Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Розрахунок шкали (RС) рейтингуПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з дисципліни "Вступ до спеціальності”

для напрямку підготовки (бакалавр):

6.0924 Телекомунікації

Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом наведено у таблиці.

 

Семестр / код кредитного модуля Всього годин Розподіл годин за видами занять Кількість МКР Вид індивідуального завдання Семестрова атестація
Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Лабораторні роботи Комп’ютерний практикум СРС
Всього У тому числі на виконання індивідуального завдання
1/ВП-09 Реф зал.

 

Враховуючи специфіку дисципліни, метою якої є формування початкового уявлення про призначення випускників вузу по обраній спеціальності, про структуру підготовки випускників, про базову термінологію за фахом, про структуру побудови основних різновидностей сучасних телекомунікаційних систем і мереж, а також розподіл навчальних годин, рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1. відвідування лекційних занять;

2. відвідування практичних занять (екскурсій);

3. виконання двох рефератів;

4. відповідь на заліку.

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Відвідування лекційних занять

Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів на всіх лекційних заняттях дорівнює 3б*15 = 45 балів.

Критерії оцінювання: 3 бали – своєчасна присутність на лекції; 2 – запізнення на лекцію або відсутність з поважних причин з показом законспектованого матеріалу пропущеної лекції; 0 – відсутність на лекції без поважних причин.

2. Відвідування практичних занять (екскурсій)

Ваговий бал – 8. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях (екскурсіях) дорівнює 8б*3 = 24 бали.

Критерії оцінювання: 8 балів – своєчасна присутність на практичному занятті (екскурсії); 4 – запізнення на практичне заняття (екскурсію) або відсутність з поважних причин з показом реферату на тему практичного заняття (екскурсії); 0 – відсутність на практичному занятті (екскурсії).

 

3. Реферати на задану тему

Ваговий бал – 31.

Критерії оцінювання:

– «відмінно», творчий підхід до розкриття проблеми – 31-28 балів;

– «добре», глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція – 27-20 балів;

– «задовільно», обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками – 19-10 балів;

– «достатньо», реферат компілятивного рівня або тему розкрито неповністю – 9-8 балів;

– «незадовільно», тему не розкрито, реферат не зарахований – 0 балів.

За кожний тиждень запізнення з поданням рефератів від встановленого терміну оцінка знижується на один бал.

 

4. Заохочувальні бали

· за участь у факультетській олімпіаді по дисципліні, виконання задач по вдосконаленню дидактичних матеріалів по дисципліні надається 5 заохочувальних балів;

· за зразкове ведення конспекту лекцій (з уклеєними малюнками) надається 5 заохочувальних балів.

 

Розрахунок шкали (RС) рейтингу

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RC= 45 +24+31 = 100 балів.

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає:

R= RC= 100 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є відпрацювання всіх практичних занять, виконання реферату на задану тему, а також стартовий рейтинг не менше 40% від RC, тобто 60 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок автоматом (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD = RС переводиться згідно з таблицею:

 

Значення рейтингу з кредитного модуля RС Оцінка ECTS та визначення Традиційна залікова оцінка
95…100 А – Відмінно Зараховано
85…94 В – Дуже добре
75…84 С – Добре
65…74 D –Задовільно
60…64 Е – Достатньо
RD<60 FX –Незадовільно Незараховано
RD<40 F – Незадовільно Недопущено

 

Студенти, які мають 40 ≤ RС ≤ 59, зобов’язані пройти семестрову атестацію на останньому занятті. Студенти, які мають R С < 40 і не допущені до заліку, зобов’язані його підвищити до RС ≥40 у строк за один тиждень і пройти семестрову атестацію після здачі іспитів. У противному випадку студенти залишаються не допущеними до заліку й питання про їхнє подальше перебування в стінах інституту виноситься на комісію.

Семестрову атестацію проходять також і ті студенти, які побажають підвищити свою позитивну оцінку.

3. Критерії оцінювання семестрової атестації (RЗ)

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому до балів за реферат ( ) додаються бали за контрольну роботу і ця рейтингова оцінка є остаточною. Завдання контрольної роботи складається з трьох питань різних розділів робочої програми з переліку, що наданий у методичних рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. Додаткове питання з тем практичних занять (екскурсій) отримують студенти, які не брали в них участі. Незадовільна відповідь з додаткового питання знижує загальну оцінку на 4 бали.

Кожне питання контрольної роботи ( ) оцінюється у 23 бали відповідно до системи оцінювання:

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 23-20 балів;

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації або незначні неточності) – 19-13 балів;

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 12-9 балів;

– «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів.

Сума балів за кожне з трьох запитань контрольної роботи та реферат переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Бали ECTS оцінка Залікова оцінка
95-100 A Зараховано
85-94 B
75-84 C
65-74 D
60-64 E
Менше 60 Fx Незараховано
Реферат не зараховано F Не допущено

 

Рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни «Вступ до телекомунікаційних спеціальностей» склав:

 

доцент В.В. Максимов.

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № 01 від 28. 08.2014 р.

Завідувач кафедри Л.О. Уривський.

(підпис) (ініціали, прізвище)

 Просмотров 392

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!