Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні показники ліквідності підприємства: порядок їх розрахунку та методи оцінкиЛіквідність підприємства можна оцінити за допомогою показників:

- коефіцієнт поточної ліквідності, який визначається як відношення

поточних активів до поточних зобов'язань. Характеризує суму поточних активів, що. припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Оптимальне значення показника 1-1.5;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності, який визначається як відношення

абсолютно ліквідних активів до поточних зобов'язань. Характеризує суму

абсолютно ліквідних активів, що припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Оптимальне значення показника 0,2-0,25;

- коефіцієнт критичної оцінки, який визначається як відношення абсолютно ліквідних і середньо ліквідних активів до поточних зобов'язань.

Характеризує суму абсолютно-ліквідних і середньо-ліквідних активів, що припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Оптимальне значення показника 0,7-0,8;

- індекс ліквідності, який визначається як відношення суми добутків дебіторської заборгованості і запасів на терміни їх перетворення в готівку до суми поточних активів. Характеризує середній період протягом якого підприємство може реалізувати свої поточні активи;

- коефіцієнт поточної заборгованості, який визначається як відношення поточних зобов'язань до загальних зобов'язань підприємства. Характеризує частку поточних зобов'язань в загальній сумі зобов'язань;

- коефіцієнт довгострокової заборгованості, який визначається як відношення довгострокових зобов'язань до суми довгострокових зобов'язань і

зобов'язань перед акціонерами. Характеризує частку довгострокових. зобов'язань в сумі довгострокових зобов'язань і зобов'язань перед акціонерами;

- коефіцієнт співвідношення вхідних грошових потоків і заборгованості акціонерам, який визначається як відношення вхідних грошових потоків до заборгованості акціонерам. Характеризує здатність погасити зобов'язання перед акціонерами за рахунок можливих надходжень грошових коштів;

- коефіцієнт співвідношення вхідних грошових потоків і довгострокових зобов'язань, який визначається як відношення вхідних грошових потоків до довгострокових зобов'язань. Характеризує здатність підприємства погашати довгострокові зобов'язання за рахунок можливих грошових надходжень.

- коефіцієнт співвідношення пасивів і зобов'язань перед акціонерами, який визначається як відношення підсумку пасиву балансу до зобов'язань перед акціонерами. Характеризує суму коштів, що припадає на одиницю зобов'язань перед акціонерами;- тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, період інкасації боргу, який визначається як відношення середньої за період суми дебіторської заборгованості до одноденної виручки від реалізації готової продукції. Характеризує середній період погашення дебіторської заборгованості;

- тривалість одного обороту кредиторської заборгованості, період інкасації кредиторської заборгованості, який визначається як відношення середньої за період суми кредиторської заборгованості до одноденного обороту закупівлі сировини і матеріалів. Характеризує середній період погашення кредиторської заборгованості;

- тривалість одного обороту загальної суми запасів, оборотність дня, який визначається як відношення середніх залишків запасів за період до одноденної виручки від реалізації готової продукції (або одноденної собівартості). Характеризує кількість днів зберігання запасів на складі від моменту їх надходження до моменту передачі у виробництво.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на групи:

-високоліквідні активи ( А1) – сума за всіма статтями грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточні фінансові інвестиції (рядок 220, 230, 240 активу балансу).

-швидколіквідні активи ( А2) – активи, для перетворення яких у горошові кошти потрібний певний час. Сюди включається дебіторська заборгованість, платежі за якою очікуються протягом дванадцяти місяців після звітної дати ( рядок 150 – 210 активу балансу).

-повільноліквідні активи ( А3) – це найменш ліквідні оборотні активи: запаси, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів (рядок 100 -140, 250,270 активу балансу).

-важколіквідні активи ( А4) – це активи, призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду. В цю групу включаються усі статті розділу активу балансу.Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати:

-термінові пасиви ( П1) – це кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги та поточні зобов”язання за розрахунками ( рядок 530 – 610 пасиву балансу).

-короткострокові пасиви (П2) – короткострокові кредити банків та інші поточні зобов”язання, що підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу ( рядок 500– 520 пасивубалансу).

-довгострокові пасиви ( П3) – всі довгострокові зобов”язання підприємства – підсумок розділу 3 пасиву балансу.

-постійні пасиви (П4) – власний капітал підприємства, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи майбутніх періодів ( рядок 380, 430,630 пасиву балансу).

Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки наведених даних по активу й пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, коли має місце така ситуація:

А1 П1;А2 П2;А3 П3;А4 <П4


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!