Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Zisk před zdaněním 

 

Pro výpočet ukazatelů rentability se nejčastěji využívá EBT a EBIT. Volba příslušného ziskového ukazatele by měla vycházet z účelu analýzy – uveďme vypovídací schopnost uvedených modifikací zisku:

Hrubé rozpětí, hrubá marže (Gross Margin – GM, Gross Profit) –forma zisku, převzatá anglosaské oblasti. V naší výsledovce jí odpovídá obchodní marže, která je však vztahována – i ve výrobních podnicích – pouze k prodeji zboží, což však není obsah totožný s obsahem tohoto ukazatele v zahraničí (zboží a výrobky se nerozlišují).

 

Čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT) – představuje zisk vygenerovaný hlavní provozní činností podniku, má vyjadřovat efekt získaný existujícím portfoliem aktiv. Nelze jej ztotožňovat s provozním hospodářským výsledkem zjišťovaným podle českých účetních standardů a vykazovaným ve výsledovce. Pro zjištění NOPAT je třeba účetní provozní hospodářský výsledek upravit: nelze v něm např. ponechat zisky (ztráty) z prodeje aktiv, protože mají mimořádný charakter a nejsou výsledkem hlavní činnosti, nelze v něm ponechat výsledky finančních operací, protože také nejsou výsledkem hlavní činnosti podniku, další úpravy se týkají tvorby rezerv a opravných položek, účtování leasingových splátek apod.Ukazatel NOPAT vyjadřuje reálný efekt využití aktiv (investic) v daném podniku, a je proto významným ukazatelem používaným investory.

Čistý zisk pro akcionáře (EAC) – jde o zisk, který byl již zdaněn, byly z něj splněny povinnosti ve vztahu k zákonnému rezervnímu fondu, byly vyplaceny dividendy z prioritních akcií. Tento zisk může být vyplacen ve formě dividend nebo reinvestován do podniku. Jde o výsledek pro držitele kmenových akcií.

 

Čistý zisk (EAT) – v ČR „hospodářský výsledek za účetní období“ –zisk po splnění daňové povinnosti, tj. určený k rozdělení mezi akcionáře (prioritní a kmenové) a podnik. Do tohoto procesu mohou zasahovat ustanovení o povinném použití zisku – v ČR povinný příděl do rezervního fondu. Je využíván pro posuzování rentability vlastního kapitálu – představuje konečný výsledek činnosti pro vlastníky. 

Čistý zisk (EAT) plus úroky po zdanění –tento výsledek vyjadřuje souhrnný efekt činnosti se zohledněním daňového účinku bez ohledu na to, kdo zdroje poskytl (akcionáři, věřitelé).

 

Zisk před zdaněním (EBT) –je výsledkem celkové činnosti (běžné i mimořádné) za účetní období před stanovením daňové povinnosti. Je důležitou veličinou pro srovnávání výkonů společnosti v čase i při mezipodnikovém srovnávání, protože daňové zatížení může být v jednotlivých společnostech různé.

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT)- měří efekt podnikatelské činnosti, výsledek použití zdrojů bez ohledu na jejich původ (tj. bez ohledu na způsob financování činnosti) a bez ohledu na míru zdanění. Jde tedy o komplexní ukazatel, který využívají investoři pro posuzování produkční síly aktiv.Využívá se při řízení peněžního toku a při vyhodnocování dlouhodobé solventnosti. Není zkreslen vlivem daní a odráží se v něm i způsob financování podniku. Používá se nejvíce při měření rentability tržeb a rentability celkového kapitálu. 

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITD, EBITDA) –je předcházející úroveň zisku(EBIT)zvýšená o částku odpisů (v americkém účetnictví se rozlišují odpisy dlouhodobého hmotného majetku – „depreciations“ a dlouhodobého nehmotného majetku -“amortizations“). Tento údaj charakterizuje – s určitou nepřesností – objem disponibilních peněžních prostředků, které jsou výsledkem činnosti ve sledovaném období, proto se používá pro posuzování procesu tvorby peněžních prostředků (např. při investičním rozhodování).

 

c) Přidaná hodnota a její modifikace

ca) Přidaná hodnota


Просмотров 515

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!