Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 До першої групи– групи економіко-логічних (традиційних) прийомів економічного аналізу належать наступні: порівняння, типізація, деталізація, балансовий метод, елімінування 

Порівняння– загальний прийом, використовується досить широко. Однак, навіть у практиці окремого підприємства часто зустрічаються показники, які порівнювати некоректно. Тому, перш ніж розпочати аналіз показників, потрібно привести їх до співставного виду.

 

Способи приведення інформації до співставного виду:

- нейтралізація вартісного фактора використання єдиних цін при вивченні вартісних показників (співставні ціни);

- нейтралізація кількісного (об’ємного) фактора. Наприклад, при вивченні собівартості, витрати на виробництво і реалізацію продукції вивчаються в перерахунку на фактичний обсяг;

-нейтралізація дії структурного фактора полягає в усуненні незіставності через наявність структурних зрушень, наприклад, при аналізі динаміки обсягу виробництва продукції;

- нейтралізація фактору часузабезпечується приведенням терміну, за які здійснюються порівняння, до однакової тривалості в днях;

- приведення до єдиної методології розрахунку. Співставляються показники, розраховані за тотожними формулами.

-однотипність об’єктів порівняння.

Прийом типізації застосовують для узагальнення інформації, виявлення типових характеристик явищ і процесів. Типізацію здіснюють через групування та середні величини.

 

Групування – це зведення первинних даних в однорідні групи (або ж розчленування одиниць сукупності на групи). Групування можуть бути первинними і вторинними; типологічними, структурними, аналітичними.

Типологічнігрупування використовують для поділу сукупності різнорідних одиниць на групи якісно однорідні в тому чи іншому суттєвому відношенні. Наприклад, поділ кадрового персоналу на категорії.

Структурні групування полягають у розчленуванні на групи однорідної сукупності одиниць. Наприклад, групування устаткування за віком дає змогу виявити питому вагу устаткування, що морально і фізично застаріло і потребує заміни.

Аналітичне групування - виділення серед досліджуваних явищ характерних груп за певною ознакою з метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків між двома показниками.

Середні величини – це узагальнююча характеристика розміру певної ознаки або її зміни, що віднесена як одиниця до сукупності. В аналітичних розрахунках використовують різні форми середніх величин: середня арифметична проста і зважена, середня гармонійна, середня хронологічна, середня геометрична.

 

Аналітичний поділ загальних показників на складові і називається деталізацією.В практиці економічного аналізу деталізація явищ, процесів і показників, що їх відображають проводиться за такими основними напрямками: 1) за факторами утворення; 2) за місцем виникнення господарських явищ; З) за часом.

 

Метод деталізації за факторами утворення використовується під час розробки аналітичних формул (моделей факторних систем), що описують реальні зв’язки між процесами та у процесах фінансово-господарської діяльності підприємств. Процес побудови аналітичної формули, залежності називається моделюванням.

Деталізація за місцем виникнення господарських явищ (робоче місце, цех, відділ, служба) спрямована на визначення вкладу кожного структурного підрозділу підприємства в загальні результати його діяльності.

Деталізація за часом (за хронологічними періодами – місяцями, днями, годинами) дає змогу визначити тенденції розвитку, динаміку і ритмічність господарської діяльності.

Балансовий прийом передбачає наявність рівноваги двох сторін (явищ). В аналізі широко застосовується для:

1) оцінки фінансового стану підприємства під час проведення фінансового аналізу за даними балансу (основного джерела інформації);

2) для розрахунку впливу чинників на зміну узагальнюючого показника в адитивно пов’язаних факторних моделях;

3) для перевірки повноти і правильності визначення впливу факторів на величину відхилення за узагальнюючим показником.

Прийоми елімінуваннявід латинського “eliminare”, перекладається як виключення (усунення). Суть його полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємного і одночасного впливу факторів, послідовно розчленовують узагальнююче відхилення на часткові впливи кожного фактору. Якщо факторна модель має вигляд:

Т = а * b * c * d,

то DT = DT + DT +DT + DT

дає змогу окремо виміряти вплив кожного з одночасно діючих факторів на зміну результативного показника.

 

Прийом ланцюгових підстановок(скоригованих показників) полягає в поступовій заміні базових величин факторів на фактичні та в співставленні кожного наступного перерахованого (скоригованого) показника з попереднім.

 Просмотров 732

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!