Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 lt;question>Еш уақытта көрмеген нәрселерді немесе жоқ объектіні санамызда бейнелей алу – бұл<variant>қиял;

<variant>сөйлеу;

<variant>қабылдау;

<variant>ойлау;

<variant>зейін;

 

<question>Жеке адам дегенiмiз-

<variant>бiлiмi, тәжiрибесi бар, сана- сезiмi дамыған, белгiлi бiр қоғамдық роль атқаратын, саналы индивид;

<variant>сүт қоректiлер класына жататын биологиялық тiршiлiк иесi;

<variant>iс- әрекеттiң негiзгi саласы еңбек процесiн нәтижелi орындаушы;

<variant>ұжым мүшесi;

<variant>психикасы дамыған жеке адам;

 

<question>Доминанта теориясының негізін салған

<variant>А.А.Ухтомский;

<variant>К.Д.Ушинский;

<variant>И.П.Павлов;

<variant>Н.Ланге;

<variant>Г.И.Челпанов;

 

<question>ХХ ғасырдың басында Германияда пайда болқан психологиялық зерттеудің бақыты...

<variant>гештальтпсихология;

<variant>бихевиоризм;

<variant>фрейдизм;

<variant>материализм;

<variant>гумандық психология;

 

<question>Жеке адамның бағыттылығы дегенiмiз-

<variant>адамның талғамы мен белсендiлiгiн көрсететiн ниеттер жүйесi;

<variant>iс-әрекет пен мiнез-құлықтың саналы түрде жасалынуы;

<variant>өмiр мен дамудың белгiлi бiр жағдайында адамның мiндеттi түрде керек ететiн қажетсiнулерi;

<variant> адамның ойлау қызметiн тудыратын негiзгi күш;

<variant> болмыстың психикалық құбылыстардың әр алуан формасында динамикалық бейнеленуi

 

<question>Дүниетаным дегенiмiз -

<variant>табиғат жөнiндегi, қоғам мен адамзат ақыл-ойының дамуы жөнiндегi көзқарастар жүйесi;

<variant>адамның өмiрде өзi ұстанатын принциптерi мен мұраттарына терең әрi негiзделген нанымы;

<variant>жеке адамның объектiге, оның өмiрлiк мәнi мен эмоциялық тартымдылық күшiне қарай таңдамалы қатынасы;

<variant>адамның белсендiлiгiнiң негiзгi бағытын анықтайтын талпынысының нақты көрiнiсiнi;

<variant>затқа бағытталған және белгiлi мақсат көздеген процесс

 

<question>Адамның көркемөнерге, бiлiмге т.б. қажеттiлiктерi. Қажеттiлiктiң қай түрiне жатады?

<variant>рухани;

<variant>материалдық;

<variant>қызығу;

<variant>эстетикалық;

<variant>спорттық;

 

<question>Қажеттiлiктiң түрлерi.

<variant> материалдық, рухани;

<variant> ойын, оқу, еңбек;

<variant> танымдық процестер, қоғамдық құбылыс;

<variant> мiнез- құлық мотивтерi;

<variant> спорттық , әлеуметтiк;

 

<question>Адамды iс-әрекетке бағыттайтын, қажетiн өтеуге талпындыратын себеп

<variant>мотив;

<variant>сенiм;

<variant>талғам;

<variant>дүниетаным;

<variant>қызығу;

 

<question>Адамның нақты өмiр жағдайында және дамуында сезiнетiн мұқтаждығы:

<variant> қажеттiлiк;

<variant> қызығу;

<variant> мотив;

<variant>дүниетаным;

<variant>мұрат;

 

<question>Жеке адамның дамуына әсер ететiн фактор

<variant>әлеуметтiк орта;

<variant> жүйке жүйесi;

<variant> бұқаралық ақпарат құралдары;

<variant> ми қызметi;

<variant> қайта тәрбиелеу;

 

<question>Қоғам мүшесi ретiнде даму деңгейiн көрсететiн жеке адамның маңызды қасиетi. Бұл-

<variant> интеллект;

<variant> бағыт- бағдары

<variant> бiлiм;

<variant>мiнез- құлық;

<variant>психика;

 

<question>Салыстырмалы тұрақты және жекеше қайталанбайтын мотивтер жүйесi

<variant> мотивация;

<variant> қызығу;

<variant> қажеттiлiгі;

<variant> мотив;

<variant> дүниетаным;

 

<question>Оқуға, ғылымға қызығу. Бұл қызығудың қай түрi?

<variant>таным қызығулары;

<variant>кәсiптiк қызығу;

<variant>тiкелей қызығу;

<variant>жанама қызығу;

<variant>эстетикалық қызығу;

 

<question>Адамның өзiне өмiрден өнеге iздеуi, бiреудi ардақ тұтып, қастерлеуi

<variant>мұрат немесе идеал;

<variant>сенiм;

<variant>дүниетаным;

<variant>арман;

<variant>қызығу;

 

<question>Индивид дегенiмiз кiм ?

<variant> генотиптiң тума қасиеттерiн алып жүретiн биологиялық организм;

<variant> адамның қоғамдық тәжiрибелердi игерушi;

<variant> iс- әрекет субъектiсi;

<variant>әлеуметтiң және мәдениеттiң дамуының нәтижесi;

<variant> тәжiрибесi, бiлiмi толық дамыған жеке адам;

 

<question>Ойлаудың формаларын көрсетiңiз

<variant> ұғым, пiкiр, ой- қорытындысы;

<variant> абстракция;

<variant> теориялық ойлау;

<variant> жеке, жалпы;

<variant> анализ, синтез;

 

<question>Тiкелей қызығу дегенiмiз –

<variant>iс-әрекет процесiнiң өзiне қатысты: таным, бiлiм алу, еңбек және творчество процестерiне қызығу;

<variant>iс-әрекет қызмет бабында және қоғамдық жағдайда белгiлi бiр дәрежеге ие болуға қызығу;

<variant>адам өзiн қызықтырушы объектiнi қабылдауы;

<variant>адамның өз психологиялық және физикалық ерекшелiктердiң зерттеп бiлу;

<variant>пәрмендi қызығу, мұндайда адам көрiп бiлумен ғана шектелмейдi, өзi таңдаған объектiге қызығуы;

 

<question>Сенiм дегенiмiз не ?

<variant>адамның өмiрде өзi ұстанатын принциптерi мен мұраттарына терең әрi негiзделген нанымы;

<variant>табиғат жөнiндегi, қоғам мен адамзат ақыл-ойының дамуы жөнiндегi көзқарастар жүйесi;

<variant>адамның бүкiл бет-бейнесiнiң мiнез-құлқы мен iс-әрекетiнен, әдетi мен бейiмдiлiгiнен көрiнетiн бiтiм болмысы;

<variant>адам тап қазiр басшылыққа алатын және оның өзiн-өзi тәрбиелеу жоспарын анықтайтын образ;

<variant>жеке адамның өзiн-өзi тәрбиелеуi;

 

<question>Ұжым ұғымына берiлген анықтамалардың ең дұрысын, негiзгiсiн көрсетiңiз:

<variant>мақсат, мүдделерi, көзқарастары ортақ, белгiлi бiр салт-дәстүрi бар, өзiн-өзi басқара алатын адамдар тобы;

<variant>бiр мекемеде, бiр ұйымда бiрге жұмыс жасайтын адамдардың тобы; <variant>қызығушылығы мен iс-әрекеттерi ортақ, бiрiккен адамдардың тобы;

<variant>жасына, жынысына, бiлiмiне байланысты бiрiккен адамдардың тобы;

<variant>бiрiн-бiрi түсiнiсе алатын адамдар тобы;

 

<question>Әрбiр адамның қадiр тұтатын, елiктейтiн тобы. Бұл қандай топтың сипаттамасы?

<variant>референттiк;

<variant>демографиялық;

<variant>контактiлi;

<variant>шартты;

<variant>диффузиялық

 

<question>Белгілi бiр бұйрық, мекеме бойынша қалыптасқан топ

<variant>ресми;

<variant>үлкен;

<variant>кiшi;

<variant>референттiк;

<variant>ұйымдаспаған топ;

 

<question>Бiрiгiп әрекеттер атқаратын адамдардың қауымы

<variant>топ;

<variant>мектептегi оқушылар ұжымы;

<variant>педагогикалық ұжым;

<variant>ата-аналар ұжымы;

<variant>корпорациялық топ;

 

<question>Белгiлi бiр кеңiстiкте жоспарсыз, кездейсоқ орналасып қалған адамдар тобы. Бұл қай топтың сипаттамасы

<variant> шартты;

<variant> референттiк;

<variant> контактылы;

<variant> диффузиялық;

<variant> ресми;

 

<question>Нақты топтардың жоғары дәрежеде ұйымдасқан түрi

<variant>ұжым;

<variant>референттiк топ;

<variant>формальды топ;

<variant>ресми топ;

<variant>жасанды топ;

 

<question>Топтың түрлерiн таңдаңыз

<variant>шағын, шартты, формальды, формальды емес;

<variant>ұжым, ассоциация, корпорация;

<variant>қауымдастық, қоғам, ұйым;

<variant>тұйық, бiрлестiк, серiктестiк;

<variant>қоғамға пайдалы ортақ мақсатқа топтасқан адамдар тобы;

 

<question>Бiршама тұрақты, құрамы, саны онша көп емес, бiр- бiрiмен тiкелей қарым- қатынас жасап отыратын ортақ мақсатқа ұмтылған адамдардың бiрлестiгi. Бұл қай топтың сипаттамасы?

<variant>шағын топ;

<variant> үлкен;

<variant>ресми;

<variant>ұйымдаспаған;

<variant>жасанды;

 

<question>Дағдының түрлерiн таңдаңыз:

<variant> қимыл- қозғалыс;

<variant>спорттық, мамандық;

<variant>жанама;

<variant>жалпы, дара;

<variant>тiкелей;

 

<question>Адамның қандай нәрсенi болмасын орындай алу қабiлетi.

<variant>дағды;

<variant>икемдiлiк;

<variant> әдет;

<variant>қабiлет;

<variant>нышан;

 

<question>Әдеттiң дағдыдан айырмашылығын көрсетiңiз:

<variant>автоматталған қимыл- қозғалыстардан тұрады;

<variant>адамның түрлi ғылыми бiлiмдердi игеруi;

<variant>қимыл- қозғалыстарды орындауға адам үнемi дайын болып, қажетсiнiп тұрады;

<variant>қоғамдық - әлеуметтiк мәнi бар саналы iс- әрекет болып табылады;

<variant>адамның бiлiмiнiң икемдiлiгiмен байланыспауы;

 

<question>Ойын әрекетiнiң маңызы

<variant>адам қоғамдық тәжiрибенi игередi, өзiнiң психикалық ерекшелiктерiн қалыптастырады;

<variant>адамға зиянды процесс;

<variant>ойынның адамға ешқандай маңызы жоқ;

<variant>қарым- қатынас жасау процесi;

<variant>бос уақытын өткiзу;

 

<question>Оқу дегенiмiз -

<variant>еңбек әрекеттерiн орындауға қажеттi, бiлiмдi, дағдыны, бiлгiрлiктi жүйелi игеру процесi;

<variant>адам тап қазiр басшылыққа алатын және оның өзiн-өзi тәрбиелеу жоспарын анықтайтын образ;

<variant>адамдардың материалдық және рухани қажетiн қанағаттандыратын қоғамдық пайда өнiм өндiруге бағытталған iс-әрекет;

<variant>адамға тiкелей әсер ететiн заттардың немесе құбылыстардың адам анализаторында тұтастай бейнеленуi;

<variant>адам тәжiрибесiн есте тұту, сақтау және қайта жаңғырту жолымен бейнелендiру;

 

<question>Іс-әрекет дегенiмiз-

<variant> затқа бағытталған және белгiлi мақсат көздеген қозғалыстар;

<variant> түрлi қажеттердi өтеуге байланысты белгiлi бiр мақсатқа жетуге бағытталған процесс;

<variant> ортақ мақсат үшiн бiiккен қоғамдық мiндеттi атқаратын әрекеттер жиынтығы;

<variant> бұрынға қабылдаған нәрсеге, құбылысқа қайта кездескенде болатын процесс;

<variant> барлық жауап дұрыс емес;

 

<question>Сыртқы әрекеттiң iшкi амалға ауысуы не деп атаймыз?

<variant>интериоризация;

<variant> афференция;

<variant>интерференция;

<variant>экстериоризация;

<variant>агглютинация;

 

<question>Iс-әрекеттiң құрылымын көрсеткен психолог:

<variant>А.Н.Леонтьев;

<variant>С.Л.Выготский;

<variant>Н.А.Леонтьев;

<variant>Ж.Пиаже;

<variant>П.Я.Гальперин;

 

<question>Iс-әрекеттiң психологиялық құрылымын көрсетiңiз

<variant>дағды, икем, әдет;

<variant>үйрену, жаттығу, машықтыру;

<variant>ойын, оқу, еңбек;

<variant>мотив, мотивация;

<variant> мақсатқа бағдарланған қимыл-қозғалыс, операциялар;

 

<question>Зейiн дегiнiмiз-

<variant>айналадағы объектiнiң iшiнен керектiсiн бөлiп алып, оған психикалық әрекетiмiздi тұрақтата алу;

<variant>сыртқы дұние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталуы;

<variant>сананы белгiлi бiр объектiге шүйлiктiрiп, оның айырықша бейнеленуiн қамтамасыз ету;

<variant>психиканың ең жоғарғы формасы;

<variant>сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстарды қайта жаңартып, қайта өңдеу;

 

<question>Жоспарсыз, мақсат қоймай- ақ, күш- жiгерiмiздi жұмсамай- ақ бiр нәрсеге назар аудару

<variant>ырықсыз зейiн;

<variant>үйреншiктi зейiн;

<variant>ырықты зейiн;

<variant>зейiннiң тұрақтылығы;

<variant>зейiннiң жинақылығы;

 

<question>Адамға табиғи сiңiсiп кеткен, арнайы күш жұмсамай- ақ орындалатын зейiн

<variant>үйреншiктi зейiн;

<variant>ырықсыз зейiн;

<variant>ырықты зейiн;

<variant>зейiннiң толқуы;

<variant>зейiннiң аударылуы;

 

<question>Белгiлi мақсат пен объектiнi әдейiлеп қабылдау

<variant>зейiн;

<variant>байқағыштық;

<variant>байқау;

<variant>зейiндiлiк;

<variant>қабылдау;

 

<question>Зейiннiң физиологиялық негiзi:

<variant>бас миының қабығындағы оптимальды ошақ;

<variant>нерв жүйесiнiң 1-шi, 2-шi сигналдық системасы;

<variant>рефлекстер;

<variant>анализаторлардың мимен байланысы;

<variant>психикалық процестердiң шапшаңдығы;

 

<question>Зейiннiң көлемi дегенiмiз не?

<variant> бiр уақыттың iшiнде оның қамтитын, объектiлерiнiң санын айтады;

<variant> бiр объектiден назарымызды көшiрудi айтамыз;

<variant> айналадағы объектiлердiң iшiнен керектiсiн бөлiп алу;

<variant> оқушылардың оқу- тәрбие процесiне сай ұйымдастыру;

<variant> күштi тiтiркендiргiштерге назар аудару;

 

<question>Белгiлi бiр мақсат қойып, объектiге ерекше зер салып отыру көзделедi

<variant> зейiннiң тұрақтылығы;

<variant> үйреншiктi зейiн;

<variant>ырықсыз зейiн;

<variant>ырықты зейiн;

<variant>зейiннiң көлемi;

 

<question>Зейiннiң толқуы

<variant> зейiннiң бiрде әлсiздене, бiрде күшейiп тұруы;

<variant> бiр объектiден екiншiсiне назар аудару;

<variant> адамның зейiнi бiр объектiге немесе бiр жұмысқа ұзақ уақыт тұрақтай алмауы;

<variant> объектiнi зейiндi тартып алунан бiлiнедi;

<variant> зейiннiң бiр нәрсеге шоғырлануы;

 

<question>Белгiлi бiр объектiге саналы түрде зейiндi ұйымдастыра алмаушылық:

<variant>алаң болушылық;

<variant>тұрақтылық;

<variant>зейiннiң жинақылығы;

<variant>зейiннiң көлемi;

<variant>зейiннiң аударылуы;

 

<question>Іс-әрекет үстінде бірнеше объектіге бір мезгілде зейін аудара алушылық

<variant>зейiннiң бөлiнушiлiгi;

<variant>зейiннiң аударылуы;

<variant>зейiннiң көлемi;

<variant>зейiннiң жинақылығы;

<variant>зейiннiң тұрақтылығы;

 

<question>Естуді өлшейтін құрал

<variant>аудиометр;

<variant>хроноскоп;

<variant>эстезиометр;

<variant>эргограф;

<variant>тахистоскоп;

 

<question>Адамның зейiнi бiр объектiге ұзағырақ тұрақтай алса

<variant>зейiннiң тұрақтылығы;

<variant>зейiннiң аударылуы;

<variant>зейiннiң бөлiнуi;

<variant>зейiннiң көлемi;

<variant>зейiннiң аумағы;

 

<question>Түйсiк дегенiмiз- бұл

<variant> сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстардың жеке қасиеттерiнiңсезім мүшелеріне әсер етуінен пайда болған миымызда бейнелену;

<variant>шындықтағы заттармен құбылыстарды еске сақтау, қалдыру;

<variant> бiр объектiге зейiннiң ұзағырақ тұрақталуы;

<variant>шындықтағы заттармен құбылыстардың бейнелерi;

<variant>сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының жалпы қасиеттерiнiң миымызда бейнеленуi;

 

<question>Түйсiктiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> экстероцепторлар, интероцепторлар, проприоцепторлар;

<variant>экстериоризация, интериоризация;

<variant>жалпы, жеке;

<variant>сыртқы, iшкi;

<variant>ырықты, ырықсыз;

 

<question>Сезім мұшелерінің сезгіштігінің әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп бейімделуі- бұл:

<variant>адаптация;

<variant>табалдырық;

<variant>ажырату табалдырық;

<variant>кинестезиялық түйсiктер;

<variant>сезгiштiк;

 

<question>Сезгiштiктiң тек жоғарылауын ғана көрсететiн құбылыс- бұл

<variant>сенсибилизация;

<variant>адаптация;

<variant>негативтi адаптация;

<variant>синестезия;

<variant>табалдырық;

 

<question>Белгiлi бiр анализаторға арналған тiтiркендiргiштiң ықпалымен басқа анализаторға сәйкес түйсiктiң қалыптасуы.

<variant>синестезия;

<variant>адаптация;

<variant>сенсибилизация;

<variant>сезгiштiк;

<variant> табалдырық;

 

<question>Ажырату табалдырығы дегенiмiз не?

<variant>төмен тiтiркендiргiштердi сезiну;

<variant>белгiлi бiр түйсiктi тудыра беретiн, тiтiркендiргiштiң ең жоғарғы күшi;

<variant>екi немесе екiден көп өте ұқсас тiтiркендiргiштердiң арасындағы айырмашылықтарды түйсiк арқылы сезiну;

<variant>сезгiштiктiң тек қана жоғарылауы;

<variant>сезгiштiктiң төмендеуi;

 

<question>Iшкi мүшелерiмiздiң күйiн бейнелейтiн түйсiк

<variant>органикалық;

<variant>кинестезиялық;

<variant>көру, есту, дәм сезу;

<variant>экстероцепторлар;

<variant>проприоцепторлар;

 

<question>Түйсiктiң негiзгi заңдылықтары:

<variant>синестезиялық;

<variant>кинестезиялық;

<variant>экстероцептор;

<variant>дистанттық;

<variant>романтикалық;

 

<question>Сезгiштiктiң түрлерiн таңдаңыз:

<variant>абсолюттiк, айырма;

<variant>адаптация;

<variant>көру және есту түйсiктерi;

<variant>табалдырық;

<variant>сенсибилизация;

 

<question>Түйсiктiң психофизикалық заңыңының негізін салғандар

<variant>Э. Вебер, С. Фехнер;

<variant>В. Вундт;

<variant>К. Коффка, К. Левин;

<variant>Э. Торндайк;

<variant>Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин;

 

<question>Тiтiркендiргiш әсерiнiң тоқталғанына қарамай, аз ғана уақыт болса да, түйсiктiң өз күшiнде қалатын кездерiн не деп атаймыз?

<variant>бiр iздi бейнелер;

<variant>синестезия;

<variant>сенсибилизация;

<variant>адаптация;

<variant>табалдырық;

 

<question>Дененiң бетiнде немесе оған жақын орналасқан түйсiктер

<variant>экстероцепторлар;

<variant>интероцепторлар;

<variant>проприоцепторлар;

<variant>вибрациялық түйсiктер;

<variant> кинестезиялық түйсiктер;

 

<question>Қабылдаудың түрлерiн таңдаңыз:

<variant> көру, есту, сипап- сезу қабылдауы;

<variant>апперцепция;

<variant> иллюзия;

<variant>қабылдаудың заттылығы, тұтастылығы;

<variant> қабылдаудың физиологиялық негiздерi;

 

<question>Түрлi себептерге байланысты шындықтағы объектiлердi қате қабылдау

<variant>иллюзия;

<variant>апперцепция;

<variant>галлюцинация;

<variant>фантазия;

<variant> түйсiк;

 

<question>Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен өткен тәжiрибесiнiң мазмұнына байланыстылығы

<variant>апперцепция;

<variant>иллюзия;

<variant>галлюцинация;

<variant>конвергенция;

<variant>аккомадация;

 

<question>Қабылдау дегенiмiз-

<variant>заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуi;

<variant>сыртқы дүние тiтiркендiргiштерiне психикалық әрекетiмiздi тұрақтата алу;

<variant>белгiлi мақсат қойып, обьектiнi әдейiлеп бейнелеу;

<variant>сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының миымызда жеке қасиеттерiнiң бейнеленуi;

<variant>нерв жүйесiн тұлға қасиеттерiнен туындайтын адамның жеке өзгешелiктерiнiң бiрi;

 

<question>Заттар мен құбылыстардың қасиеттерiнiң нақтылы бейнесiн ойда қалдыру, қайта жаңғыртуда көрiнiп отыратын естiң түрi.

<variant>сөздiк- логикалық ес;

<variant>образдық ес;

<variant>қозғалыс есi;

<variant>эмоциялық ес;

<variant>механикалық ес;

 

<question>Ес процесi дегенiмiз

<variant>сыртқы дүниедегi заттар мен құбылыстарды есте сақтау, қайта жаңғырту, тану, ұмыту процесi;

<variant>заттар мен құбылыстардың миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуi;

<variant>болмыстағы жалпыны және елеулiнi тану қабiлетi;

<variant>адамның iс әрекеттерiн еске қалдыруда көрiнетiн процесс;

<variant>сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының жеке қасиеттерiнiң миымызда бейнеленуi;

 

<question>Адамның еске түсiре алмауын ғылымда не дейдi?

<variant> амнезия

<variant>эйдетизм;

<variant>абстракция;

<variant>апракция;

<variant>афазия;

 

<question>Естiң түрi

<variant>қимыл- қозғалыс;

<variant>жалпы;

<variant>дара;

<variant>объективтi;

<variant>сырттай ойлау;

 

<question>Ес процестерiн атаңыз:

<variant>қимылдық, эмоциялық;

<variant>есте сақтау, қалдыру, тану, қайта жаңғырту;

<variant>синтездiк, аналитикалық;

<variant>естiң даярлығы, индивидуалдылығы;

<variant>моторлық;

 

<question>Реминисценция құбылысы дегенiмiз не?

<variant> кешігіп еске түсiру;

<variant>байланыс;

<variant>ұмыту;

<variant>күшейту;

<variant>қиялдану;

 

<question>Елес дегенiмiз-

<variant>қазiргi сәтте сезiм мүшелерiне әсер етпейтiн заттар мен құбылыстар бейнесiнiң мида пайда болуы;

<variant>бұрын тәжiрибеде қабылдаған нәрселердi мида қалдыратын және еске түсiретiн психикалық процесс;

<variant>бұрын қабылдаған нәрсеге, құбылысқа қайта кездескенде ғана пайда болатын психикалық процесс;

<variant>адамға тiкелей әсер ететiн заттардың немесе құбылыстардың адам анализаторында тұтастай бейнелейтiн психикалық процесс;

<variant>нерв жүйесiн тыныштандыратын процесс;

 

<question>Ойлау дегенiмiз-

<variant>сыртқы ортадағы заттармен құбылыстарынығ арасындағы байланыс қатынастарының миымызда сөз арқылы бейнеленуi;

<variant>сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстарының жеке қасиеттерiнiң миымызда бейнеленуi;

<variant>сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстарының ойда болмағанда елестеуi;

<variant>сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстарының есiмiзде сақталуы;

<variant>сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстарының жалпы қасиеттерiнiң миымызда бейнеленуi;

 

<question>Ойлаут үрi

<variant>теориялық;

<variant>синтездiк;

<variant>салыстыру;

<variant>абстракция;

<variant>жүйелеу;

 

<question>Ойлау тәсiлдерi

<variant>жүйелеу, салыстыру;

<variant>дедукциялық;

<variant>пiкiр;

<variant>практикалық;

<variant>моторлық;

 

<question>Шындықтағы заттармен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулi қасиеттерiн басқа қасиеттерiнен ойша бөлiп алу- бұл

<variant>абстракция;

<variant>анализ;

<variant>синтез;

<variant>топтастыру;

<variant>ұғым;

 

<question>Ойлаудың формаларын көрсетiңiз

<variant>ұғым, пiкiр, ой- қорытындысы;

<variant>абстракция;

<variant>теориялықойлау;

<variant>жеке, жалпы;

<variant>анализ, синтез;

 

<question>Заттар мен құбылыстар туралы ой

<variant>ұғым;

<variant>пiкiр;

<variant>дедукциялық ой- қорытындысы;

<variant>аналогия;

<variant>салыстыру;

 

<question>Бiр зат туралы мақұлдау немесе оны бекерге шығаруда көрiнетiн ойлаудың формасы

<variant>пiкiр;

<variant>ұғым;

<variant>салыстыру;

<variant>ой- қорытындысы;

<variant>абстракция;

 

<question>Қай терминдi психологияда жағдайды, мәселенi сәтiнде өзгерту арқылы шешедi деп санайды:

<variant>инсайт;

<variant>гипотеза;

<variant>индукция;

<variant>фантазия;

<variant>интеллект;

 

<question>Сыртқы әрекеттiң iшкi амалға ауысуы не деп атаймыз?

<variant>интериоризация;

<variant>афференция;

<variant>интерференция;

<variant>экстериоризация;

<variant>агглютинация;

 

<question>Сөйлеудiң түрлерiн көрсетiңiз.

<variant>сыртқы және iшкi;

<variant>сөйлеу мәнерлiлiгi;

<variant>сөйлеу мағыналылығы;

<variant>коммуникативтiк, коммуникациялық;

<variant>информациялық, қарым- қатынастық;

 

<question>Диалогты, монологты сөйлеу:

<variant>сыртқы сөйлеу;

<variant>ерiк;

<variant>ырықты бiлдiру;

<variant>ырықсыз процесс;

<variant>iштей сөйлеу;

 

<question>Қиял дегенiмiз не?

<variant>сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстарының субъективтiк образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрiнетiн, тек адамға ғана тән психикалық процесс;

<variant>сыртқы дүниедегi заттармен құбылыстарының жеке қасиеттерiнiң миымызда бейнеленуi;

<variant>шындықтағы бар нәрселердi топтастыру;

<variant>мақсатқа бағдарланған iс- әрекеттер жиынтығы;

<variant>ойымыздың сөз арқылы бейнеленуi;

 

<question>Қиялдың түрлерiн таңдаңыз

<variant>актив, пассив;

<variant>жалпы, дара;

<variant>топ, ұжым;

<variant>галлюцинация, иллюзия;

<variant>үйреншiктi;

 

<question>Суреттеп жазғанға немесе сызғанға қарап адамның жаңадан бiр нәрсенi елестете алуы

<variant>қайта жасау қиялы;

<variant>творчестволық қиял;

<variant>арман;

<variant>елес;

<variant>фантазия;

 

<question>Өзiндiк жаңа образдар жасау арқылы әрекетте жаңа табыстар беруде көрiнетiн қиял

<variant>творчестволық қиял;

<variant>арман;

<variant>қайта жасау қиялы;

<variant>түс көру;

<variant>пассив қиял;

 

<question>Өз қалауымызша жаңа образдар жасау

<variant>арман;

<variant>түс көру;

<variant>қайта жасау қиялы;

<variant>творчестволық қиял;

<variant>галлюцинация;

 

<question>Агглютинация, схематизация, акцентировка, гипербола

<variant>қиялдың жасалу жолдары;

<variant>қиялдың түрлерi;

<variant>қиялдың анықтамасы;

<variant>қабылдаудың ерекшелiктерi;

<variant>сенсорлық процестер;

 

<question>Бiр нәрсенiң жеке сипаттары, белгiлерi үлкейтiлiп көрсетiледi

<variant>гипербола;

<variant>схематизация;

<variant>творчестволық қиял;

<variant>топтастыру;

<variant>агглютинация;

 

<question>Қиялдағы елестердi топтастыру

<variant>агглютинация;

<variant>гипербола;

<variant>схематизация;

<variant>акцентировка;

<variant>жүйелеу;

 

<question>Қиялдың жасалу тәсiлi:

<variant>гипербола;

<variant>творчество;

<variant>арман;

<variant>фантастика;

<variant>рецептор;

 

<question>Қиял процесiнiң физиологиялық механизмiне қайсысы жатады?

<variant>үлкен ми сыңары қыртысының функциясы;

<variant>гипербола;

<variant>рецепторлар жүйесi;

<variant>сәбилiк шақтан бастап тәрбиелеу;

<variant>апперцепция;

 

<question>Өнерде және әдебиетте шығармашылық қызметтiң қажеттi элементi қандай?

<variant>фантазия;

<variant>тiлек;

<variant>армандау қабiлетi;

<variant>тәжiрибе;

<variant>ойлаупроцесi;

 

<question>Қиялдың түрлерi:

<variant>творчестволық;

<variant>агглютинациялық;

<variant>схематизациялық;

<variant>фантастикалық;

<variant>индукциялық;

 

<question>Қиял процесi қашан белсендi дами бастайды?

<variant>мектепке дейiнгi және мектептегi алғашқы жылдарда;

<variant>ересектiк кезеңде;

<variant>жеткiншектiк шақта оқу процесi кезiнде;

<variant>жоғары кластарда мақсатқа бағытталған тәрбиеде;

<variant>студенттiк шақта шығармашылық мамандыққа оқытуда;

 

<question>Сезiм дегенiмiз –

<variant>сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының адамның қажеттiлiгiне сәйкес келу- келмеуiнiң нәтижесiнде пайда болып отыратын психикалық процесс;

<variant>сананы белгiлi объектiге шоғырландырып, оның айқын бейнеленуiн қамтамасыз ететiн психикалық процесс;

<variant>күштi түрде сыртқа шығып, ұзақ ұақытқа созылатын психикалық процесс;

<variant>адамды аз уақыт iшiнде болса да, кенеттен булықтырра билеп, бұрқ етiп шығатын процесс;

<variant>жануарларға тән процесс;

 

<question>Сезiмнiң түрлерiн таңдаңыз:

<variant>адамгершiлiк;

<variant>фрустрация;

<variant>сентиментальдық;

<variant>аффект;

<variant>күрделi;

 

<question>Сезiмнiң негiзгi қызметiн таңдаңыз:

<variant>сигналдық;

<variant>астеникалық;

<variant>стресс;

<variant>фобия;

<variant>сыртқы ортаны бейнелеу;

 

<question>Адамның шындықтағы қандай да болмасын бiр сұлулықты сезiнуi

<variant>эстетикалық;

<variant>интеллектiк;

<variant>құмарлық пен әуестiк;

<variant>ақыл-ой;

<variant>адамгершiлiк;

 

<question>Қысқа уақытқа созылып, бұрқ етiп қатты көрiнетiн эмоциянық күй

<variant>аффект;

<variant>стресс;

<variant>фобия;

<variant>фрустрация;

<variant>құмарлық;

 

<question>Эмоцияның түрлерiн таңдаңыз:

<variant>қарапайым,күрделі

<variant>эстетикалық;

<variant>интеллектуалдық;

<variant>стеникалық;

<variant>астеникалық;

 

<question>Адамның шамадан тыс зорлануы

<variant>стресс;

<variant>фрустрация;

<variant>күйгелектiк;

<variant>аффект;

<variant>құмарлық;

 

 

<question>Ерiк дегенiмiз

<variant>адамның ө змiнез- құлығын меңгере алу қабiлетi;

<variant>саналы түрде алға тұтған мақсатға жету үшiн жұмсалатын жан қуатының беллсендiлiгi және адамның өзiн меңгере алу қабiлетi;

<variant>адамның қиындықтарды жеңудi талап ететiн мақсатты әрекеттермен қылықтарды жүзег еасыру;

<variant>алдын- ала жоспарланған, мақсатты түрде орындалатын процесс;

<variant>жоспарсыз, мақсат қойылмай- ақ орындалатын қимыл- қозғалыстар;

 

 

<question>Темперамент дегенiмiз –

<variant>нерв жүйесiнiң тума қасиеттерiнен туындайтын адамның жеке өзгешелiктерiнiң бiрi;

<variant>психологиялық процестер ағысының жылдамдығы немесе баяулығы

қимыл- қозқалыстар арқылы көрiнетiн психикалық процесс;

<variant>сыртқы ортадан келетiн әсерлерге адамның жауабы;

<variant>белгiлi бiр адамға тән және өмiр әсерiне жауап беретiн реакциялардың динамикасы, тонусы мен бiрқалыптылығында көрiнiс беретiн мiнез- құлықтың табиғи ерекшелiктерi;

<variant>адамның жүре пайда болатын өзгешелiгi;

 

<question>Күйгелек, тынымсыз, шамданғыш, көңiл- күйi жиi өзгеретiн, тұрақсыз, белсендi, мiнез- құлқы ұшқалақ, күйгелек, бiрбеткей, пысық, ашуланшақ

<variant>холерик;

<variant>флегматик;

<variant>меланхолик;

<variant>сангвиник;

<variant>диспластик;

 

<question>Аса сезiмтал, жаны тез жараланғыш, тұйық, кертартпа, пессимист, қауiп- қатерден қатты қорқады.

<variant>меланхолик;

<variant>сангвиник;

<variant>холерик;

<variant>флегматик;

<variant>атлетик;

 

<question>Барлық уақытта байсалды, ұстамды, бiр қалыпты, табанды, төзiмдi, салмақты, күшiн босқа сарп етпейтiн, асықпайды,саспайды.

<variant>флегматик;

<variant>сангвиник;

<variant>меланхолик;

<variant>диспластик;

<variant>холерик;

 

<question>Тез тiл тапқыш, жұртты жақтырқамайды,ақжарқын,көңiл-күйi тез өзгергiш,кек сақтамайтын,ойға жүйрiк,жаңаны тез қабылдайды.

<variant>сангвиник;

<variant>флегматик;

<variant>интроверт;

<variant>меланхолик;

<variant>диспластик;

 

<question>Сангвиник темпераментiнiң өкiлi қай типке жатады?

<variant>күштi тепе-тең, қозғалғыш;

<variant>күштi тең емес, ұстамсыз;

<variant>күштi тепе-тең, инерттi;

<variant>әлсiз тип;

<variant>күштi тепе-тең, әлсiз;

 

<question>Егер организмде шырын басым болса, қай темпераменттiң өкiлi болады?

<variant>флегматик;

<variant>холерик;

<variant>сангвиник;

<variant>меланхолик;

<variant>мiнез;

 

<question>Темпераменттiң физиологиялқ негiзi:

<variant>нерв системасының типi;

<variant>мiнез-құлқы;

<variant>темпераменттипi;

<variant>анатомиялық – физиологиялық қасиеттiрiнiң жиынтығы;

<variant>анализаторлар жүйесі;

 

<question>Мiнез дегенiмiз-

<variant>адамның iсi мен қылығынан көрiнетiн , оның айналасындағыларға қатынасын бейнелейтiн кiсiнiң тұрақты және тұрлаулы өзгешелiгi;

<variant>нерв жүйесiнiң тума қасиеттерiнен туындайтын адамның жеке өзгешелiктерiнiң бiрi;

<variant>әртүрлi тiтiркендiргiштерге жауап беру;

<variant>организмнiң сырттан келетiн әсерлерге жауабы;

<variant>адамның эмоциясымен мiнез-құлығын меңгере алу қабiлетi;

 

<question>Ұнамды мiнездiң бiтiстерi.

<variant>моральдық,ерiктiк,эмоциялық;

<variant>романтикалық, ақынжандылық;

<variant>эмоцианальды, көңiл күйi өзгергiш;

<variant>субьективтiк, обеъективтiк;

<variant>ашушаңдық, күйгелектiк;

 

<question>Мiнез типтерiн таңдаңыз.

<variant>сезiмталдық, ұстамдылық;

<variant>нышан,белсендiлiк;

<variant>табандылық,ұстамдық, жiгерлiлiк;

<variant>холерик,флегматик,сангвиник;

<variant>интроверт, экстроверт;

 

<question>Қабiлет дегенiмiз -

<variant>iс-әрекеттiң белгiлi бiр түрiн ойдағыдай нәтижелi орындауда көрiнетiн адамның жеке қасиетi;

<variant>адамның белсендiлiгiн анықтайтын талпынысының нақты көрiнiсi;

<variant>сыртқы ортадан келген әсерлерге адамның бейiмделеуi;

<variant>адамның эмоциясымен мiнез-құлығын меңгере алу қабiлетi;

<variant>адамның өмiрде өзi ұстанатын мұраты мен сенiмiне терең әрi негiзделген нанымы;

 

<question>Нышан дегенiмiз не?

<variant>әлi дами қоймаған,бiрақ iс-әрекетте алғаш сыналудан –ақ көрiнiс беретiн , қабiлеттiң бастапқы табиғи негiзi;

<variant>бұрын тәжiрибеде қабылдақан нәрселердi мида қалдыратын және еске түсiретiн психологиялық процесс;

<variant>сырттан келген тiтiркендiргiшке адамның жауап қайтаруы;

<variant>iс-әрекеттiң белгiлi бiр түрiн ойдағыдай нәтижелi орындауда көрiнетiн адамның жеке қасиетi;

<variant>адамның жүре пайда болатын қабiлетi;

 

<question>Iс-әрекеттiң жеке салаларында қана көрiнiп, оның нәтижелi орындалуына мүмкiндiк беретiн қабiлеттi-

<variant>арнаулы қабiлет;

<variant>жалпы қабiлет;

<variant>іс-әрекетке қабiлеттілік;

<variant>өзiндiк қабiлет;

<variant>вибрациялық қабiлет;

 

<question>Қабілеттің жоғары дәрежеде дамуын...

<variant>талант;
<variant>дарындылық;

<variant>нышан;

<variant>даналық;

<variant>шеберлік;

 

<question>Адамның алдына қойған мақсаты, жоспары iс жүзiне асырылмаған жағдайда байқалатын эмоциялық қалпы- бұл...

<variant>фрустрация;

<variant>персеверация;

<variant>кертартпа;

<variant>белсендiлiк;

<variant>диперсонализация;

 

<question>Естің бұзылуы

<variant>амнезия;

<variant>апракция;

<variant>афазия;

<variant>апатия;

<variant>альтруизм;

 

<question>Қарым-қатынас дегенiмiз не?

<variant>бiр-бiрiмен араласу, топтасу;

<variant>шындықтағы заттар мен құбылыстарды тану;

<variant>пiкiрлесушiнiң мiнез-құлығына,көңiл-күйiне әдейi әсер ету;

<variant>сыртқы әрекеттiң iшкi амалқа ауысуы;

<variant>тiршiлiктiң пайда болу заңдылықтары;

 

<question>Қарым-қатынас түрiн көрсетiңiз:

<variant>формальдi, iскерлiк, рухани;

<variant>коммуникациялық, хабардарлық;

<variant>сөйлеу,понтамимика;

<variant>кооперативтiк;

<variant>перцептивтiк;

 

<question>Қарым-қатынас стилін таңдаңыз:

<variant>автократтық;

<variant>контактылық;

<variant>позициялық;

<variant>интеллектуалдық;

<variant>дистанттық;

 

<question>Қарым-қатынас жақтарын таңдаңыз:

<variant>коммуникативтi, интерактивтi, перцептивтi;

<variant>коммуникация, коммуникабельдi;

<variant>маскалы, iскерлiк, рухани қарым-қатынас;

<variant>қарым-қатынас стратегиясы;

<variant>қарым-қатынас орната алу;

 

<question>Нақты объект болмай-ақ пайда болатын қабылдау

<variant>галлюцинация;

<variant>арман;

<variant>шабыт;

<variant>гипноз;

<variant>қиял;

 

<question>Нақты заттар мен құбылыстарды жалған, қате қабылдау

<variant>иллюзия;

<variant>арман;

<variant>елес;

<variant>қиял;

<variant>апперцепция;

 

<question>Өткен тәжiрибеден алған iздердi жадында қалдырып, қайта танып, жаңғыртумен ақпарат топтауқа негiзделген психикалық процесс-

<variant>ес;

<variant>зейiн;

<variant>қабылдау;

<variant>түйсiк;

<variant>елес;

 

<question>Заттар мен құбылыстардың сипатын, бiрақ жөндi көзге түсе бермейтiн ерекшелiктердi елей бiлу дегенiмi:

<variant>байқағыштық;

<variant>қызығушылық;

<variant>қабылдау;

<variant>қажеттiлiк;

<variant>ұмтылыс;

 

<question>Жануарларда туа бiткен қасиет:

<variant>инстинкт;

<variant>сезiм;

<variant>сенсорлық;

<variant>сублимация;

<variant>интеллект;

 

<question>Адамның қиял жарқындығы мен қуатын белгiлейтiн қасиетi-

<variant>арманшылдығы;

<variant>көңiл-күй;

<variant>ауқымдылығы;

<variant>еркiндiгi;

<variant>шабыты;

 

<question>Болған оқиғаға байланысты қылық-ниеттерiн қияли дәлелдеуге жанастыру қорғанысы-

<variant>жоққа шығару;

<variant>ақпаратты елемеу;

<variant>басқаға өткiзу;

<variant>басқа әдетiн иемдену;

<variant>бағытты өзгерту;

 

<question>Адамның өз мiнез-құлқын меңгере алу қабiлетi –

<variant>ерiк;

<variant>мiнез;

<variant>темперамент;

<variant>сезiм;

<variant>қабiлет;

 

<question>Күрделi эмоцияларды таңдаңыз:

<variant>аффект, стресс, фрустрация;

<variant>қайғы, ренiш;

<variant>табалау, қорқу;

<variant>зерiгу, iшпысу;

<variant>ашу, қуаныш, күлкi;

 

<question>Қарапайым эмоцияларды таңдаңыз:

<variant>қуаныш, қорқу;

<variant>аффект, көңiл-күй;

<variant>стресс;

<variant>фрустрация;

<variant>құмарлық;

 

<question>Лейпцигтегi алғашқы эксперименталды психологиялық лабороторияны ұйымдастырушы:

<variant>1879, Вундт;

<variant>1960, Торндайк;

<variant>1910, Фрейд;

<variant>1930, Крамер;

<variant> 1960, Декарт;

 

<question>Әрекет-қылық психологиясын ғылымға енгiзген бағыт:

<variant>бихевиоризм;

<variant>фрейдизм;

<variant>гуманизм;

<variant>когнитивизм;

<variant>прагматизм;

 

<question>Психология ғылымының мiндетi-

<variant>психологиялық құбылыстардың объективтi заңдарын ашу;

<variant>субъектив ойды баяндау;

<variant>процестердi сол күйiнде суреттеу;

<variant>табиқаттан тыс болмысты деректеу;

<variant>адам дүниесiнен тыс жағдайларды зерттеу;

 

<question>Психиканың рефлекторлық принципiн алқашқы айқындаған ғалым

<variant>М.И.Сеченов;

<variant>И,П,Павлов;

<variant>Л.С.Рубинштейн;

<variant>Б.Ф.Ломов;

<variant>А.Н.Леонтьев;

 

<question>Доминанта ұғымының мәнi:

<variant>ең көп қозу орны;

<variant>тежелу аймағы;

<variant>жайылу мекенi;

<variant>тұйықтаушы әрекет;

<variant>уақытша байланыстар;

 

<question>Көрнектi орыс физиологы А.А.Ухтомский ашқан жаңалық-

<variant>доминанта теориясы;

<variant>рефлекстер теориясы;

<variant>индукция заңы;

<variant>дедукция;

<variant>уақытша байланыстар теориясы;

 

<question>Американ ғалымы Э.Торндайк бастауын салып, дамытқан психологиялық теория-

<variant>бихевиористiк психология;

<variant>генетикалық психология;

<variant>тұңғиық психологиясы;

<variant>гештальтпсихология;

<variant>гуманистiк психология;

 

<question>Гуманистiк психология теоретигi:

<variant>Маслоу;

<variant>Фрейд;

<variant>Пиаже;

<variant>Торндайк;

<variant>Брунер;

 

<question>Дағды инферренциясы дегенiмiз-

<variant>жаңа дағдыға кедергi;

<variant>жаңа дағдыға қолдау;

<variant>бейтарап қимыл;

<variant>дағды тұрақтылығы;

<variant>дағды ауысуы;

 

<question>Гештальтпсихология бағыттарының өкiлi

<variant>М.Вертгеймер;

<variant>Э.Торндайк;

<variant>Д.Уотсон;

<variant>З.Фрейд;

<variant>Ж.Пиаже;

 

<question>Зейiннiң пайда болуы мәнiн ғылыми тұрғыдан түсiндiруге үлес қосқан психолог-ғалым-

<variant>И.П.Павлов;

<variant>И.М.Сеченов;

<variant>З.Фрейд;

<variant>Ж.Пиаже;

<variant>Н.Ланге;

 

<question>Психикалық процестердiң шапшаңдығын зерттейтiн құрал

<variant>эргограф;

<variant>хроноскоп;

<variant>аудиаметр;

<variant>тахиатоскоп;

<variant>эстезиометр;

 

<question>Социометрия әдiсi ненi зерттейдi

<variant>ұжымдағы адамдардың қарым-қатынасын;

<variant>адамның зейiнiн;

<variant>қабылдаудың қасиетiн;

<variant>оқушылардың бiлiмiн;

<variant>iс-әрекет нәтижелерiн;

 

<question>Зейiн көлемiн анықтайтын құрал

<variant>тахистаскоп;

<variant>феноскоп;

<variant>кардиограф;

<variant>кинескоп;

<variant>кодоскоп;

 

<question>Талдағыштардың өзара ықпалды әсерiнен сезгiштiктiң артуы:

<variant>синестезия;

<variant>адаптация;

<variant>абсолют табалдырық;

<variant>абсолют сезiмталдық;

<variant>сенсибилизация;

 

<question>Сезiм мүшелерiнiң тiтiркендiргiштерге бiртiндеп икемденуi-

<variant>адаптация;

<variant>синестезия;

<variant>сенсибилизация;

<variant>сезiмталдық;

<variant>табалдырық;

 

<question>Заттар мен құбылыстардың санада тұтас түрде бейнеленуiн қамтамасыз етушi психикалық процесс-

<variant>қабылдау;

<variant>түйсiк;

<variant>зейiн;

<variant>ес;

<variant>қиял;

 

<question>Иллюзия құбылысының мәнi-

<variant>жаңсақ тану;

<variant>дәлтану

<variant>шамалаптану;

<variant>ауыстыратану;

<variant>екiұшақтытану;

 

<question>Жүйкенiң ауруқа шалдығуынан бұрмалаған бейнелеу туындау құбылысы-

<variant>галлюцинация;

<variant>иллюзия;

<variant>апперцепция;

<variant>аккомодация;

<variant>сенсибилизация;

 

<question>Екi көздiң нақты затқа бiрдей бағытталып, оны басқаларынан ажырата тану қасиетi-

<variant>аккомодация;

<variant>конвергенция;

<variant>дивергенция;

<variant>апперцепция;

<variant>иллюзия;

 

<question>Көздiң қашықтағы заттарды көруге байланысты икемделу қабiлетi-

<variant>конвергенция;

<variant>дивергенция;


Просмотров 3953

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!