Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Філософські джерела християнської апологетикиIV. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Філософські джерела християнської апологетики

Основні постулати теоцентризму

Патристика: вчення Августина Блаженною

Схоластика: реалізм, номіналізм, концептуалізм у схоластичній філософії

Проблема віри і розуму в пізній схоластиці

Середньовічна філософія тісно пов'язана з христи­янством, котре впевнено і активно стверджується в цей період в Європі. Основні принципи християнського віровчен­ня служили одночасно базисними положеннями для філо­софських міркувань. Залежне становище філософії від релі­гії яскраво виражало, по-перше, середньовічне уявлення про неї як про «служницю теології» і, по-друге, те місце, що відводилося філософії в середньовічній ієрархії знання. Вищий щабель займала теологія - «наука про Бога», - систематизований виклад, обґрунтування і захист христи­янського віровчення; за нею йшла філософія, покликана доказами розуму пояснювати догмати віри і поширювати їх у такому вигляді серед віруючих. Нижчий щабель у цій ієрархії займали конкретні науки, «сім вільних мис­тецтв» (арифметика, геометрія, граматика, музика, рито­рика, астрономія, діалектика). В уявленнях мислителів середньовічної епохи людина складається з трьох начал: душі, духа і тіла. Найвищою частиною людини є дух, який служить у ній свого роду «іскрою Божою». Він перетво­рив людину на духовну істоту, котра стала здатною контролювати свою тілесну природу. Філософія середньо­віччя досягає розквіту в схоластиці, основна ідея якої -«раціональне» обґрунтування релігійних догм логічними методами і доказами. Сьогодні слово «схоластика» ототож­нюється з беззмістовним і безплідним міркуванням, фор­мальним знанням, відірваним від життя.

Ключові слова

теологія, теоцентризм, апологетика, патристика, схоластика, креаціонізм, провіденціалізм, реалізм, номіналізм, одкровення, концептуалізм, універсалії

«Ні про що не можна сказати так точно, щоб зміст не можна-було спотворити».

П'єр Абеляр

Філософські джерела християнської апологетики

Тенденція до зближення філософії з релігією проявляється вже в пізній античності. В ряді вчень акцентувалася увага на релігії й містиці як на джерелах істини, а система раціональних доказів відступала на другий план. У боротьбі за своє «місце під сонцем» філософські елементи християнсь­кого мислення поступово розвивалися в конфронтації з античною мудріс­тю. В переплетенні різних вчень і поглядів виступають три основні тенден­ції, які характеризують ранній період становлення середньовічної філософії.

Повністю заперечуються антична освіченість і філософія, оскільки все істинне і позитивне виходить лише з божественного одкровення.

Антична філософія сприймається як інструмент пізнання Бога (гнос­тицизм).

Відстоюється гармонійне співіснування між «божественною» і «філо­софською» мудрістю при визнанні первинності «божественного» принципу (апологети, Августин).

На основі цих тенденцій поступово формується середньовічна філосо­фія, яка впродовж тисячі років визначала не тільки світоглядні орієнтації, інтелектуальну атмосферу того часу, але й здійснила величезний вплив на подальший розвиток всієї західноєвропейської культури. Історія датує се­редньовіччя в Західній Європі V-XIV століттями. Проте філософія цього періоду почала складатися значно раніше, вже в ІІ-ІІІ ст. н. е. її основним ідейним джерелом стала християнська релігія. Раннє християнство виникає не на порожньому місці, а на ґрунті багатьох ідей, течій, культів. Утім, не це визначило його долю, а те нове, що воно дало, той відмінний від суми окремих елементів синтез, який найбільш повно задовольняв запити сучас­ників, а тому заволодів їхнім розумом і душами.

Образом Icyca Христа, сина великого всемогутнього Бога, що втілив­ся в сина теслі, а потім пішов на страту заради спасіння людства, христи­янство відповіло на потребу мас у позитивному ідеалі Воно поставило перед віруючими нову мету, поєднуючи надію на особисте безсмертя з надією на всезагальне спасіння і оновлення в майбутньому «царстві Божому». Хрис­тиянство обґрунтувало ідею братерства людей, рівних у гріхах і доброчин­ності, санкціонувало остаточний розрив віруючих з офіційним світом Воно заперечувало як культ язичницьких, античних богів, так і культ імператорів.

У міру погіршення соціально-економічного і політичного становища Римської імперії християнство почало поширюватися серед різних верств населення, приваблювало до себе опозиційні сили. Зміцнювалась церковна організація. Віровчення формувалося за рахунок залучення до нього еле­ментів античної філософії.

У II—III ст. виникає перша християнська богословсько-філософська література. В легендах про мучеників-святих, житіях святих відроджується ідеал активного, стійкого борця за правду і праведність. Творчі сили, які зали­шилися в імперії, були спрямовані у сферу, найбільш пов'язану з сучасним життям. З цього моменту починається нова епоха в історії світової культури. Доба середньовіччя повністю пронизується духовними інтенціями християнст­ва Вони вимагали свого осмислення, до якого і приступила нова філософія.

Філософія раннього християнства одержала назву апологетики, а її представники - апологетів. Пов'язано це з тим, що твори мали характер апологій, спрямованих на захист і виправдання християнського віровчення і діяльності християн. Раннє християнство поставило перед філософією два взаємопов'язані між собою завдання: безпосередньо-практичне та ідей­но-теоретичне. Перше полягало в захисті християнських громад від пере­слідувань, у відстоюванні права на сповідування нової релігії та зміцнення організаційної єдності, а також залучення до християнства широких мас Звертаючись до прибічників християнства, апологети намагалися підбадьо­рити їх, внести ідею богообраності, винятковості нової релігії.

Поряд з вирішенням безпосередньо-практичних завдань християнські апологети багато уваги приділяли розробці та теоретичному обґрунтуванню свого віровчення. Це пов'язано з тим, що початок функціонування христи­янської апологетики збігається з моментом становлення церкви, яка вима­гала чіткого віровчення.

Необхідний теоретичний матеріал для обґрунтування нової релігії апо­логети черпали з великої кількості міфологічних образів і уявлень ем­піричної релігійної свідомості. Цей матеріал запозичався з грецької і римської релігій, близькосхідних і єгипетських культів, а також з нових фактів, що народжувалися безпосередньо під впливом християнства. Великого значення у формуванні християнської філософії набувала елліністична філософія античності. Завданням апологетів було впорядкувати цей різнорідний матеріал, звести його до певної системи, пояснити найбільш важливі положення, зробити їх доступними для сприйняття своїми прибічниками і разом з тим захистити від нападів противників християнства.

• Теоретичним джерелом ранньохристиянської філософії була елліністич­на філософія (II ст. до н. е. - II ст. н. е.), насамперед система єврейського філософа з Александрії Філона, а також вульгаризована грецька, особливо стоїчна філософія. В майбутньому великий вплив на формування христи­янської філософії мало вчення неоплатоніків.

Філософія Філона базувалась на уявленні про Бога як про найвищу істоту, що стоїть поза часом і простором Через свою трансцендентність Бог не може вступити в контакт зі світом, для цього потрібен посередник. На міфологічному рівні цю проблему християнства було вирішено через образ Ісуса Христа, який прийняв жертовну смерть за гріхи людства для його спасіння. Але вимагалося вирішення цієї проблеми на теоретичному рівні.

На цій підставі сформувалась так звана христологічна проблема, яка відкривала широкий простір для філософських роздумів.

Класична антична філософія не створила концепції Бога-осо­бистості. В ній Єдине трактуєть­ся як першопричина, з якої похо­дить усе буття, а також абсолют­на, абстрактна, безособова індиві­дуальність. Особистісне розумін­ня Бога вперше дав Філон Александрійський. Він робить виснов­ки, виходячи з того, що якщо Бог -абсолютне начало, то Він не може не бути особистістю, бо якщо Він не особистість, то Йому щось пе­редувало, отже, Він - не абсолют­не начало. Таким чином, Бог - це особистість і вимагає особистісного ставлення і розуміння. Така характеристика - крок уперед у спрямуванні християнського світогляду, але вона не давала повного розуміння подолання прірви між Богом і світом Для того щоб зняти суперечність між Богом і світом, Філон вводить понят­тя Логосу (одне з центральних понять античної філософії). Логос — це світовий порядок, краса, гармонія, це закон, що приводить різноманітність речей до єдності. Логос у Філона виступає як створений Богом дух, який спочатку є божественним розумом. Взятий сам по собі, абстрагований від тілесних речей, Логос є царством вічних ідей, тотожних з божественними думками. Світ створюється Богом за моделлю цих ідей і служить їх відобра­женням Після створення світу божественний розум став іманентним світу.

У Філона Логос не тотожний з месією - Христом. Ця тотожність з'яв­ляється пізніше, вже після смерті Філона, в Євангелії від Іоанна: «Спочатку було Слово (Логос), і Слово було у Бога, і Слово було Бог». Таким чином, вічно існуючий Логос втілився в Ісуса Христа. Ісус Христос інтерпре­тується як Бог, але поняття «Бог» — не тотожне поняттю «Христос». Між ними існує певна відмінність, інакше важко зрозуміти сенс земного існу­вання Логоса, його мету і призначення у світі Бог-отець невидимий, а Логос-син повинен втілитися серед людей, щоб вони через нього дізналися про отця.

Вчення про божественний Логос розвивали представники стоїцизму. Але головною заслугою стоїцизму в формуванні християнського світогляду було привнесення системи моральних цінностей. Сутність її — в пропо­віді аполітизму, зневаги до реалій конкретного соціального життя, запере­чення цінностей предметно-тілесного характеру, протиставлення тілес­ного духовному, яке вважається більш високою сферою життєвих інтересів.


Просмотров 1348

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!