Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Халықаралық жеке құыққтың дамуына негіз болған не?A) Шаруашылықтың интернализациялануы

B) Миграцияау

C) Ғылыми техникалық прогресс

D) Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы

E) Агроөнеркәсіп

Халықаралық жеке құқықтың қайнар көздерінің басты қанша түрі бар?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 4

E) 9

 

Халықаралық жеке құқықтың қайнар көздеріне не жатады?

A) Халықаралық шарттар

B) Халықаралық әдет – құрып

C) Ішкі заңдар

D) Мәмілелер

E) Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы

Халықаралық жеке құқық неге кешенді құқық саласы деп аталады?

A) Субъектілерінің бөлінуіне байланысты

B) әрбір құқық саласымен байланысты болуында

C) халықаралық салалармен байланысты болуында

D) объектілерінің салаларға бөлінуіне байланысты

E) халықаралық жеке құқықтың пәніне байланысты

Коллизиялық норманың құрылымына төмендегілердің қайсысы жатады?

A) Негіз, байлам

B) Бөлім, байлам

C) Көлем, байлам

D) Дұрысы жоқ

E) Жеке тұлғаның жеке заңы

Коллизия деген сөз нені білдіреді?

A) Қарсылық

B) Қарақшылық

C) Қатынас

D) Қақтығыс

E) Тепе – теңдік

Пинг - понг» деп халықаралық жеке құқықта нені айтады?

A) Реторсия

B) Жария тәртібі туралы ескертпе

C) Кері сілтеме

D) Заңды айналып өту

E) Заңға қарсы тұру

Жеке тлғаның орналасқан жер заңы байламын көрсетіңіз?

A) Lex domicilli

B) Lex patriae

C) Lex societatis

D) Lex patriaete

E) Дұрыс жауабы жоқ

Мәмілені орындаған жер заңы» байламын көрсетіңіз?

A) Lex loci contractus

B) Lex loci solutionis

C) Proper law of the contract

D) Lex loci delictii

E) Lex loci continiu

11. Ресми сауда терминдерін талқылау жөніндегі ереже:

A) Инкотермс

B) Индексация

C) Иноссамент

D) Индивид

E) Субъект

FAS термині нені білдіреді?

A) Кеменің жанына алып келу

B) Кеменің ішіне кіргізу

C) Кемеден тауар алып кету

D) Кемеден шығару

E) Кемені жүргізу

Шарттың нысанына байланысты қандай байам формуласы қолданылады?

A) Lex loci solitions

B) Lex fori

C) Lex loci contrastus

D) Legas formam regit actum

E) Lex loci solitionses

Кемеден тауаралып кету бойынша қай термин қолданылады?

A) DDP

B) DEQ

C) FAS

D) FOB

E) ASS

15. Белгіленген жерге дейін тауарды жеткізу және төлеу:

A) CPT

B) СҚР

C) СҚF

D) CFR

E) SDE

16. Сатып алу – cату шартындағы сатушы мен сатып алушының арасындағы келісім:

A) Инкассо

B) Аккредитив

C) Инкотермс

D) Шарт

E) Келісім

Аржылық құқықтарға не жатады?

A) Шот фактура, коносамент

B) Вексель, чек

C) Барлық қаржылық құжаттар

D) Банктік кепілдік

E) Кепілзат

18. Аккредитив ашатын банк:

A) Банк эмитет

B) Авизалық банк

C) Эмиссиялық банк

D) Ремиссиялық банк

E) Несие беруші банк

Бақылау өлшем құралы.

1. Халықаралық құқықтың түсінігі.

2. Халықаралық жеке құқықтың қайнар көздері.

3. Халықаралық жеке құқықтағы қайтарымдылық пен реторсия қағидалары.

4.Халықаралық жеке құқықтағы заңи ұғымдардың классификациясының мәселелері.

5. Коллизиялық норалардың түсінігі.

6. Халықаралық жеке құқықтағы жеке тұлғалардың құқықтық жағдайлары.

7. Халықаралық жеке құқықтағы заңды тұлғалар.

8. Мемлекет халықаралық жеке құқықтың субъектісі ретінде.

9. Халықаралық жеке құқықтағы заттық құқықтардың коллизиялық мәселелері.

10. Ұлттандырудың құқықтық табиғаты.

11. Қазақстан Республикасындағы шетел инвестицияларының құқықтық жағдайы.

12. Сыртқы экономикалық мәміленің түсінігі.

13. Сыртқы экономикалық мәмілелердің коллизиялық мәселелері.

14. Халықаралық сатып алу –сату шарты.

15. Жүктер мен жолаушыларды халықаралық құқықтық реттеу.

16. Халықаралық әуе тасымалдау шарты.

17. Халықаралық теміржол тасымалдау шарты.

18. Аккредитив бойынша есептесуді халықаралық-құқықтық реттеу.

19. Инкассо арқылы есептесуді халықаралық-құқықтық реттеу.

20.Халықаралық жеке құқықтағы деликтілік міндеттемелердің коллизиялық мәселелері.

21. Авторлық құқықты халықаралық қорғау.

22. Өнеркәсіптік меншікті халықаралық қорғау.

23. Тауар белгісі мен қызмет көрсетуге құқық.

24. Халықаралық жеке құқықтағы отбасы құқығының коллизиялық мәселелері.

25. Халықаралық жеке құқықтағы мұрагерліктің мәселелері.

26. Еңбек қатынастарының коллизиялық мәселелері.

27. Халықаралық коммерциялық арбитраж: түсінігі, түрлері.

28. Шетелдік арбитраждық шешімдерді атқару.

29. Азаматтық процестегі шетел азаматтары мен заңды тұлғаларының жағдайы.

30. Инвестициялық даулар.

 

 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2015 3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы Ф.4.09-33
28.05.2015 ж.

 

 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы

Халықаралық дербес құқық

(пәннің атауы)

 

Шифр Әдебиет атауы Бар болуы Ескерту  
Кітапханада және кафедрада %  
Негізгі  
Х91я73 А72   Антонов И.П. Международное право: Курс лекций: Учебное пособие для вузов / И.П. Антонов; Под ред. Ларина А.Ю.- М.: РГИИС, 2006.- 255с.      
Х91 Н46 Нысанбекова Л.Б. Халықаралық жеке құқық. -Алматы: Жетi жарғы, 2008.- 256б.      
Х910(2К)я73 Қ74   Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық /Ж.О. Құлжабаева.- Жалпы және ерекше бөлім.- Алматы: HAS, 2003.-384бет.      
Х91 Н49 Нысанбекова Л.Б. Халықаралық жеке құқық. –Алматы: Жеті жарғы, 2012. -366б.      
Х91я73 Л26 Ласкина Н.В. Международное торговое право: Курс лекций: Учебное пособие для вузов / Н.В. Ласкина.- М.: Экзамен, 2004.- 192с.      
Х91я73 М43   Международное налоговое право: Учебное пособие / Филимонов Д.,Касенова Г., Кенжасарова З.- Алматы: Данекер, 2001.- 108с.      
Х910(2К) А13   Абайдельдинов Е.М. Соотношение международного и национального права Республики Казахстан (проблемы становления приоритетности) / Е.М. Абайдельдинов.- Алматы: Қазақ университетi, 2002.- 288с.      
Қосымша  
Х910(2К) А13 Абайдельдинов Е.М. Соотношение международного и национального права Республики Казахстан (проблемы становления приоритетности) / Е.М. Абайдельдинов.- Алматы: Қазақ университетi, 2002.- 271 с.      
Х99я7 И76   Ипатова Н.А. Сравнительное правоведение: Краткий курс лекции / Н.А. Ипатова.- Алматы: Данекер, 2004.      
Х91я73 М43   Международное трудовое право: Учебник.- Алматы: Дәнекер, 2000.- 211с.      
Х93я73 М43 Международное частное право: Учебное пособие / Отв.ред. М.А.Сарсембаев.- 2-е изд. перераб. и доп.- Алматы: Ғылым, 2001.- 339с.      
Х910.1(2К) М43 Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере обеспечения прав, основных свобод человека, охраны труда, миграционной политики. В двух книгах: Кн.2 / Сост. Межибовская И.В., Мухамеджанов Э.Б.-Алматы: Жетi жарғы, 2000.- 456с.      
Интернет ресурс  
    www.pravo.by/‎      
    www.zakon.kz/      
    www.adilet.gov.kz/ru      
    www.juristlib.ru/‎      
    pravouch.com      
    http://www.elsevier.com/      
                     

Дәрістер кешені

1-тақырып. Халықаралық жеке құқықтың түсінігі.

Жоспар:

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1387

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!