Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І УПРАВЛІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ В УКРАЇНІ 

Раціональна організація бухгалтерського обліку означає таку його побудову, при якій досягаються найкращі результати при мінімальній витраті коштів і праці.

Раціонально організувати облік можна лише в тому випадку, якщо при його побудові буде додержаний ряд певних умов (передумов). Такими передумовами є:

· Ознайомлення з виробничими особливостями, функціями підприємства

· Визначення характеру і об'єму необхідних облікових відомостей

· Вивчення діючих законоположень і інструкцій по обліку і звітності

· Розгляд і аналіз діючого порядку обліку (методики ведення обліку)

· Розподіл облікових функцій між головною бухгалтерією і оперативно відособленими частинами підприємства.

Розглянемо більш детально ці передумови.

1. ознайомлення з виробничими особливостями сприяє побудові обліку відповідно до характеру організації підприємства і потреб управління його господарською діяльністю. Структурою підприємства і технологією його виробництва визначається порядок виписки первинних документів, документообіг між окремими частинами підприємства, методика отримання деяких відомостей і т.п.

2. визначення характеру і об'єму необхідних облікових відомостей має важливе значення для правильного планування облікової роботи. Дирекція і оперативні відділи підприємства повсякденно потребують цілий ряд облікових відомостей, що характеризують хід господарських процесів, залишки і рух тих або інших цінностей, стан розрахунків з інш. підприємствами і організаціями і т.п. Вся ця інформація надається бухгалтерією керівництву підприємства і його відділам в установлені терміни. Головний бухгалтер підприємства спільно з керівними і оперативними працівниками повинен зазделегідь намітити обсяг такої інформації, визначити її зміст і терміни надання. При цьому виходять з дійсних потреб різного роду поточних відомостей, не допускаючи представлення зайвих даних і складання непотрібної внутрішньої звітності. Графік представлення оперативної інформації затверджується директором підприємства. В бухгалтерії встановлюється відповідальність конкретних працівників за правильне і своєчасне їх складання.

3. Вивчення діючих законоположень і інструкцій по обліку і звітності необхідне для побудови обліку, відповідно до точного їх змісту. Законоположення, що визначають основи організації обліку на підприємствах, обов'язкові для кожного господарника і працівника обліку. Не менш важливі і різні інструкції, які розробляються МФУ про порядок побудови обліку на його конкретних дільницях. До них відносяться, наприклад, положення про документи і записи в бухгалтерському обліку, про ведення касових операцій, про облік праці і зарплати, про планування, облік і калькулювання собівартості продукції і інш.Але багато інструкцій по обліку і звітності розробляються міністерствами і відомствами відповідно до особливостей підприємств даної галузі. В зв'язку з цим, при побудові обліку потрібно керуватися не тільки загальними законоположеннями і інструкціями, але і тими вказівками, які визначають порядок облікових робіт, виходячи з галузевої приналежності даного конкретного підприємства.

Виконання вимог, які пред'являються до бухгалтерського обліку діючими законоположеннями і інструкціями, забезпечує одноманітність звітних даних, наукову побудову їх і узагальнення для контролю за виконанням народногосподарського плану.

4. розгляд і аналіз діючого порядку обліку необхідний для того, щоб з'ясувати його позитивні і негативні сторони і намітити шляхи подальшого вдосконалення. Знайомлячись з діючою організацією обліку на даному підприємстві, визначають, що і як в ньому треба змінити (організувати). Інакше кажучи, розглядає особливості всіх основних компонентів бухгалтерського обліку стосовно даного підприємства - первинну документацію, особливості її документообігу, систему обробки (включаючи відповідну ЕОМ), необхідну форму рахівництва, звітність - з точки зору того, як вони повинні бути найбільш раціонально побудовані. На цій основі розробляють заходи щодо перебудови діючого порядку обліку (або організація його знову) з метою його поліпшення.

Задачі організації бухгалтерського обліку:

1. Основною задачею є забезпечення методологічного однотипного відображення господарської діяльності підприємств в поточному обліку і виведення результатів діяльності в звітності. Це означає, що необхідно забезпечити одноманітність облікових і звітних показників, як всередині підприємств, так і в цілому економіки країни.Рішення цієї задачі забезпечується єдиною системою керівництва господарським обліком. Керівництво здійснює КМУ, а методологічне керівництво - МФУ.

КМУ видає постанови, які направлені на удосконалення бухгалтерського обліку, він затверджує положення про головного бухгалтера - як основний документ, регламентує діяльність керівника бухгалтерії.

МФУ - положення, інструкції по обліку окремих дільниць облікової діяльності, положення про документи і документообіг.

На основі цих документів розробляються інструкції, методичні вказівки з урахуванням особливостей кожної галузі.

2. Раціональна організація облікових процесів з метою підвищення оперативності при зборі і обробці інформації. Це необхідно для розширення аналітичності бухгалтерського обліку і підвищення ефективності використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень, використання ПЕОМ.

3. Забезпечення раціональної організації праці працівників облікового апарату, створення сприятливих умов, а також соціально-психологічного клімату в колективі.

Підготовка і підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!