Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Будова облікових регістрів, що застосовуються в бухгалтерському обліку, їх взаємозв'язок, послідовність і способи запису в них господарських операцій визначаються формою бухгалтерського обліку.

Форма бухгалтерського обліку - це сукупність облікових регістрів для відображення господарських операцій в певній послідовності і угрупуванні відповідними прийомами записів.

Основними формами бухгалтерського обліку є:

· меморіально-ордерна форма;

· журнально-ордерна форма;

· таблично-автоматизована форма;

· АРМ бухгалтера.

Необхідно зазначити, що в зв'язку з формуванням величезної кількості малих підприємств отримала розвиток спрощена форма бухгалтерського обліку на малих підприємствах.

В меморіально-ордерній формі обліку поєднуються книжкові і карткові облікові регістри. На кожну господарську операцію складається меморіальний ордер. Зміст меморіального ордера це бухгалтерська проводка, дата її складання і сума.

 

 
 
Меморіальний ордер N ___ від ___________числа Дебет рахунку “Матеріали" Кредит рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" Сума 190 грн. Підпис бухгалтера дата  

 


Складені меморіальні ордери записуються в хронологічному порядку в реєстраційний журнал, а потім в Головну книгу, що являє собою зведення оборотів і сальдо по кожному рахунку.

Меморіально-ордерна форма обліку відрізняється простотою і тому має широке поширення, однак їй властиві істотні недоліки: доводиться складати велику кількість меморіальних ордерів, неодноразово записувати одні і ті ж дані в різні облікові регістри. На цей час деякі бухгалтера малих підприємств використовують цю форму при наявності персональних комп'ютерів.

На зміну меморіально-ордерній формі обліку з 1952 р. прийшла більш прогресивна форма журнально-ордерна.

Основними регістрами цієї форми обліку є журнали-ордери. Дані первинних документів заздалегідь групуються у відомостях, а їх підсумки потім переносяться в журнали-ордери.

 

 

Схема журнально-ордерної форми обліку

 

Первинні документи

 

 

 
 
Регістри аналітичного обліку (по тим господарським операціям, по яким в журналах-ордерах не ведеться аналітичний облік: облік основних засобів, МШП і інш.)

 


 

 

 
 
Журнали-ордера


 
 

 

 


· Суцільні лінії показують послідовність виконання записів

· Штрих-пунктирні - звірка підсумків.

В основу побудови журналів-ордерів покладена кредитова ознака реєстрації господарських операцій; дані первинних документів записуються тільки по кредиту відповідних рахунків з одночасним відображенням оборотів по дебету кореспондуючих рахунків. Використання кредитової ознаки зумовлене тим, що по кредиту активних рахунків відбивається напрям використання коштів підприємства, а по кредиту пасивних рахунків відбивається формування конкретних джерел утворення господарських коштів підприємства.

Журнали-ордери по своїй будові бувають:

1. спеціалізовані

2. групові

3. зведені

Спеціалізовані журнали-ордери відкриваються до конкретного синтетичного рахунку, по якому найчастіше відбувається рушення коштів підприємства за звітний період. Особливістю їх є те, що вони мають двосторонню будову.

Кредит рахунку - це журнал-ордер.

Дебет рахунку - дебетова відомість до нього.

Наприклад, спеціалізовані журнали-ордери відкриваються до рахунків: “Каса", “Поточний рахунок", “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", “Розрахунки по оплаті праці" і т.д.

Журнал-ордер по рахунку “Каса"

за січень місяць 2001 року

Доку мент З Кт рах. “Каса” в Дт рахунків   Разом по Кт рах. “Каса"   В Дт рах. “Касса” з Кт рахунків Разом по Дт рах. “Каса" Залишок на звітну дату
дата                
Сальдо на 1 січня  
                         
Разом за м-ць                      
Сальдо на 1 лютого  

 

Для обліку касових операцій, що відображаються на рахунку “Каса", призначені журнал-ордер № 1 і відомість № 1 до нього.

У журналі-ордері записуються обороти по кредиту рахунку “Каса" в розрізі кореспондуючих рахунків, що дебетуються, а у відомості по дебету цього рахунку в кореспонденції з рахунками, що кредитуються. Підсумки за день (декілька днів) в розрізі кореспондуючих рахунків встановлюються шляхом підрахунку сум однорідних операцій, відображених в касовому звіті і прикладених до нього документах.

Залишок коштів по касі приводиться у відомості тільки на початок і кінець місяця.

Груповіжурнали-ордери відкриваються по групі однорідних рахунків, при цьому відбивається тільки кредит цих рахунків.

Груповий журнал-ордер

по кредиту рахунків “Основні кошти", “Знос основних коштів"

За _____ місяць 200 __ року.

Документ Зміст операцій З Кт рах. “ОЗ" в Дт рахунків Разом по Кт рах. “ОЗ" З Кт рах. “Знос ОЗ" в Дт рахунків Разом по Кт рах. “Знос ОЗ"
дата          
                     
    Разом за м-ць                

 

По всіх інших рахунках доцільно вести зведений журнал-ордер, який має вигляд шахової відомості:

 

Шахова відомість за _______ 200.. р.

 

В дебет рахунків   З кредиту рахунку   Каса   Розрахунки по оплаті праці   Поточний рахунок   Розрахунки з постачальниками і підрядчиками   І т.д.   Разом по кредиту
Поточний рахунок            
Каса            
Короткострокові позики            
І т.д.            
Разом по дебету            

 

Переваги журнально-ордерної форми обліку:

1) забезпечує протягом місяця рівномірність запису в облікових регістрах

2) скорочує загальну кількість облікових регістрів

3) суміщає синтетичний і аналітичний облік

4) прискорює складання звітності

5) посилює контроль облікових записів

Підсумкові дані журналів-ордерів в кінці кожного місяця переносяться в Головну книгу, в якій кожна сторінка відводиться для конкретного синтетичного рахунку або субрахунку. Головна книга відкривається на рік і має наступний вигляд:

Рахунок 301 «Каса в національній валюті»

Місяці Оборот по Дт рах.301 з журналів-ордерів Оборот по Дт Оборот по Кт Сальдо
По Кт рах. “Поточний рахунок" І т.д.         Дт Кт
  Сальдо на 1.01                  
Січень                    
Лютий                    
І т.д.                    
  Сальдо на 1.01 наступного року                  

 

За даними Головної книги складається сальдовий баланс.

У цей час використовується повна і скорочена журнально-ордерні форми обліку. Скорочена журнально-ордерна форма обліку рекомендується для невеликих підприємств (з кількістю рахункових працівників п'ять - сім чоловік).

На малюнках 1 і 2 показано які використовуються облікові регістри при повній і при скороченій журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку.

В умовах застосування різних видів ЕОМ, орієнтації підприємств на розвиток ринкової економіки все ширше починає впроваджуватисяавтоматизованаформа бухгалтерського обліку, яка заснована на наступних методологічних принципах:

· збереження методу подвійного запису при відображенні господарських операцій

· організація програмного індексно-послідовного взаємозв'язку бухгалтерських рахунків відповідно до кодів стандартних господарських операцій, які щомісяця повторюються

 

   
 
 
 

 

 


 

 

· розукрупнення об'єктів обліку (одиниць спостереження), це означає, що ЕОМ дає можливість отримувати інформацію не тільки по об'єкту загалом, а і по окремих його частинах: по конкретному постачальнику, покупцю (синтетичний і аналітичний облік)

· забезпечення автоматичного введення різних даних по господарських операціях в ЕОМ. Необхідна орієнтація на введення мінімальної кількості первинної інформації, яка б в максимальній мірі задовольняла потреби різних споживачів інформації

· забезпечення видачі інформації, необхідної для складання облікових регістрів, всіх видів звітності (місячної, квартальної, річної) і оперативного управління підприємством

· забезпечення органічної ув'язки всіх видів обліку: бухгалтерського, оперативно-технічного і статистичного.

До недоліків цієї форми потрібно віднести:

· невелике усунення ручнї праці, так як бухгалтер на кожному первинному документі повинен проставити код операції і кореспонденцію рахунків

· первинні документи на час відірвані з підприємства, так як повинні бути здані для обробки на ВЦ

· можливість втрати документів при їх здачі на ВЦ

При введенні в експлуатацію на підприємствах персональних комп'ютерів виникла така форма обліку, як автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМ бухгалтера).

Перевагою цієї форми є існування діалогу «ЕОМ - бухгалтер». Вся первинна інформація через клавіатуру вводиться в ЕОМ як змінна інформація. В пам'яті машини знаходиться постійна нормативно-довідкова інформація. При обробці цієї інформації на вимогу на екран або на друк виводять необхідну вихідну інформацію. При цьому, по каналах зв'язку, інформація бухгалтеру може находити з інших робочих місць (матеріально-відповідальної особи, інших виконавців).

Особливістю цієї форми обліку є зосередження інформації про діяльність підприємства в пам'яті ЕОМ і своєчасне її використання для прийняття управлінських рішень.

На цей час, на основі рішення Міністерства Фінансів України, малим підприємствам з невеликим об'ємом господарської діяльності і використанням незначної кількості рахунків бухгалтерського обліку дозволено застосовувати спрощену форму обліку (не є обов'язковою формою). Суть цієї форми обліку полягає в тому, що реєстрація первинних облікових документів, розподіл собівартості продукції і фінансового результату проводиться в одному бухгалтерському регістрі - книзі обліку господарських операцій.

Книга обліку господарських операцій є комбінованим обліковим регістром, який містить всі бухгалтерські рахунки, що застосовуються малим підприємством і дозволяє вести облік господарських операцій на кожному з них.

 

 

Книга обліку господарських операцій має наступний вигляд:

Документ Зміст операцій Сума Перелік рахунків що використовуються на підприємстві
№ дата 10 20 30 31 …
ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ
  Сн   v v v v
105 2.05 Поступило в касу з поточ.рахунку і т.д.         100 100
  Обороти за місяць   v v v v v v v v …
  Ск   v v v v …

 

 

На основі цієї книги заповнюється баланс і інші звітні форми. Крім того, паралельно ведеться аналітичний облік в картках, книгах і інш. регістрах.

Другий спосіб спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку полягає в тому, що замість книги обліку господарських операцій використовуються відомості затвердженої форми.

Записи в них проводяться на основі первинних облікових документів (актів, накладних, звітів і т.д.) одночасно відразу в 2-х відомостях: в одній по дебету рахунку в кореспонденції з кредитом рахунків, в іншій - по кредиту рахунку в кореспонденції з дебетом рахунків.

Наприклад, відомість № В1 - обліку основних коштів є регістром аналітичного і синтетичного обліку наявності і рушення основних коштів. Дані про наявність і рух записуються у відомості позиційним шляхом по кожному об'єкту окремо. Щомісяця при наявності рушення основних коштів підраховуються суми їх оборотів і виводиться залишок основних коштів на 1-е число наступного за звітним місяця. Переміщення основних коштів всередині підприємства так само відбивається у відомості.

Відомості відкриваються на місяць. Дані всіх відомостей в кінці місяця переносять в шахову відомість, на основі якої заповнюють звітність підприємства.

Облікові регістри, ті, що використовуються при спрощеній формі ведення бухгалтерського обліку показані на малюнку 3.

 
 

 

 


Мал. 3 Облікові регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

 

 

Рис. 3. Облікові регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

 Просмотров 1302

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!