарлық» ұгымын қалыптастырушы:

A) Вебер;

B) Шопенгауэр;

C) Ницше;

D) Бергсон;

E) Фрейд.

$$$ 8

Түйе, арыстан, бала» адамның адамға айналуының жолы сияқты. Осы метафора кімдікі?

A) Вебер;

B) Шопенгауэр;

C) Ницше;

D) Бергсон;

E) Фрейд.

$$$ 9

Жоғарғы адам» /Асқан адам/ кімнің идеясы?

A) Маркстың;

B) Гегельдің;

C) Шпенглердің;

D) Хайдеггердің;

E) Ницшенің.

$$$ 10

А.Бергсон «... Бұл интеллектуалдық көңіл ауудың турі арқылы заттың ішкі әлеміне енуге болады, оның ішіндегі бірден-бір, әрі айтып жеткізе алмайтын нәрсемен тұтасып кету мақсатында» деп анықтаған:

A) тәжірибелік;

B) пайымдаушылық;

C) интуициялық;

D)интеллектуалдық;

E) сезімдік.

$$$ 11

Позитивистер бойынша философтарға кажеттісі ....

A) дүние құрылымының сонғы себептерін іздеу;

B) философияны діни сананың бір түріне айналдыру;

C) болмыстың пантеистік табиғатын макұлдау;

D) ғылым мен өнердің ұлы метафизикалық бірігуін ойластыру;

E) ғылыми танымның логикасы және методологиясымен айналысу.

$$$ 12

Алғашқы позитивизм» өкілдерін көрсетіңіз.

A) Конт, Спенсер;

B) Мах, Авенариус;

C) Шлик, Франк;

D) Карнап, Нейрат;

E) Поппер, Бергман.

$$$ 13

Танымның негізгі түпкі бастамасын позитивизм өкілдері қалай есептейді?

A) гипотеза принципі;

B) интерпретация принципі;

C) практикалык принцип;

D)верификациялау принципі;

E) эмпирикалык принцип.

$$$ 14

Огюст Конт шығарған қандай философиялық бағыт позитивтік, яғни «дұрыс болымды» білімнің ролін арттырып жіберді?

A) экзистенциализм;

B) позитивизм;

C) прагматизм;

D) неотомизм;

E) неофрейдизм.

$$$ 15

Позитивті ғылым өзіне өзі философия» - деп кім айтты?

A) Платон;

B) Маркс;

C) Кант;

D)Карнап;

E) Конт.

$$$ 16

Позитивизмнің тарихи формасына жатпайтыны:

A) логикалық позитивизм;

B) аналитикалық философия;

C) неопозитивизм;

D) эмпириокритицизм;

E) мегапозитивизм.

$$$ 17

Ницше, Шпенглер, Бергсон. Дильтей философиясындағы ізденілген ұғым.

A) дін;

B) өмір;

C) апория;

D) идея;

E) табиғат.

$$$ 18

Феноменологияның негізін салушы кім?

A) Ницше;

B) Гадамер;

C) Гуссерль;

D) Кьеркегор;

E) Хайдеггер.

$$$ 19

XX ғ.философиялық діни бағытты көрсетіңіз?

A) постпозитивизм;

B) экзистенциализм;

C) неотомизм;

D) персонализм;

E) позитивизм.

$$$ 20

Адам өзін өзі калыптастырады, өмір сүре отырып өз мәніне ие болады деген пайымдау қандай философияның алғашқы принципі?

A) позитивизм;

B) экзистенциализм;

C) неотомизм;

D) персонализм;

E) прагматизм.

$$$ 21

Шекаралы жағдайда» яғни өлім мен өмірдің, түңілу мен азаптың ортасында калған адам үлгісін қандай философиялық бағыттан көреміз?

A) прагматизмде;

B) герменевтикада;

C) неотомизмде;

D) марксизмде;

E) экзистенциализмда.

$$$ 22

Бөтен», «Оба», «Сизиф туралы аңыз» еңбектерінің авторы.

A) Камю;

B) Сартр;

C) Марсель;

D) Хайдеггер;

E) Ясперс.

$$$ 23

Э.Гуссерльдің феноменологиясының негізгі түсінігі:

A) конвенционализм;

B) кызығушылық;

C) коэволюция;

D) интенционалдык;

E) ақпарат.

$$$ 24

Батыс философы К.Поппердің ойынша ғылымның басталуы

A) мәселе;

B) теория;

C) эксперимент;

D)гипотездерді шығару;

E) бакылау.

$$$ 25

Фальсификация қағидаларын кім кұрастырған?

A) К.Поппер;

B) И.Лакатос;

C) П.Фейерабенд;

D) Т.Кун;

E) М.Полани.

$$$ 26

Батыстағы «Үшінші толқынның» идеологы және философы:

A) Ф.Фукуяма;

B) П.Бжезинский;

C) Д.Белл;

D). Хантингтон;

E) О.Тоффлер.

$$$ 27

Француз философы, XX ғ. жазушысы, экзистенциализмнің өкілі:

A) Ж.Сартр;

B) С.Кьеркегор;

C) Тейяр де Шарден;

D) Б.Рассел;

E) Д.Дьюи.

$$$ 28

Классикалык структурализмнің өкілі:

A) Камю;

B) Фуко;

C) Дьюи;

D) Марсель;

E) Ясперс.

$$$ 29

Герменевтика - дегеніміз:

A) аударма;

B) логикалык мазмұндама;

C) сәтті табылған шешім;

D) сөз айналымы;

E) мәтіннің мазмұны

$$$ 30

Постмодернизмнің өкілі:

A) Камю;

B) Конт;

C) Деррида;

D) Сартр;

E) Пирс.

$$$ 31

Постпозитивизм философиясы кімнің есімімен байланысты?

A) А.Сен-Симонның;

B) О.Конттың;

C) Р.Авенариустің;

D) Э.Махтын;

E) М.Поланидың.

$$$ 32

Неофрейдизм өкілі:

A) Хабермас;

B) Гаусс;

C) Конт;

D) Фромм;

E) Ясперс.

$$$ 33

Постпозитивизмдегі «әдістемелік анархизмді» енгізген:

A) Фейерабенд;

B) Кун;

C) Лакатос;

D) Поппер;

E) Витгенштейн.

$$$ 34

Ай америкалық ғалым «парадигма» түсінігін енгізген?

A) Поппер;

B) Кун;

C) Мах;

D)Вебер;

E) Койр.

$$$ 35

«Тіл - бұл болмыстың үйі» - деген сөздің авторы:

A) С.Тулмин;

B) М.Хайдеггер;

C) Ж.П.Сартр;

D) К.Ясперс;

E) И.Лакатос.

$$$ 36

«Болмыс және уақыт» кітабының авторы:

A) Хайдеггер;

B) Ясперс;

C) Марсель;

D) Аббаньяно;

E) Барт.

$$$ 37

«Экзистенциализм - бұл гуманизм», «Болмыс және ештеңе» атты еңбектерінін авторы:

A) Сартр;

B) Маритен;

C) Камю;

D) Марсель;

E) Хайдеггер.

$$$ 38

Хайдеггер философиясындағы Dаsеіn категориясы нені білдіреді?

A) адам болмысын;

B) таза болмысты;

C) табиғат болмысын;

D) осындағы болмысты;

E) рухани болмысты.

$$$ 39

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1609

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!