Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Ілюстрація прийому дольової участіПоказники Базове значення Фактичне значення Попе-редній відносний вплив факторів, % Поперед-ній абсолютний вплив факторів, тис. грн. Поправка до абсолют-них впливів факторів, тис. грн. Остаточний вплив факторів, тис. грн.
 
97,50 -88000,00 4413,576 -83586,424
100,91 32032,00 -1606,542 30425,458
7,8 97,50 -88000,00 4413,576 -83586,424
120,00 704000,00 -35308,611 668691,389
Y0 3520000,00 Y1 4051944,00 * 560032,00 -28088,000 531944,000

DY=531944,00

 

Інтегральне числення – розділ математичного аналізу, що вивчає поняття інтеграла й інтегрування. До методів інтегрального числення відносять: 1) безпосереднє інтегрування; 2) метод підстановки (заміни змінної); 3) метод інтегрування частинами; 4) інтегрування раціональних дробів.

Диференціальне числення – розділ математики, де вивчаються похідні, диференціали й їх використання у дослідженні властивостей функцій. Диференціальне числення базується на таких поняттях як дійсні числа (числова пряма), функція, границя, неперервність.

Логари́фм (від грец. λόγος – «слово», «відношення» і грец. ἀριθμός – «число») – математична операція обернена піднесенню до ступеня. Число називається логарифмом числа за основою якщо

Позначення:

(логарифм числа a за основою b)

Існують особливі позначення для:

· натуральних логарифмів (логарифмів за основою e):

· десяткових логарифмів (логарифмів за основою 10):

· двійкових логарифмів (логарифмів за основою 2):

Логарифми винайдені Дж. Непером на початку XVII століття з метою спрощення розрахунків і з того часу часто використовуються у науці, техніці. До середини ХХ століття, логарифмічна лінійка та таблиці логарифмів були повсякденним інструментом інженера. 

 


2. До другої групи групи економіко-математичного моделювання та прийомів економічного аналізу належать такі:

 

2.1. Детермінованого (причинно-наслідкового) зв’язку

Ø лінійне програмування (LP, англ. Linear Programming) – метод досягнення найкращого результату (такого як найбільший прибуток або найменша вартість) у математичній моделі через лінійні відношення;

Ø нелінійне програмування (NLP, англ. NonLinear Programming) – математичного програмування, у якому цільовою функцією чи обмеженнями є нелінійна функція. Методами нелінійного програмування є метод невизначених множників Лагранжа; методи опуклої оптимізації; методи гілок і меж тощо;

Ø динамічне програмування – розділ математики, що присвячений теорії та методам розв’язання багатокрокових задач оптимального управління;

Ø теорія графів– розділ дискретної математики, що вивчає властивості графів, що є сукупністю вершин (вузлів), з’єднаних ребрами. Загалом, графом називають таку пару множин , де є підмножиною будь-якої рахункової множини, а – є підмножиною . Теорія графів застосовується, наприклад, в геоінформаційних системах (ГІС). Існуючі або заново спроектовані будинки, споруди, квартали і т. д. розглядаються як вершини, а з’єднуючі їх дороги, інженерні мережі, лінії електропередачі тощо – як ребра. Застосування різних обчислень, що проводяться на такому графі, дає змогу, наприклад, віднайти найкоротший об’їздний шлях, спланувати оптимальний маршрут;Ø мережеве планування та аналіз – це графічне відображення змісту робіт і тривалості виконання стратегічних планів та довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних й інших видів діяльності підприємства. Мережеві графіки служать також і для координації робіт між керівниками та виконавцями проектів та для визначення необхідних виробничих ресурсів і їх раціонального використання.

 

2.2. Стохастичного (випадкового) зв’язку:

Ø кореляційний аналіз – це статистичне дослідження (стохастичної) залежності між випадковими величинами;

Ø дисперсійний аналіз(дисперсія від лат. dispersio – розсіяння) – це статистичний метод аналізу результатів, які залежать від якісних ознак. Кожен фактор може бути дискретною (перервною) чи неперервною випадковою змінною, яку поділяють на кілька сталих рівнів (градацій, інтервалів);

Ø регресійний аналіз– розділ математичної статистики, що присвячений методам аналізу залежності однієї величини від іншої. Регресійний аналіз займається пошуком моделі істотного зв’язку, вираженої у функції регресії (регресія – повернення назад, зворотний відлік);

Ø прийоми теорії ігор. Теорія ігор – теорія математичних моделей ухвалення оптимальних рішень в умовах конфлікту. Теорія ігор намагається математично зафіксувати поведінку в стратегічних ситуаціях, в яких успіх суб’єкта, що робить вибір, залежить від вибору інших учасників;

Ø прийоми теорії масового обслуговування. Теорія масового обслуговування– теорія, яка вивчає статистичні закономірності в масових операціях, що складаються з великого числа однорідних елементарних операцій. До них, зокрема належать: складання однотипних деталей на конвеєрі, видача інструментів, ремонт верстатів, робота телефонної станції, обслуговування покупців у магазині, в білетних касах, клієнтів у перукарнях, технічне обслуговування машин та обладнання тощо;

Ø прийоми теорії нечітких множин. Теорія множин– це розділ математики, де вивчаються загальні властивості множин (переважно нескінченних);

Ø прийоми теорії катастроф. Теорія катастроф – розділ прикладної математики, важливий інструмент для дослідження динамічних систем. Теорія катастроф аналізує критичні точки потенціальної функції, тобто точки, де не тільки перша похідна функції дорівнює нулю. Нулю рівні і похідні більш високого порядку.

 

2.3. Фінансових ситуацій:

Ø методи оцінки вартості грошей в часі;

Ø методи комплексної рейтингової оцінки об’єктів аналізу тощо.

 


Просмотров 506

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!