Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщеньПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ

Методичні рекомендації до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах студентів технічних спеціальностей

Хіміко-технологічного коледжу ім.І.Кожедуба ШІ СумДУ

 

2011

 

РОЗДІЛ „ОХОРОНА ПРАЦІ” В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ

Методичні рекомендації до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах студентів технічних спеціальностей Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткінського інституту Сумського державного університету

 

 

Укладач: Зуєв Анатолій Миколайович, викладач коледжу

Розглянуто та схвалено на засіданні спецхімічної предметної комісії

Протокол № 5 від „ 19 ” січня 2011р.

Голова комісії О.С. Гаврилова

 

УЗГОДЖЕНО

з випускаючими комісіями:

 

Комісія електротехнічних дисциплін і

автоматизації виробництва

Голова комісії О.Ф. Пантюхін

 

Комісія загальнотехнічних дисциплін

Голова комісії І.Я. Денисюк

 

 

Розглянуто та схвалено методичною радою Хіміко-технологічного коледжу

ім. Івана Кожедуба ШІ СумДУ

Протокол № ____ від „____” ____________ 2011 р.

 

ЗМІСТ

 

1 Загальні положення 4

2 Вимоги до змісту розділу „Охорона праці” 6

2.1 Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень 6

2.2 Освітлення виробничих приміщень 8

2.3 Пожежна безпека виробничих процесів та приміщень 17

2.4 Електробезпека 23

2.5 Вимоги до розміщення устаткування 26

3 Особливості розділу „Охорона праці” в реальних дипломних проектах 27

Література 28

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ „Охорона праці” – обов’язковий для кожного дипломного проекту або роботи, він є важливою і необхідною складовою частиною цієї кваліфікаційної роботи. Без цього розділу жоден дипломний проект до захисту не допускається. Крім цього, питанням охорони праці має приділятися увага також і в інших розділах дипломного проекту згідно з чинними законодавчими та нормативно-правовими актами.

У розділ „Охорона праці” включаються всі найголовніші узагальнення щодо вирішення питань, спрямованих на створення належних, безпечних та здорових умов праці, безаварійної роботи устаткування, пожежної безпеки на об’єкті, що проектується. Якість цього розділу визначається не стільки його об’ємом, який відведено для нього в розрахунково-пояснювальної записці, скільки його змістом та безпосереднім зв’язком з темою проекту.

Обсяг розділу „Охорона праці” в дипломному проекті має становити 5 – 10 % загального об’єму розрахунково-пояснювальної записки. Цей розділ, як правило, розміщується в записці перед розділом, який присвячено економічному обгрунтуванню проекту. Наведені в розділі відомості повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню та грунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Не допускається підміняти розробку питань гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки праці та пожежної безпеки простим переписуванням нормативних актів, правил, норм, інструкцій та інших нормативних актів з питань охорони праці. Викладати матеріал з прийнятих рішень рекомендується в такій формі: „проектом пропонується...”, „проектується...”,

Відповідно до ...” і т.і.

Окремі положення щодо прийнятих рішень мають бути обов’язково підтверджені відповідними розрахунками та проілюстровані схемами, рисунками, кресленням, графіками або діаграмами. Графічні матеріали (схеми захисних огорож, захисних і блокувальних пристосувань, сигналізації, облаштування виробничих приміщень, захисного заземлення, евакуаційних виходів, розташування первинних засобів пожежегасіння тощо) можуть виконуватися безпосередньо в розрахунково-пояснювальніїй записці або в графічній частині проекту.

Працюючи над розділом „Охорона праці”, студент повинен виконати певні інженерні розрахунки, що пов’язані з темою дипломного проекту. Як об’єкт для розрахунків рекомендується брати:

- потрібні площі виробничих приміщень;

- системи вентиляції для виробничих приміщень;

- загальне штучне освітлення, місцеве освітлення;

- очікувані рівні шуму у виробничому приміщенні;

- захисне заземлення або занулення;

- запобіжні мембрани посудин під тиском;

- системи автоматичного керування, сигналізації.

Виконуючи розрахунки, треба використовувати дані, які безпосередньо стосуються об’єкта, що розробляється в дипломному проекті. При цьому слід пам’ятати, що , якщо немає деяких даних, то їх можна задавати за погодженням з керівником проекту або консультантом з питань охорони праці.

Отже, при виконанні в дипломному проекті розділу „Охорона праці” треба:

- суворо дотримуватись ДНАОП, ДСТУ, норм, правил, інструкцій та інших чинних нормативних документів з охорони праці при прийнятті та обґрунтуванні відповідних рішень;

- окремі питання підтверджувати інженерними розрахунками;

- вибирати, розробляти та впроваджувати у виробництво найбільш раціональні та передові технологічні розробки і таку організацію виробництва та праці, яка зводить до мінімуму вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- проектувати прогресивну, автоматизовану техніку, при експлуатації якої практично виключається потенційна небезпека аварій, вибухів, пожеж, нещасних випадків, професійних захворювань, незалежно від кваліфікації та психофізіологічного стану працівників.

Список використаної літератури з охорони праці наводиться в загальному списку.

Після виконання розділу „Охорона праці” студент не пізніше, ніж за 10 днів до захисту подає його в оформленому вигляді консультанту з охорони праці. Після перевірки консультант ставить свій підпис на титульному аркуші або в відомості документів розрахунково-пояснювальної записки, а також, при необхідності, на аркушах графічної частини, які безпосередньо стосуються охорони праці (план виробничих приміщень, генплан і т.і.). Якщо питання охорони праці вирішені незадовільно, то консультант не ставить свого підпису, а студент не допускається до захисту.

 

 

2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛУ „ОХОРОНА ПРАЦІ „

Зміст розділу погоджується з консультантом з питань охорони праці перед направленням студентів на переддипломну практику, про що робиться запис у бланку на дипломне проектування.

Розділ „Охорона праці” дипломного проекту повинен бути органічно пов’язаний з темою дипломного проекту (роботи). Матеріали до розділу збираються під час переддипломної практики на підприємстві або в установі, де студент проходить практику; також використовуються матеріали навчальної, періодичної, науково-технічної літератури та нормативних актів з питань охорони праці. 

Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень

У заходах зі створення мікроклімату та підвищення чистоти повітря робочої зони згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005 – 88 необхідно повністю використати можливості вдосконалення технологічних процесів та їх апаратурного оформлення, а також вибору схем виробництва, сировини, палива, транспорту з метою зниження тепловиділення і зведення до мінімуму надходження шкідливих речовин в повітря робочої зони.

Якщо технологічних заходів з нормалізації повітря робочої зони не досить, необхідно використати спеціальні методи, в тому числі вентиляцію, опалення, кондиціювання повітря, ЗІЗ, екранну ізоляцію теплових агрегатів тощо.

В цьому підрозділі необхідно навести відомості про шкідливі речовини, які можуть бути присутні в повітрі робочої зони внаслідок властивостей готової продукції, сировини, матеріалів, які задіяні в виробництві, або особливостей технологічного процесу і технологічного обладнання. При цьому слід вказати клас небезпеки цих речовин, характеристику їх впливу на працюючих та величину ГДК.

Таблиця 1 - Клас небезпеки шкідливих речовин за ГОСТ 12.1.007 – 76 ССБТ

 

Клас небезпеки Назва класу ГДК, мг/м3
Надзвичайно небезпечні Менше 0,1
Високонебезпечні 0,1 – 1,0
Помірно небезпечні 1,1 – 10,0
Малонебезпечні Більше 10,0

 

 

Найбільш впливовими заходами щодо нормалізації мікроклімату виробничих приміщень, стану та складу повітря робочої зони є опалення приміщень та влаштування вентиляції. Тому необхідно обов’язково передбачити той чи інший вид опалення (водяне, парове або повітряне) і вентиляції. Остання може бути природною або механічною, витяжною або припливною, аварійною.

Як правило, природна вентиляція доповнюється механічною і вибір механічної вентиляції повинен бути обґрунтований та підтверджений відповідним розрахунком.

Зазвичай, розрахунок механічної вентиляції полягає в тому, що необхідно підібрати потрібний вентилятор для забезпечення певної кратності повітрообміну.

Кратність повітрообміну розраховується за формулою:

(1)

n =

де Vпод - об’єм повітря, яке подається або відводиться з приміщення, м3 ;

Vпр - об’єм приміщення, м3.

Об’єм повітря, який треба замінити в приміщенні, визначається, в залежності від природи шкідливого фактора, за такими формулами:

 

- в разі надлишкового тепла (підвищеної температури повітря):

 

Vпод = 3/год) (2)

 

де Q – кількість теплоти, що виділяється в приміщення, Вт;

с – питома теплоємкість повітря, 1 кДж/кг ∙ К;

- густина повітря при даній температурі (при н.у. = 1,2 кг/м3);

Т1 і Т2 – температура повітря, що надходить та виходить, К.

 

- в разі надлишкової вологості повітря:

 

Vпод = 3/год) (3)

 

де W – кількість виділення пароподібної вологи, кг/год;

d1 та d2 – вологовміст повітря, що надходить та виходить, г/кг.

 

- в разі наявності в повітрі шкідливих речовин:

 

Vпод = 3/год) (4)

 

де G – кількість шкідливої речовини, яка виділяється у виробниче приміщення, мг/год;

С0 – концентрація шкідливих речовин в повітрі, яке надходить в приміщення (для

чистого повітря С0 = 0).

 

Коли визначена кратність повітрообміну, розраховують необхідну потужність вентилятора:

 

N = n∙Vпр3/год) (5)

 

Потім за каталогом обирають потрібний вентилятор, округлюючи розраховану потужність до найближчої тільки в більшу сторону.

Однак, дуже часто неможливо визначити кількість надлишкової теплоти або інтенсивність виділення пароподібної вологи, газів, парів або пилу. В цьому разі розрахунок потрібного вентилятора можна спростити, прийнявши необхідну кратність повітрообміну в залежності від суті та особливостей виробництва, що проектується. Так, наприклад, для виробництв, де не використовуються шкідливі речовини 1, 2 та 3 класів небезпеки, рекомендована кратність повітрообміну складає 3 – 4 рази на годину. Прийнявши певну кратність, розраховують потрібну потужність вентилятора і здійснюють його вибір за каталогом з врахуванням наведених вище рекомендацій.

Приклад: Розрахувати загальнообмінну механічну вентиляцію для виробничого приміщення, яке має розміри 15 x 14,2 x 10,65 м за умови використання в технологічному процесі шкідливих речовин 4 класу небезпеки.

1 Визначимо об’єм виробничого приміщення:

Vпр = 15 · 14,2 · 10,65 = 2284 м3

2 Враховуючи, що у виробництві використовуються речовини лише 4-го класу небезпеки,

приймаємо кратність повітрообміну 4 рази за годину.

3 Необхідна потужність вентилятора:

N = 2284 · 4 = 9136 м3/год.

4 За довідником обираємо вентилятор ЦАГИ СТД – 57 №4 з продуктивністю 9400 м3/год.,

рекомендований електродвигун А – 42 – 6 потужністю 2,7 кВт.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 610

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!