Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Дт Калькуляционний рахунок КтСн = незавершене виробницт-

во на початок місяця

витрати по випуску про- списання фактичної собі-

продукції, виконанню вартості випущеної про-

робіт, наданню послуг за дукції або витрат по вико-

місяць наним роботам і наданим

послугам

Оборот по Дт Оборот по Кт

Ск = незавершене виробницт-

во на кінець місяця

 

Операційні рахунки - активно-пасивні рахунки, наприклад, рахунок “Переоцінка ТМЦ".

Операційно-результативні або зіставляючі. Ці рахунки призначені для визначення фінансових результатів від господарських процесів. Ці результати виявляються шляхом зіставлення двох різних оборотів, які характеризують даний процес. Різниця між дебетом і кредитом являє собою знайдений результат. При цьому, в залежності від характеру операцій, ця різниця може бути як дебетовою, так і кредитовою. Таким чином, зіставляючі рахунки є активно-пасивними. До них відносяться рахунки:

· внутрішні розрахунки

· внутрішньогосподарські розрахунки, фінансові результати

Схема операційно-результативного рахунку має наступний вигляд:

 

Дт Операційно-результатний рахунок Кт

Сума непрямих податків і ін- Сума прибутку від реалізації ма-

ших вирахувань з прибутку теріальних і нематеріальних

активів, робіт, послуг по відпуск-

Перелік виявленої різниці між ним (продажним) цінам

Дт і Кт (чистого прибутку) на

рахунок фінансових результатів

 

Бюджетно-розподільні рахунки призначаються для розподілу витрат і прибутків по суміжних звітних періодах. За допомогою цих рахунків розмежовуються витрати і прибутки між суміжними періодами і включаються в показники діяльності звітного періоду.

До них відносяться наступні рахунки:

· витрати майбутніх періодів

· прибутки майбутніх періодів

· резерв майбутніх витрат і платежів

Відображення витрат, зроблених в даному періоді за рахунок майбутніх звітних періодів полягає в тому, щоб урахувати їх суму на окремому рахунку, а потім по мірі находження тих періодів, до яких вони відносяться, списувати частинами на відповідний рахунок. Таким рахунком є активний рахунок “Витрати майбутніх періодів". По дебету рахунку відбивається сума витрат, які виникли в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів. По кредиту цього рахунку відбивається рівномірне списання цих витрат на звітні періоди. Сальдо завжди дебетове і показує суму несписаних витрат на звітну дату. Відбивається в III розділі активу балансу.

Рахунок “Прибутки майбутніх періодів" призначений для обліку прибутків, отриманих в звітному періоді, але які відносяться до майбутніх періодів. Зокрема, прибутки у вигляді отриманих авансових платежів за здані в оренду основні кошти і інші необоротні активи, абонентна плата за користування засобами зв'язку і інш. Цей рахунок є пасивним рахунком. По кредиту відбивається виникнення прибутків, що надійшли в даному періоді, але які відносяться до майбутніх періодів. По дебету списання цих прибутків в певних сумах, по мірі находження тих періодів, до яких вони відносяться. Сальдо завжди кредитове і відбивається в V розділі активу балансу.

Рахунок “Резерв майбутніх витрат і платежів" (пасивний рахунок) призначений для обліку руху коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх у витрати поточного періоду. По кредиту рахунку відбивається створення резерву на конкретні цілі, по дебету - його використання. Сальдо завжди кредитове і відбивається у II розділі пасиву балансу.

До рахунків фінансових результатів відноситься рахунок 79 “Фінансові результати". У кредит рахунку в кінці звітного періоду списуються всі прибутки від різних видів діяльності (основна, операційна, фінансова і т.д.). У дебет - всі витрати від різних видів діяльності. І по цьому рахунку, при зіставленні оборотів по дебету і кредиту, виявляють результат діяльності підприємства. Якщо прибутки перевищують витрати, то це означає, що фінансовий результат діяльності підприємства - прибуток. Якщо витрати перевищують прибутки, то це означає, що фінансовий результат діяльності підприємства - збиток.

Схеми бюджетно-розподільних рахунків:

 

Бюджетно-розподільний активний рахунок

Дт (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів") Кт

Сн = залишок витрат, які відно-

сяться до майбутніх звітних

періодів, на початок місяця

збільшення витрат в поточно- включення витрат, вироб-

му періоді за рахунок витрат, лених в попередніх періодах,

що підлягають включенню в у витрати того періоду,

собівартість в майбутніх до якого вони відносяться

звітних періодах

Оборот по Дт Оборот по Кт

Ск = залишок витрат, віднося-

ться до майбутніх звітних

періодів, на кінець місяця

 

 

Бюджетно-розподільний пасивний рахунок

(рахунки: 69 “Прибутки майбутніх періодів",

Дт 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів") Кт

Сн = залишок прибутків майбутніх

періодів (забезпечень майбут-

ніх витрат і платежів)

на початок місяця

суми прибутків, перераховані суми прибутків які відносять-

ные на відповідні рахунки ся до майбутніх періодів

при настанні звітнього періо- (суми утворених в звітно-

ду (фактичні витрати, оплаче- му місяці забазпечень)

ні в звітному періоді за раху-

нок утворених забазпечень)

Оборот по Дт Оборот по Кт

Ск = залишок прибутків майбутніх

періодів (забазпечень майбут-

ніх витрат і платежів) на

кінець місяця

 

Регулюючі рахунки призначені для коректування оцінки видів коштів або сум джерел коштів. Коректування здійснюється так, що крім основного рахунку, в систему бухгалтерського обліку вводиться особливий пов'язаний з ним рахунок, сума якого для знаходження величини даного об'єкта складається з сумою основного рахунку або відраховується з неї.

Використання регулюючих рахунків витікає з необхідності отримання повних і реальних облікових даних, які всебічно характеризують об'єкти обліку. Регулюючі рахунки дають можливість мати по відповідних об'єктах 2 показника, які відображають кожний об'єкт в двох сумах.

Регулюючі рахунки поділяються на:

· доповнюючі рахунки

· контрарні рахунки.

Доповнюючі рахунки призначені для збільшення вартості товарно-матеріальних цінностей, тобто доведення її до фактичної собівартості. Доповнюючим рахунком є рахунок “Транспортно-заготовчі витрати" до рахунків товарно-матеріальних цінностей. Застосування рахунку “Транспортно-заготовчі витрати" дає можливість ураховувати ці витрати окремо від матеріальних цінностей до яких вони відносяться. Завдяки цьому матеріальні цінності відбиваються в двох оцінках: по купованій вартості і фактичній собівартості (купована вартість + ТЗР).

Контрарні рахунки призначені для визначення залишкової, реальної вартості коштів і їх джерел. Їх інакше називають контрактивними (тобто пасивними) рахунками. Наприклад, рахунок “знос необоротних активів" призначений для визначення залишкової вартості основних коштів, нематеріальних активів, інших необоротних активів, і є для цих рахунків контрактивним.

На відміну від контрарних, доповнюючі рахунки мають пряме відношення до тієї частини балансу, в якій вони показуються. Активні додаткові рахунки характеризують види коштів підприємства, а пасивні - їх джерела. За своєю економічною природою ці рахунки відображають дійсну величину коштів або джерел, яку треба додати до сальдо доповнюючого рахунку, щоб отримати повне уявлення про даний об'єкт обліку. Наприклад, “Товарні надбавки" є регулюючим доповнюючим рахунком до рахунку “Товари".

Схеми регулюючих рахунків:

Дт Регульований активний рахунок КтДт Регулюючий контрактивний рахунок Кт

Сальдо = А А - Б = В Сальдо = Б

(початкова оцінка регу- (дійсна (сума регулюючої

люючоїстатті) оцінка регулюю- статті,що підлягає

чої статті) вирахуванню з началь- . ної оцінки)

 

 

Дт Регулюючий контрпасивний рахунок КтДт Регульований пасивний рахунок Кт

Сальдо = Д Г - Д = Е Сальдо = Г

(сума регулюючої (дійсна (початкова сума регу статті, що підлягає ви- сума регулюю- люючої статті)

рахуванню з початкової чої статті)

оцінки)

 

Дт Регульований активний рахунок КтДт Додатковий активний рахунок Кт

Сальдо = Ж Ж + З = І Сальдо = З

(початкова оцінка регу- (друга оцінка (сума регулюючої

люючої статті) регулюючої статті, яка доповнює

статті) першу оцінку)

 

Дт Регульований пасивний рахунок КтДт Додатковий пасивний рахунок Кт

Сальдо = К К + Л = МСальдо = Л

(початкова сума (дійсна сума (сума регулюючої

регулюючої регулюючої статті, доповнююча

статті) статті) початкову суму)

 

Дт Контрарно-доповнюючий рахунок (до основного пасивного рахунку) Кт

Збільшення суми, що підлягає Зменшення (списання) суми, що

відрахуванню з показників основ- підлягає відрахуванню з показників

ного пасивного рахунку основного пасивного рахунку

Зменшення (списання) суми, Збільшення суми, доповнюючої

яка доповнює показники основ- показники основного пасивного

ного пасивного рахунку пасивного рахунку

Сальдо = сума, що зменшує кре- Сальдо = сума, доповнююча кре-

дитовий залишок регульованого дитовий залишок регульованого

пасивного рахунку пасивного рахунку

 Просмотров 667

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!