Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика основних принципів економічного аналізуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Проведення аналітичного дослідження здійснюється у відповідності з певними регулятивними принципами, які забезпечують процедурну сторону його методології та методики. Суть цих принципів викладена у таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2

Суть і характеристика основних принципів аналітичного дослідження

Принцип Суть і характеристика
Системності Полягає в: а) логічно обґрунтованій послідовності вивчення діяльності, виявлення і залучення резервів підвищення її ефективності; б) сприйнятті об’єкта як системи взаємопов’язаних елементів, які організовано взаємодіють для досягнення спільної мети; в) розгляді кожного об’єкта як складової частини економічної системи вищого порядку.
Виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності явищ Встановлення їх форми, причин формування та наслідків зміни. Побудова концептуальної моделі функціонування об’єкта, прогнозування та моделювання його поведінки.
Вивчення явищ в розвитку Уявлення про предмет дослідження значно розширюється при доповненні статичної картини характеристикою його динаміки розвитку.
Комплексності Вимагає проведення всеохоплюючих досліджень всіх сторін діяльності.
Об’єктивності Полягає у адекватності аналітичної інформації дійсному стану об’єкта, достовірності даних аналізу.
Побудови системи показників Діяльність підприємства представляють у вигляді блок-схеми, логічні блоки якої відображають основні вузлові проблеми управління цією системою та основні узагальнюючі показники діяльності за кожною підсистемою (блоком). Охоплює показники плану, обліку, звітності, вибіркових спостережень, іншу доречну інформацію.
Поступової деталізації Конкретизація, розклад загальних показників на їх складові за місцем, часом і факторами формування.
Визначення провідної ланки Окремі елементи цілого часто відіграють неоднакову роль у функціонуванні об’єкта. Одна або кілька формують його сутність, провідну якісну ознаку.
Виявлення “вузького місця” В процесі розвитку об’єкта трапляються явища або процеси, які гальмують його еволюцію, стримують повне розгортання потенціалу.
Ефективності проведення Суть полягає в одержанні оптимального позитивного економічного ефекту від зусиль, пов’язаних із збором, підготовкою, аналітичною обробкою інформації та впровадженням заходів за її результатами.
Періодичності (регулярності) Дієвість аналізу зростає при перетворення його у постійно діючий фактор підвищення ефективності діяльності.
Оперативності Проведення аналізу у стислі терміни, максимально наближені до моменту здійснення господарських операцій.

Класифікація і характеристика прийомів економічного аналізу

 

У економічному аналізі використовуються прийоми, розроблені в його межах, а також іншими галузями економічної науки. Прийоми економічного аналізу класифікують у наступні групи:

1. Економіко-логічні (традиційні) прийоми економічного аналізу:

1.1. Порівняння.

1.2. Типізація.

1.3. Деталізація.

1.4. Балансовий метод.

1.5. Елімінування:

1.5.1. Метод ланцюгових підстановок.

1.5.2. Метод різниці абсолютних величин.

1.5.3. Метод різниці відносних величин.

1.6. Метод дольової (пайової) участі та пропорційного поділу.

1.7. Методи інтегрального числення.

1.8. Методи диференціального числення.

1.9. Методи логарифмічного числення.

2. Економіко-математичні методи:

2.1. Методи детермінованого (причинно-наслідкового) зв’язку:

2. 1. 1. Лінійне програмування.

2.1.2. Нелінійне програмування.

2.1.3. Динамічне програмування.

2.1.4. Теорія графів.

2.1.5. Мережеве планування та аналіз.

Методи стохастичного (випадкового, нестійкого) зв’язку.

2.2.1. Кореляційний аналіз.

2.2.2. Дисперсійний аналіз.

2.2.3. Регресійний аналіз.

2.2.4. Прийоми теорії ігор.

2.2.5. Прийоми теорії масового обслуговування.

2.2.6. Прийоми теорії нечітких множин.

2.2.7. Прийоми теорії катастроф.

Методи фінансових ситуацій.

2.3.1. Дисконтування, нарощування (компаунтинг), оцінка грошових потоків.

2.3.2. Коригування на вплив інфляції.

3. Евристичні методи (методи експертної оцінки):

3.1. Експертної оцінки:

- індивідуальної (інтерв’ю, анкетування);

- колективної (комісії, наради, семінари, конференції, круглі столи, віднесеної оцінки, коллективного блокнота, «дельфі»).

3.2. Активізації творчого пошуку:

некерованого (асоціації, банк ідей, інверсії, емпатії, ідеалізації, мозкового штурму);

керованого (системного аналізу, морфологічного аналізу, Паттерн).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 909

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!