Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. Загальні положення.

1.1 Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя української мови та літератури, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31.08. 1995 р. № 463/1268. При розробці інструкції враховані рекомендації організації служби охорони праці в освітніх закладах.

1.2 Вчитель української мови та літератури призначається і звільняється з посади наказом по відділу освіти з подання директора школи.

1.3 Вчитель української мови та літератури повинен мати вищу або неповну вищу освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.

1.4 Вчитель української мови та літератури підпорядкується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.5 У своїй діяльності вчитель української мови та літератури керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи (правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою, контрактом. Дотримується у роботі Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямками діяльності вчителя є:

2.1 Навчання і виховання учнів з врахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів

2.2 Формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду

2.3 Виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, Державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого становлення до обов’язків людини і громадянина

2.4 Забезпечення режиму дотримання норм та правил техніки безпеки в навчальному закладі

3. Посадові обов’язки

3.1 Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки предмету, проводить уроки і інші навчальні заняття закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження.

3.2 Реалізує прийняти в школі освітні програми у відповідності з навчальним планом і розкладом занять.

3.3 Забезпечує рівень підготовки та проводить на високому методичному рівні навчання учнів відповідно до програм та методик з української мови та літератури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання.

3.4 Визначає завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних і психофізичних особливостей учнів.

3.5 Повинен володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці.

3.6 Знати особливості змісту навчальних програм із української мови та літератури.

3.7 Надавати допомогу учням в оволодінні навчальними програмами

3.8 Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

3.9 Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль відвідувань і успішності учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає адміністрації школи звітні дані.

3.10 Бере участь у встановленому порядку в підсумкової атестації учнів.

3.11 Допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.

3.12 Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора з навчально-виховної роботи.

3.13 Готується до проведення занять, систематично підвищує свою кваліфікацію, бере участь в діяльності міського та шкільного методоб'єднання вчителів української мови та літератури та інших формах методичної роботи, яка прийнята в школі.

3.14 Один раз на 5 років проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету.

3.15 Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

3.16 Систематично проводити інструктажі з учнями з правил безпеки праці під час навчальних занять.

3.17 Забезпечувати повну безпеку учнів, виконання вимог техніки безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів.

3.18 Турбуватися про збереження навчально-матеріальної бази з кабінету, обладнання, прийнятого на відповідальне збереження згідно з відповідними документами, вносити пропозиції про покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома адміністрації школи про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують життєдіяльність та працездатність учнів.

3.19 Оперативно повідомляє керівників про кожний нещасний випадок, приймає заходи щодо надання першої лікарської допомоги.

3.20 Виконує правила внутрішнього трудового розпорядку школи.

3.21 Виконує правила і нормі охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту закладу освіти

3.22 Дотримується правил виробничої санітарії та гігієни праці.

3.23 Виконує правила користування засобами пожежегасіння та індивідуального захисту.

3.24 Щорічно проходить періодичні медичні обстеження.

3.25 Чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після закінчення занять.

3.26 Проводити позакласну роботу з учнями.

3.27 Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статуту вчителя.

3.28 У випадку виконання обов’язків завідувача кабінетом: - організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність за збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списування майна кабінету - контролює обладнання кабінету індивідуальним засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності - не допускає проведення занять, пов’язаних з небезпекою для життя і здоров’я учнів і працівників школи з повідомленням про це заступника директора школи з навчально-виховної роботи - вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці

4. Права

4.1 Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

4.2 Захищати професійну честь та гідність.

4.3 Ознайомлюватись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, і давати свої пояснення.4.4 Захищати свої інтереси самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5 На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

4.6 На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінювання знань учнів.

4.7 На підвищення кваліфікації і перепідготовку.

4.8 Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію та здобувати її в разі успішного проходження атестації .

4.9 Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації навчально-виховного процесу і дотримання дисципліни.

4.10 Притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Відповідальність

5.1 У встановленому законодавством України порядку вчитель української мови та літератури несе відповідальність за: - життя і здоров'я учнів під час навчального процесу; - реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу; - порушення прав і свобод учнів

5.2 За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов'язків, установлених цією інструкцією, вчитель української мови та літератури несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3 За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психологічного насильства над учнем, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель української мови та літератури може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту». Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.

5.4 За спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель української мови та літератури несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини

6.1 Працює в режимі виконання встановленому йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов’язкових планових загальноосвітніх заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками

6.2 В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи

6.3 Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно тарифікації ( в залежності від тривалості заміни)

6.4 Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі

6.5 Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами

6.6 Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи

6.7 Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі

6.8 Планує заходи з української мови та літератури на навчальний рік, навчальну чверть. План заходів затверджує директор школи.

 

 

Розроблено:

Директор школи ________________ І.В.Шишка

 

Погоджено:

Громадський інспектор

з охорони праці _________________ Буданова Л.О.

 

Посадову інструкцію отримав(а) і з її змістом ознайомлений(а) «__»____________20__року

 

_________________________(прізвище, ініціали)

 

_________________________(підпис)

 

 


Просмотров 1171

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!