Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поняття, юридичні ознаки та основні особливості екологічних прав громадянПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Екологічні права — комплексна правова категорія, яка охоплює цілу

систему таких прав, визначену Законом «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до ст. 9 якого кожен громадянин

України має право на:

а) безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище

(право на екологічну безпеку);

б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів норма-

і ивно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і

реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навко-

іишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів

іержавної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних

осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань (право на

участь в обговоренні проектів екологічно значимих рішень);

в) участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколиш-

пього природного середовища, раціонального і комплексного використання

природних ресурсів;

г) здійснення загального і спеціального використання природних

ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного

середовища (екологічна інформація)та вільне отримання,

використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком

обмежень, встановлених законом (право на екологічну інформацію);

є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань

впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище

на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції

об'єктів та проведенні громадської екологічної експертизи;

ж) одержання екологічної освіти;

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ,

організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної

їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє

природне середовище;

и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових

осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому

законом.

Екологічний характер мають права, закріплені й іншими законами.

Так, Законом України «Основи законодавства України про охорону

здоров'я» в статті 6 проголошено право кожного на охорону

здоров'я, що передбачає: безпечне для життя і здоров'я навколишнє

природне середовище; санітарно-епідемічне благополуччя території і

населеного пункту, де він проживає; безпечні і здорові умови праці,

навчання, побуту та відпочинку; достовірну та своєчаснуінформацію

про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і

можливі фактори ризику та їх ступінь тощо. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» передбачив у статті 4 право на безпечні для здоров'я та життя продукти

харчування, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту,

відпочинку та навколишнє природне середовище; участь у розробці,

обговоренні та громадській експертизі проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,

внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів та інше.

Закон України «Про екологічну експертизу» конкретизує можливості

громадян та їх об'єднань брати участь у проведенні громадської експертизи

об'єктів, визначених у статті 7, при додержанні встановлених

цим Законом принципів, вимог та правил.

Екологічні права закріплені також у законах України «Про використання

ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про відходи», «Про

захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», «Про захист

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру» та інших.

Наявність сукупності правових норм про екологічні права громадян

дає змогу розглядати їх у об'єктивному значенні, тобто як ком-

плексний міжгалузевий інститут загальної частини екологічного права.

У такому значенні екологічні права виступають правовими приписами,

які: а) звернені до законодавця і визначають зміст екологічної

політики та інших правових норм; б) формують правозастосовну

практику, впливаючи на процес прийняття виважених екологічних

рішень; в) є інструментом прямого впливу громадян на екологічну

політику і практику1.

Екологічні права громадян розглядаються і в іншому аспекті — як

суб'єктивні права, що становлять сукупність повноважень фізичних

осіб у галузі екології, тобто визначену правовими нормами можливу

і а необхідну поведінку у сфері раціонального використання, відтворення

та охорони природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення

екологічної безпеки. За таких умов екологічні права громадян

— це персоніфіковані права, які належать кожній фізичній особі.

Слід розмежовувати екологічні права і екологічні інтереси, які не

персоніфіковані і тому належать усім громадянам (суспільству).Екологічні

права громадян розглядаються як забезпечені системою права

юридичні можливості особи реалізувати у передбачених законодавством

формах надані повноваження в галузі екології. Такі можливості

випливають з мети та завдань екологічного законодавства. Екологічні

інтереси — це природні і соціально обумовлені потреби осіб у

відповідній галузі, які випливають зі змісту норм екологічного законодавства.

Форми реалізації екологічних прав громадян передбачаються

системою соціально-правових гарантій. Порушені екологічні права

громадян підлягають поновленню, а їх захист здійснюється в судовому

порядку відповідно до законодавства України (ст. 11 Закону «Про

охорону навколишнього природного середовища»). Екологічні інтереси

задовольняються в процесі реалізації сукупності екологічних

шходів: організаційних, технічних, економічних, превентивних та в

процесі забезпечення екологічного порядку2.

Екологічні права громадян — це закріплена в законі і гарантована

правом сукупність юридичних можливостей та засобів, які дають змогу

задовольняти потреби та інтереси громадян у галузі охорони навколишнього

природного середовища, використання природних ресурсів і забезпечення

екологічної безпеки.

Різноманітність екологічних прав громадян дає можливість

здійснювати їх наукову класифікацію. Так, за рівнем правового регулювання

екологічні права поділяють на основні та інші. Перші — фундаментальні

— закріплені в Конституції України, другі — в законах

України1. Залежно від суб'єктів реалізації виділяють галузеві та міжгалузевіекологічні права. Залежно від видів регульованих відносин —

еколого-політичні, економічні, соціальні, культурні права1. Є й інші

класифікації: за формою реалізації — індивідуальні та колективні; за

ступенем визначеності суб'єктів — абсолютні і відносні: залежно від

об'єкта реалізації екологічних прав та законних інтересів — майнові та немайнові; за охоронно-захисною спрямованістю — ті, що підлягають

охороні або захисту*.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 631

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!