Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 4. Інфляція і зайнятістьIV. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ВСТУП

 

Стан економіки впливає на всіх людей, тому макроекономічні питання займають провідне місце в політичній полеміці. Макроекономічні проблеми також відіграють важливу роль у міжнародних відносинах. Хоча основні принципи макроекономіки не змінюються, кожне десятиліття вносить свої проблеми. Задачею макроекономістів є обґрунтування макроекономічної політики розвитку країни, яка б забезпечила економічне зростання.

Головною метою курсу „Макроекономіка”, який входить в програму навчання економічних спеціальностей, є формування знань, вмінь та навичок аналізу економічних процесів на макрорівні. Головні задачі курсу - це: навчання методиці аналізу ситуацій для подальшого використання результатів аналізу в практичній роботі; ознайомлення студентів з сучасними проблемами економіки України; сприяння цілісності сприйняття студентами економічних явищ.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні закономірності розвитку суспільного виробництва; механізми функціонування виробничих процесів на макрорівні; причини виникнення кризових явищ в економіці і шляхи їх подолання; особливості розвитку економіки України на сучасному етапі.

Студенти повинні вміти: аналізувати економічні явища, робити обґрунтовані припущення про перспективний розвиток економіки, користуватися різноманітними інформаційними джерелами.

 

 

Тема 1. Введення в макроекономіку

 

Макроекономіка, яка є складовою частиною економічної теорії, вивчає економіку в цілому на рівні країни чи світового господарства. Для вивчення макроекономічних процесів будуються моделі, які дозволяють з певним ступенем точності описати взаємозв’язане змінювання основних макроекономічних показників. В моделях одні показники є ендогенними змінними (змінні, які пояснює модель), а інші екзогенними (змінні, значення яких приймаються як задані). Зважаючи на характер явищ, які досліджуються, базу аналізу складають агрегати (сукупність специфічність економічних одиниць, які розглядаються як ціле): державний сектор, домогосподарства, приватний сектор. Основними показниками є споживчі витрати, державні витрати, інвестиції, заощадження, експорт, імпорт. В основі макроекономічного аналізу лежить найпростіша економічна модель кругообігу продуктів і доходів.

 


 

Реальний потік („ресурси-товари”) і грошовий („витрати-доходи”) відбуваються одночасно у протилежних напрямках. Зважаючи на це, показники можуть характеризувати явище чи процес на певний момент часу („запас”) чи за певний період часу („потік”). 

Питання для обговорення:

1. Які основні макроекономічні проблеми є у вітчизняній економіці?

2. Привести приклад екзогенних і ендогенних змінних.

 

 

Тема 2. Вимірювання результатів

Економічної діяльності

 

Основними показником, який використовується для оцінки економічної діяльності, є валовий національний продукт (ВНП) – сумарна ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, які вироблено в економіці за рік, при цьому виключаються всі невиробничі операції. ВНП є сумою всіх цінностей, які додаються виробниками на кожній стадії виробничого процесу, тобто сумою всієї доданої вартості.

Існує два методи розрахунку ВНП. З одного боку, ВНП розглядається як сума доходів, які отримуються в формі зарплати, відсотків, ренти і прибутку тими, хто протягом року використовував свої ресурси для виробництва. З другого боку, ВНП розглядається як сума витрат на кінцеві блага, які придбаються споживачами, фірмами та урядом, а також зарубіжними покупцями за винятком того, що останні нам продають.

Зважаючи на те, що ВНП включає подвійний рахунок у вигляді амортизації, чистий національний продукт (ЧНП) отримується вирахуванням з величини ВНП амортизації. При вирахуванні з ЧНП непрямих податків отримується національний дохід (НД). Особистий дохід є сукупним доходом, який виплачується домогосподарствам до виплати ними індивідуальних податків. Дохід домогосподарств після виплати податків є використовуваним доходом.

У номінальному ВНП вартість товарів і послуг оцінюють у поточних цінах. У реальному ВНП вартість товарів і послуг оцінюють у постійних цінах, цінах базисного року. Дефлятор ВНП, який є відношенням номінального ВНП до реального, показує зміну ціни одиниці продукції у розрахунковому році стосовно базового року.Питання для обговорення:

1. Як одночасно ВНП може вимірюватися за двома методами, тобто вимірювати дві різні складові економіки?

2. Що вимірює індекс споживчих цін?

3. Що розуміється під інвестиціями?

4. Що відноситься до трансфертних платежів?

5. Чи є ВНП досконалим вимірником результатів економічної діяльності? Чому?

6. Як враховуються запаси при обчисленні ВНП?

7. Як враховують проміжні товари при обчисленні ВНП?

8. Чи є в складі ВНП блага, випуск яких буде відображати зменшення добробуту суспільства?

9. Чи необхідно включати У ВНП послуги домогосподарок?

10. Чи можливо, щоб особистий доход був більший за цінність вироблених благ?

11. Чи можливо, щоб сукупний доход суспільства був більший за цінність вироблених благ?

12. Чи коректне порівняння ВНП країни з виручкою великих корпорацій?

 

Практичні завдання

Завдання1.

Знайти ВНП по потоку доходів, витрат; ЧНП, НД

 

Найменування показників Значення, грн.
Вар.1 Вар.2
Відсотки за кредит
Валові приватні інвестиції
Заробітна плата
Прибуток корпорацій
Непрямі податки
Рентні платежі
Податки на прибуток корпорацій
Чистий експорт
Державні закупки товарів та послуг
Чисті приватні інвестиції
Доходи від власності
Трансфертні платежі населенню
Споживчі витрати

Завдання2.

Знайти винагородження за працю, чисті інвестиції, ВНП, ЧНП, НД, Особистий доход, Використовуваний доход

Найменування Сума Найменування Сума
Експорт Податки на доходи корпорацій
Дивіденди Трансфертні платежі
Амортизація Відсотки за капітал
Зарплата Доходи індивід. власників
Державні витрати Споживчі витрати
Рента Імпорт
Непрямі податки Внески в соціал. страхування
Додаткові виплати до зарплати податки
Валові інвестиції    

 

Завдання3.

Припустимо, що багата жінка виходить заміж за свого дворецького. Після заміжжя її чоловік, як і раніше, прислуговує їй, а вона, як і раніше, матеріально підтримує його (але як свого чоловіка, а не як найманого працівника). Як вплине цей шлюб на величину ВВП?

 

Завдання4.

Розрахувати ВНП.

 

Етапи виробництва Ціна, грн
1.ферма по розведенню вівці
2.вовноперероблююче підприємство
3.виробник костюмів
4.гуртовий продавець костюмів
5.роздрібний продавець костюмів

Завдання5.

Які з указаних нижче доходів чи витрат враховуються при обчисленні ВНП поточного року і по якому методу?

a) Відсоток по облігаціям компанії.

b) Доходи стоматолога.

c) Виплата допомоги по непрацездатності

d) Рентна платня за квартиру.

e) Робота маляра по фарбуванню власного будинку.

f) Покупка машини випуску поточного року.

g) Щомісячні грошові переводи, які отримує студент з дому.

h) Перепродаж машини випуску поточного року.

i) Перепродаж машини випуску поточного року.

j) Ріст запасів компанії на 2 млн.

k) Відсоток по державним облігаціям.

l) Покупка 100 акцій компанії.

m) Виплата допомоги по безробіттю.

n) Покупка устаткування фірмою.

 

Завдання6.

Проаналізувати, як кожна з подій вплине на реальний ВНП. Чи відображають зміни реального ВНП відповідна зміни у функціонуванні економіки:

a) Виведення нового сорту пшениці збільшило врожаї.

b) Загострення суперечностей між профспілками та роботодавцями спричинило хвилю страйків.

c) По всій країні батьки скорочують свій робочий тиждень, щоб більше часу приділяти дітям.

d) Верховна Рада ухвалила нові закони про захист довкілля, за якими деякі технології забороняється використовувати.

Наведіть свої приклади.

 

Завдання7.

Заповнити таблицю.

 

Рік Номінальний ВНП, млн. грн Реальний ВНП, млн. грн Дефлятор ВНП, %
 
 
 

Завдання 8.

За даними таблиці:

1. Знайти рівень продуктивності.

2. Визначити витрати виробництва на одиницю продукції, якщо ціна одиниці ресурсу 2 грн.

3. Якщо продуктивність збільшиться на 100%, як зміняться витрати на одиницю продукції. Який вплив на реальний ВНП і рівень цін обумовлюють ці зміни?

 

Обсяг ресурсів, од. Реальний ВНП, од.
150,0
112,5
75,0

 

Завдання 9.

Припустимо, що2003 р. сукупне виробництво складалося із трьох видів товарів - X, Y, Z, які вироблялися в наступних кількостях: X - 4; Y - 1; Z - 3. Також припустимо, що ціни на товари були наступні: X - 3 грн.; Y - 12 грн.; Z - 5 грн. Нарешті, припустимо, що в 2005 р. ціни цих товарів змінилися: X - 5 грн.; Y - 10 грн.; Z - 10 грн. Визначте індекс цін ВНП для 2003 р., використовуючи в якості базового 2005 р. На скільки відсотків збільшився рівень цін за період 2003 - 2005 р.

 

Завдання 10.

Припустимо, що споживчий кошик складається з 3 товарів.

Розрахувати індекс цін.

 

Найменування товару Кількість Ціна у 1 році Ціна у 2 році
А
Б
В

 

Завдання 11.

2001 році ВНП склав 30 млрд. грн., а в наступному році – 31,2 млрд. грн. Якими є темпи росту ВНП? В 2001 році населення склало 100 тис. чол, а в наступному році 102 тис. чол. Розрахувати темпи росту ВНП на душу населення.

 

Завдання 12.

Потенціальний ВНП дорівнює 100 млрд. Очікувані споживчі витрати, які відповідають цьому рівню ВНП, повинні досягнути 80 млрд. МРС=0,8.

1) Знайти рівноважний ВНП, якщо держава не вмішується в економіку, а планові інвестиції дорівнюють 10 млрд.

2) Знайти обсяг додаткових інвестицій, необхідних для того, щоб рівноважний ВНП склав 80 млрд.

 

Завдання 13.

ЧНП при повній зайнятості 590 млрд. визначити номінальний і реальний ВНП і характер розриву, якщо:

a) чисті інвестиції дорівнюють 42 млрд;

b) чисті інвестиції дорівнюють 54 млрд.

 

ЧНП С S

 

 

Тема 3. Економічна рівновага та умови її встановлення

 

Сукупний попит (AD) – реальний обсяг національного виробництва (Y), який готові купити споживачі при будь-якому рівні цін (Ip). Змінювання величини сукупного попиту виражається в пересуненні вправо (при збільшенні) чи вліво (при зменшенні) по кривій сукупного попиту. Змінювання сукупного попиту – переміщення кривої сукупного попиту вправо (при збільшенні) чи вліво (при зменшенні). Змінювання рівня цін спричиняє змінювання величини сукупного попиту. Це обумовлюється ефектом процентної ставки, ефектом багатства чи касових залишків, ефектом імпортних закупівель. Змінювання нецінових факторів обумовлює змінювання сукупного попиту. До нецінових факторів відносяться: змінювання в споживчих витратах (C) (змінювання добробуту споживачів, їх очікувань, заборгованості, рівня індивідуальних податків), змінювання інвестиційних витрат (I) (змінювання рівня процентної ставки, в перспективах отримання прибутку, рівня податків на підприємництво, розвитку НТП, ступені використання виробничих потужностей), змінювання державних витрат (G), змінювання витрат на чистий експорт (Xn) (змінювання рівня національного доходу в країнах-торгових партнерах, рівня валютного курсу).

Сукупна пропозиція (AS)– реальний обсяг національного виробництва, який можуть запропонувати виробники при кожному можливому рівні цін. На кривій сукупної пропозиції виділяють три відрізки: кейнсіанський чи горизонтальний, проміжний (які відповідають короткостроковому періоду) і класичний чи вертикальний (який відповідає довгостроковому періоду, тобто повній зайнятості). Функція сукупної пропозиції є функцією від кількості ресурсів. Змінювання величини сукупної пропозиції виражається в пересуненні вправо (при збільшенні) чи вліво (при зменшенні) по кривій сукупної пропозиції. Змінювання сукупної пропозиції – переміщення кривої сукупної пропозиції вправо (при збільшенні) чи вліво (при зменшенні). Змінювання рівня цін спричиняє змінювання величини сукупної пропозиції. Змінювання нецінових факторів впливає на змінювання сукупної пропозиції. До них відносяться: змінювання рівня цін на виробничі ресурси, змінювання продуктивності, змінювання правових норм, змінювання структури ринку.

Перетин кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції показує точку рівноваги, тобто визначаються рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг реального національного виробництва.

AS=AD → Y=C+I+G+Xn .

Ефект храповика складається в тому, що зменшення сукупного попиту призводить до зменшення реального ВНП на більшу величину, ніж аналогічне збільшення сукупного попиту через нееластичність цін в бік зменшення.

Враховуючи модель кругообігу, можна вивести умову рівноваги: витоки (заощадження, податки, імпорт) повинні дорівнювати ін’єкціям (інвестиції, державні витрати, експорт).

 

Практичні завдання

Завдання1.

По рисункам визначити:

а) динаміку попиту (рис.1 і рис.2);

б) вплив змінювання попиту на реальний ВНП і рівень цін;

в) динаміку пропозиції (рис.3 і рис.4);

г) вплив змінювання пропозиції на реальний ВНП і рівень цін.

 

Рис.1

 

Завдання2.

За даними таблиці:

1. Побудувати криві сукупного попиту і сукупної пропозиції. Визначити рівноважний обсяг виробництва і рівноважну ціну.

2. Припустимо, споживачі готові придбати додатково продукцію на 200 млрд. грн. Визначити нову рівновагу. На якому відрізку сукупної пропозиції вона знаходиться?

 

Сукупний попит, млрд. грн Рівень цін, % Сукупна пропозиція, млрд. грн

 

Завдання3.

За даними таблиці:

4. Знайти рівень продуктивності.

5. Визначити витрати виробництва на одиницю продукції, якщо ціна одиниці ресурсу 2 грн.

6. Якщо продуктивність збільшиться на 100%, як зміняться витрати на одиницю продукції. Який вплив на реальний ВНП і рівень цін обумовлюють ці зміни?

 

Обсяг ресурсів, од. Реальний ВНП, од.
150,0
112,5
75,0

Завдання4.

Який вплив здійснюють наступні фактори на сукупний попит і/чи сукупну пропозицію? Пояснити.

1) 10% зменшення ставок податку на доходи громадян;

2) сильне послаблення впливу профспілок;

3) 5% підвищення акцизного податку на бензин;

4) різке підвищення курсу акцій;

5) підвищення продуктивності праці;

6) очікування різкого підвищення рівня цін;

7) підвищення цін на ресурси, які імпортуються;

8) зниження національного доходу у торгового партнера;

9) зменшення рівня реальної процентної ставки;

10)надання субсидії металообробній промисловості;

11) великі закупки пшениці Росією.

Тема 4. Інфляція і зайнятість

Інфляція – підвищення загального рівня цін. Темпи інфляції розраховуються як відношення змінювання рівня цін в поточному році по відношенню до базового року до рівня цін у базовому році у відсотках. Найчастіше для вимірювання рівня цін використовуються індекс Ласпейреса (незмінний набір благ) та індекс Пааше (змінний набір благ). Часові періоди подвоєння темпів інфляції розраховуються за правилом „Величини 70”: приблизна кількість років, за які темпи інфляції подвояться, знаходиться діленням величини 70 на щорічні темпи інфляції. Необхідно розрізняти: по темпам протікання інфляційного процесу інфляцію помірну, галопуючу та гіперінфляцію; по сприйняттю інфляції суб’єктами економіки – передбачувану і не передбачувану; по причині виникнення – інфляцію попиту і пропозиції. Під час інфляції страждають в першу чергу суб’єкти з фіксованим доходом, а можуть виграти суб’єкти, які взяли кредит. Ефект Фішера описує залежність між процентною ставкою і темпами інфляції:

,

де r – реальна процентна ставка;

і – номінальна процентна ставка;

π – темпи інфляції.

,

де - очікувані темпи інфляції.

Зайнятість – економічна категорія, яка характеризує використання трудових ресурсів в економіці. Рівень безробіття – частка робочої сили, яка незайнята в певний період часу. Робочу силу країни складає працездатне населення, яке бажає працювати, за виключенням деяких категорій, таких як: населення до 16 років, домогосподарки, студенти стаціонарного відділення та ін., тобто зайняте населення і безробітні. Під безробітними розуміється населення, яке не має місця роботи, але веде активні пошуки. Розрізняють фрикційне (добровільна зміна робочого місця в пошуках кращих умов), структурне (внаслідок структурних змін в економіці) і циклічне безробіття (внаслідок спаду в економіці). Перші два види складають природний рівень безробіття. Повна зайнятість передбачає рівень зайнятості при природному рівні безробіття. ВНП, який вироблено при повній зайнятості, називається потенційним. Вплив безробіття на економіку можна оцінити за законом Оукена: перебільшення поточного рівня безробіття над природним на 1% приводить до відставання фактичного ВНП від потенційного ВНП на 2,5%.

Питання для обговорення:

1. Чи можливо, щоб рівень інфляції піднімався різними темпами для різних людей?

2. Яким чином галопуюча інфляція підриває мораль суспільства?

3. Чи можлива інфляція у суспільстві без грошей?

4. В якому випадку в економіці спостерігається скрита інфляція?

5. Яким чином можна створити надлишок робочих місць?

6. Які особливості інфляції і безробіття на Україні?

7. Які методи застосовувалися для подолання інфляції на Україні?

8. Як регулюється зайнятість на Україні? А в інших країнах?

Практичні завдання

Завдання1.

Припустимо, що споживчий кошик складається з 3 товарів. Розрахувати індекс цін.

 

Найменування товару Кількість Ціна у 1 році Ціна у 2 році
А
Б
В

Завдання2.

Розрахувати темпи інфляції та визначити кількість років, які необхідні для подвоєння темпів інфляції.

 

Рік Індекс цін, % Темпи інфляції, % Кількість років
   
   
   
   

Завдання3.

Ціна споживчої корзинки у поточному році складає 560 грн., а у минулому – 520 грн. Індекс цін минулого року 105 %. Найти темпи інфляції в поточному році.

Завдання4.

В економіці виробляється два товари Х і У. Споживачі витрачають половину свого доходу на покупку товару Х, а іншу половину - на покупку товару У. За рік ціни на товар Х зросли на 5%, а на товар У – на 15%. Розрахувати індекс цін споживчих товарів (індекс цін поточного року 100%).

Завдання5.

Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход збільшиться на 10% а рівень цін виріс на 7%.

Завдання6.

Якщо рівень інфляції знижується з 6 до 4%, що відбувається з номінальною і реальною ставкою відсотка у відповідності до ефекту Фішера?

Завдання7.

Номінальна ставка відсотка 9%, очікувана інфляція 5%, фактична інфляція 3%. Як зміниться очікувана і фактична реальна ставка відсотка?

Завдання8.

Номінальна вартість облігації 10 тис. грн., сума доходу по ній складає 800 грн. щорічно. Заповнити таблицю.

 

 

Ціна облігації, тис. грн. Доход по облігації, %
 
  8,9
 
 
  6,2

Завдання9.

У квітні темпи інфляції 8,5%, а номінальна – 16,7%, а у травні відповідно – 6,9% і 15%. В якому періоді вище ставка відсотка?

Завдання10.

Населення країни 3 млн. чол., із них 600 тис. – діти, 800 тис. – пенсіонери, 200 тис. - офіційно зареєстровані безробітні.

а) знайти рівень безробіття;

б) як зміниться рівень безробіття, якщо 100 тис. чол. Зайняті неповний день, а 10 тис. припинили пошуки роботи?

Завдання11.

У 2000р. економіка розвивалася в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6%.

 

Рік Потенціал. ВНП, млн. грн Фактичний ВНП, млн. грн Абсол. різниця, млн. грн Відносна різниця, млн.грн
   
   
3712,5    

 

Завдання12.

Рівень безробіття при повній зайнятості 5%, а в поточному році – 9%. Якщо реальний ВНП в поточному році складає 500 млрд.грн, то який обсяг виробництва було втрачено через безробіття; скільки складає потенційний ВНП?

Завдання13.

Рівень безробіття 8%. Якими повинні бути темпи росту ВНП (щорічно у %), щоб знизити рівень безробіття до 6%?

а)за рік;

б)за 2 роки.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!