Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні матеріали, вапно та цементМІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Група 25

Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні матеріали, вапно та цемент

 

Примітки:

1. Якщо в контексті або в примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, то до цієї групи вклю­чаються лише продукти, сирі або промиті (у тому числі із застосуванням хімічних речо­вин, що виводять домішки без зміни структури продукту), роздроблені, перетворені в порошок, про­сія­ні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації або з використанням інших механічних чи фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одер­жані змішу­ванням або оброблені іншими способами, не зазначеними в кожній товарній позиції, до цієї групи не включаються.

Продукти цієї групи можуть уміщувати добавки протипилового агента за умови, що це не змі­нює властивостей продукту і робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

2. Ця група не включає:

(a) сірку сублімовану, осаджену або колоїдну (товарна позиція 2802);

(b) мінеральні барвники (земельні фарби) із вмістом 70 мас.% або більше хімічно зв’язаного заліза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позиція 2821);

(c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30;

(d) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

(e) брущатку, бордюрне каміння або плити для брукування (товарна позиція 6801); кубики для мозаї­ки або аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

(g) штучно вирощені кристали хлориду натрію або оксиду магнію (крім оптичних елементів) масою кожний не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію або оксиду магнію (товарна позиція 9001);

(h) крейду для більярду (товарна позиція 9504); або

(ij) крейду для писання чи малювання або кравецьку крейду (товарна позиція 9609).

3. Продукти, що можуть включатися як до товарної позиції 2517, так і до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, повинні включатися до товарної позиції 2517.4. До товарної позиції 2530 включаються серед інших (inter alia): вермикуліт, перліт і хлорити, неспучені; природні пігменти, кальциновані або некальциновані, змішані або незмішані; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (у вигляді полірованих або неполірованих кусків); бурштин; сепіоліт агломерований і бурштин агломерований, у пласти­нках, прутках, паличках або аналогічних формах, не оброблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронціаніт (кальцинований або некальцинований), крім оксиду стронцію; уламки кераміки, цегли або бетону.

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
2501 00 Сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або ті, що містять або не містять добавки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктiв і плиннiсть рiдких); вода морська:    
2501 00 10 00 - вода морська та сольовi розчини  
  - кухонна сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або ті, що містять або не містять добавки речовин, які запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок:    
2501 00 31 00 - - для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з подальшим використанням для виробництва iншої продукції  
  - - iнша:    
2501 00 51 00 - - - денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових продуктiв, для споживання людьми або годівлі тварин  
  - - - iнша:    
2501 00 91 00 - - - - сiль, придатна для споживання людьми  
2501 00 99 00 - - - - iнша  
2502 00 00 00 Пiрит невипалений  
2503 00 Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної:    
2503 00 10 00 - сiрка сира або нерафiнована  
2503 00 90 00 - iнша  
Графiт природний:    
2504 10 00 00 - у виглядi порошку або пластівців  
2504 90 00 00 - iнший  
Пiски природнi всiх видiв, забарвлені або незабарвлені, крiм металоносних пiскiв групи 26:    
2505 10 00 00 - пiски кремнеземні і пiски кварцові  
2505 90 00 00 - iнший пiсок  
Кварц (крiм природних пiсків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
2506 10 00 00 - кварц  
  - кварцит:    
2506 21 00 00 - - необроблений або начорно оброблений  
2506 29 00 00 - - iнший  
2507 00 Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi:    
2507 00 20 00 - каолiн  
2507 00 80 00   - iншi глини каолiновi  
Іншi глини (крiм спучених глин товарної позицiї 6806), андалузит, кiанiт і силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi:    
2508 10 00 00 - бентонiт  
2508 20 00 00 - землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину)  
2508 30 00 00 - глина вогнетривка  
2508 40 00 00 - iншi глини  
2508 50 00 00 - андалузит, кiанiт і силiманiт  
2508 60 00 00 - мулiт  
2508 70 00 00 - землi шамотнi або динасовi  
2509 00 00 00 Крейда  
Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна:    
2510 10 00 00 - нерозмеленi  
2510 20 00 00 - розмеленi  
Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцинований, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816:    
2511 10 00 00 - сульфат барiю природний (барит)  
2511 20 00 00 - карбонат барiю природний (вiтерит)  
2512 00 00 00 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кізельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременисті землi з питомою вагою 1 або менше, кальцинованi або некальцинованi  
Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно обробленi або необробленi:    
  - пемза:    
2513 11 00 00 - - необроблена або в грудках неправильної форми, включаючи подрiбнену пемзу (пемзовий гравiй)  
2513 19 00 00 - - iнша  
2513 20 00 00   - наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали    
2514 00 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми  
Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
  - мармур i травертин:    
2515 11 00 00 - - необробленi або начорно обробленi  
2515 12 - - лише розрізані, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
2515 12 20 00 - - - завтовшки не більш як 4 см  
2515 12 50 00 - - - завтовшки понад 4 см, але не більш як 25 см  
2515 12 90 00 - - - iншi  
2515 20 00 00 - екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва; алебастр  
Гранiт, порфір, базальт, пiсковик та iнші камені для монументiв чи будiвництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
  - гранiт:    
2516 11 00 00 - - необроблений або начорно оброблений  
2516 12 - - лише розрізаний, розпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
2516 12 10 00 - - - завтовшки не більш як 25 см  
2516 12 90 00 - - - iнший  
  - пiсковик:    
2516 21 00 00 - - необроблений або начорно оброблений  
2516 22 00 00 - - лише розрізаний, розпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми    
2516 90 00 00 - iнші камені для монументiв чи будiвництва  
Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв, із вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених на початку цiєї товарної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:    
2517 10 - галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi:    
2517 10 10 00 - - галька, гравiй, щебінь  
2517 10 20 00 - - вапняк, доломiт та iнше каміння із вмiстом вапняку, подрiбнене  
2517 10 80 00 - - iншi  
2517 20 00 00 - макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв із вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у товарній пiдпозицiї 2517 10  
2517 30 00 00 - гудронований макадам (дорожнє покриття)  
  - гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:    
2517 41 00 00 - - з мармуру  
2517 49 00 00 - - iншi  
Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш:    
2518 10 00 00 - доломiт, некальцинований або неспечений  
2518 20 00 - доломіт, кальцинований або спечений:    
2518 20 00 10 - - із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм  
2518 20 00 90 - - інший  
2518 30 00 00 - доломітова набивна суміш  
Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) із вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спіканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок:    
2519 10 00 00 - карбонат магнiю природний (магнезит)  
2519 90 - iншi:    
2519 90 10 00 - - оксид магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю  
2519 90 30 00 - - магнезiя випалена (спечена)  
2519 90 90 00 - - iншi  
Гiпс; ангiдрит; гіпсові в’яжучі (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвлені чи незабарвлені, із вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв:    
2520 10 00 00 - гiпс; ангiдрит  
2520 20 - гіпсові в’яжучі:    
2520 20 10 00 - - будiвельні  
2520 20 90 00 - - iнші  
2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу  
Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду і гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарній позицiї 2825:    
2522 10 00 00 - вапно негашене  
2522 20 00 00 - вапно гашене  
2522 30 00 00 - вапно гiдравлiчне  
Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвленi або незабарвленi, готові чи у вигляді клінкерів:    
2523 10 00 00 - клiнкери цементнi  
  - портландцемент:    
2523 21 00 00 - - цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений  
2523 29 00 00 - - iншi  
2523 30 00 00 - цемент глиноземистий  
2523 90 - iншi цементи гiдравлiчнi:    
2523 90 10 00 - - цемент із доменних шлаків  
2523 90 80 00 - - iнший  
2524 00 Азбест:    
2524 00 30 00 - волокна, пластiвцi або порошок  
2524 00 80 00 - iнший  
Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; вiдходи слюди:    
2525 10 00 00 - слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми  
2525 20 00 00 - слюда в порошку  
2525 30 00 00 - вiдходи слюди  
Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:    
2526 10 00 00 - неподрiбнений, нерозмелений  
2526 20 00 00 - подрiбнений або розмелений  
[2527]      
Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних сольових розчинiв і ропи; борна кислота природна із вмiстом не більш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину:    
2528 10 00 00 - борати натрію природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi)  
2528 90 00 00 - iншi  
Польовий шпат; лейцит; нефелiн і сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат):    
2529 10 00 00 - польовий шпат  
  - флюорит (плавиковий шпат):    
2529 21 00 00 - - із вмiстом фтористого кальцiю 97 мас.% або менше  
2529 22 00 00 - - із вмiстом фтористого кальцiю більш як 97 мас.%  
2529 30 00 00 - лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий  
Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицій:    
2530 10 - вермикулiт, перлiт і хлорити, неспінені:    
2530 10 10 00 - - перлiт  
2530 10 90 00 - - вермикулiт і хлорити  
2530 20 00 00 - кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю)  
2530 90 - iншi:    
2530 90 20 00 - - сепіоліт  
2530 90 98 00 - - інші  

 

 


Просмотров 378

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!