Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУКПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

 

І. Загальні положення

 

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

 

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

активізація науково-дослідної роботи студентів;

формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

 

1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

 

1.4. Конкурс проводиться у два тури:

перший тур - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;

другий тур - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації,

визначених базовими.

 

1.5. Перелік галузей наук (спеціальностей, груп спеціальностей), з яких проводиться Конкурс, базові вищі навчальні заклади з проведення другого туру Конкурсу, склад організаційного комітету затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на три роки.

 

1.6. Галузь науки (спеціальність, група спеціальностей), на яку протягом трьох років щорічно подавалось менше двадцяти робіт, вилучається з переліку.

 

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Керівництво Конкурсом

 

2.1. Засновником Конкурсу є Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України.

 

2.2. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює організаційний комітет.

 

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

 

2.4. Для організації та проведення першого туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія.

 

2.5. У базовому вищому навчальному закладі з проведення другого туру створюється галузева конкурсна комісія.

 

2.6. До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, у якому проводиться другий тур, представники інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою).

Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу.

 

2.7. Галузеві конкурсні комісії можуть створювати у своєму складі секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії за умови, що галузь науки включає декілька спеціальностей.

 

ІІІ. Вимоги до наукових робіт

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

 

3.2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

 

3.3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;

обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок

без урахування додатків;

робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та

анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути

скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

 

3.4. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.

 

3.5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

 

3.6. В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1).

 

3.7. Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини).

 

 

IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт

4.1. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

4.2. Перший тур Конкурсу проводиться у жовтні - грудні.

 

4.3. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.

 

4.4. Конкурсна комісія відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) та надсилає їх галузевим конкурсним комісіям у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

4.5. Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

перший етап - заочний (рецензування робіт);

другий етап - очний (науково-практична конференція).

 

4.6. Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та передає їх на рецензування (додаток 2). Рецензія повинна бути завірена печаткою навчального закладу, у якому працює рецензент.

Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх автори.

 

4.7. Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

 

4.8. Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.

 

4.9. Інформацію щодо дати проведення науково-практичних конференцій галузеві конкурсні комісії надають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

 

4.10. Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України приймаються галузевими конкурсними комісіями після проведення науково-практичних конференцій.

Нагороджуються 25% студентів від загальної кількості авторів, на роботи яких є рецензії, з них: дипломом І ступеня - 20%, дипломом ІІ ступеня - 30%, дипломом ІІІ ступеня - 50%.

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження.

 

4.11. Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати їм сертифікат учасника Конкурсу, а також нагороджувати дипломами базового вищого навчального закладу тощо.

 

4.12. Галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіт про проведення другого туру Конкурсу, у тому числі протокол засідання галузевої конкурсної комісії (додаток 3) та статистичну довідку (додаток 4).

 

4.13. Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

 

4.14. Документація з проведення другого туру Конкурсу зберігається у базових вищих навчальних закладах протягом трьох років.

 

V. Відзначення переможців Конкурсу

 

5.1. Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

5.2. Вищі навчальні заклади можуть нагороджувати студентів-переможців Конкурсу та їх наукових керівників спеціальними призами, подарунками, грошовими преміями.

 

5.3. У разі втрати диплом не поновлюється.

 

5.4. Організатори Конкурсу та наукові керівники, які підготували щорічно п’ять та більше переможців, можуть відзначатися за підсумками трирічного проведення Конкурсу відповідно до вимог Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 № 605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за № 899/14166.

 

VI. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій

 

6.1. Для забезпечення об’єктивного проведення другого туру Конкурсу у базовому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом ректора базового вищого навчального закладу. Членами апеляційної комісії можуть призначатися представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою).

 

6.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення результатів науково-практичної конференції подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії щодо необ’єктивності оцінювання захисту ними наукової роботи.

 

6.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (додаток 5), та надає його заявнику.

 

VII. Фінансування Конкурсу

7.1. Витрати на проведення першого туру Конкурсу та на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів.

 

7.2. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

   
   
   

 


Просмотров 296

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!