Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


IV.úroveň: Zisk před úroky, odpisy a zdaněnímNávaznost na minulou přednášku

Elementární metody

a) analýza absolutních ukazatelů

b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů

c) analýza poměrových ukazatelů

d) analýza soustav ukazatelů

C) Rozdílové ukazatele

člení se na :

1. fondy finančních prostředků

Ukazatele různé úrovně zisku

Ukazatele typu přidaná hodnota

 

1.Fondy finančních prostředků

a) Čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital)

b) Čisté pohotové prostředky

c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy

 

Při financování oběžných aktiv musí podnik zvažovat dvě otázky:

· Určení podílu financování z vlastních a cizích zdrojů

· Určení podílu financování z krátkodobých a z dlouhodobých zdrojů.

 

Provozním kapitálem se obvykle rozumí krátkodobá oběžná aktiva.

 

a) Čistý provozní kapitál (ČPK)

 

Je rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími pasivy.

 

                 
   
 
 
     
   
 
 
 


SA VK SA VK

           
   
 
   


c dl zdroje

Cizí dl. zdroje

OA
ČPK ČPKOA

Cizí kr. zdroje Cizí kr. zdroje

       
 
   
 

 

 


1. výpočet – z položek aktiv:

 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva

 

ČPK je tedy částí oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji (dlouhodobým kapitálem) vlastními i cizími.

 

ČPK tvoří rozhodovací manévrovací prostor pro činnost finančního manažera, neboť jde o tu část oběžných aktiv, která není zatížena nutností brzkého splacení (ochranný polštář podniku).

 

2. výpočet – z položek pasiv:

ČPK = vlastní zdroje + cizí kapitál dlouhodobý – stálá aktiva

 

Tento pohled je bližší vlastníkovi podniku.

 

 

Obsah (podstata) ČPK = část oběžných aktiv, která je financována

dlouhodobými zdroji (dlouhodobé zdroje = dražší)

 

Nedostatky ČPK

- oběžná aktiva, z nichž se odvozuje, zahrnují i některé málo likvidní, nebo trvale nelikvidní položky. např. nedobytné pohledávky, neprodejný materiál- je ovlivněn použitými metodami oceňování, zejména majetku.

 

 

Zásada opatrného financování :

- dlouhodobá (stálá) aktiva by měla být financována ze zdrojů dlouhodobých, zatímco krátkodobá aktiva mohou být financována i krátkodobými zdroji.

 

Při uplatňování tohoto přístupu se uvádí do souladu doba splatnosti (životnost) aktiv a pasiv.

Interpretace ukazatele čistý pracovní kapitál (ČPK)

 

- vychází ze zásad financování, které formuluje teorie podnikových financí – čistý pracovní kapitál indikuje, zda je dodržována zásada opatrného financování (zlaté bilanční pravidlo):

 

ČPK větší než 0 = dlouhodobé zdroje převyšují objem stálých aktiv,

= oběžná aktiva jsou kryta i zdroji dlouhodobými.

 

ČPK menší než 0 (záporný) představuje tzv. nekrytý dluh,

= část stálých aktiv je kryta krátkodobými cizími zdroji

 

To je signálem možných budoucích problémů s likviditou, získáváním zdrojů apod. Obecně platí, že čím vyšší hodnota ukazatele ČPK, tím vyšší schopnost hradit závazky (při dostatečné likvidnosti složek oběžných aktiv) a naopak.

 

 

Velikost ČPK však ve značné míře závisí na

 

- charakteru odvětví či oboru, ve které společnost provádí svou činnost – existují odvětví náročnější na ČPK a odvětví méně náročná

 

- na délce dosahované obratovosti položek, z nichž je ČPK zjišťován, která nachází souhrnné vyjádření v tzv. obratovém cyklu peněz (viz dále poměrové ukazatele), který je závislý na řadě skutečností a je dán konkrétními podmínkami činnosti podniku.

 

Určitá výše ČPK znamená v každém případě zajištění platební schopnosti a je dobrým znamením pro věřitele. Vysoký objem ČPK však sám o sobě – bez patřičného obratu – svědčí o neefektivním využívání prostředků a ne příliš velké péči věnované optimalizaci jeho výše.

 

Oba dva postupy výpočtu vedou ke stejné hodnotě ČPK, ale protože údaje, z nichž jsou jeden a druhý vypočítávány jsou souborem dílčích položek, poskytuje analýza vývoje ČPK ve dvou po sobě jdoucích obdobích na základě jednoho a druhé postupu výpočtu poměrně podrobné informace o faktorech, které vývoj způsobily (viz příklad v příloze 2).

 

 

b) Fond Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy

 

Ukazatel též označovaný jako čistý peněžní majetek představuje kompromis mezi ukazateli ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv se vylučují nelikvidní oběžná aktiva,tj. zásoby, popř. dlouhodobé pohledávky:

 

ČPPFF = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobá cizí pasiva

Nebo také:

= krátkodobý finanční majetek + pohledávky – krátkodobá cizí pasiva

Příklad

 

Čistý pen.pohledávkový fond
oběžná aktiva-zásoby-krátkodobá cizí pasiva          
Oběžná aktiva          
Zásoby          
Krátkodobá cizí pasiva          
           
Krátkodobý fin.majetek + krátk. pohledávky – krátk. cizí pasiva          
Krátkodobý fin. majetek          
Krátkodobé pohledávky          
Krátkodobá cizí pasiva          

 

c) Fond Čisté pohotové prostředky (ČPP)

 

z oběžných aktiv se vylučují nelikvidní položka zásob a položka pohledávek, zbývá tedy položka krátkodobý finanční majetek, který je možno uvažovat buď v jeho celkovém objemu nebo jako pouze peněžní prostředky (na BÚ a v pokladně).

Pohotové peněžní prostředky tedy zahrnují buď

 

· peníze v hotovosti + peníze na BÚ nebo

· peníze v hotovosti + peníze na BÚ + šeky + směnky + krátkodobé vklady + krátkodobé CP, atd.

 

Výpočet tohoto ukazatele se může pro potřeby řízení likvidity dále zpřesnit:

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky

 

Do peněžních prostředků se pro tyto účely zahrnuje pouze hotovost a peněžní prostředky na běžných účtech, popř. i velmi likvidní peněžní ekvivalentynapř. směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé termínované vklady.

Příklad

 

Čisté pohotové prostředky
peníze v hot. + peníze na b.účtu – krátk.cizí pasiva          
peníze v hotovosti          
peníze na b. účtu          
krátkodobá cizí pasiva          

 

2. Ukazatele založené na různých modifikacích zisku

 

Výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) v ČR – HV před zdaněním (EBT)

HV po zdanění (EAT)

 

Úrovně zisku pro účely finanční analýzy:

 

I.úroveň : Hospodářský výsledek (zisk) za účetní období po zdanění

(EAT- earnings after taxes)

Daň z příjmu

_______________________________________________________________

II.úroveň: Zisk před zdaněním (EBT - earnings before taxes)

+ Nákladové úroky ________________________________________________________________

III.úroveň: Zisk před úroky a zdaněním (EBIT- earnings before interest and taxes)

+ Odpisy dlouhodobého majetku ________________________________________________________________

IV.úroveň: Zisk před úroky, odpisy a zdaněním

(EBDIT - earnings before , deprecisation, interest and taxes)

 

 

zisk na nižší úrovni než zisk po zdanění: tzv. zisk pro akcionáře

(EAC - earnings evailable for common stockholders) :

EAC = EAT – vyplacené dividendy

 

Ve schématu uvedené modifikace, založené na zisku před zdaněním, se vypočítávají také ze zisku po zdanění, např.

 

a) Zisk po zdanění plus úroky = EAT + nákladové úroky (EAIT)

 

Tento ukazatel se častěji používá ve variantě, která zohledňuje skutečnost, že úroky tvoří součást nákladů a snižují tak daňové zatížení, tj. tvoří tzv. daňový štít. Chceme-li vyjádřit celkový výsledek využití zdrojů bez ohledu na to, komu náleží (vlastníku, věřiteli), ale se zohledněním daňového efektu úroků, pak je možné vypočítat

b) Zisk plus úroky po zdanění = EAT + nákladové úrokyx(1–t)

 

kde t = úroková sazba v desetinném vyjádření.

 

Tato veličina pak představuje čistý výsledek použitého kapitálu vlastního i cizího. V literatuře je tato veličina označována zkratkou NOPAT (z angl. net operating profit after taxes), výpočet NOPAT však vychází nikoli z celkového hospodářského výsledku (zisku) po zdanění, ale z jeho provozní zdaněné části plus nákladové úroky po zdanění, tj.

 

c) NOPAT = Provozní zisk po zdanění + nákladové úrokyx(1 – t):

 


Просмотров 379

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!