Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ 

В кінці кожного місяця для складання фінансової звітності необхідно узагальнювати дані поточного обліку. Для цього на підприємстві складають оборотні відомості. Виходячи з двох видів рахунків, оборотні відомості також бувають двох видів:

1) оборотні відомості по синтетичних рахунках;

2) оборотні відомості по аналітичних рахунках.

Протягом місяця на синтетичних рахунках відбивається стан і рух господарських коштів і джерел їх утворення, в кінці місяця для узагальнення даних синтетичного обліку і складання балансу використовується оборотна відомість по синтетичних рахунках. Вона складається із залишків (сальдо) по рахунках на початок періоду, обороту за звітний період по дебету і кредиту рахунків і залишків (сальдо) на кінець періоду. Взаємозв'язок цих даних свідчить про правильність облікових записів в рахунках і дотриманні принципу подвійного запису.

Зведення оборотів і сальдо по всіх рахунках синтетичного обліку які використовується на підприємстві, називається оборотною відомістю по рахунках синтетичного обліку. Оборотна відомість по синтетичних рахунках має наступний вигляд:

Оборотна відомість по синтетичних

Рахунках за лютий місяць 200.. р.

Грн.

Шифр рахунку Найменування рахунку Сальдо на 1.02. Оборот за лютий Сальдо на 1.03.
ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ
              Основні засоби Каса Поточний рахунок Статутний капітал Короткострокові позики Розрахунки з постачальниками і підрядчиками Розрахунки з оплати праці     -   -   -     - - -   -         -   -   -         -   -     -     -   -   -   -     - - -   -            
  Разом:

 

Якщо по якому-небудь рахунку не було оборотів за місяць але було сальдо по цьому рахунку, або якщо по рахунку не було сальдо але були обороти, то цей рахунок обов'язково вноситься в оборотну відомість по синтетичних рахунках. Тобто у відомість вносяться всі рахунки, які використовуються на підприємстві.

Оборотна відомість по синтетичних рахунках є формою узагальнення даних поточного обліку і служить для перевірки записів на рахунках, складання балансу.

Контроль за правильністю записів на синтетичних рахунках за допомогою оборотної відомості заснований на наявності в ній наступних 3-х рівностей підсумків:

· Сальдо початкового по дебету і кредиту

· Оборотів за місяць по дебету і кредиту

· Сальдо кінцевого по дебету і кредиту

Економічне значення цієї рівності полягає в наступному:

· рівність підсумків початкового сальдо по дебету і кредиту зумовлена класифікацією господарських коштів за складом і розміщенням і по джерелами їх утворення. Сукупність рахунків, які мають дебетове сальдо, складає актив балансу, а сукупність рахунків, які мають кредитове сальдо - його пасив. Відомо, що в балансі разом активу і пасиву завжди рівні;

· рівність підсумків оборотів по дебету і кредиту середньої пари колонок оборотної відомості обумовлюється застосуванням способу подвійного запису при відображенні операцій на рахунках. Сума оборотів по дебету рахунків повинна бути рівна сумі їх оборотів по кредиту.

Однак за допомогою оборотної відомості не можна виявити помилки в кореспонденції рахунків, якщо немає порушення принципу подвійного запису, наприклад, якщо операція записана в дебеті одного рахунку замість дебету іншого.

Рівність підсумків кінцевого сальдо по кредиту і дебету в оборотній відомості зумовлена тим, що вони є підсумками активу і пасиву балансу на кінець місяця.

Оборотна відомість є засобом попередньої перевірки бухгалтерських записів перед складанням балансу.

Різновидом оборотної відомості по синтетичних рахунках є сальдова відомістьішахова відомість.

На практиці сальдова відомість складається для спрощення узагальнення даних обліку. При великій кількості різних видів матеріалів, коли заповнення оборотної відомості вимагає великих витрат труда, доцільно обмежитися складанням сальдових відомостей. Вони заводяться на рік і містять записи тільки залишків матеріалів на 1-е число кожного місяця.

Сальдова відомість

 

Шифр рахунку Найменування рахунку Сальдо на 1.01. Сальдо на 1.02. Сальдо на 1.03. і т.д.
ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ
                   
  РАЗОМ:                

 

Шахова відомість складається на основі кореспонденції рахунків. Кожна клітка перетину якого-небудь рядка з черговою колонкою показує певну кореспонденцію рахунків.

Якщо на рахунку указано декілька сум з однаковою кореспонденцією, то у відповідну клітку шахової оборотної відомості проставляється підсумок цих сум. Таким чином, в кожну клітку шахової оборотної відомості записується лише одна сума, що являє собою підсумок записів з однаковою кореспонденцією.

Складання шахової оборотної відомості завершується виведенням підсумків оборотів по дебету і кредиту всіх синтетичних рахунків.

Шахова оборотна відомість являє собою зведення оборотів по рахунках, що служить для розкриття їх змісту і перевірки правильності кореспонденції рахунків.

Шахова оборотна відомість має наступний вигляд:

Шахова відомість за лютий 200.. р.

 

В дебет рахунків З кредиту рахунку   Каса Розрахунки з оплати праці Поточний рахунок Розрахунки з постачальниками і підрядчиками Разом по кредиту
Поточний рахунок    
Каса      
Короткострокові кредити      
Разом по дебету

 

Однак за допомогою шахової оборотної відомості не можна розкрити всі помилкові записи. Вона дозволяє виявити лише явно невірний бухгалтерський запис. Якщо запис складений неправильно, але кореспонденція рахунків допустима, то і по шаховій відомості неточність встановити неможливо.

На практиці шахова оборотна відомість застосовується як допоміжна робоча таблиця. Достоїнство шахового прийняття запису - це однократне відображення операцій, що виключає дублювання і що скорочує трудомісткість облікового процесу.

По аналітичних рахунках в кінці місяця також узагальнюються поточні дані. Для цього на практиці використовуються оборотні відомості по аналітичних рахунках. Це зведення оборотів і сальдо по всіх аналітичних рахунках, відкритих до одного синтетичного рахунку.

Оборотні відомості бувають двох видів:

1. по аналітичних рахунках ТМЦ

2. по всіх інших рахунках.

Оборотні відомості по аналітичних рахунках ТМЦ заповнюються на основі карток кількісно-суммового обліку, і мають наступний вигляд:

Оборотна відомість

по аналітичних рахунках до рахунку “Товари"

за ______ місяць.

 

Найменування матеріалів Од. вимірювання Ціна Сальдо на початок місяця Оборот за місяць Сальдо на кінець місяця
Прибуток Витрати
К-ть Σ К-ть Σ К- ть Σ К-ть Σ
Товар А   Товар Б   І т.д. по кожному найменуванню товару кг   шт.    
РАЗОМ - - -   -   -   -  

 

За підсумками оборотної відомості по аналітичних рахунках здійснюємо взаємозв’язок з синтетичним рахунком "Товари":

1. Разом сальдо по аналітичних рахунках на початок місяця =сальдо по синтетичному рахунку "Товари" на початок місяця.

2. Разом прибуток по аналітичних рахунках = оборот по дебету рахунку “Товари".

3. Разом витрати по аналітичних рахунках = оборот по кредиту рахунку “Товари".

4. Разом сальдо по аналітичних рахунках на кінець місяця = сальдо кінцеве по синтетичному рахунку "Товари" на кінець місяця.

Оборотні відомості по аналітичних рахунках інших синтетичних рахунків заповнюються на основі контокорентних карток, відкритих до конкретного синтетичного рахунку і мають наступний вигляд:

 

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

за ____ місяць.

Найменування постачальника Сальдо на початок місяця Оборот за місяць Сальдо на кінець місяця
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
Кондитерська фабрика і т.д. по всіх постачальниках    
РАЗОМ за місяць            

 

Підсумки по цій відомості повинні бути пов’язані з синтетичним рахунком “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками":

1. Разом сальдо по аналітичних рахунках на початок місяця = сальдо на початок по синтетичному рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

2. Разом обороти за місяць по дебету по аналітичних рахунках = оборот по дебету рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

3. Разом обороти за місяць по кредиту по аналітичних рахунках = оборот по кредиту рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

4. Разом сальдо по аналітичних рахунках на кінець місяця = сальдо кінцеве по синтетичному рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Оборотна відомість по аналітичних рахунках дає можливість встановити, чи відповідають записи на аналітичних рахунках записам відповідного синтетичного рахунку.

Контрольне значення оборотної відомості по аналітичних рахунках полягає в тому, що вона дозволяє виявити невідповідність даних аналітичного і синтетичного обліку і виявити помилки.

Крім синтетичних і аналітичних рахунків на практиці ще застосовуються субрахунки.

Субрахунки - це проміжна облікова ланка між синтетичними і аналітичними рахунками. При їх допомозі здійснюється групування даних аналітичного обліку з метою отримання узагальнених відомостей про окремі об'єкти всередині даного синтетичного рахунку. Застосування субрахунків має особливо велике значення для тих субрахунків, на яких ураховуються об'єкти з обширною і різноманітною номенклатурою. Перелік субрахунків, в яких узагальнюються дані аналітичного обліку, є обов'язковим для всіх підприємств. Він указує напрями в яких повинне здійснюватися угрупування даних аналітичного обліку.

На відміну від рахунків субрахунки представляють групування аналітичних даних, які необхідні для складання звітності. Це угрупування здійснюється шляхом підрахунку потрібних відомостей, які містяться в аналітичних рахунках, що об'єднуються відповідним субрахунком.

Так, є необхідність при відображенні господарських операцій в бухгалтерському обліку показувати синтетичні рахунки не загальної, а приватними сумами, які відповідають окремим групам урахованих в них об'єктів. Це і досягається за допомогою субрахунків.

 

Шифр рахунку Найменування синтетичного рахунку Шифр субрахунку Найменування субрахунків Напрям ведення аналітичного обліку
  Основні засоби             Земельні дільниці Капітальні витрати на поліпшення земель Будівлі і споруди Машини і обладнання Транспортні кошти   Інструменти, прилади і інвентар Робітник і продуктивна худоба Багаторічні насадження Інші основні кошти По видах об'єктів По видах об'єктів   По видах об'єктів По видах об'єктів По видах об'єктів   По видах об'єктів   По видах об'єктів   По видах об'єктів По видах об'єктів
Виробничі запаси         і т.д. Сировина і матеріали   Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби По видах сировини і матеріалів По найменуваннях купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів

 

 

ТЕМА 7. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ.

 

1. План рахунків бухгалтерського обліку.

2. Значення класифікації рахунків, класифікація рахунків по відношенню до балансу і за економічним змістом.

3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

 

 

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

 

План рахунків бухгалтерського обліку являє собою систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, в основі якого використовується класифікація рахунків за їх економічним змістом.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій застосовується всіма підприємствами і організаціями (крім банків і бюджетних установ). Він єдиний і інструкція по його застосуванню затверджена Міністерством Фінансів України і введена в дію з 1.01.2000 м. (Наказ Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291).

План рахунків згрупований по класах, існує 10 класів рахунків:

Клас I. Необоротні активи:Просмотров 656

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!