Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Je chápána jakohodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví- lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků

Tržbami) a náklady na nakoupený materiál a služby použité při

Jejich výrobě.

Její obsah tvoří předevšímmzdy, odpisy, placené úroky a zisk.

 

K výpočtu z údajů ve výkazu zisků a ztrát jsou používány tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb po odečtení nákladů na prodej zboží a spotřebovaných nákupů (materiálu, energie a služeb).

Cb) Tržní přidaná hodnota (MVA - Market value added)

- se používá jako ukazatel vyjadřujícídlouhodobý cíl/výsledek podnikání, nahrazuje v této funkci zisk. Vychází z úvahy, že k navýšení vlastního kapitálu dochází nejen tvorbou zisku, ale také maximalizací rozdílu mezi tržní hodnotou vlastního kapitálu (která odráží hodnocení „kvality“ kapitálu účastníky kapitálového trhu) a výši vlastního kapitálu skutečně vloženého do podniku.

- vyjadřuje hodnocení „kvality“ vlastního kapitálu z pohledu účastníků kapitálového trhu (tj. kolik by byli ochotni za kapitál v daném podniku zaplatit, odrážející to, jak hodnotí jeho schopnost přinášet zisk v daném podniku, oboru,…).

 

 

- vypočítává se jako rozdíl mezi tržní hodnotou vlastního kapitálu a výší vlastního kapitáluvloženého do podniku vlastníky/investory(účetní hodnotou).Protože však tržní hodnotu vlastního kapitálu lze zjistit pouze u firem kótovaných na kapitálovém trhu – jako tržní hodnotu akcií – má tento ukazatel jen omezené využití.Používá se k měřeníefektivnosti manažerské prácesměřující k rozšíření bohatství akcionářů od doby vzniku společnosti.

Tržní přidanou hodnotu MVAlze zjišťovat nejen pro vlastní kapitál,ale i pro celkový kapitál, fungující ve firmě -jako rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a hodnotou vloženého kapitálu.

cc) Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic value added)

Zatímco MVA měří efektivnost manažerské práce vzhledem k rozšíření bohatství akcionářů od doby vzniku společnosti,

měří EVA efektivnost manažerské práce během daného roku.EVA = zisk po zdanění – náklady veškerého kapitálu

- náklady na cizí kapitál = úroky,

- náklady na vlastní kapitál = nejsou v účetnictví evidovány, nutno stanovit, zjistit na bázi „náklady ušlé příležitosti“ a s přihlédnutím k rizikovosti užití kapitálu v dané firmě.

Náklady kapitálu (vlastního a cizího) přestavujíalternativní (oportunitní) náklady na celkový použitý kapitál, zatímcoúčetní náklady zohledňují pouze náklady na cizí kapitál (náklady na vlastní kapitál nezohledňují).

EVA představujeodhad navýšení kapitálu vloženého do podniku za jedno období ( rok )po úhradě odměny za jeho použití všem poskytovatelům v daných podmínkách, tj. vlastníkům i věřitelům.

EVA se tak může podstatně lišit od účetního zisku.

EVA může nabývat jak kladných hodnot, tak hodnot záporných:

- je-li ukazatel EVA kladný (je-li zisk po zdanění vyšší než náklady kapitálu),bohatství investorů roste,

- je-li ukazatele EVA záporný (je-li zisk po zdanění nižší než náklady veškerého kapitálu),bohatství investorů klesá. 

Dá se zobecnit, že:

MVA je současnou hodnotou budoucích očekávaných EVA.

Přestože je ukazatel EVA hitem 90. let, podstata myšlenky není nikterak nová.Manažeři chtějí vždy dosáhnout většího zisku, než jsou náklady kapitálu.Často však v praxi dochází kpřílišné orientaci na účetní kritéria, zejména účetní zisk a rentabilitu a tato racionální úvaha se vytrácí.

EVA jenový pohled na měření úspěšnosti podniku, protože v sobě soustřeďuje důležité stránky fungování podniku - velikost a strukturu kapitálu, náklady kapitálu i rizika jeho využití

Ukazatele EVA a MVA se využívají i prooceňování společností v případě jejich koupě a prodeje.

 

 

3. Poměrové ukazatele

Analýza pomocí poměrových ukazatelů jenejběžněji používanou technikoufinanční analýzy, a to z několika důvodů:

 


Просмотров 449

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!