Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Протокол результатів дослідження акцентуації характеру в підлітківДодаток 1

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

П Р А К Т И Ч Н О Г О П С И Х О Л О Г А

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України „Про освіту”, Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного кодексу товариства психологів України та інших нормативних документів, що регламентують діяльність психологічної служби в системі освіти України;

1.2. практичний психолог призначається на посаду і звільняється з неї завідувачем відділом освіти районної державної адміністрації;

1.3. психолог підпорядковується безпосередньо директорові школи;

1.4. на практичного психолога покладається завідування психологічним кабінетом служби;

1.5. у своїй діяльності психолог керується Законом України з питань освіти, Положенням про психологічну службу системи освіти України, наказами органів управління освіти всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією; психолог дотримується норм Конвенції про права дитини, Декларації прав людини.

 

ІІ. ФУНКЦІЇ:

Основними напрямками діяльності психолога є:

2.1. консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

2.2. організація сталої системи просвітницько-пропагандиської роботи з підвищення психологічної культури адміністрації, педагогів навчального закладу та сім’ї;

2.3. проведення психолого-профілактичної роботи з учнями щодо формування орієнтації на здоровий спосіб життя та захист їх психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

 

ІІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

3.1. бере участь в організації освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистісного розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психологічного здоров’я;

3.2. зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, що отримані в процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це може задати шкоди дитині чи її оточенню;

3.3. безпосередньо організує планування розділу річного плану роботи школи „Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу”, спільно із заступником з науково-методичної роботи – розділ „Методична робота з педагогічними кадрами”, спільно із заступником з виховної роботи – розділ „Виховна робота”;

3.4. безпосередньо організовує та проводить психолого-педагогічні практикуми для адміністративно-управлінського персоналу школи, педагогів та класних керівників з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

3.5. проводить консультації для вчителів певних навчальних предметів, адміністрації з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

3.6. бере участь у засіданнях методичних об’єднань класних керівників, вчителів початкових класів;

3.7. здійснює психологічний аналіз уроків (занять) на запит адміністрації навчального закладу;

3.8. вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу у школі, бере участь у роботі педагогічної ради школи; інформує педагогічну раду школи про завдання, зміст і деякі результати роботи психологічної служби;

3.9. надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні психологічних аспектів інноваційних технологій та їх впровадження в освітню діяльність колективу;

3.10. постійно працює над вдосконаленням власної інформаційної компетентності; застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній педагогічній діяльності;

3.11. веде пропаганду психологічних знань серед батьків, періодично виступає на батьківських зборах; надає батькам консультації, які фіксуються в журналі обліку консультацій;

3.12. приймає участь в організації прийому контингенту учнів;

3.13. бере участь у проведенні атестації педагогічних працівників школи;

3.14. бере участь в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання;

3.15. планує свою роботу, виходячи з нормативів часу на види робіт;

3.16. забезпечує своєчасне складання встановленої звітньої документації;

3.16.1. один примірник річного плану, затверджений директором школи та погоджений керівником (міської) психологічної служби, подає в (міську) психологічну службу до 15 вересня;

3.16.2. веде облік роботи за чверть, за результатами роботи за навчальний рік, звітує в міську психологічну службу або методисту – щорічно до 01 червня;

3.16.3. веде щоденний облік роботи,журнал проведення індивідуальних консультацій педагогів, учнів, батьків, журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, папки на кожну паралель класів з матеріалами щодо результатаів роботи з учнями й педагогами, індивідуальні картки психологічного супроводу школярів, що поступають до школи.

3.17. будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу;

3.18. турбується про здоров’я і безпеку довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

3.19. у разі завідування психологічним кабінетом (робочим кабінетом практичного психолога) систематично поповнює та удосконалює навчально-матеріальну базу кабінету, забезпечує роботу технічних засобів, дотримання правил санітарії та гігієни, протипожежної безпеки і поводження з електричними приладами;

3.20. проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження;

3.21. підвищує свою кваліфікацію.

 

IV. ПРАВА:

Психолог має право на:

4.1. самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика);

4.2. вирішення, на якому етапі консультування можна дити об’єктивний професійний висновок, а у випадках, коли він не може додержуватись інтересів клієнта, роз’яснення йому і зацікавленим особам реальний стан речей;

4.3. отримання робочого кабінету площею не менше ніж 12 кв.м., стан якого відповідає санітарно-гігєнічним нормам, укомплектований відповідним матеріально-технічним оснащенням згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691 „Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів”;

4.4. захист професійної честі і гідності;4.5. на впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій;

4.6. ознайомлення за скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

4.7. захист своїх інтересів самостійно і/ чи через представника, в тому числі адвоката у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням психологом норм професійної етики;

4.8. конфедиційність дисціплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

4.9. підвищення кваліфікації;

4.10. проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

5.1. за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;

5.2. за застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних їз фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку психолог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України „Про освіту”;

5.3. За заданні школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 

VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ:

Психолог:

6.1. працює за тижневим графіком роботи, складеним, виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи;

6.2. підтримує систематичний зв’язок із заступниками директора з виховної, науково-методичної та навчально-виховної роботи, керівниками методичних об’єднань;

6.3. методично підпорядкований міський психологічній службі, обласному науково-методичному Центру психології та соціології освіти ЗІППО;

6.4. подає до міської психологічної служби річний звіт про роботу – щорічно о 01 червня;

6.5. отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами;

6.6. систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.

 

 

Додаток 2

 

 

Додаток 3

Протокол результатів дослідження рівня самооцінки учнів 1-Б класу .

Класний керівник Нічук Тетяна Олегівна

  Прізвище, ім’я учня   Загальний рівень самоцінки     Рекомендації класному керівнику  
 
 
1.Кравець Анастасія Середній _  
2. Музика Артем Високий Зміцнювати впевненість в своїх діях, вчити адекватно відноситись до невдач  
3. Кондратьев Артем Середній _  
4. Саноцький Денис Високий Залучати дитину до різного виду доручень як в школі так і вдома  
5.Вівдюк Віроніка Високий Наголошувати на досягненнях дитини  
6. Саноцька Богдана Середній _  
7. Лавриненко Олексій Високий Зміцнювати впевненість в собі  
8. Головін Павло Високий Створювати ситуації, де дитина може проявити себе як лідер  
9. Малай Тарас Високий _  
10. Кондратюк Дарья Середній _  
11. Міщук Максим Високий _  
12. Войтих Констянтин Середній _  
13. Богуславська Вікторія Високий _  
14. Мандзюк Ілля Середній Підкреслювати переваги дитини  
15. Усач Владислав Високий Налагодити систематичне спілкування з родиною  
16. Рарога Олекандр Високий _  
17. Ступак Дарина Середній Заохочувати в учня ініціативу, виховувати лідерські якості, підвищувати самооцінку  
18. Григораш Максим Середній Демонструвати впевненість в успіху дитини, заохочувати до співпраці батьків  
19. Драгомарецький Роман   Середній _  
20. Пашковська Вікторія   Середній _  
21. Чверкун Тетяна Середній Виховувати правильне ставлення до результатів своєї діяльності  
22. Яворенко Юлія Середній Зміцнювати впевненість в собі, розвивати самооцінку і уявлення про саму себе  
23. Соловйова Марина Високий Підкреслювати успіхи дини, заохочувати її до активної діяльності  
24. Суржикова Діана Середній Формувати правильне ставлення до результатів інших дітей  
25.Говорухін Ілля Високий Підкреслювати успіхи дини, заохочувати її до активної діяльності  
26. Адаменко Ірина Середній Створювати ситуації, де дитина може проявити себе як лідер  
27. Пучкова Марія   Зміцнювати впевненість в собі, розвивати самооцінку і уявлення про саму себе  
28. Огли Ілона        

 

Додаток 5

Протокол результатів дослідження акцентуації характеру в підлітків

(методика Леонгарда-Шмішека)

Прізвище, ім’я Шкала
1. Огієнко Віталій ГД, Л, С
2. Анчихоров Дмитро І, ЦЛ, С
3. Белашко Людмила ЛС
4. Богуш Андрій З, Ц, Л
5. Грищенко Марина Ц, Л
6. Демешко Андрій Н, З, С
7. Денисенко Андрій Д, Т, Г
8. Денисенко В’ячеслав АТ, ЛС, З
9. Євлахова Тетяна ТІ, З, А
10. Задера Роман Н
11. Задорожний Артем Т
12. Зубок Ярослав Д,Н
13. Іваненко Олександр ЗН, Ц, Д, Г
14. Кілочицька Марина Г, ДН
15. Ломак Олександр ЗН, Ц, А
16. Лук’яненко Тетяна Л, Д
17. Медвідь Ігор ЗН
18. Мозковий Віктор Л, Д, З
19. Полосьмак Олександр Г, ІЗ
20. Романь Віталіна Шкала К
21. Рябов Ігор Шкала К
22. Рябчикова Людмила АД, ГН
23. Савченко Артем ГД, Л, Т
24. Сем енець Валерій Шкала К
25. Сердюк Яна С, Л, Ц
26. Спутай Яна З, Л, С
27. Суворова Наталія С
28. Федорець Ігор Г, С
29. Чіріца Інна З
30. Шелонець Юлія АС
31. Щербіна Віталій ДН, ІЗ
         

 


Просмотров 437

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!