Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ 

Бухгалтерський облік є підприємницьким, він повністю підлеглий інтересам даного підприємства. Бухгалтерський облік охоплює всю сукупність господарської і фінансової діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік являє собою систему, в якій збирається, вимірюється, реєструється, обробляється і передається інформація, необхідна для прийняття відповідних управлінських рішень або рішень, пов'язаних зі стратегією підприємства на ринку.

Як показало вивчення і узагальнення зарубіжної і вітчизняної теорії і практики, в системі бухгалтерського обліку розрізнюють управлінський і фінансовий облік.

Фінансовий облік охоплює облікову інформацію, яка, крім використання її всередині підприємства керівництвом, працівниками підприємства, передається також і тим споживачам, які знаходяться за межами підприємства, організації. Наприклад, для податкових служб, дебіторів, кредиторів, банків і т.д.

Для узагальнення інформації фінансового обліку в кінці звітного періоду створюється фінансова звітність, яка складається з: балансу підприємства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів. Ці форми звітності доступні всім.

Концепція фінансового (бухгалтерського) обліку і фінансової звітності базується на наступних основоположних принципах:

· фінансовий облік організується відповідно до Міжнародних стандартів обліку і звітності з дотриманням певних правил і стандартів;

· фінансова звітність покликана вирішувати такі задачі: представляти інформацію, об'єктивну і доступну для розуміння існуючим і потенційним інвесторам і кредиторам судити про суми, час і ризики, пов'язані з очікуваними прибутками; представляти інформацію про господарські ресурси підприємства, його зобов'язання, склад майна і джерела його утворення, а також їх змінах.

· фінансовий облік і складання фінансової звітності здійснюються в грошовому вираженні.

Управлінський облік охоплює всі види облікової інформації, яка збирається, вимірюється, обробляється і передається для внутрішнього використання керівництву і тим менеджерам, які можуть виробити і ухвалити обгрунтоване управлінське рішення.

Мета організації управлінського обліку - забезпечити відповідною інформацією осіб, відповідальних за досягнення конкретних виробничих цілей підприємства.

До створення бухгалтерської інформації, яка використовується для прийняття відповідних управлінських рішень, застосовуються різні прийоми і способи, які в конкретних умовах найбільш вигідні для підприємства.

В системі управлінського обліку формується, передусім, інформація про витрати і прибутки підприємства. В управлінському обліку витрати і прибутки повинні бути розподілені і враховані по елементах. Це необхідно для формування собівартості випускаємої продукції, її продажної вартості, що в кінцевому результаті необхідно для формування фінансового результату діяльності підприємства.

Управлінський облік іноді називають внутрішнім, виробничим обліком. Формування показників виробничо-господарської діяльності підприємства в системі управлінського обліку є “таємницею підприємства", секретною інформацією.

Порівняльна характеристика фінансового і управлінського видів обліку показана в таблиці 1.

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку.

Ознака Фінансовий облік Управлінський облік
Мета Надання споживачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяль-ності і рух грошових коштів підприємства Підготовка інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління всередині підприємства
Головні споживачі Менеджери і зовнішні споживачі Менеджери різних рівнів управління
Обмеження Міжнародні стандарти обліку і нормативні акти Обмежень немає
Вимірники Єдиний грошовий вимірник Різні вимірники
Об'єкт аналізу Господарська одиниця загалом Структурні підрозділи
Періодичність складання звітів Регулярно (як правило, річ-ний і квартальний інтервал) Оперативна інформація (змінний інтервал)
Націленість Оцінка минулого Прогнозування (націленість на майбутнє)
Відвертість даних Більшість даних доступна всім Комерційна таємниця

 

Очолює бухгалтерію головний бухгалтер, який відповідно до положення “Про головного бухгалтера" повинен мати обов'язки, права і відповідальність.

Обов'язки головного бухгалтера;

· головний бухгалтер забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, які проводяться підприємством, установою за звітний період;

· надає оперативну інформацію, складає в установлені терміни бухгалтерську звітність;

· проводить спільно з іншими підрозділами і службами економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, установи за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів.

· головний бухгалтер спільно з керівником підприємства, установи підписує документи, які служать основою для приймання і видачі ТМЦ і грошових коштів, а також документи за розрахунковими, кредитними і фінансовими зобов'язаннями і господарські договора. Указані документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і до виконання не приймаються. Право підпису може бути надане особам, уповноваженим на це письмовим розпорядженням керівника підприємства, установи.

Головному бухгалтеру підприємства, установи забороняється приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і які порушують договірну і фінансову дисципліни. Про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє керівнику підприємства, установи. При отриманні від керівника підприємства, установи письмового розпорядження про прийняття указаних документів до обліку, головний бухгалтер виконує його. Але всю повноту відповідальності за незаконність операцій, які проводяться, несе керівник підприємства, установи.

З головним бухгалтером узгоджуються призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідуючого складами і т.д.).

При звільненні головного бухгалтера проводиться здача справ новопризначеному головному бухгалтеру, а при відсутності останнього, працівнику, призначеному наказом керівника підприємства, установи. В процесі здачі проводиться перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності звітних даних з складанням відповідного акту, затвердженого керівником підприємства, установи.

Бухгалтерія є самостійною структурною частиною підприємства, яка взаємопов'язана з інш. підрозділами підприємства.

В функції бухгалтерії підприємства входять:

· Забезпечення науково-обгрунтованої організації системи бухгалтерського обліку на підприємстві

· Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського обліку

· Використання передових форм і методів бухгалтерського обліку, поступовий перехід на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності

· Широке впровадження різних засобів ОТ для формування облікових і звітних показників, використання можливостей АРМ бухгалтера, аналітика і інш.

· Розподіл бухгалтерської інформації тим споживачам, які можуть обгрунтувати, підготувати і ухвалити відповідне управлінське рішення або використати її для визначення і поліпшення положення підприємства на ринку

Для цього головний бухгалтер спільно з начальниками відділів бухгалтерії повинен розробити для кожного бухгалтера посадові інструкції (функціональні обов'язки), в яких повинні бути чітко виділені обов'язки, права і відповідальність бухгалтера, як виконавця. Крім того, в цих інструкціях повинні бути передбачені наступні розділи:

· обов'язки, права і відповідальність по бухгалтерському обліку;

· обов'язки, права і відповідальність по внутрішньогосподарському контролю.

Обліковий апарат бухгалтерії зобов'язаний забезпечити: достовірний і своєчасний облік фактичних витрат виробництва і звертання; облік обсягів виробництва, відвантаження і реалізацій продукції, виконаних робіт і наданих послуг; об'ємів постачання матеріально-сировинними, паливно-енергетичними ресурсами; результатів фінансово-господарської діяльності; фінансових, розрахункових, кредитних операцій; валютних операцій; визначення і облік загальної суми прибутку і її використання, суми прибутку для оподаткування і прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; правильне і своєчасне вивіряння всіх розрахунків з банками, постачальниками, покупцями, податковою інспекцією, інш. органами; облік прибутків від цінних паперів; облік довгострокових і короткострокових вкладень, розрахунків з орендодавцями і орендарями; складання звітних калькуляцій собівартості продукції основного виробництва, продукції і послуг допоміжних виробництв; визначення фактичної заготовчої собівартості матеріалів і інш.

Обліковий апарат бухгалтерії складає бухгалтерську звітність на основі достовірних первинних документів і відповідних записів на аналітичних і синтетичних рахунках. Він здійснює з інш. економічними і технічними службами аналіз фінансової і господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності. Результати аналізу використовуються апаратом управління для управлінських рішень.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій // ГлавБух. – 2000, спецвипуск.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» // ГлавБух. – 2000, спецвипуск.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» із змінами і доповненнями// ГлавБух. – 2000, спецвипуск.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"// ГлавБух. – 2000, спецвипуск

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» // ГлавБух. – 2000, спецвипуск.

7.Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: Монографія. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 324 с.

8. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і перероб. Житомир: ЖІТІ, 2002. - 640 с.

9. Бухгалтерська зовнішність: Підручник для студентів вищіх навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит"/ В.С. Лень, В.В. Гливенко, М.П, Бочок, Л.П. Іванов. - 2002. - 359 с.

10. Бухгалтерський облік //Підручник. За ред. Огійчука М.Ф. - Вища освіта, 2007

11. Бухгалтерський облік в Україні. За ред. Хом’як Р.Л . - Вища освіта., 2007

12. Бухгалтерський облік у документах: Навчальний посібник./Під ред. Л.М. Чернелевського . – К: Пектораль, 2005 – 396 с.

13. Бухгалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" та 7.050107 "Економіка підприємств". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2001. - 384 с.

14. Бухгалтерський управлінський облік: підручник. За ред. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: Рута, 2005.

15. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., перероб. і доп. -Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

16. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Збірник задач і вправ. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В.Чижевської. - 3-є вид., перероб. та доп. -Житомир: ЖІТІ, 2001. - 512 с.

17. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студ. вищих навч. закл — К. : Центр навчальної літератури, 2005.

18. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, 0,В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. -Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.

19. Основи бухгалтерського обліку і судово-бухгалтерської експертизи (Підручник) Швець В. Є. 2007.

20. Практикум з бухгалтерського обліку // Підручник.За ред. Огійчука М.Ф. - Вища освіта, 2007

21. Практикум з бухгалтерського обліку: Навч. - практ. посіб/ В.П.Шило, Н.І.Верхоглядова, С.Б.Ільіна. - К.: Професіонал, 2007.

22. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 411 с.

23. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008. - 535 с.

24. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2008. — 219 с.

 

 Просмотров 657

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!