Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХЗміст програми

Літературне редагування

1. Поняття літературного редагування. Функції літературного редактора.

2. Поняття редакційної норми.

3. Методи редагування. Різновиди методів редагування. Методи контролю. Класифікація методів контролю.

4. Методи виправлення.

5. Типи редакторського читання (ознайомче, оціночне та шліфувальне). Межі втручання редактора в текст.

 

Редакторський аналіз і правка

1. Об`єкт, предмет, мета й завдання редагування. Система редакторської праці в освітніх, літературних, наукових виданнях.

2. Методологічна база редагування (аксіоми едитології).

3. Поняття редакторського аналізу, його спрямованість, функції редакторського висновку.

4. Робота редактора з темою та фактами повідомлення.

5. Поняття правки, види правки.

6. Поняття інформаційної норми.

7. Логічні норми редагування.

8. Композиційні норми редагування.

9. Лінгвістичні норми редагування.

10. Робота редактора з текстами різних стилів та жанрів.

Коректура

1. Поняття коректури.

2. Групи коректурних знаків.

3. Типи та способи коректорського читання.

4. Традиційна та комп`ютерна коректура.

5. Специфіка коректури на «віжках».

Верстка

 1. Верстка в технології виробництва друкованого видання.
 2. Поняття простого основного тексту, особливості його верстання.
 3. Нетекстовий компонент видання. Правила верстання таблиць, ілюстрацій.
 4. Верстання вихідних відомостей та апарату видання.
 5. Складання і верстання газети.

 

Основи видавничої справи і редагування

 1. Тенденції розвитку української видавничої справи на сучасному етапі: організаційний та тематичний аспекти.
 2. Сучасне українське законодавство в галузі видавничої справи: загальна характеристика.
 3. Поняття книги. Еволюція її форми.
 4. Службова частина видання.
 5. Видавнича продукція та критерії поділу її на види.
 6. Організація і структура сучасного видавництва.
 7. Основні розмірні та кількісні параметри видань
 8. Видавнича програма та чинники, котрі формують її зміст.
 9. Редакторські професії та фахові вимоги до них.
 10. Основи маркетингової та промоційної діяльності у видавничій галузі.

 

Типологія видань

 1. Поняття про тип видання. Класифікація типології видань.
 2. Типологічна характеристика наукових видань. Різновиди видань цього типу.
 3. Типологічна характеристика довідкових видань. Різновиди видань цього типу.
 4. Типологічна характеристика навчальних видань. Різновиди видань цього типу.
 5. Типологічна характеристика газетних видань. Різновиди видань цього типу.
 6. Типологічна характеристика журнальних видань. Різновиди видань цього типу.
 7. Характеристика книжкових видань на сучасному ринку України.
 8. Типологічна характеристика літературно-художніх видань. Різновиди видань цього типу.

 

Методика журналістської творчості

 

1. Способи журналістського пізнання дійсності.

2. Особливості редакційної діяльності журналіста.

3. Самовизначення журналіста в редакційному колективі і журналістська спеціалізація.

4. Творче співробітництво і суперництво журналістів у процесі спільної діяльності.

5. Специфіка журналістського твору: тема, задум, ідея. Факт як основа журналістського твору.

6. Читацький і глядацький інтерес як фактор ставлення до ЗМІ.

7. Структурна організація інформаційних жанрів.

8. Структурна організація аналітичних жанрів.

9. Структурна організація художньо-публіцистичних жанрів.

10. Автор – ЗМІ – читач і глядач: проблеми взаємодії.

Текстознавство

1. Текстознавство як наука про текст.

2. Загальна характеристика тексту як лінгвістичного феномену. Диференційні ознаки тексту.

3. Властивості та функції тексту (інформативність, комунікативність; контактна, організуюча, формування поглядів, аферентна, заклична).

4. Сутність та ознаки журналістського тексту.

5. Журналістський текст патогенного характеру.

6. Журналістський текст як структурна цілісність.

7. Жанри журналістського твору.

8. Новітні явища в журналістській генериці.

9. Співвідношення понять «жанр» і «текст» у журналістиці.

 

Історія видавничої справи і друкарства

1. Концепції витоків вітчизняного друкарства (російська концепція, концепція західних учених, концепція Івана Огієнка, концепція Ореста Мацюка і Якима Запаска).

2. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври.

3. Тематичний репертуар стародруків (XV–XVIII ст.) (богослужбові книги, полемічні (наукові) видання, навчальні видання).

4. Структурування ранніх книжкових видань як елемент упорядницької праці викладачів.

5. Роль Михайла Максимовича в розвитку наукової книги.

6. Тематичний аспект наукового книговидання (підручники, замовні і службові видання, українознавчі видання, релігієзнавчі видання).

7. Видавнича справа в умовах цензурних обмежень і заборон (XVIII–початок ХХ ст.).

8. Ранні спроби перекладів і видань Біблій на українських землях. Острозька Біблія.

9. Видавничий рух доби визвольних змагань українського народу (1917–1920).

10.Українська видавнича справа у Західній Європі. Українська видавнича справа в Америці (на прикладі Канади).

 

Історія редагування, технічне редагування

1. Історія розвитку редагування. Періодизація розвитку.

2. Редакторська діяльність Івана Федоровича (Федорова).

3. Редакторська діяльність Івана Франка.

4. Етапи створення художньо-технічного обличчя видання (підготовчий, етап виконання та редагування, композиційно-технічний етап).

5. Типи сучасних газет відповідно до їх зовнішньої форми, стилю оформлення (експресивний, інформативний, урівноважений типи).

6. Особливості художньо-технічного оформлення видань.

7. Конструкція книги. Основні елементи видань.

8. Зовнішня та внутрішня структури книги.

9. Елементи художньо-технічної структури книги.

10. Особливості складання і верстання елементів видань.

 

Шрифтознавство

 1. Історія виникнення і розвитку шрифтів. Їх соціальна й культурологічна зумовленість. Шрифти періоду Київської Русі. Шрифтова справа в Україні.
 2. Класифікація шрифтів. Поняття про гарнітуру. Комп`ютерні шрифти. Аналіз шрифтів.
 3. Функціональні, естетичні, технологічні вимоги до шрифтів. Особливості сприймання шрифту. Елементи стилізації.
 4. Шрифт у системі візуальних засобів різних видів друкованої продукції. Шрифт і текст. Інтерпретація тексту і його шрифтове виконання. Шрифт та ілюстрація.

Типологія помилок

1. Помилка як феномен різних галузей наукового знання. Основні помилконебезпечні компоненти повідомлення в газетно-журнальних виданнях.

2. Загальна класифікація помилок Значущість і вага помилок. Типи найпоширеніших помилок в українських засобах масової комунікації.

3. Реконструкція помилок реципієнтами. Типи реконструкцій.

4. Загальна класифікація мовних помилок. Типологія помилок як інструментарій майстерності редактора.

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1. Законодавча та нормативна документація з охорони праці в закладах освіти

2. Організація роботи служби охорони праці в закладах освіти: структура, функції.

3. Документація навчального кабінету з охорони праці в закладах освіти.

4. Посадові обов’язки з охорони праці завідувача кабінетом, вчителя, викладача.

5. Навчання з охорони праці учнів та співробітників у закладах освіти.

6. Вимоги до розробки інструкції з охорони праці в навчальному кабінеті.

7. Інструктажі з охорони праці з учнями шкіл.

8. Організація ступеневого контролю з охорони праці в закладах освіти.

9. Порядок розслідування нещасних випадків з учнями шкіл, вихованцями, студентами.

10. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в закладах освіти.

11. Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.

12. Природне освітлення в закладах освіти, види, нормування, експлуатація.

13. Штучне освітлення в закладах освіти, види, джерела світла для навчальних приміщень, нормування.

14. Охорона праці під час проведення навчальних занять (за фахом).

15. Вимоги охорони праці до організації робіт учнів по самообслуговуванню.

16. Вимоги охорони праці до організації предметних та туристичних екскурсій з учнями шкіл.

17. Вимоги охорони праці при роботи на комп’ютері для учнів, співробітників навчальних закладів.

18. Вимоги охорони праці до перевезення учнів на транспорті.

19. Суть і складові системи пожежного захисту в закладах освіти.

20. Вимоги охорони праці до організації та проведення масових заходів в навчальних закладах.

21. Поняття про надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу.

22. Кодекс цивільного захисту України, мета та його зміст.

23. Основні етапи аналізу надзвичайних ситуацій та прогнозування їх наслідків.

24. Характеристика зон радіоактивного зараження.

25. Принципи і заходи захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях.

26. Єдина система цивільного захисту, її організаційна структура та режим діяльності.

27. Особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ цивільного захисту.

28. Дії вчителів та учнів у надзвичайних ситуаціях.

29. Інформування населення про наявність загрози або виникнення надзвичайної ситуації, правила поведінки та способів дій в цих умовах.

30. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.

 


Просмотров 1015

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!