Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЮРИДИЧНА ОСОБА -див. Особа юридичнаЮРИДИЧНИЙ АКТ— офіційний письмовий доку­мент, який зумовлює певні правові наслідки, створює юридичний стан. Ю. а. спрямований на регулювання суспільних відносин. Ю. а. поділяють на: нормативні акти, тобто такі, що містять норми права, які регулюють


ЮРИДИЧНІ ФАКТИ


ЮСТІШІЯ


 


певну сферу суспільних відносин, та індивідуальні (ненормативні) акти, що визначають права та обов'язки тільки тих суб'єктів, яким вони адресовані (див. Правовий акт).

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ— передбачені законом кон­кретні обставини, які складають основу для виникнення (зміни, припинення) конкретних правовідносин. Поділя­ються на події і дії. Події — це юридично значущі акти, що виникають незалежно від волі людей (природна смерть людини, загибель майна внаслідок стихійного ли­ха та ін.). Дії — це життєві факти, що є результатом свідомої діяльності людей. Вони в свою чергу поділяють­ся на правомірні (відповідають правовим нормам) і неправомірні (суперечать закону, є правопорушення­ми). Неправомірні дії поділяються на злочини, адміністра­тивні, дисциплінарні та цивільні правопорушення. Усі ви­ди неправомірних дій є підставою для притягнення вин­них до юридичної відповідальності.

ЮРИСДИКЦІЯ(лат. іигізсіїсііо — судочинство, від іиз — право і сіісгіо — виголошення) — встановлені законом (чи якимось іншим нормативним актом) повноваження відповідних державних органів розв'язувати правові спори і вирішувати справи про правопорушення, тобто давати оцінку діям особи чи іншого суб'єкта права з погляду їх правомірності, вдаватися до юридичних санкцій стосовно правопорушників. Ю. визначається залежно від виду й ха­рактеру справи, що розглядається, її територіальної на­лежності, осіб, які беруть участь у справі. Ю. — це також сфера відносин, на яку поширюються вказані вище повноваження.

ЮРИСКОНСУЛЬТ (лат. .іигіз сопзиііиз — правозна­вець) — працівник юридичної служби організації, устано­ви. Ю. здійснює контроль за законністю наказів і розпо­ряджень адміністрації в межах її компетенції, бере участь у складанні договорів та угод, які укладаються з іншими підприємствами, організаціями; інформує співробітників про чинне законодавство, надає їм правову допомогу; ве­де в судах і господарських судах справи, в яких ор­ганізація виступає як позивач або відповідач, тощо.

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ(лат. іигізргиаепгіа — знання пра­ва) — див. Юридична наука.


ЮСТИЦІЯ(лат. .іихіїїіа — справедливість, законність) — сукупність судових установ і Міністерства юстиції та їхня діяльність у здійсненні правосуддя, а також у забезпеченні охорони прав і законних інтересів державних та громадсь­ких організацій і громадян, організації роботи судів, систе­матизації і підготовки пропозицій щодо кодифікації зако­нодавства тощо.Покажчик термінів

Я

ЯВКА З ПОВИННОЮ - привід для порушення кримінальної справи, здійснюється у вигляді доб­ровільної заяви особи про вчинений нею чи за її участі злочин до порушення проти неї кримінальної справи. Письмова або усна заява робиться прокурору, слідчому, органу дізнання, судді, суду. Я. з п. є обставиною, яка пом'якшує відповідальність. Більше того, у окремих пе­редбачених законом випадках вона взагалі виключає кримінальну відповідальність, наприклад звільняється від кримінальної відповідальності особа, котра після дачі ха­бара добровільно заявила про те, що сталося.

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА — дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що її забезпечують. Я. б. розглядається завжди поряд з радіаційною безпекою, тобто дотриманням допустимих меж радіаційного впливу на персонал підприємства, на­селення та навколишнє середовище, які встановлено нормами, правилами та стандартами з безпеки. За певних умов порушення правил Я. б. або радіаційної безпеки КК України визнає злочином.

ЯКІСТЬ — сукупність властивостей (техніко-еко-номічних, естетичних), які визначають спроможність за­довольняти певні потреби відповідно до призначення речі, товару. Я. є однією з умов цивільно-правових дого­ворів і правочинів. Я. товарів може вимірюватися певни­ми стандартами або специфікаціями, тобто документами, в яких перелічуються умови, що їм має відповідати товар.


 

А

Абандон

Аболіція

Аборт

Абсолютні права

Аваль

Аванс

Авізо

Автентичне тлумачення

Авторське свідоцтво

Авторський договір

Аграрне право

Адвалорне відрахування

Адвокат

Адвокатська діяльність

Адвокатська таємниця

Адвокатське бюро

Адвокатське об'єднання

Адвокатура

Адендум

Аджестер

Адміністративна

відповідальність Адміністративна юрисдикція Адміністративне право Адміністративне

правопорушення Адміністративний арешт Акредитив

Акти громадянського стану Акти органів державної влади Актив


Активне виборче право

Активні операції банків

Акцепт

Акцизний збір

Акціонерне товариство

Акція

Алібі

Аліменти

Алонж

Альпарі

Амністія

Аналогія закону

Аналогія права

Апартеїд

Апатриди

Апеляція

Арбітр

Арбітраж

Арешт

Арешт банківського рахунку

Арешт майна

Асортимент

Аудит

Аукціон

Афект

Бандитизм

Банк

Банківська асоціація

Банківська гарантія

Банківська позикаПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


 


 

Банківська система

Банківська таємниця

Банківське право

Банківські операції

Банківські рахунки

Банкноти

Банкомат

Банкрутство

Бартер

Батьківство

Безвісна відсутність

Безпідставне придбання або

збереження майна Безпосередність судового

розгляду Безготівкові розрахунки Безспірне стягнення коштів Безспірні факти Безхазяйне майно Боржник Брати і сестри Брокер

Буквальне тлумачення Буксирування Бюджет

Бюджетна система України Бюджетне право Бюджетний процес Бюджетний устрій

Валюта

Валютне законодавство

Валютне регулювання

Валютні злочини

Валютні операції

Валютні цінності

Вантажна квитанція

Вантажовідправн ик

Вантажоодержувач

Ваучер

Вбивство

Вексель

Венеричні хвороби

Версія


Верховна Рада України

Верховний Суд України

Вето

Взяття під варту

Виборні посади

Виборча кампанія

Виборча квота

Виборча система

Виборче право

Виборчий блок

Виборчий процес

Виборчі дільниці

Виборчі комісії

Виборчі округи

Видавничий договір

Видача злочинців

Визнання громадянина безвісно відсутнім

Визнання міжнародно-правове

Виїмка

Викличне провадження

Виконавче провадження

Виконавчий напис

Виконавчі документи

Виконання вироку

Виконання зобов'язань

Вимагательство

Виморочне майно

Вимушений прогул

Вина

Винагорода

Винахід

Виняткова міра покарання

Випадок

Виправдання

Виправні роботи

Виробнича марка

Виробничий простій

Вирок

Виселення

Вислуга років

Висновок експерта

Вихідні дні

Відведення земельної ділянки

Відвід судді

Відгул


Віддання до суду

Відкриття спадщини

Відмивання грошей

Відмова від спадщини

Відновлення кримінальної справи у зв'язку з ново-виявленими обставинами

Відносні права

Відповідальне зберігання

Відповідач

Відпустка

Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною

Відрядження

Відстрочка виконання вироку

Відчуження майна

Відшкодування збитків

Віза

Військова прокуратура

Військовий суд

Віндикація

Вклади

Влада

Водний кадастр

Водний кодекс

Воєнний стан

Воєнні злочинці

Володіння

Вотум

Впізнання

Всесвітній банк

Встановлення фактів

Втеча

Втрачена вигода

Г

Галузь права Гарантійний строк Гарантія

Генеральна довіреність Генеральний договір Генеральний підрядчик Генеральний прокурор Геноцид


Гіпотеза

Гірничий відвід

Глава держави

Глава уряду

Гласність судочинства

Гонорар

Господарська діяльність

Господарська компетенція

Господарська організація

Господарська правоздатність

Господарська

правосуб'єктність Господарське право Господарський договір Господарські спори Господарські товариства Готування до злочину Грабіж

Граматичне тлумачення Гриф

Громадська безпека Громадська організація Громадський захисник Громадський обвинувач Громадянин Громадянство Громадянські права Грошове нарахування Грошовий переказ

Д

Давність виконання обвинувального вироку

Давність притягнення до кримінальної відповідальності

Дактилоскопія

Дарування

Дебентура

Дебет

Дебітор

Дезертирство

Декларація про доходи

Декрет

Делікт


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


 


Деліктна відповідальність

Делінквент

Делькредере

Денонсація

Депозит

Депутатська недоторканність

Депутатський запит

Держава

Державна влада

Державна власність

Державна зрада

Державна мова

Державна система урядового

зв'язку Державна таємниця Державне мито Державне обов'язкове

страхування Державне право Державне страхування Державне управління Державний виконавець Державний лад Державний обвинувач Державний устрій Державні закупівлі Державні премії Дериватив Де-факто Де-юре

Джерела права Джерело підвищеної

небезпеки Дивіденди Дилер

Дипломатичні ранги Дисконт

Дискреційна влада Диспаша Диспашер Диспозитивність Диспозиція Дисциплінарна

відповідальність Дисциплінарний арешт Дифамація Дієздатність


Дізнання

Дія закону

Добровільна відмова

Добровільні товариства

Доведення до самогубства

Довірена особа

Довіреність

Довічне позбавлення волі

Довічне утримання

Договір

Договір міжнародний

Договір на користь третьої

особи Договір про матеріальну

відповідальність Договірні санкції Додаткова житлова площа Докази

Доктринальне тлумачення Документ

Доміцильований вексель Доміциляція Допит Допінг

Дорогоцінне каміння Дорогоцінні метали Доручення Дострокове звільнення від

покарання Досудове слідство Досудовий порядок

врегулювання спорів Дотація Дублікат Душевна хвороба Душевне хвилювання

Е

Евікція

Екологічне право

Екоцид

Ексгумація

Експерт

Експертиза працездатності

Екстрадиція


Електронні гроші

Емісія

Емітенти цінних паперів

Епідемія

Є

Євровалюти

Європейський суд з прав людини

Ж

Житлове право Житловий будинок Житловий кодекс Житлові приміщення Житлово-будівельний кооператив

З

Забезпечення виконання

зобов'язань Забезпечення позову Заборонений промисел Завдаток Загальна Декларація прав

людини Загальне захворювання Загальний трудовий стаж Зайняття забороненими

видами господарської

діяльності Заказник Закон

Законний представник Законодавство Законодавча ініціатива Законопроект

Закриття кримінальної справи Закриття провадження у

цивільній справі Залишення в небезпеці Залік


Замах на злочин

Заміна покарання

Замісництво

Замовлення

Заочний розгляд справи

Запобіжні заходи

Заповідальний відказ

Заповідник

Заповіт

Зарахування зустрічних вимог

Заробітна плата

Заручники

Застава

Заставний лист

Засуджений

Затримання

Захисник

Заява

Збитки

Зброя

Звання

Звання військові

Звання почесні

Звичаєве право

Звичай

Звичай торговельний

Звільнення від відбування

покарання Звільнення від кримінальної

відповідальності Звільнення від покарання Звільнення з роботи Зворотна (регресна) вимога Зворотна сила закону Зґвалтування Земельна власність Земельне право Земельний кадастр Земельний кодекс Землекористування Землеустрій

Землі населених пунктів Землі сільськогосподарського

призначення Зловживання владою або

службовим становищем Злочин


 
ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


 


Злочини проти держави

Злочинна бездіяльність

Злочинна недбалість

Злочинна організація

Злочинна самовпевненість

Злочинне діяння

Змагальність

Знаки для товарів і послуг

Знахідка

Зняття судимості

Зобов'язальне право

Зобов'язання

Зобов'язання про явку

Зобов'язання, що виникають

внаслідок заподіяння шкоди Зрада Батьківщини Зупинення перебігу строку

позовної давності Зустрічний позов

І

Ідеальна сукупність

Ідентифікація

Імунітет

Ім'я громадянина

Інвалідність

Інвестиція

Індивідуалізація покарання

Індивідуально визначена річ

Індосамент

Індосант

Індосат

Індосація

Інкасо

Іноземні громадяни

Інструкція

Інтелектуальна власність

Інтерпретація (тлумачення)

закону Інфляція Іпотека Історико-політичне

тлумачення


К

Кабальна угода

Казначейство

Казначейські зобов'язання

Казуальне тлумачення

Казус

Каліцтво

Каліцтво трудове

Карний розшук

Касаційна інстанція

Касаційна скарга

Касаційне подання

Касація

Катування

КАФ

Кваліфікація

Кваліфікація злочину

Кворум

Кліринг

Клопотання

Кодекс

Колегіальність

Колективний договір

Колізійна норма

Колізійне право

Колізія законів

Командитне товариство

Комерційний акт

Комерційний кредит

Комісійна експертиза

Комісійна торгівля

Комісіонер

Комісія

Комітент

Комітети Верховної Ради

України Компенсаційні виплати Компенсація Компетенція Компетенція судова Комплектність продукції Конвенція Конвенція про захист прав

людини та основних свобод Конклюдентні дії Коносамент


Консенсус

Конституційне право

Конституція України

Консульське право

Контрабанда

Контрагент

Контрактація

Контрафакція

Конфіскація майна

Копія

Кореспондентський рахунок

Користування

Корупція

Космічне право

Кошторис

Крадіжка

Крайня необхідність

Кредит

Кредитна картка

Кредитна спілка

Кредитні гроші

Кредитні санкції

Кредитор

Криміналістика

Кримінальна відповідальність

Кримінальна реєстрація

Кримінальне право

Кримінальний процес

Кримінально-виконавче право

Кримінально-процесуальне

право Кримінологія Купівля-продаж

Л

Легалізація

Легальне тлумачення

Лжесвідчення

Листок непрацездатності

Лізинг

Лікарняний листок

Лікарська таємниця

Ліквідність

Лікування примусове

Лісове законодавство


Ліцензія Ломбард

М

Мажоритарна виборча

система Майно

Майнова шкода Майнове страхування Майновий найом Майнові права Мандат

Мандатна комісія Маржа

Масові заворушення Материнство Матеріальна відповідальність

власника Матеріальна відповідальність

працівника Матеріальне право Матеріально-відповідальна

особа Мачуха Мирова угода Митне право

Міжнародне морське право Міжнародне право Міжнародне приватне право Міжнародний Суд ООН Міжнародні розрахунки Міна

Міністерство Місцеве самоврядування Місцеві органи державної

влади Місця позбавлення волі Міська смуга Міські землі Моральні збитки Мораторій Мордування Морський протест Мужолозтво


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


 


       
 
 
   

Нотаріальне засвідчення Нотаріат Нотаріус Нотифікація Ноу-хау О Обвинувачений Обвинувачення Обернення стягнення на майно Об'єднання позовів Об'єкт права Облігація Облік (дисконт) векселів Облікова ставка Національного банку України Обмежена осудність Обмеження волі Обмежувальне тлумачення Обмін житловим приміщенням Обмова Обнародування закону Обов'язкова частка Обов'язок доказування Образа Оброгація Обставини, що обтяжують відповідальність Обставини, що пом'якшують відповідальність Обшук Овердрафт Огляд місця події Огляд трупа Оголошення померлим Одержання незаконної винагороди Одноособові дії судді Одорологія Окрема думка Окрема ухвала Окреме провадження

 

Н

Наглядове провадження

Надомники

Надра

Надурочні роботи

Найбільше сприяння

Найманство

Наймач

Наказ

Накладна

Наклеп

Нарадча кімната

Наркотики

Народний депутат

Наряд

Насильство

Національний банк

Національний режим

Негаторний позов

Негідні спадкоємці

Недоторканність житла

Недоторканність особи

Незалежність суддів

Незмінність суддів

Неможливість виконання

зобов'язань Ненадання допомоги Ненормований робочий день Необережність Необхідна оборона "Необхідні спадкоємці" Неосудність Непереборна сила Неповнолітні Непрацездатність Неприпустимість повороту на

гірше Непрямі докази Неустойка Нешасний випадок Нічна робота Новація

Норма житлової площі Норма права Нормативний акт Нотаріальна угода


Омбудсмен

Онуки

Оперативне управління

Опис майна

Опіка

Опікун

Оприлюднення закону

Опублікування закону

Опціон

Органи виконавчої влади

Ордер

Оренда

Освідування

Оскарження дій службових

осіб Особа без громадянства Особа фізична

Особа юридична

Особисте підсобне господарство

Особисте страхування

Особисті немайнові права

Особливі умови поставки

Особливо небезпечний рецидивіст

Оферта

Офіційна мова

Офіційний спостерігач

Офшорна зона

Охорона навколишнього природного середовища

Охорона пам'яток історії і культури

Охорона праці

Очна ставка

Ощадний сертифікат

П

Пай

Паритет

Паронімія

Пасив

Пасивне виборче право

Пасинок

Патент


Патентна чистота

Патентне право

Патентоздатність

Патронат

Пенсійний фонд

Пенсія за вислугу років

Пенсія за віком

Пенсія за неповного стажу

Пенсія персональна

Пенсія по інвалідності

Пенсія у разі втрати

годувальника Пеня

Переведення боргу Переведення на іншу роботу Перевезення Перевищення влади або

службових повноважень Перевищення меж необхідної

оборони Перевірка Перегляд вироку Передатний напис Передвиборна агітація Переддоговірні спори Передовіра Переказний вексель Перекладач Перерви у роботі Переховування Перша судова інстанція Письмові докази Підакцизні товари Підбурювання Підвідомчість Підзаконний акт Піднайом Підозрюваний Підписка про невиїзд Підроблення П ідряд Підслідність кримінальних

справ Підсудний Підсудність Пільги Післяплата


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


 


Плагіат

Платіжна вимога-доручення

Платіжне доручення

Плебісцит

Пленум

Побої

Побутова травма

Повернення виконання

рішення Повірений Повістка Повітряне право Повне господарське відання Повне товариство Повноліття Повторні вибори Погашення судимості Погоджувальна комісія Погроза Подання Податки

Податки і збори місцеві Податкова декларація Податкова застава Податок на додану вартість Податок на промисел Поділ житлового приміщення Поділ майна Подія Подружжя Позбавлення батьківських

прав Позбавлення волі Позбавлення права обіймати

певні посади або займатися

певною діяльністю Позбавлення спеціальних

прав Позивач Позика Позичка Позов

Позов негаторний Позовна давність Показання Показання завідомо

неправдиві


Покарання Положення Помилування Пом'якшення покарання Поновлення на роботі Понятий

Попереднє слідство Попереднє ув'язнення Попередній розгляд справи

суддею Порнографія Порука Порушення законодавства про

вибори Порушення кримінальної

справи Посадова атестація Пособниитво Постанова прокурора Постанова слідчих органів Постанова суду Постанова уряду Потерпілий Поточний рахунок Почеркознавство Поширювальне тлумачення Право

Право власності Право житлове Право кримінальне Право переважної купівлі Право приватне Право природне Право притулку Право публічне Право сімейне Право спадкове Право суб'єктивне Право трудове Право цивільне Правова система Правове регулювання Правовий акт Правовий інститут Правовідношення Правоздатність Правознавство


Правомірність Правомочність Правонаступність Правопорушення Правопорядок Правосвідомість Правосуб'єктність Правосуддя Правочинність Преамбула Представник Представник влади Представник політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у Центральній виборчій комісії Представництво Пред'явлення обвинувачення

Презумпція невинуватості

Прекурсори

Преміювання

Прерогатива

Претензійний порядок врегулювання спорів

Претензія

Прецедент

Преюдиційність

Прибутковий податок з громадян

Приватизація

Приватна власність

Приватне обвинувачення

Приватне право

Привід

Привласнення або розтрата

Прийняття на роботу

Прийняття спадщини

Примирення сторін

Примусові заходи медичного характеру

Принцип єдиноначальності

Принцип одностайності

Принцип паритету

Припинення зобов'язань

Припинення трудового договору

Природне право


Присадибна ділянка

Причиновий зв'язок

Пріоритет заявки

Прогалини у праві

Продаж у кредит

Прокат побутовий

Прокуратура

Прокурор

Пролонгація

Промульгація

Прострочення

Проступок

Протест

Протизаконна угода

Протоколи

Професійне захворювання

Проценти

Процес

Процесуальне право

Процесуальні гарантії

Процесуальні строки

Псевдонім

Психотропні речовини

Публічне право

Публічний порядок

Публічність судочинства

Р

Ратифікація

Рахункова палата України

Реверсія

Ревізія

Регламент

Регресний позов

Резолюція

Реквізити

Реквізиція

Рекламація

Ремітент

Рента

Реституція

Референдум

Рецидивіст

Речове право

Речовий доказ

Ризик випадкової загибелі


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ


 


Родичі

Розголошення державної

таємниці Розірвання шлюбу Розкрадання Розлучення Розписка Розпорядження Розпорядники бюджетних

коштів Розпорядче засідання суду Розслідування Розтрата Розшук Роялті

С

Самоправство Санаторно-курортне

лікування Санітарно-епідеміологічний

нагляд Санкція Свідок Свідоцтво Свобода друку Свобода слова Свобода совісті Сезонні роботи Секвестр

Секретар судового засідання Селитебні землі Середній заробіток Сертифікат Симуляція Система права Систематичне тлумачення Сільський сход Сімейне право Скарб Скарга

Склад злочину Склад суду Скорочена тривалість

робочого дня Слідство


Слідчий

Слідчий експеримент

Слідчі дії

Словесний портрет

Службова недбалість

Службова особа

Службові житлові приміщення

Службові злочини

Службовці

Смертна кара

Солідарна відповідальність

Соціальне страхування

Соціальний захист

(забезпечення) Спадкове право Спадковий договір Спадкоємці Спадкування Спадщина Спекуляція Специфікація Співавторство Співучасть Спільна власність Спільна діяльність Стандарт Статеві злочини Статут

Стихійне лихо Страйк

Страховий випадок Страховий поліс Строки накладення

адміністративного стягнення Субвенція Суб'єкт права Суб'єктивне право Суброгація

Субсидіарна відповідальність Субсидія Субституція Суверенітет Суд

Суд присяжних Суддя Судимість Судно


Судова балістика Судова експертиза Судова інстанція Судова колегія Судова повістка Судова система Судова ухвала Судове доручення Судове рішення Судове слідство Судовий нагляд Судовий розгляд Судові витрати Судові дебати Судоустрій Судочинство Сукупність вироків Сукупність злочинів Сумісництво Суспільна небезпека Схов Сценарний договір

Т

Таємне голосування Таємниця листування Таємниця наради суддів Тарифна система Текстове тлумачення Тендер

Територіальні води Тероризм

Терористичний акт Техніка безпеки Тимчасова відсутність Тимчасові працівники Тілесні ушкодження Тлумачення закону Товариство з додатковою

відповідальністю Товариство з обмеженою

відповідальністю Торговельне право Трансакція Транспортна експедиція

З


Трансмісія спадкова Трансферт Трасологія Тратта Треті особи Трудова книжка Трудове каліцтво Трудове право Трудовий договір Трудовий колектив Трудовий стаж Трудові спори Тюремне ув'язне-ння Тюрма

Тягар доказування Тяжкі злочини

У

Ув'язнений

Угода

Удавана угода

Указ

Умовне засудження

Умовне звільнення

Умовно-дострокове

звільнення Уряд

Усиновлення (удочеріння) Усність судового процесу Установа Уступка вимоги Утримання з пенсій і допомог Утримання із заробітної плати Утриманці Ухилення від військової

служби Учасники кримінального

процесу Учасники цивільного і

господарського процесу

Ф

Фактичний вихователь Фактичний шлюб

7 =====


       
   
 
 


Зміст

ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

Факторинг

Фальшивомонетництво

ФАС

Фізична особа

Фіктивне банкрутство

Фіктивне підприємництво

Філія

Фінансова дисципліна

Фінансова система

Фінансове право

Фінансовий контроль

Фірма

ФОБ

Фонд

Форс-мажор

Франко

Франшиза

Фрахт

Фрахтівник

Фрахтувальник

Фрахтування

X

Хабарництво Халатність Художнє замовлення Хуліганство

Ц

ііедент

Ценз

Церковний шлюб

Цесія

Цивільна відповідальність

Цивільна справа

Цивільне право

Цивільне процесуальне право

Цивільний відповідач

Цивільний кодекс

Цивільний обіг

Цивільний позивач

Цивільний позов


Цивільний процес Цивільний процесуальний

кодекс Ціна

Ціна позову Цінні папери

Ч

Чартер

Часткова відповідальність

Чек

Черговість задоволення вимог

Честь і гідність

Член сім'ї

Ш

Шантаж

Шахрайство

Шлюб

Шлюбний вік

Шпигунство

Штраф

Ю

Юридична наука Юридична освіта Юридична особа Юридичний акт Юридичні факти Юрисдикція Юрисконсульт Юриспруденція Юстиція

Я

Явка з повинною Ядерна безпека Якість

- .


Передмова......................... З

Умовні скорочення . . .5

Алфавіт.............................. б

А ..................................... 7

Б........................................ 24

В....................................... 31

Г........................................ 59

Д........................................ 69

Е....................................... 91

Є....................................... 93

Ж .................................... 94

З........................................ 96

І .................................... 121

К..................................... 126

Л...................................... 145

М .................................. 148

Н..................................... 158

О . .................................. 170


П................................

Р.................................

с.....................

т.....................

У.................................

ф ...............................

X.................................

ц.....................

ч.....................

ш ...................

ю ...................

я.....................

Покажчик термінів . .305


Довідкове видання


 

ГончаренкоВладлен Гнатович

АндрушкоПетро Петрович БазоваТетяна Павлівна та ін.

ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК

За редакцією В.Г. Гончаренка


 


       
   
 
 


Художник О.Г. Григір

Технічний редактор Т.О. Щур

Коректор А.В. Дрожжина

Комп'ютерна верстка С.В. Чаплінського

 

 

Підп. до друку 14.02.04.

Формат 84 х 100 1/32. Папір офсет. № 1.

Гарн. Тайме. Друк, офсет.

Ум. друк. арк. 15,60. Ум. фарбовідб. 15,99. Обл.-вид. арк. 17,19.

Вид. № 3970. Зам. № 5-558.

Видавництво "Либідь" при Київському університеті, 01004 Київ, вул. Пушкінська, 32

Свідоцтво про державну реєстрацію № 404 від 06.04.2001 р.

Віддруковано на ВАТ „Білоцерківська книжкова фабрика", 09117, м.Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 827

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!