Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Інструкція щодо ведення класного журналуОбов'язки класного керівника. Класний керівник заповнює в журналі розділи: І. «Облік відвідування»; ІV. «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестру і року – оцінки з відповідних предметних сторінок»; V. «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»; VІ. «Загальні відомості про учнів»; VІІ. «Зведена таблиця руху та їх досягнень у навчанні». А також: - титульний аркуш, зміст (найменування предметів у змісті пишуться із прописної букви відповідно до навчального плану); - списки учнів на всіх сторінках (прізвище, ім'я – повністю на першій предметній сторінці) за алфавітом; - прізвище, ім'я, по батькові вчителя – предметника (повністю без скорочень) на всіх сторінках журналу; - найменування предметів ( не допускаючи скорочень, наприклад: ОБЖД, фіз.-ра, літ-ра); - загальні відомості про учнів; - зведену відомість відвідуваності; - зведену відомість обліку успішності учнів; - відомості про кількість пропущених уроків (тільки кількісний показник, без додаткових пояснень). Класний керівник: - щодня відзначає кількість уроків, пропущених учнями; - підсумовує кількість днів і уроків, пропущених кожним учнем за семестр і рік; - переносить із предметних сторінок у зведену відомість обліку успішності оцінки учнів за семестр і рік, підсумкові оцінки; - у розділі І «Облік відвідування» відсутність учня записують у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н– відсутність учня, хв. – відсутність через хворобу), а знаменник на кількість пропущених уроків; - наприкінці кожного семестру та навчального року підсумовує загальну кількість пропущених учнем уроків; - у разі навчання учнів у лікувально-профілактичних установах і оздоровчих загальноосвітніх установах санаторного типу для дітей з малозабезпечених сімей, класний керівник поміщає в журнал довідку про навчання в санаторії або лікарні; - усі зміни в обліковому складі учнів у журналі (відбуття, прибуття) може фіксувати тільки класний керівник після наказу по школі. Дата і номер наказу вносяться в журнал на той рядок порядкового номера, де зафіксоване прізвище учня(«прибув (вибув) з ___ числа, місяця, року, наказ ____ від ______»); - у ході навчального року всі довідки й записки від батьків із приводу відсутності на заняттях учнів зберігаються в журналі (у великому конверті, вклеєному наприкінці журналу), тому що вони є важливими документами, що фіксують і пояснюють відсутність дітей в школі. - У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. - На сторінці «Зведена відомість обліку успішності учнів»у колонці «Рішення педагогічної ради (дата, номер)» записується № педради, від ____ травня 20__р. Обов'язки вчителя – предметника. - Журнал заповнює вчитель у день проведення уроку. - Кількість проведених уроків і відповідні їм дати повинні збігатися. - Дату проведення уроку в правій частині розгорнутого аркуша слід фіксувати тільки арабськими цифрами і дробом, наприклад: 04/09, 23/11. - Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «Зошит»,а не «За зошит»; «І семестр», а не «За І семестр»; «Практична робота», а не «За практичну роботу». - Дати, проставлені на розвороті ліворуч, повинні чітко відповідати датам, проставленим праворуч. - Місячи і число проведеного уроку записують відповідно до розкладу уроків, затвердженого директором школи. - На правій стороні розгорнутого журналу учитель забов 'язаний записувати повну тему, вивчену на уроці, і завдання додому. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записується окремо. - Кількість годин з кожної теми повинна відповідати затвердженому календарно – тематичному плануванню й програмі з предмета. - У разі відсутності вчителя педагогічний працівник, який його замінює, у графі «Завдання додому» після записудомашнього завдання записує «Заміна», прізвище ініціали та засвідчує запис власним підписом. - Проводячи практичні, контрольні, письмові роботи вчитель точно вказує назву їхньої теми. - Оцінки за письмові контрольні роботи проставляються в графі того дня, коли проводилась робота. - У графі «Домашнє завдання» записують зміст завдання з відбиттям специфіки організації домашньої роботи і характер його виконання (читати, розповідати, напам 'ять), сторінки, номери завдань і вправ, практичні завдання. Якщо учням дають завдання з повторенням, то конкретно вказується його обсяг. - Визначаючи доцільність , характер, зміст та обсяг домашніх завдань, слід ураховувати індивідуальні особливості учнів і педагогічні вимоги. У першому класі домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2 класі 45 хв.; у 3 класі – 1 год. 10 хв.; у 4 класі – 2 год. 30 хв.; 5-6 класах – 2,5 год.; у 7-9 класах – 3 год. - Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 – бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. - Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок і показником оцінки в балах. - У разі не атестації робиться відповідний запис: н/а; - Учням, які за станом здоров 'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставлені тематичних, семестрових і річних балів, робиться відповідний запис: зар.(зараховано). - У випадках, коли учні звільнені за станом здоров 'я від занять із фізичної культури, трудового навчання при виставленні тематичних, семестрових і річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений). - Учням, які прибули з інших країн і в поточному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювались, при виставленні семестрових і річного балів робиться відповідний запис: вивч. (вивчав). - При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності(українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні. Важливо! На уроках української мови зазначення точного виду мовленнєвої діяльності й заголовка до тексту диктанту, твору чи переказу тощо є обов 'язковим, наприклад: · Усний твір-опис природи за картиною в художньому стилі «Осіння веселка» · Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю «Вдячність». - У розділі ІІІ журнали «Облік проведення навчальних екскурсій і практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики в термін, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності. Поруч з тематикою екскурсій вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення. - Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. - Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371. - Обов 'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану закладу. - Не підлягають обов 'язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі. - Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня. - Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом «Тематична»без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не обов 'язкове. - Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з написом «Тематична» виставляється н/а (не атестований). - Тематична корекція не підлягає коригуванню. - Семестрова оцінкавиставляється без дати до класного журналу в колонку з написом «І семестр», «ІІ семестр». - Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок, при цьому мають ураховуватись динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмету протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту. - Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у відповідну клітинку замість оцінки за І чи ІІ семестри виставляється н/а (не атестований). - Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом «Скоригована»поруч із колонкою «І семестр»або «ІІ семестр». - Колонки для скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. - У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. - Річна оцінкавиставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. - Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок. - У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. - У випадку не атестації учня за підсумками двох семестрів у колонку «Річна»робиться запис н/а(не атестований). - Річна оцінка коригуванню не підлягає. - Виставлення оцінки з державної підсумкової атестаціїздійснюється у колонку з надписом «ДПА»без зазначення дати. - Учням які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом «ДПА»робиться запис н/а(не атестований). - Учням, яким оцінка з держаної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка в колонку з надписом «Апеляційна»без дати. - Екскурсії передбачені змістом навчальної практики, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватись вчителем. - Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально – виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій і навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.2008 р. № 1/9 061) навчальна практика оцінюється й обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу. - Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремим рядком та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок із відповідних предметів. - Перед практичними роботами з інформатики, фізики, хімії, біології, трудового навчання, фізичної культури, необхідно провести інструктаж з техніки безпеки, зафіксувати в журналі запис «ТБ». - Дітям, що перебувають на індивідуальному навчанні, у класний журнал виставляють оцінки тільки з тих предметів, які визначені в їх індивідуальному навчальному плані.
·

 


Просмотров 614

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!