Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Правовий порядок вільного доступу до екологічної інформаціїПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Екологічна гласність як еколого-соціальне явище — це повна,

відкрита і вірогідна інформованість населення й органів управління

у встановленому порядку про стан оточуючого природного середовища,

про використання природних об'єктів, їх відтворення та

охорону, про захворюваність населення, викликану забрудненням

природного середовища, про інші екологічні чинники, а також про

заходи, спрямовані на усунення негативних наслідків. Отже, за

наявності екологічної інформації краще та ефективніше вирішуються

екологічні проблеми, приймаються виважені рішення. Тому законодавством

гарантовано право громадян на екологічну інформацію,

яке, з урахуванням існуючих правових положень, за своїм змістом

охоплює сукупність можливостей, спрямованих на: вільний доступ

до інформації про стан навколишнього природного середовища

(екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення

та зберігання такої інформації, за винятком обмежень,

встановлених законом (ст. 9 Закону «Про охорону навколишнього

природного середовища»). Громадяни вправі вільно збирати,

зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію усно,

письмово або в інший спосіб — на свій вибір (ст. 34 Конституції);

одержувати таку інформацію в установленому порядку (статті 32—37

Закону України «Про інформацію») шляхом звернення з інформаційним

запитом до уповноважених на це органів державної влади

і місцевого самоврядування.

Екологічна інформація — це будь-яка інформація про стан навколишнього

природного середовища в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи

іншій матеріальній формі про події, явища, матеріали, факти, процеси і

окремих осіб у сфері використання, відтворення та охорони природних

ресурсів, природних компонентів та ландшафтів, охорони довкілля та

забезпечення екологічної безпеки.

Національне законодавство відносить до екологічної інформації

відомості про:

— стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів —

іемлі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного та тваринного

світу та рівні їх забруднення;

— біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично

видозмінені організми та їх взаємодію з об'єктами навколишнього

природного середовища;

— джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію,

фішчні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання,

радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишньо-

і о природного середовища та здоров'я людей;

— загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій,

результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів,

спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні

об'єкти та здоров'я людей;

— екологічні прогнози, плани і програми, заходи, у тому числі

адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про

охорону навколишнього природного середовища;

— витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів за

рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища,

піших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у

процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля (ст. 25

Закону «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Основними джерелами інформації є: дані моніторингу довкілля,

кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані банки даних,

архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами

державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими

організаціями, окремими посадовими особами.

Засобом забезпечення цього права виступає обов'язок Міністерства

охорони навколишнього природного середовища України, його

органів на місцях, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ та організацій, діяльність яких може негативно вплинути або

впливає на стан навколишнього природного середовища, життя і здоров'

я людей, забезпечувати вільний доступ населення до інформації

про стан навколишнього природного середовища у формах, визначених

Законом «Про охорону навколишнього природного середовища».

Закон України «Про екологічну експертизу» (ст. 35) зобов'язує

замовників екологічної експертизи опубліковувати Заяву про екологічні

наслідки запланованої діяльності, яка має містити відомості про:

заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення; суттєві фактори,

шо впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного

середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних

екологічних ситуацій; кількісні та якісні показники оцінки рівнів

екологічного ризику запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують

впровадження діяльності відповідно до екологічних стандартів

і нормативів; інформування громадськості щодо запланованої

діяльності, її мету і шляхи здійснення.

На визначення джерел екологічної інформації може впливати статус

уповноваженої особи та стадія реалізації суб'єктивного права на

екологічну інформацію. Так, на стадії вільного доступу така інформація

набувається будь-якою особою, — як фізичною, гак і юридичною,

як право- та дієздатною, так і обмежено та повністю недієздатною

тощо, — шляхом одержання її із повідомлень засобів масової

інформації, офіційних повідомлень органів держави, опублікованих у

спеціальних бюлетенях, збірниках, що можуть міститися в інформаційних

(комп'ютерних) мережах, у бібліотечних фондах. При цьому

інформація про екстремальне забруднення довкілля, про надзвичайні

екологічні ситуації природного та техногенного характеру має

повідомлятися через засоби масової інформації, державну систему

оповіщеннянегайно.

На стадії одержання екологічної інформації в установленому порядку

шляхом офіційного звернення з інформаційним запитом право

на екологічну інформацію реалізується право- та дієздатними особа-

ми, законними представниками недієздатних та обмежено дієздатних

осіб. При цьому джерелами екологічної інформації можуть виступати

офіційні документи, автоматизовані системи офіційних даних типу

списки, реєстри, кадастри тощо. На цій стадії важливого значення

набувають терміни задоволення запитів, форма запиту та форма розгляду

запиту, відмови та відстрочки задоволення запиту. З урахуванням

міжнародних та національних правових положень про таке запит

га відповіді на нього мають бути переважно у письмовій формі (на випадок

оскарження справи в суді), запит має бути розглянутий у максимально

стислі строки, але не більше тридцяти днів. У тих випадках,коли державний орган не має у своєму розпорядженні екологічної

інформації, що міститься у запиті, цей орган у максимально стислий

строк (10 днів) інформує подавця запиту про державний орган, до

якого, як він вважає, можна звернутися із запитом про надання

відповідної інформації, або передає цей запит безпосередньо такому

органу та належним чином повідомляє про це подавця заяви.

Екологічна інформація надасться безкоштовно, крім випадків, коні

подавець запиту просить надати йому копії офіційних документів.

На стадії поширення набутої законним шляхом екологічної

інформації доцільно враховувати, що така інформація може виступати

об'єктом права власності і тому втручання інших осіб у процес

реалізації права власності на екологічну інформацію забороняється.

Право на екологічну інформацію може бути обмежене в умовах

воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень

(ст. 64 Конституції). Згідно з Орхуською ковенцією у запиті

про надання екологічної інформації може бути відмовлено, якщо її

оприлюднення може негативно вплинути на:

— конфіденційність діяльності державних органів у випадках, коли

така конфіденційність передбачена національним законодавством;

— міжнародні стосунки, національну оборону або державну безпеку;

— відправлення правосуддя, можливість для осіб бути відданими

під справедливий судовий розгляд або спроможність державних органів

проводити розслідування кримінального чи дисциплінарного

характеру;

— конфіденційність комерційної та промислової інформації у випадках,

коли така конфіденційність охороняється законом з метою

іахисту законних економічних інтересів. У цьому контексті інформація

про викиди, скиди забруднюючих речовин, про розміщення

відходів, про інші негативні впливи на навколишнє природне середовище

підлягає оприлюдненню;

— права інтелектуальної власності;

— інформацію, що стосується особистого життя громадян;

— інтереси третьої сторони, яка надала інформацію, якщо ця сторона

не зв'язана зобов'язаннями поступати належним чином, або якщо

на цю сторону не може бути покладено такого зобов'язання, і в

тих випадках, коли ця сторона не дає згоди на оприлюднення

відповідного матеріалу;

— навколишнє природне середовище, на яке поширюється така

інформація, наприклад місця розмноження рідкісних видів рослин і

тварин (ст. 4 Конвенції).

Право на екологічну інформацію реалізується передусім з метою

забезпечення права на екологічну безпеку, а тому у випадках його порушення

законодавство передбачає не лише його поновлення, а й

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо така заподіяна.

Розмір відшкодування визначається судом (ст. 49 Закону

«Про інформацію»).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 823)

встановлює адміністративну відповідальність для посадових осіб за

приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної

інформації за зверненнями громадян та їх об'єднань щодо

безпеки утворення відходів та поводження з ними (ст. 914), за відмову

від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації.

Кримінальний кодекс України встановлює кримінальну

відповідальність за приховування або перекручення відомостей про

екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 761

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!