Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Розпізнавання сполук неметалів. Розв'язування експериментальних задачМета: навчитись розв'язувати практичні задачі з одержання основних сполук неметалів у лабораторних умовах, закріпити та перевірити на практиці вміння розпізнавати неорганічні сполуки, планувати та проводити досліди відповідно до .поданої схеми.

Обладнання: штатив з пробірками, нагрівальний прилад.

Реактиви: амоній хлорид, амоній нітрат, натрій хлорид, натрій нітрат, натрій сульфат, барій хлорид, аргентум нітрат, кальцій карбонат, натрій гідрогенкарбонат, кальцій хлорид, сульфатна кислота, купрум хлорид, нітратна кислота, концентрована сульфатна кислота, мідні ошурки, хлоридна кислота, кальцій гідроксид, натрій гідроксид, купрум (II) гідроксид.

Пам'ятайте, що після роботи більша частина досліджуваних розчинів на розпізнавання речовин повинна залишатися невикористаною. Це необхідно на випадок, якщо доведеться повторювати дослідження.

_______________________________________________________________________________З правилами техніки безпеки ознайомлені ) і зобов'язуюсь виконувати

______________________ (підпис)

Хід роботи

Завдання І.Розпізнавання солей.

а) У трьох пронумерованих пробірках містяться кристали таких солей: натрій хлориду, натрій сульфату та натрій нітрату. Визначте, у якій з пробірок міститься яка речовина.

б) У трьох пронумерованих пробірках містяться амоній хлорид, натрій хлорид та натрій сульфат. Визначте, у якій з пробірок міститься яка речовина.

в) У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини солей: калій карбонату, амоній хлориду, натрій сульфату. Як користуючись тільки одним реактивом, визначити в якій пробірці яка сіль міститься?

Запишіть рівняння лише тих реакцій, що відбуваються в розчинах до кінця.

а) Щоб визначити____________________________________________________________

прилити в проби досліджуваних речовин_____________________________________________

При цьому в пробірці 1 спостерігається ________________________________________

Рівняння реакції_____________________________________________________________

У пробірці 2 спостерігається__________________________________________________

' Рівняння реакції_____________________________________________________________

У пробірці 3 спостерігається__________________________________________________

Рівняння реакції____________________________________________________________

Висновок: у пробірці____ знаходиться________________________________________

б) Щоб визначити ___________________________________________________________

прилити в проби досліджуваних розчинів________________________________________

При цьому з пробірці 1 спостерігається_________________________________________

Рівняння реакції____________________________________________________________

 

У пробірці 2 спостерігається______________________________________________

Рівняння реакції________________________________________________________

У пробірці 3 спостерігається _____________________________________________

Рівняння реакції________________________________________________________

Висновок: у пробірці____ знаходиться_____________________________________

в) Щоб визначити_______________________________________________________

прилити в проби досліджуваних розчинів__________________________________

При цьому в пробірці і спостерігається_____________________________________

Рівняння реакції________________________________________________________

У пробірці 2 спостерігається______________________________________________

Рівняння реакції________________________________________________________

У пробірці 3 спостерігається______________________________________________

Рівняння реакції ____________ .___________________________________________

Висновок: у пробірці____ знаходиться_____________________________________

Завдання II.Добування сполук неметалів за поданими схемами.

Використовуючи подані реактиви, проведіть реакції за наведеними схемами:

Звіт про роботу оформіть у вигляді таблиці.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

Завдання III.Добування заданої речовини. Добудьте купрум (II) нітрат двома способами, використовуючи реакції обміну. Результати запишіть у вигляді таблиці.

Хід роботи Спостереження Рівняння реакцій Висновки
Ланцюжок перетворень
 
       

Завдання IV.Розпізнавання кислот. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини кислот: сульфатної, хлоридної, нітратної. Які реакції необхідно здійснити, щоб довести присутність тієї чи іншої кислоти в конкретній пробірці?

Рівняння реакцій напишіть у молекулярній та йонній формах______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тести

1Якісною реакцією на нітрат-йон є:

а) взаємодія досліджуваної солі (кислоти) з аргентум нітратом;

б) нагрівання розчину досліджуваної солі з концентрованою сульфатною кислотою і міддю;

в) взаємодія досліджуваної солі (кислоти) з розчинами солей барію.

2Якісною реакцією на карбонат-йони є:

а) взаємодія досліджуваної солі з сильними кислотами;

б) взаємодія карбонатів із аргентум нітратом;

в) нагрівання карбонатів

3Допишіть пропущені слова в реченнях: якісною реакцією на солі амонію є

дія_____ під час нагрівання. Реакція супроводжується виділенням_________ , який виявляють

за________ чи індикатором________

4Які з запропонованих рівнянь хімічних реакцій можна віднести до якісних реакцій на карбонат-йони:

а) Са(НС03)2=СаС03 20+С02 ;

б) Na2С03+2НС1=2NaС1+Н20+С02 ;

в)МgС03+С0220=Мg(НС03)2;

г) СаС032S04=СaS0420+С02 .

5За тривалого пропускання карбон(ІV) оксиду через вапняну воду утворюється: а) середня сіль; б) основна сіль; в)кисла сіль; г)подвійна сіль.

6Під час нагрівання натрій нітрату утворюється:

а) сіль, нітроген(ІV),оксид, вода;

б) нітроген(IV)оксид, вода, кисень;

в) сіль, кисень.

Складіть відповідне рівняння реакції.___________________________________________

7Яким набором реактивів можна визначити якісний склад амоній сульфату:

а) NаОН і Nа2S04; б) КСІ і ВаСІ2; в) КОН і ВаС12:

1)а; 2)6 3) в.

8Яким набором реактивів можна визначити якісний склад хлоридної кислоти:

а) Аg і АgN03; б) А1 і АgNO3; в) А1 і Nа2S04?

1) а; 2)6 3) в.

9Яка із реакцій відбувається в розчині за схемою:

Ва2+ + S042- = ВаS04

а) між барій ортофосфатом і сульфатною кислотою;

б) між барій хлоридом і сульфатною кислотою;

в) між барій хлоридом і сульфітною кислотою.

10Яка із реакцій відбувається в розчині за такою схемою:

2H+ + С02-3 Н20 + С02

а) між водою і натрій карбонатом;

б) між лугом і кислотою;

в) між кислотою і розчином солі.

 

 

Дата'-___ "___________________ 20___ р.

Лабораторна робота №6

Тема: Хімічні властивості металів.

Мета:Ознайомитися з хімічними властивостями металів. Навчитися визначати катіони металів в розчині Вдосконалити вміння працювати з хімічним посудом, закріпити набуті правша з техніки безпеки.

Обладнання та реактиви:

розчини гідроксидів натрію, калію, кальцію, індикаторів, хлоридів магнію, кальцію, барію, сульфату міді (II), сульфатної та хлоридної кислот; вапняк; пробірки, газовідвідні трубки.

____________________________________________________________________

З правилами техніки безпеки ознайомлені( ) і зобов'язуюсь виконувати

______________________ (підпис)

Хід роботи:

1. У пробірці з вапняною водою проробіть реакції, за допомогою яких можна

здійснити такі перетворення:

Са(ОН)2 СаСОз Са(НС03)2 СаС03 СаСl2

Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

2.3а допомогою магнію добудьте гідроксид магнію. Напишіть молекулярне та іонне рівняння реакції.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

3.Проробіть реакції, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

MgCO3 MgCl2 Mg(OH)2 Mg(NO3)2

Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

4.За допомогою досліду з 'ясуйте, у якій з виданих вам чотирьох пронумерованих пробірок з кристалічними речовинами міститься карбонат кальцію, нітрат барію, сульфат калію, хлорид натрію.

Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

5.Виходячи з оксиду алюмінію, добудьте гідроксид алюмінію. Напишіть молекулярне та іонне рівняння реакції.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

6.Дослідіть лакмусом розчин хлориду алюмінію. На основі досліду зробіть висновок про характер середовища в розчині цієї солі та про силу гідроксиду алюмінію як основи.

Напишіть рівняння реакції.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

7. Взаємодія оксиду заліза (III) з кислотами

Насипте у три пробірки потроху порошкоподібного оксиду заліза (III) і прилийте в одну пробірку соляної, в другу — сульфатної, у третю — нітратної кислоти. Трохи підігрійте пробірки. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонній формах.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

Тести:

1) Позначити ряд елементів, у якому наведено тільки металічні елементи:

а) Купрум, Аргентум, Ферум;

б) Натрій, Магній, Сульфур;

в) Алюміній, Силіцій, Плюмблюм.

г) Нітроген, Фосфор, Хлор.

2) Позначити метод, за допомогою якого добувають метали в промисловості:

а) пірометалургія;

б) крекінг;

в) ректифікація;

г) випалювання.

3) Позначте групу металів, до якої належать Натрій і Калій.

а) лужні метали;

б) лужноземельні метали;

в) рідкісноземельні метали;

г) благородні метали.

4) Позначте метали, які добувають електролізом розплавів:

а) чорні метали;

б) благородні метали;

в) малоактивні метали;

г) активні метали.

5) Позначте номер крупи Періодичної системи, до якої входять лужні метали:

а) І;

б) VI;

в) VII;

г) IX.

6) Позначте, у вигляді якої сполуки Натрій найчастіше трапляється в побуті:

а) кухонної солі й соди;

б) сплав з іншими металами;

в) крейди;

г) мармуру.

7) Установіть речовини в порядку збільшення в них масової частки Кальцію:

а) СаС2;

б) СаО;

в) Са(ОН)2;

г) СаСОз.

8) Установіть послідовність застосування речовин для здійснення перетворень: СаС03 С02 СО -> С02 СаСОз.

а) 02; б) СаО; в) С; г) НСІ.

9.Обчисліть масову частку домішок (у відростках) у технічному кальцій карбіді, якщо при повному розкладанні його зразка масою 2 кг надлишком води утворився ацетилен об'ємом 560л.

10.Позначте, що має статися з атомом Калію, щоб утворити іон К+:

а) він повинен віддати 1 електрон;

б) прийняти 1 електрон;

в) віддати 2 електрони;

г) прийняти 2 електрони.

11.Укажіть масову частку Кальцію в кальцій карбіді СаС2:

а) 79%

б)62%

в) 75%

г) 40%

12.Позначте електронну конфігурацію атома Кальцію:

а) 1s2 2s2б3s2;

б) 1s2 2s263s26 4s2;

в) 1s22s263s26 4sі;

г) 1s2 2s2б3s1.

13.Установіть символи елементів у порядку зростання їхніх металічних властивостей:

а) Nа;

б) RЬ;

в) Сs;

г)К.

14.Установіть генетичний ланцюжок добування, солі:

а) С;

б) Н2С03;

в) К2С03;

г) С02.

15.У зразку крейди масою 156г міститься калій карбонат масою 123г. Обчисліть масову частку домішок у цьому зразку (у відсотках).

 

Дата'-___ "___________________ 20___ р.

Лабораторна робота № 7

Тема:Розв'язування експериментальних задач з теми «Метали»

Мета: Закріпити знання студентів про властивості металів, закріпити вміння та навики в користуванні хімічним обладнанням та реактивалш

Обладнання та реактиви:

тверда вода,розчини гідроксидів, кальцію та натрію, карбонату натрію, червоної та жовтої кров 'яної солі хлоридної та сульфатної кислот, хлоридів цинку, барію, алюмінію, заліза (III), заліза (II), нітратів барію, кальцію, магнію, сульфату натрію; тверді сульфат залізаалюмінію, гідрокарбонат натрію;

пальник, пробірки, пробірко тримачі, фарфорові чашки, лійки, фільтри, залізні цвяхи.

____________________________________________________________________

З правилами техніки безпеки ознайомлені( ) і зобов'язуюсь виконувати

______________________ (підпис)

Хід роботи: Варіант І.

1.Вам видана тверда вода. Як пом’якшити ЇЇ ?Проробіть спроби, які дають змогу усунути тимчасову і постійну твердість води.

Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

2.Добудьте оксид заліза (III), виходячи з хлориду заліза (III). Напишіть рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

3.Перевірте експериментально, чи містить виданий вам зразок залізного купоросу домі шків іонів заліза (III).

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

Напишіть молекулярне та іонне рівняння реакції

4.Проробіть реакції, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

АІ2(S04)3

Аl АlСlз Al (ОН) з —

NаАІ(ОН)4

Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

5.Проробіть реакіщ що доводять амфотерність гідроксиду цинку. Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

6.Проробіть реакції, характерні для іонів дво- і тривалентного заліза. Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

Варіант 2,

1.Доведіть на досліді, що видана вам речовина є гідрокарбонатом натрію. Напишіть рівняння реакції.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

2.Очистіть залізний цвях від іржи хімічним способом. Напишіть молекулярне та іонне рівняння реакції.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

3.Виходячи із заліза,добудьте хлорид заліза (II). Напишіть молекулярне та іонне рівняння реакції.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

4.вам видано розчин хлоридів: барію, алюмінію, заліза (II) і заліза (III). Визначте експериментально, під яким номером міститься кожний розчин, Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

5.У пробірках під номерами містяться розчини нітратів: барію, кальцію і магнію, за допомогою дослідів з 'ясуйте, яка речовина міститься в кожній пробірці. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

6.Проробіть реакції\ за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Fе -> FеСІ2 -> Fе (ОН) з ->Fe2O3

Напишіть молекулярні та іонні рівняння пророблених реакцій,

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

Тести:

1.Позначте властивість заліза, завдяки якому воно знаходить своє використання:

а) легший за воду;

б) пластичне( ковке);

в) легко переходить у рідкий стан;

г) має високу температуру плавлення.

2.Визначте ступінь окиснення Феруму в його сульфіді Fе2S3

а) +1;

б) +2;

в) +3 ;

г) +4.

3.Обчисліть масу натрій карбонату ( в грамах), що міститься в зразку кальцинованої води соди масою 5г, у якій присутні 20% домішок

4.Позначте благородні метали:

а) золото і платина;

б) залізо і хром;

в) мідь та алюміній;

г) магній та кальцій.

5.Позначте метод, за допомогою якого добувають метали а промисловості:

а) пірометалургія;

б) крекінг;

в) ректифікація;

г) випалювання.

6.Для повної нейтралізації розчину хлоридної кислоти масою 150г. з масовою часткою кислоти 7,3% необхідний розчин натрій гідроксиду масою 200г. Обчисліть масову частку лугу в розчині (у відростках).

7.Позначте формулу гашеного вапна:

а) СаО;

б) Са(ОН)2;

в) СаС03;

г) Са(НС03)2

8.Установіть генетичний ланцюжок добування цинку:

а) ZпСl2; б) Zп(ОН)2;

в) ZпО; г) Zn.

9.Позначте, що має статися з атомом Кальцію, щоб утворився іон Са2+;

а) він повинен віддати 2 електрони;

б) прийняти 1 електрон;

в) віддати 3 електрони;

г) прийняти 2 електрони.

10.Позначте формулу кальцій гідроксиду:

а) КОН;

б)СаО;

в) Са( ОН)2;

г) Fе (ОН) 2.

11.Установіть послідовність застосування реагентів для здійснення перетворень:

Na 2O2 2 О NaOH NаНСОз

а) Nа;

б) Н20;

в) 02;

г) С02.

Дата'-___ "___________________ 20___ р.

Лабораторна робота 8

Обережно: працюємо з лугами, лужними металами та нагрівальними приладамиПросмотров 2118

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!