Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Шляхи поліпшення управління грошовими потокамиОптимізація грошових потоків є процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.
Основними цілями оптимізації є забезпечення:збалансованості обсягів грошових потоків;синхронності формування грошових потоків;росту чистого грошового потоку підприємства.Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивного і негативного їх видів.
Розрізняють оптимізацію грошових потоків підприємства в короткостроковому і довгостроковому періоді, які досягаються здійсненням різної системи заходів.

Оптимізація грошових потоків підприємства в короткостроковому періоді може бути досягнута шляхом використання системи "прискорення-уповільнення" платіжного обороту.
Прискорення надходження грошових коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуто за допомогою таких заходів:
-збільшення розміру цінових скидок покупцям при готівкових розрахунках;
-забезпечення часткової або повної передоплати за продукцію, що користується високим попитом;
-скорочення строків надання товарного (комерційного) кредиту покупцям;
-прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості;
-використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості - векселів, факторингу, форфейтинга.

Зростання обсягу позитивного грошового потоку у довгостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок таких заходів:
- залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу;
- додаткової емісії акцій;
- продажу частини фінансових інструментів інвестування;
-продажу (або здачі в оренду) основних засобів, що не використовуються.

Зниження обсягу негативного грошового потоку у довгостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок таких заходів:
- Скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм;
-Відмови від фінансового інвестування;
-Зниження суми постійних витрат підприємства.

- Методи оптимізації надлишкового грошового потоку
-Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов'язані з забезпечення росту його інвестиційної активності.
Для цього можуть бути використані такі заходи:
-збільшення розширеного відтворення операційних необоротних активів;
- прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їх реалізації;
-здійснення регіональної диверсифікації операційної діяльності підприємства;
-активне формування портфелю фінансових інвестицій;
-дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.

Аналіз наявності власних оборотних коштів.

Стан оборотних коштів характеризується насамперед наявністю їх на певну дату. Відповідно до П(C)БО 2 «Баланс» наявність власних оборотних коштів підприємства визначається як різниця між сумою підсумку розділу I пасиву балансу «Власний капітал» (рядок 380) та підсумком розділу I активу балансу (рядок 080) (ф. № 1) [11].

Власні оборотні кошти – це частина наявних чи виділених засновниками коштів для формування оборотних активів. За даними балансу наявність власних оборотних коштів визначається як різниця між власним капіталом і необоротними активами. Розрізняють поняття чистого оборотного капіталу або робочого капіталу, який визначається як різниця між оборотними активами та поточними зобов’язаннями.

ВОК = Рядок 260 – Рядок 620.

Основними причинами нестачі (браку) власних оборотних коштів можуть бути:

-незадовільна робота маркетингової служби;недосягнення передбаченого прибутку;

-невисока відповідальність підприємств за формування і збереження власних оборотних коштів та їх нецільове використання;

-несвоєчасне фінансування приросту нормативу оборотних коштів;

-наявність необгрунтованої дебіторської заборгованості (несвоєчасні розрахунки) тощо.

Нестача (брак) власних оборотних коштів може виникати у зв’язку зі значним підвищенням цін у результаті інфляційних процесів.

Надлишок власних оборотних коштів створюється в підприємств у разі перевищення розмірів оборотних коштів над їх нормативами, необхідними для задоволення постійних мінімальних потреб виробництва в ресурсах.

До причин появи надлишку власних оборотних коштів можна віднести:

-перевищення фактично отриманого прибутку над передбаченим планом;

-несплату в повному обсязі платежів до бюджету та державних цільових фондів;

-безоплатного надходження (отримання) товарно-матеріаль­них цінностей від інших організацій;

-неповного використання прибутку на цілі, передбачені фінансовим планом, та ін.

Аналіз власних оборотних активів розпочинається з визначення показників забезпеченості підприємства власними оборотними активами. При цьому визначають такі показники:

Коефіцієнт забезпеченості ВОК:Кзаб. вок. = ВОК / ОА Даний показник характеризує частку власних оборотних коштів в загальній сумі оборотних активів. Нормативним вважається його значення більше 1.

Коефіцієнт маневреності ВОК:Кмн.вок = ВОК / ВК Даний показник характеризує частку ВОК в 1 грн. власного капіталу. Нормативним вважається значення цього показника в межах 0,2 – 0,5.

Щодо показників оборотності та ефективності використання власних оборотних коштів, тов. вони визначаються за формулами:

Тривалість обороту ВОК:Твок = ВОКсер / ВПод де ВОКсер – середньорічна вартість власних оборотних активів; ВПод – одноденна вартість виробленої продукції.

Коефіцієнт оборотності ВОК:Коб.вок = ВП / ВОКсер де ВП – вартість виробленої продукції.

Коефіцієнт завантаження ВОК:Кзв.вок = ВОКсер / ВП

4. Абсолютна сума прибутку, що припадає на 1 грн. власних оборотних активів: даний показник визначається як відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості ВОК. Він характеризує суму прибутку отриманого від використання 1 грн. власних оборотних активів.

5. Рентабельність власних оборотних активів визначається як і попередній показник, але у відсотках і характеризує прибутковість власних оборотних активів


Просмотров 1103

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!