Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Умовно прийнято, що при питомому електричному опорі речовин і матеріалів більше , ніжПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ом ∙ м на їх поверхнях можуть накопичуватися заряди статичної електрики.

Засоби захисту від статичної електрики підрозділяються на колективні та індивідуальні.

До колективних відносяться:

- заземлюючі пристрої;

- зволожуючі пристрої (при відносної вологості повітря більше 65% на більшості поверхонь не накопичуються заряди статичної електрики);

- антіелектростатичні речовини (наносять на поверхні, додають в матеріали);

- нейтралізатори (іонізують повітря);

- екрануючі пристрої.

До індивідуальних засобів захисту відносяться:

- антіелектростатичний одяг та взуття;

- антіелектростатичні кільця, браслети і тому подібне;

- антіелектростатичні засоби захисту рук (креми, мазі і т.і.).

-

Вимоги до розміщення устаткування

 

Основні вимоги до розташування виробничого обладнання викладені в ГОСТ 12.3.002 – 75. порядок розташування устаткування і відстані між верстатами визначаються їхніми розмірами, технологічними вимогами і вимогами техніки безпеки. Однак, у всіх випадках, до устаткування, що має електропривод, повинен бути вільний підхід з усіх сторін шириною не менше 1м зі сторони робочої зони і 0,6 м - зі сторони неробочої зони.

Відстань між частинами обладнання, що виступають, з урахуванням проходу людей має бути не менше 0,8 м, а для обладнання підвищеної небезпеки (швидкообертових, нагрітих або під тиском) – не менше 2,0 м. Відстань між рядами обладнання має бути не менше 1,5 м. У випадку, коли у виробничому приміщенні є конвеєр, відстань між ним і стіною за наявності робочих місць має бути не менше 1,4 м, а якщо їх немає – 1,0 м.

Ширина проїздів для цехового ручного транспорту має бути не менше 2,0 м, для механізованого – 3,0 м. Ширина основного проходу в кожному виробничому приміщенні – не менше 2,0 м.

Площадки для обслуговування обладнання повинні мати вільний прохід не менше , ніж 0,8 м, а сходових маршів і площадок – не менше 0,6 м. Площадки на висоті 1,5 м і вище повинні огороджуватися поруччям заввишки 1,0 м із суцільним обшиванням знизу на висоту 0,15 – 0,20 м; вертикальні стійки ставлять з кроком не більше, ніж 1,2 м.

 

При плануванні виробничої дільниці необхідно враховувати наступні основні вимоги:

1) Технологічне устаткування необхідно розміщувати таким чином, щоб забезпечувалась потоковість виробничого процесу. Транспортні шляхи при цьому мають бути найкоротшими.

2) Дільниці зі шкідливими виділеннями або небезпечні в пожежному відношенні повинні бути ізольовані і розміщуватись біля зовнішніх стін будівлі.

3) Розміщення технологічного устаткування, проходів, проїздів повинно гарантувати зручність та безпеку праці, ремонту устаткування, зручність подавання та передавання заготовок, інструментів та виробів. Фронт верстатів повинен бути прямолінійним, різноманітні вигини рядів верстатів допускаються лише виняткових ситуаціях.

4) Планування розміщення технологічного устаткування необхідно узгоджувати з наявними підйомно-транспортними засобами. Слушно передбачати місця для між операційного накопичування заготовок та напівфабрикатів.

5) Максимально використовувати можливості щодо механізації та автоматизації виробничих і транспортних процесів.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛУ „ОХОРОНА ПРАЦІ” В РЕАЛЬНИХ

ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ

 

 

Розділ „Охорона праці” в дипломних проектах є обов’язковим і при реальному дипломному проектуванні або роботах він також повинен бути розроблений студентом-дипломником.

Реальні дипломні проекти передбачають виготовлення моделей або макетів технологічного обладнання, зразків різноманітної продукції за профілем певних спеціальностей, стендів для виконання лабораторних робіт, приладів та пристроїв, обладнання кабінетів та лабораторій і т.і.

Розділ „Охорона праці” при реальному проектуванні може бути виконаний в різних варіантах:

1) у вигляді переліку та характеристики шкідливих та небезпечних факторів, які мають місце у продукті реального дипломного проектування;

2) у вигляді переліку та характеристики шкідливих та небезпечних виробничих

факторів, які мають місце у реальних виробничих процесах, з якими

пов’язаний продукт реального дипломного проектування.

 

Варіант виконання розділу „Охорона праці” його зміст та структура вирішуються студентом разом з керівником дипломного проекту за узгодженням з консультантом з питань охорони праці.

В разі, коли обирається перший варіант виконання розділу, в ньому повинні бути висвітлені такі питання:

 

- оцінка наявності шкідливих та небезпечних факторів, які мають місце в продукті реального дипломного проектування (макет, модель, стенд, установка, прилад і т. і.);

 

- характеристика шкідливих та небезпечних факторів, властивості речовин та матеріалів, які використані у продукті реального дипломного проектування (величини електричної напруги, характеристики шкідливості та пожежної небезпечності речовин та матеріалів);

 

 

- заходи та засоби, які забезпечують безпечне поводження з продуктом реального дипломного проектування (наявність заземлення, огородження рухомих частин, використання блокуючи пристроїв, захисне відключення, нанесення на об’єкт знаків небезпеки, пояснювальних та попереджуючих написів, забезпечення недоступності до небезпечних частин та деталей і т.і.).

В разі обрання другого варіанту виконання розділу „Охорона праці”, що найбільш вірогідно у випадку, коли предметом дипломного проектування є макет основної продукції, технологічного або лабораторного устаткування і т.п., зміст розділу може містити відомості про заходи та засоби безпечного ведення тих робіт, для яких призначене справжнє виробниче обладнання, представлене моделлю чи макетом, або перелік вимог безпечної роботи в процесі виготовлення тієї продукції, яка відображена її макетом. Доцільним буде навести і характеристику шкідливості та небезпечності тих речовин та матеріалів, які використаються на виробництві при роботі цього обладнання або виготовленні цього виду продукції.

 

Література :

1 Гандзюк М.П., Желібо Є.П. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2008.

2 Бедрій Я.І., Дещінський Ю.Л. Основи охорони праці. – Львів, Магнолія плюс, 2004.

3 Основи охорони праці. // Під ред. Купчика М.П. і Гандзюка М.П. – К.: Основа, 2000.

4 Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Основи охорони праці. – Львів, Афіша, 2000.

5 Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Практикум з охорони праці. – Львів, Афіша, 2000.6 Электробезопасность на промышленных предприятиях: Справочник/ Сабарно Р.В.,

Степанов А.Г. и др. – К.: Техніка, 1985.

7 Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок. – М.: Высшая школа,

1982.

8 НАПБ Б.03.002 – 2007 Нормы пределения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасности и пожарной опасности.

9 СНиП 2.01.02 – 85 Строительные нормы и правила.

10 ГОСТ 12.4.009 – 83 Пожарная техника для защиты об’ектов,

11 ДБН В.2.5-28 – 2006 Природне і штучне освітлення.

12 Справочная книга для проектирования электрического освещения./ Под ред. Г.М.

Кнорринга – Л.: Энергоиздат, 1976.

13 Правила устройства електроустановок (ПУЭ). – М.: Энергоатомиздат, 1985.

14 ГОСТ 12.1.004 – 91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

15 Пожарная безопасность веществ и материалов, применяемых в химической

промышленности. Справочник./ Под общей ред. И.В. Рябова – М.:

Химия, 1970.

16 Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. – М.: Химия, 1976.

17 Безопасность производственных процессов. Справочник. / Под общей ред.

С.В. Белова – М.: Машиностроение, 1985.

18 Гордон Г.Ю., Вайнштейн Л.И. Электротравматизм и его предупреждение. - М.:

Энергоатомиздат, 1986.

19 Макаров А.П. Охрана труда и в химической промышленности.- М.: Химия, 1989.

20 Медведева В.С. Охрана труда и противопожарная защита в химической

промышленности. – М.: Химия, 1989.

21 Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум. – Суми:

Університетська книга, 2003.

22 Рысин С.А. Справочник по вентиляторам. – М.: Государственное издательство по

строительству и архитектуре, 1954.

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ,

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 381

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!