Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВРМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

Та міжнародної торгівлі

Кафедра фінансів і кредиту

Методичні вказівки і завдання

Щодо виконання ІНДЗ

З навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМСТВО»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

Укладач Чемчикаленко Р.А., к.е.н, доцент

 

 

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 28.08.2012 №1

 

 

Харків 2012

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Індивідуальне завдання передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань по дисципліні та застосування їх при рішенні конкретних виробничих ситуацій на підприємстві.

Індивідуальне завдання по дисципліні «Фінансовий аналіз» видається студентові викладачем на початку семестру. Робота виконується студентом самостійно. Студент повинен надати індивідуальне завдання для перевірки не пізніше терміна проведення підсумкового першого модульного контролю. Оцінка за виконання завдання враховується при виставлянні загальної оцінки по дисципліні.

Структура роботи.Індивідуальне завдання складається:

титульної сторінки;

змісту;

вступу (1 стор.);

практичної частини(10-30 стор.);

висновку(1 стор.);

списку використаної літератури;

додаткові до індивідуального завдання.

Мета завданняскладається в оцінці фінансового стану підприємства та розробці пропозиції щодо його поліпшення на підставі виявлених результатів.

згідно з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання:

провести аналіз майнового стану та структури фінансування підприємства;

оцінити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства;

здійснити оцінку та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства:

провести оцінку ділової активності підприємства;

здійснити аналітичну діагностики ймовірності банкрутства підприємства;

розробити та обґрунтувати заходи щодо поліпшення фінансового становища підприємства.

Предметом дослідженняє форми, методи, прийоми та способи оцінки фінансового стану підприємства.

Об’єктом– процес аналізу фінансового стану підприємства.

Методи дослідження: методи логіки (дедукція, індукція, аналіз, синтез); системним та комплексним аналізом; порівняльний аналіз, групування, ототожнення та теоретичне узагальнення; методи статистичного аналізу та експертних оцінок та ін.

Вимоги до оформлення. У процесі виконання завдання студент повинен обробити не менш п’яти джерел з посиланнями на використання певної інформації з них у тексті роботи. При цьому робота повинна носити творчий характер і бути спрямована на рішення певної проблеми або на висловлення особистого погляду автора роботи на питання, що розглядається в роботі.


ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

 

Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу, а також стану основних засобів провести згідно табл. 1 та 2.

 

Таблиця 1

Оцінка структури майна підприємства і джерел його формування

 

Показник Значення показника Відхилення
200_ рік, тис. грн. у % до валюти балансу 200_ рік, тис. грн. у % до валюти балансу абс., тис. грн. відн., %
АКТИВ            
Необоротні активи            
в т.ч. нематеріальні активи            
основні засоби            
Оборотні активи            
в т.ч. запаси            
дебіторська заборгованість            
грошові кошти та їх еквіваленти            
Витрати майбутніх періодів            
ПАСИВ            
Власний капітал            
в т.ч. статутний капітал            
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)            
Забезпечення наступних витрат і платежів            
Довгострокові зобов’язання            
Поточні зобов’язання            
В т.ч. короткострокові кредити банків            
поточна заборго­ваність за довго­строковими зобов’я­заннями            
векселі видані            
поточні зобов’яза­ння за розрахунка­ми            
Доходи майбутніх періодів            
БАЛАНС            

 

Таблиця 2

Аналіз стану основних засобів підприємства

Показник 200_ р. 200_ р. Відхилення
Обсяг активної частини основних засобів      
Коефіцієнт зносу      
Коефіцієнт придатності      
Коефіцієнт оновлення      
Коефіцієнт вибуття      
Коефіцієнт реальної вартості майна      

Ознайомитись з методикою аналізу забезпеченості підприємства оборотними коштами. Проаналізувати динаміку складу та структури джерел фінансових ресурсів. Проаналізувати склад, структуру та рівень оборотності дебіторської заборгованості заборгованості, за одержаними результатами розробити висновки.

Для виконання завдання рекомендується використати аналітичну таблицю 3:

Таблиця 3

Аналіз ефективності використання оборотних коштів

Показник 200_ р. 200_ р. Відхилення
Наявність власних оборотних коштів, тис. грн.      
Оборотність виробничих запасів      
Строк збереження виробничих запасів, днів      
Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість      
Оборотність дебіторської заборгованості      
Коефіцієнт участі грошових коштів      
Оборотність грошових коштів      

 

Ознайомитись із сутністю фінансової стійкості підприємства, оцінити рівень фінансової стійкості підприємства (за допомогою абсолютних та відносних показників) та визначити фактори, що на нього впливають. Проаналізувати вплив ефективності використання необорот­них і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Оцінити запас фінансової стійкості підприємства та розробити висновки щодо його мобілізації.

Для виконання завдання рекомендується використати аналітичну таблицю 4.

Таблиця 4

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Показник 200_ р. 200_ р. Відхилення
Коефіцієнт фінансової автономії      
Коефіцієнт маневреності власного капіталу      
Коефіцієнт довгострокового залучення коштів      
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел      
Коефіцієнт фінансового ризику      

 

 

Ознайомитись із сутністю грошових потоків підприємства. зі складом та структурою грошового потоку. Провести кількісну оцінку складу та структури грошових потоків (табл. 5). Розробити пропозиції щодо оптимізації формування грошових потоків на підприємстві.

Таблиця 5

Аналіз руху грошових коштів

Показники 200_ р. 200_ р. Відхилення
1. Чистий рух коштів від операційної діяльності      
2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності      
3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності      
Усього чистого руху коштів      
4. Залишок коштів на початок року      
5. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів      
6. Залишок коштів на кінець року      

 

 

Ознайомитись з сутністю ліквідності та платоспроможності підприємства. Провести кількісну оцінку фінансової стійкості підприємства з позиції: структури джерел коштів; витрат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел (табл. 6). Оцінити рівень фінансової платоспроможності підприємства за відносними показниками (табл. 7). Розробити пропозиції щодо покращення рівня платоспроможності підприємства.

 

 

Таблиця 6

Аналіз ліквідності балансу за 200_ рік, грн.

Актив На початок періоду На кінець періоду Пасив На початок періоду На кінець періоду Платіжний надлишок (+) або нестача (-)
на початок періоду на кінець періоду
Група А1 (грошо ві кошти) р.     Група П1 (кредиторська заборгованість, кредити банку, строк повернення яких не настав)        
Група А2 (дебітор­ська заборго­ва­ність, готова продук­ція)     Група П2 (короткострокові кредити банку)          
Група А3 (виробничі запаси, не­завер­ше­не вироб­ництво)     Група П3 (довгострокові кредити банку)          
Група А4 (необоротні активи)     Група П4 (постійні пасиви)          
БАЛАНС     БАЛАНС        

 

 

Таблиця 7

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

за відносними показниками

Показник 200_ р. 200_ р. Відхилення
Коефіцієнт поточної ліквідності      
Коефіцієнт швидкої ліквідності      
Коефіцієнт абсолютної ліквідності      
Коефіцієнт відновлення (втрати) плато­спромож­ності      

Ознайомитись з сутністю та методикою проведення аналізу ділової активності підприємства. Провести оцінку ринкової позиції підприємства: аналіз внутріш­нього та зовнішнього середовища щодо широти ринків збуту продукції як взагалі, так експортоорієнтованої та унікальної, стійкості зв’язків з клієнтами та репутації підприємства на ринку. Визначити динаміку виробництва та реалізації продукції, оцінити ефективність використання ресурсів підприємства (табл. 8). Розробити висновки щодо підвищення рівня ділової активності підприємства.

 

Таблиця 8

Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

Показник 200_ р. 200_ р. Відхилення
Обсяг реалізації продукції (чистий дохід), тис. грн.      
Фондовіддача      
Фондомісткість      
Рентабельність основних засобів, %      
Коефіцієнт покриття дебіторської заборгованості      

 

Ознайомитись з сутністю та методикою проведення аналізу прибутковості та рентабельності підприємства. Проаналізувати рівень, динаміку та структуру фінансових результатів підприємства. Оцінити структуру формування чистого прибутку. Провести аналіз показників рентабельності діяльності підприємства та розробити пропозиції щодо підвищення їх рівня (табл. 10, 11).

 

Таблиця 9

Аналіз рентабельності діяльності підприємства

Показник 200_ р. 200_ р. Відхилення
Рентабельність активів      
Рентабельність продаж      
Рентабельність власного капіталу      
Рентабельність продукції      

 

Дати узагальнюючу оцінку ефективності діяльності підприємства з точки зору наявності резервів та першочергових напрямків щодо покращення фінансового стану підприємства з позицій підвищення забезпеченості діяльності підприємства майном та ефективністю його використанням (в т.ч. й забезпеченість оборотного й необоротного капіталу), підвищення рівня фінансової стійкості, ліквідності, конкурентоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

 

При оформленні завдання надати оцінку ефективності діяльності підприємства за всіма вищеозначеними напрямками має бути проведено на основі порівняльного аналізу діяльності підприємства за останні три роки.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 527

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!